PU 553/120 zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/VI

advertisement
PU_0553_12_T
UCHWAŁA NR ......................./.......
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia ................... .......r.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie
uchwalenia
Miejskiego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii
w Poznaniu na lata 2012 - 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281,
Nr 149, poz. 887), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2012 r., Nr 124 j.t.) uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXI/272/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012 2014, § 1 ust. 2 przyjmuje brzmienie: "Na realizację zadań wynikających z Programu,
o którym mowa w ust. 1, przeznacza się środki finansowe w kwocie 3 100 000,00 zł, według
następującego podziału:
2012 rok - 1 100 000,00 zł,
2013 rok - 1 000 000,00 zł,
2014 rok - 1 000 000,00 zł.
dokument poprawny pod względem językowym 2012-05-24 Arletta Gorczyńska-Kaczmarek
dokument pod względem redakcyjnym i prawnym nie budzi zastrzeżeń 2012-05-24 Miłosława Adamska
§2
W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/272/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 15
listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Poznaniu na lata 2012 - 2014, wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A "Wprowadzenie" dodaje się akapit trzeci o następującej treści: "Szacuje się, że
w Polsce być może nawet 70% osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu i osoby te
nie są ujmowane w statystykach. Niepokojące jest również zjawisko zakażania się przez
osoby młode. Niezbędne jest zatem wzmocnienie działań skierowanych do populacji
szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia. Dane epidemiologiczne pochodzące
z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wskazują na
relatywnie stabilną sytuację epidemiologiczną HIV/AIDS w Polsce. Jednak biorąc pod uwagę
szybko wzrastającą liczbę zakażeń HIV w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
istnieje potencjalne ryzyko gwałtownego rozprzestrzeniania się epidemii w regionie, co może
mieć bezpośrednie przełożenie także na sytuację w Polsce."
Ponadto w ostatnim akapicie dodaje się zapis o następujących dokumentach: rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016 oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS;
2) w części B "Diagnoza" dodaje się jako przedostatni akapit o następującym brzmieniu: "W
Polsce statystycznie każdego dnia dwie osoby dowiadują się o fakcie zakażenia HIV. Są to
zazwyczaj zakażenia, których można uniknąć, stosując odpowiednią profilaktykę. Co czwarta
zakażona HIV osoba w Polsce to kobieta. Na świecie natomiast kobiety stanowią już ponad
połowę populacji osób żyjących z HIV, a odsetek ten nadal rośnie. W pierwszych latach
epidemii w Polsce, a więc od 1985 r., główną drogę rozprzestrzeniania się zakażeń HIV
stanowiło stosowanie dożylnych środków odurzających oraz kontakty homoseksualne
pomiędzy mężczyznami. Od roku 2001 obserwuje się odwrócenie pewnych trendów epidemii.
Zakażeniu ulega coraz więcej osób o orientacji heteroseksualnej, bez narkomanii dożylnej
w wywiadach. Osoby te zakażają się poprzez ryzykowne kontakty seksualne, często
połączone ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Z informacji zebranych w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) wynika również, że obecnie niepokojąco rośnie także
liczba zakażeń w populacji mężczyzn podejmujących kontakty seksualne
■
».yrÂa
2 z mężczyznami Wspólną cechą epidemii na całym świecie jest fakt, że HIV dotyka głównie
osoby młode. Prawie 40% osób żyjących z HIV na świecie jest między 15. a 24. rokiem
życia. W Polsce jest podobnie: 7% wszystkich zakażeń wykryto u osób poniżej 20. roku
życia, zaś 46% wszystkich zakażeń HIV dotknęło osoby między 20. a 29. rokiem życia.
Dominującą grupę (84%) wśród zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce stanowią
osoby w wieku produkcyjnym (20-49 lat). Według danych pochodzących z Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny od czasu rozpoczęcia
epidemii w Polsce, tj. od roku 1985 do lutego 2012 roku, ogółem zakażone są 15 444 osoby,
z czego co najmniej 5 886 osób zakażonych zostało w związku z używaniem narkotyków.
Odnotowano 2 718 zachorowań na AIDS, z czego 1 142 chorych zmarło";
3) w części E "Cele Programu" w podpunkcie "Cele operacyjne" dodaje się Cel V "Poprawa
jakości dostępu do diagnostyki z zakresu HIV/AIDS oraz zwiększenia opieki nad osobami
zakażonymi i osobami narażonymi na zakażenie";
4) w części F "Zadania Programu" dodaje się Cel V "Poprawa jakości dostępu do diagnostyki
z zakresu HIV/AIDS oraz zwiększenia opieki nad osobami zakażonymi i osobami narażonymi
na
zakażenie"
Zadanie
1.
"Dofinansowanie
punktu
konsultacyjno-diagnostycznego
prowadzącego działania w kierunku diagnostyki i konsultacji HIV/AIDS";
5) w części G "Plan wydatków na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012 - 2014" wprowadza się zmiany
wskazane w załączniku do niniejszej uchwały;
6) w "Szczegółowym zakresie realizacji zadań" dodaje się Cel V "Poprawa jakości dostępu do
diagnostyki z zakresu HIV/AIDS oraz zwiększenia opieki nad osobami zakażonymi i osobami
narażonymi na zakażenie", wskaźnik osiągnięcia celu "Minimalizacja szkód zdrowotnych
i społecznych wśród osób zakażonych lub zagrożonych zakażeniem" oraz związane z nim
zadanie 1. "Dofinansowanie punktu konsultacyjno-diagnostycznego prowadzącego działania
w kierunku diagnostyki i konsultacji HIV/AIDS", z terminem realizacji na "Lata 2012 -2014
w sposób ciągły" oraz wskaźnikiem realizacji zadania "Min. 1 punkt konsultacyjnodiagnostyczny prowadzący badania w kierunku diagnostyki HIV/AIDS ".
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Download