adherencja do terapii przeciwwirusowej wśród pacjentów

advertisement
Problemy zakażeń
PRZEGL EPIDEMIOL 2016; 70: 115 - 118
Kamila Wójcik, Anna Piekarska, Elżbieta Jabłonowska
ADHERENCJA DO TERAPII PRZECIWWIRUSOWEJ WŚRÓD PACJENTÓW
ZAKAŻONYCH HIV LUB HBV
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
STRESZCZENIE
Wieloletnie leczenie przeciwwirusowe zakażenia HIV jak i HBV wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń
terapeutycznych, co warunkuje skuteczność terapii.
CELE PRACY. Celem pracy jest ocena poziomu adherencji terapeutycznej u pacjentów zakażonych HIV, leczonych antyretrowirusowo, jak i u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, leczonych
nukleozydowymi/nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy .
MATERIAŁ I METODYKA. Grupa badana składała się z 134 pacjentów zakażonych HIV i 42 chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, u których przeprowadzono dobrowolne badanie ankietowe
oceniające poziom adherencji terapeutycznej przy zastosowaniu kwestionariusza Morisky (Morisky 8-Item Medication Adherence Scale-MMAS-8). W badanej pracy przeanalizowano czynniki predykcyjne wysokiej adherencji.
WYNIKI. Średni poziom adherencji, według kwestionariusza Morisky (MMAS-8), u pacjentów zakażonych
HIV leczonych antyretrowirusowo wyniósł 6,64 (odchylenie standardowe +/-1,45) i był statystycznie niższy
niż u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, u których wskaźnik ten wyniósł 7,48
(odchylenie standardowe +/-1,40) (p<0,0001).
Wyłącznie u pacjentów zakażonych HIV, leczonych antyretrowirusowo schematem jednotabletkowym, poziom
adherencji był podobny do wartości uzyskiwanych w grupie zakażonych HBV (p>0,05). W analizie jednoczynnikowej wykazano, że abstynencja alkoholowa, zakażenie HIV drogą seksualną, schemat terapeutyczny stosowany
raz dziennie oraz zredukowana liczba tabletek okazały się czynnikami warunkującymi wysoką adherencją do
leczenia antyretrowirusowego.
Jednakże analiza wieloczynnikowa wykazała, że jedynie stosowanie leków jeden raz dziennie okazało się niezależnym czynnikiem optymalnej adherencji (OR=2,89, p=0,038). Ponadto wysoka adherencja miała pozytywny
wpływ na skuteczność leczenia antyretrowirusowgo (p=0,04).
WNIOSKI. Zastosowanie zestawu antyretrowirusowego jeden raz dziennie było związane z poprawą adherencji
terapeutycznej. Wysoka adherencja miała korzystny wpływ na skuteczność leczenia antyretrowirusowego.
Słowa kluczowe: adherencja, kwestionariusz Morisky, leczenie antyretrowirusowe, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
WSTĘP
Skojarzona terapia antyretrowirusowa istotnie poprawiła rokowanie u pacjentów zakażonych HIV wydłużając
długość życia pacjentów (1). Leki antyretrowirusowe
hamując replikacje HIV wpływają na odbudowę układu
immunologicznego (2,3).
Podobnie leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B nukleozydowymi i nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy zmniejsza
ryzyko progresji do marskości wątroby i raka wątro-
bowokomórkowego (4-6). Leczenie przeciwwirusowe
zarówno zakażenia HIV, jak i HBV trwa wiele lat, a uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego wymaga
ścisłego przestrzegania zaleceń terapeutycznych (7-10).
Niektóre badania wskazują, że poziom adherencji poniżej 95% zaleconych dawek jest związany z rozwojem
lekooporności wirusów (11-13). W związku z tym
ocena adherencji do terapii powinna być prowadzona
regularnie, w trakcie rutynowych wizyt lekarskich.
Ankiety wypełniane przez pacjentów są prostą metodą
monitorującą przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
116
Nr 1
Kamila Wójcik, Anna Piekarska, Elżbieta Jabłonowska
CELE PRACY
Celem pracy była ocena poziomu adherencji przy
zastosowaniu kwestionariusza Morisky (MMAS-8)
u pacjentów zakażonych HIV, leczonych antyretrowirusowo oraz u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, leczonych nukleozydowymi/
nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy.
W prezentowanej pracy przeanalizowano również
potencjalne czynniki optymalnej adherencji do terapii
antyretrowirusowej.
MATERIAŁ I METODY
Badanie zostało przeprowadzone w trakcie ambulatoryjnych wizyt pacjentów zakażonych HIV lub HBV
leczonych antywirusowo w Klinice Chorób Zakaźnych
i Hepatologii UM w Łodzi w latach 2013-2014.
Kryteriami wyłączającymi z badania były wystąpienie istotnych działań niepożądanych i nietolerancja
obecnego schematu leczenia. Ponadto nie wzięli udziału
w tym badaniu: więźniowie, osoby w wieku poniżej 18
roku życia, czynni narkomani (z wyjątkiem objętych
programem metadonowym) oraz chorzy leczeni innymi
lekami poza ARV w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Minimalny okres leczenia antywirusowego pacjentów poddanych ocenie wynosił 1 rok.
U pacjentów zakażonych HIV przeanalizowano
również wiremię HIV oraz liczbę limfocytów CD4
w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W grupie chorych
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu
B oznaczono poziom HBV-DNA w surowicy.
W badaniu wykorzystano raport pacjenta oparty na
zmodyfikowanym kwestionariuszu Morisky (MMAS8) zawierającym 8 pytań dotyczących przestrzegania
zaleceń terapeutycznych. Według tej skali optymalny
poziom adherencji wynosi 8 punktów (Tab. I).
W prezentowanej pracy przeanalizowaliśmy potencjalne czynniki wpływające na optymalną adherencję
do leczenia antyretrowirusowego tj. czynniki demograficzne, spożycie alkoholu, drogi zakażenia HIV,
stadium kliniczne zakażenia HIV, długość prowadzonego leczenia antyretrowirusowego oraz dawkowanie
i liczbę przyjmowanych tabletek. Ponadto oceniliśmy
wpływ adherencji na skuteczność leczenia antyretrowirusowego.
Na przeprowadzenie badania zgodę wyraziła
Uczelniana Komisja Etyki Badań Naukowych przy
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Każdy pacjent
pacjentów podpisał dobrowolną świadomą zgodę na
udział w tym badaniu.
OCENA POZIOMU ADHERENCJI
Z WYKORZYSTANIEM
ZMODYFIKOWANEGO
KWESTIONARIUSZA MORISKY, EGO
W trakcie rutynowej wizyty w naszym ośrodku
pacjenci biorący udział w badaniu wypełnili polską
wersję kwestionariusz Morisky’ego (MMAS-8). Ankieta ta została przetłumaczona z oryginalnej wersji
angielskiej na język polski i dostosowana do obecnie
prowadzonego badania (Tab. I).
Ankieta ta zawiera 8 pytań oceniających motywację do leczenia, a każde z pytań dotyczy określonych
aspektów adherencji. Optymalna adherencja wiązała
się z udzieleniem 7 negatywnych odpowiedzi i jednej
pozytywnej. Ostanie pytanie miało pięć możliwych
opcji odpowiedzi: nigdy, prawie nigdy, czasami, często
i zawsze. Stopień adherencji był sumą negatywnych
odpowiedzi i jednej pozytywnej (pytanie 5) i oznaczał
wysoką adherencję (8 punktów), przeciętną adherencję
(6 i 7 punktów) i złą adherencję (< 6 punków). Licencję
na użycie tej skali otrzymano od D. E. Morisky, ScD,
ScM, MSPH Department of Community Health Sciences,
UCLA School of Public Health, 650 Charles E. Young
Drive South, Los Angeles, California 90095, USA.
Tłumaczenie oryginalnej wersji angielskiej na język
polski zostało przeprowadzone przez MAPI Instytut
we Francji.
Testy laboratoryjne.
Do pomiaru wiremii HIV-RNA i HBV-DNA
wykorzystano test COBAS® AmpliPrep/COBAS®
TaqMan® System (Roche). Liczbę limfocytów CD4
określono metodą cytometryczną.
Analiza statystyczna.
Dane nominalne przedstawiono jako wartości średnie i odchylenie standardowe. Do porównań zmiennych
ciągłych stosowano test t-Studenta lub test U Manna-Whitneya w zależności od normalności rozkładu. Do
porównań zmiennych nominalnych stosowano test
Chi2 z poprawką Yatesa lub dokładny dwustronny test
Fishera w zależności od liczebności porównywanych
grup. Analizę czynników wpływających na optymalną
adherencję przeprowadzono za pomocą regresji logistycznej jednoczynnikowej i wieloczynnikowej.
WYNIKI
Grupa badana.
W badaniu wzięło udział 134 pacjentów zakażonych HIV leczonych antyretrowirusowo i 42 pacjentów
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B
Nr 1
117
Adherencja do terapii przeciwwirusowej
leczonych nukleozydowymi/nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy.
W grupie zakażonych HIV było 94(70%) mężczyzn
i 40 (30%) kobiet.
Średni wiek pacjentów leczonych antyretrowirusowo wyniósł 38,77 roku (zakres 23-71).
Średnia liczba limfocytów CD4 u pacjentów biorących udział w ankiecie wyniosła 438,69 komórek/μl.
Oceniając zaawansowanie kliniczne zakażenia HIV
według klasyfikacji CDC z 1993 roku, 60 pacjentów
było w stadium A choroby, zaś 34. i 40. chorych odpowiednio w stadium w stopniu B i C.
Średni czas leczenia określonym schematem wyniósł 3 lata i 3 miesiące (zakres 1-17 lat).
Średnia dzienna liczba przyjmowanych tabletek
u pacjentów leczonych antyretrowirusowo wyniosła
3,48 (zakres 1-9).
Z analizy schematów terapeutycznych wynika że:
67% pacjentów przyjmowało leki antyretrowirusowe
jeden raz dziennie, pozostałych 33% chorych stosowano
leki antyretrowirusowe dwa razy dziennie.
Wszyscy pacjenci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B otrzymywali jedną tabletkę
dziennie.
Nie stwierdzono różnicy statystycznej w strukturze
wieku, płci i długości leczenia antywirusowego między
analizowanymi grupami pacjentów.
OCENA ADHERENCJI
U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem
wątroby typu B wysoką adherencję stwierdzono u 79%
pacjentów. W tej grupie pacjentów 14% i 7% chorych
przyznało się odpowiednio do średniego i niskiego
poziomu adherencji (Fig. 1).
Natomiast wśród pacjentów leczonych antyretrowirusowo wysoką adherencję odnotowano jedynie u 41%
pacjentów. W naszym badaniu średni i niski wskaźnik
adherencji w grupie pacjentów zakażonych HIV dotyczył odpowiednio 40% i 19% chorych (Fig. 1).
Średnia wartość wskaźnika adherencji ocenionej
kwestionariuszem Morisky (MMAS-8) u pacjentów
leczonych antyretrowirusowo wyniosła 6,64 (SD+/1,47) i była ona statystycznie niższa niż u pacjentów
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B
leczonych nukleotydowymi/nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, u których wartość tego
współczynnika wyniosła 7,48 (SD +/- 1,40) (p<0,0001).
Ponadto wykazano, ze pacjenci leczeni zestawem
antyretrowirusowym stosowanym jeden raz dziennie
mieli wyższy wskaźnik adherencji niż pacjenci leczeni
schematem dwa razy dziennie (p=0,002) (Tab. II).
Co ciekawe, poziom adherencji u pacjentów leczonych ARV schematem jednotabletkowym nie różnił
się znacząco u pacjentów z przewlekłym wirusowym
zapaleniem wątroby typu B (p>0,05).
Podczas gdy poziom adherencji do leczenia wielotabletkowego stosowanego jeden raz dziennie był
znacząco niższy w porównaniu do adherencji pacjentów
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby t. B
(p=0,02) (Tab. III).
Czynniki wpływające na adherencję do leczenia antyretrowirusowego
W analizie jednoczynnikowej wykazano, że abstynencja alkoholowa, seksualna droga zakażenia HIV,
dawkowanie leków jeden raz dziennie oraz zredukowana liczba tabletek wpływała korzystnie na adherencje.
Nie wykazano, alby płeć, czas obecnego leczenia
antyretrowirusowego, stopień zawansowania zakażenia
HIV jak i stosowanie metadonu miało wpływ na poziom
adherencji (Tab. IV).
Powyższe zmienne poddano analizie wieloczynnikowej. W analizie tej okazało się, że jedynie dawkowanie leków jeden raz na dobę okazało się niezależnym
czynnikiem wysokiej adherencji (p=0,038, OR=2,89)
(Tab. V).
Adherencja a skuteczność leczenia antyretrowirusowego
W analizowanej grupie 75% pacjentów leczonych
antyretrowirusowo miało niewykrywalną wiremię HIV.
Pacjenci z niewykrywalną wiremią HIV mieli lepsze
wskaźniki adherencji niż pacjenci z wykrywalną wiremią HIV (p=0,04) (Tab. II).
DYSKUSJA
Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest
ważnym problemem w leczeniu chorób przewlekłych
(14,15). WHO szacuje, że tylko połowa pacjentów
z chorobami przewlekłymi w krajach rozwiniętych
ściśle przestrzega zaleceń terapeutycznych (16).
W badaniu Lowery i wsp. wykazano, że jedna trzecia
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie przestrzega zaleceń terapeutycznych (17). Natomiast Jackevicivs i wsp.
ocenili, że od 25% do 30% pacjentów po zawale serca
odstawia niektóre leki już po miesiącu od zawału, a odsetek
tych osób znacząco zwiększa się z upływem czasu (18).
Co ciekawe, niską adherencję obserwuje się również
u pacjentów z potencjalnie nieuleczalnymi chorobami,
nawet u pacjentów z nowotworami. Przykładowo optymalną adherencję do terapii imatinibem u pacjentów
z przewlekłą białaczką szpikową zanotowano jedynie
u 53% pacjentów, co może mieć istotny wpływ na
śmiertelność w tej grupie pacjentów (19).
Adherencja terapeutyczna w naszej grupie pacjentów
leczonych antyretrowirusowo okazała się również dalece niesatysfakcjonująca. W prezentowanym badaniu
118
Kamila Wójcik, Anna Piekarska, Elżbieta Jabłonowska
optymalną adherencję terapeutyczną oszacowaną według kwestionariusza Morisky (MMAS-8) stwierdzono
jedynie u 41% pacjentów leczonych antyretrowirusowo.
Dla porównania Korb-Savoldelli i wsp. opisali wyższą
adherencję i motywację do leczenia antyretrowirusowego
u pacjentów zakażonych HIV we Francji. W badaniu
tym optymalną adherencję zadeklarowało 65,7 % badanych (20). Dla porównania w naszym badaniu wysoką
adherencję opisano u 79 % pacjentów z przewlekłym
wirusowym zapaleniem wątroby typu B leczonych nukleozydowi i nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej
transkryptazy. Nasze wyniki w tej grupie pacjentów są
zbliżone do rezultatów Giang i wsp. przedstawiających
optymalną i suboptymalną adherencję do terapii nukleozydowymi i nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej
transkryptazy, odpowiednio u 66% i 33,8 % pacjentów
zakażonych HBV (21). Szczególnie wysoka adherencja
u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem
wątroby typu B może być związana ze stosowaniem
schematów jednotabletkowych.
Liczne badania wskazują, że uproszczenie terapii
poprzez stosowanie schematów raz dziennie lub tabletek złożonych, zawierających różne klasy leków,
poprawiało adherencję, w tym również u zakażonych
HIV (22,23). Dlatego obecnie dostępne rekomendacje
dotyczące leczenia antyretrowirusowego preferują leki
złożone jako leczenie pierwszego wyboru (24,25).
Nasze badanie wykazało również, że schemat antyretrowirusowy stosowany raz dziennie jest niezależnym
czynnikiem warunkującym optymalną adherencję. Co
więcej, w naszym badaniu pacjenci zakażeni HIV leczeni antyretrowirusowo schematem jednotabletkowym
mieli wskaźniki adherencji porównywalne do pacjentów
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B
leczonych również schematem jednotabletkowym. Co
ciekawe, w badaniu ADONE (ADherence to ONE pill)
jeden miesiąc po zmianie schematu wielotabletkowego:
tenofowir + emtrycytabina + efawirenz na preparat
jednotabletkowy Atripla zawierający te same składniki
zaobserwowano istotną poprawę adherencji (23). Juday
i wsp. wykazali, że pacjenci otrzymujący Atriplę 2,1
razy częściej osiągali optymalną adherencję niż pacjenci
leczeni zestawami wielotabletkowymi (26). Ponadto Clay
i wsp., w metaanalizie porównującej jedno- i wielotabletkowe zestawy leków antyretrowirusowych przedstawili
lepszą tolerancję, skuteczność leczenia i adherencję u pacjentów otrzymujących zestawy jednotabletkowe (22).
Szczególnie dobra tolerancja nowych preparatów jednotabletkowych takich jak Eviplera (tenofowir + emtricitabina
+rilpiwirina), Stribild (tenofowir + emtricitabina+kobicistat+elwitegrawir) i Triumeq (abakawir + lamiwudina
+dolutegrawir) może przyczyniać się do poprawy adherencji
i satysfakcji z leczenia u zakażonych HIV.
W badaniu GS-102 i GS-103 wykazano zbliżoną
skuteczność wirusologiczną i immunologiczną Stribil-
Nr 1
du w porównaniu do terapii z zastosowaniem Atripli.
Jednakże leczenie Stribildem wiązało się z wysoką
adherencja terapeutyczną (27).
Ograniczeniami naszego badania jest brak oceny
adherencji między poszczególnymi zestawami jednotabletkowymi, co wynika ze stosunkowo małej liczby pacjentów leczonych tymi schematami w naszym ośrodku.
Przyczyny braku adherencji do terapii są zróżnicowane (28-30). W naszym badaniu nadużywanie alkoholu,
zakażenie HIV drogą narkotyków dożylnych miały negatywny wpływ na adherencję. Badanie przeprowadzone
w Portugalii wykazało, że niska liczba limfocytów CD4
oraz zaawansowane stadium zakażenia HIV w chwili
rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego negatywnie
wpływało na przestrzeganie przez pacjentów zasad terapeutycznych (29). Jednakże my nie potwierdziliśmy
wpływu zaawansowania zakażenia HIV na poziom
adherencji. Inne badania pokazują ponadto, że depresja
i choroby psychiczne negatywnie wpływają na adherencję (30). Uzyskane przez nas wyniki mogą być jednak
obarczone pewnym ryzykiem błędu wynikającym z faktu, że przeprowadzona przez nas ankieta nie była anonimowa, co mogło zawyżać poziom samooceny chorego.
Ponadto udział w tym badaniu był dobrowolny, a więc
nieadherentni pacjenci mogli nie wziąć udziału w badaniu. Kwestia przestrzegania zaleceń terapeutycznych jest
szczególnie istotna w przypadku przewlekłych chorób
zakaźnych, takich jak zakażenie HIV czy HBV. Wysoki
poziom adherencji warunkuje skuteczność leczenia.
Regularne jej monitorowanie powinno być rutynowym
postępowaniem w trakcie wizyty lekarskiej.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Poziom adherencji oceniony w skali MMAS-8 był
istotnie niższy u pacjentów leczonych antyretrowirusowo niż u pacjentów z przewlekłym wirusowym
zapaleniem wątroby typu B leczonych nukleozydowymi
i nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy. Zastosowanie zestawu leków antyretrowirusowych
jeden raz dziennie okazało się niezależnym czynnikiem
wpływającym na wysoką adherencję. Wysoka adherencja miała pozytywny wpływ na skuteczność leczenia
antyretrowirusowego.
Otrzymano: 2.11.2015
Zaakceptowano do publikacji:4.01.2016
Adres do korespondencji:
Kamila Wójcik
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi
ul. Kniaziewicza 1/5,
91-347 Łódź, Polska
e-mail: [email protected]
tel. (48-42) 251 62 65
Download