Załącznik 2.11 - WUM Zamówienia publiczne

advertisement
wniosek nr 2016/EL/1252
znak sprawy: AEZ/S-044/2016
Załącznik Nr 2.11 do SIWZ
Formularz wymaganych warunków technicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia
dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na
pakiety, znak sprawy AEZ/S-044/2016, na dostawy objęte Pakietem 11 oferujemy nw. urządzenia
spełniające następujące wymagania:
Respirator stałoprzepływowy do wentylacji wcześniaków, noworodków i niemowląt - 2 sztuki
Producent (marka) ………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ……………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Numer katalogowy ……………………………………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia...………………………………………………………………..(Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r.
Lp.
Parametr
Parametry wymagane
stałoprzepływowy, przeznaczony dla
noworodków i niemowląt o
najmniejszej dopuszczalnej masie
ciała nie większej niż 300 [g] oraz
największej dopuszczalnej masie
ciała nie mniejszej niż 10 [kg] w
zakresie objętości gwarantowanej
pojedynczego oddechu w przedziale
min. od 2 do 100 ml.
1.
Respirator
Monitor lub wyświetlacz parametrów
pacjenta
3.
Zasilanie urządzenia
4.
Mieszalnik
5.
Płynna regulacja stężenia tlenu w
zakresie
6.
Należy podać
sterowany elektroniczne
Tak/Nie
z pełnym monitorowaniem faz
oddechowych
Tak/Nie
ze wspomaganiem faz oddechowych
Tak/Nie
przewoźny na podstawie jezdnej
wyposażony w 4 koła w tym min. 2 z
blokadą
Należy podać
zasilanie gazami medycznymi z
instalacji centralnej – powietrze i tlen
w zakresie 3,0 do 6,0 [Bar]
Tak/Nie
Z akumulatorem umożliwiającym
pracę przez czas nie krótszy niż 30
minut w typowych warunkach
2.
Parametry oferowane
Należy podać
wymagane
230 [V], 50 [Hz]
mechaniczny lub elektroniczny
21 do 100%
Tak/Nie
Należy podać
Należy podać
IPPV / SIPPV
SIMV
PSV
Tak/Nie
wniosek nr 2016/EL/1252
Tryby wentylacji
znak sprawy: AEZ/S-044/2016
CPAP
ciśnieniowa z gwarantowaną
objętością (VG, PRVC, Autoflow, w
zależności od nomenklatury
producenta)
oscylacyjna – drgania wytwarzane
elektronicznie lub mechanicznie
(HFO, HFV)
Należy podać
Tak/Nie
MMV
wentylacja bezdechu
7.
NIV – wentylacja nieinwazyjna
8.
Ręczny wdech/wydech
9.
Regulacja czułości poziomu
wyzwalania (triggera)
10.
Czułość triggera przepływowego
11.
Kompensacja oporów i
nieszczelności rurki intubacyjnej
12.
Możliwość podawania leków
nebulizatorem do obiegu pacjenta bez
przerywania wentylacji
13.
Regulacja parametrów
14.
Przepływ wdechowy regulowany
ręcznie lub elektronicznie
15.
Czas wdechu regulowany ręcznie lub
elektronicznie
16.
przez maskę lub rurki nosowe
wymagane
przepływowa
w zakresie nie mniejszym niż 0,2 – 3
[l/min] nastawiana
z dokładnością 0,1 [l/min]
automatyczna
TAK – 10
NIE – 0
Należy podać
Tak/Nie
Tak/Nie
Należy podać
Tak/Nie
parametr oceniany
TAK – 10
NIE – 0
Należy podać
na ekranie dotykowym
TAK – 5
NIE – 0
Należy podać
w zakresie nie mniejszym
niż 2 – 30 [l/min]
Należy podać
w zakresie nie mniejszym niż 0,1- 1,5
[s], nastawiany z dokładnością 0,1 [s]
Należy podać
Ciśnienie wdechu
w zakresie nie mniejszym niż 1- 80
[cmH2O] nastawiane
z dokładnością 1 [cmH2O]
Należy podać
17.
Ciśnienie wydechu (CPAP)
w zakresie nie mniejszym niż 1- 30
[cmH2O] nastawiane
z dokładnością 1 [cmH2O]
Należy podać
18.
Czas narastania ciśnienia w czasie
wentylacji wspomaganej ciśnieniowo
w zakresie nie mniejszym niż 0 – 1 [s]
nastawiany z dokładnością 0,1 [s]
Należy podać
19.
Płynna regulacja stężenia tlenu
w zakresie 21 - 100%, nastawianie z
dokładnością 1%
Należy podać
częstość w zakresie nie mniejszym niż
5 – 20 [Hz]
Należy podać
20.
Oscylacja (HFV /HFO)
wniosek nr 2016/EL/1252
znak sprawy: AEZ/S-044/2016
regulacja amplitudy w zakresie nie
mniejszym niż 5 – 70 [cmH2O],
nastawiana z dokładnością 2 [cmH2O]
regulacja stosunku wdechu do
wydechu w zakresie nie mniejszym
niż 1:1 do 1:3
regulacja ciśnienia rozprężającego w
zakresie nie mniejszym niż 5 – 40
[cmH2O], nastawianie z dokładnością
co najmniej 2 [cmH2O]
21.
Obrazowanie i wyświetlanie:
Pamięć (trendy)
23.
Alarmy akustyczne i optyczne z
regulowaną granicą górną i dolną
Alarmy akustyczne i optyczne
Tak/Nie
Należy podać
przepływu w układzie (liczbowo i
graficznie)
Tak/Nie
ciśnienia w układzie (szczytowe,
średnie, końcowo-wydechowe,
plateau, oscylacji)
Tak/Nie
objętości oddechów dostarczanych
przez respirator i własnych pacjenta
Tak/Nie
częstości oddechów dostarczanych
przez respirator i własnych pacjenta
Tak/Nie
pomiaru stężenia O2 w układzie
Tak/Nie
pomiaru końcowo-wydechowego
stężenia CO2
Tak/Nie
wyliczanych parametrów (co
najmniej: podatność, opór, przeciek w
układzie)
22.
Należy podać
Należy podać
wymagane
Tak/Nie
nieprawidłowego ciśnienia w układzie
oddechowym pacjenta
Tak/Nie
nieprawidłowej objętości wydechowej
lub objętości minutowej
Tak/Nie
bezdechu
Tak/Nie
rozłączenia układu
24.
Nawilżacz gazów oddechowych z
servoregulacją temperatury
Wyposażenie do każdego z respiratorów
nieprawidłowego stężenia O2
Tak/Nie
za niskiego ciśnienia gazów
zasilających
Tak/Nie
zaniku napięcia zasilającego
Tak/Nie
wymagane
Producent ………….
Model…………….
wniosek nr 2016/EL/1252
25.
Kompletny wielorazowy układ
oddechowy z ogrzewanym ramieniem
wdechowym (zawiera wszystkie
elementy układu oddechowego, które
podlegają wymianie, w tym kopułkę
nawilżacza ), czujnikiem temperatury
i przewodami zasilającymi
26.
Kompletny układ oddechowy,
jednorazowy
27.
Maski do NIV- min. 3 rozmiary
28.
Końcówki do nosowe do NCPAP
- 3 rozmiary
znak sprawy: AEZ/S-044/2016
min. 3 szt.
Tak/Nie
min.15 sztuk zwykłych,
min.15 sztuk do NO
Tak/Nie
min. 5 sztuk każdego rozmiaru
Tak/Nie
po min. 20 szt. z każdego rozmiaru
Tak/Nie
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 „Parametry oferowane
przez Wykonawcę” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” może spowodować odrzucenie oferty, o ile z
treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie
spełnia wymagania określone w ww. tabeli
Miejscowość i data: …...............................
………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards