Załącznik Nr - WUM Zamówienia publiczne

advertisement
wniosek nr 2016/EL/9038
znak sprawy AEZ/S-154/2016
Załącznik Nr 2.1 do SIWZ
Formularz wymaganych warunków technicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oprogramowania oraz
wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy
AEZ/S-154/2016”, oferujemy nw. oprogramowanie spełniające następujące wymagania:
Rozbudowa systemu do analizy i archiwizacji wyników badań prenatalnych oraz ocenę ryzyka wystąpienia
aberracji chromosomowych i wad płodu , będącego w posiadaniu Zamawiającego lub równoważnego
Producent / nazwa / wersja ………………………………………………… (Należy podać)
Kraj pochodzenia………………………………………….………………………………..(Należy podać)
wersja nie wcześniejsza niż z 2016 r.
Parametr
Lp Opis parametru
Parametr wymagany
oferowany przez
wykonawcę
Licencja:
bezterminowa
TAK/NIE
1.
2-stanowiskowa
Należy podać
2.
Stanowiska muszą posiadać co najmniej:
moduł matczyno-płodowy do analizy i archiwizowania
wyników badań prenatalnych I i II trymestru ciąży,
umożliwiający m.in.:
- opis ultrasonograficznych badań położniczych, z
wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych przez
użytkownika opisów dla układów anatomicznych ciała,
3.
- ocenę ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i
wad płodu według kalkulatora FMF
- opis procedur z zakresu inwazyjnej diagnostyki
Funkcjonalność
prenatalnej tj. amniopunkcja, biopsja kosmówki,
kordocenteza,
- szacowanie ryzyka porodu przedwczesnego.
Należy podać
Co najmniej jedno ze stanowisk musi posiadać moduł
echokardiografii płodu oraz być wyposażone w
możliwości:
- automatycznego przesyłania pomiarów z aparatu USG
4.
do serwera,
-przesyłania zdjęć z aparatu USG do serwera,
- przesyłania danych pacjentki pomiędzy aparatem USG
a serwerem (tzw. worklist).
Należy podać
Program musi umożliwiać przesyłanie i wymianę danych
oraz dodatkowo posiadać funkcjonalność manualnego
pobierania danych z innych baz danych tj.
- narzędzia do zaawansowanego audytu danych
wprowadzanych do bazy,
- możliwość tworzenia zapytań do bazy danych za
pomocą edytora graficznego, bądź za pomocą języka
SQL,
- archiwizacja dokumentacji danych demograficznych
5.
oraz historii medycznej pacjentek,
- narzędzia do planowania wizyt pacjentek wraz z
systemem przypomnień o zaplanowanych wizytach,
- obsługa wielu języków min. 20, ustawień regionalnych,
w tym możliwość natychmiastowego przełączania się
między językami,
-wyznaczania obowiązkowych do wypełnienia pól
podczas badań wraz z ich podświetlaniem,
TAK/NIE
wniosek nr 2016/EL/9038
Gwarancja
6.
znak sprawy AEZ/S-154/2016
- aplikacja oferuje możliwość integracji z systemem HIS,
włączając w to:
 eksport raportów z badań prenatalnych w postaci
plików PDF/TXT (standard HL7 MDM/ORU) ,
 import danych demograficznych (standard HL7
ADT)
 zarządzanie wizytami pacjentek (standard HL7
ORM)

zarządzanie użytkownikami (standard HL7
PMU)
 transferowanie faktur (standard HL7 DFT)
- obsługa standardu DICOM 3.0 w celu przesyłania zdjęć,
pomiarów badań oraz danych demograficznych,
- własna baza danych zdjęć, bądź integracja z systemami
PACS w celu ich archiwizacji,
- wsparcie dla zcentralizowanego systemu
uwierzytelniania typu SSO (Single Sign-on) za pomocą
protokołu Kerberos,
- wsparcie dla sesji zdalnych RDP oraz środowiska
Citrix,
- możliwość zaawansowanej konfiguracji oraz
personalizacji interfejsu programu,
- multiplatformowość, dzięki zastosowaniu języka
programowania JAVA,
- wsparcie dla szerokiej gamy interfejsów do analiz
labolatoryjnych
- wsparcie dla pobierania licencji FMF bezpośrednio z
serwera FMF,
-wbudowane narzędzia pozwalające na wykonywanie
danych do audytu FMF, statystyk z badań czy też
pozwalające na auto-kontrolę wyników pomiarów w II
trymestrze .
wsparcie techniczne producenta wraz z dostępem do
aktualizacji – w okresie gwarancji od dostarczenia
oprogramowania
Miejscowość i data: …...............................
TAK/NIE
………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
Download