Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

advertisement
Załącznik nr 3
.............................................................................................
(imię i nazwisko)
.............................................................................................
(rok, kierunek i forma studiów-stacjonarne/niestacjonarne)
OŚWIADCZENIE STUDENTA
O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA
DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia*,
oświadczam,
że
nie
prowadzę
wspólnego
gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
………………………………………………………
(miejscowość oraz data)
*Art.
……….………..……………..……………….
(czytelny podpis studenta)
233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postepowaniu sądowym
lub innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
Download