Promieniowanie gamma

advertisement
V LO
Bożena Lasko
Fala elektromagnetyczna

Fala elektromagnetyczna jest rozchodzącym się w przestrzeni sprzężonym polem elektrycznym (opisuje
je wektor natężenia elektrycznego E) i magnetycznym (opisuje je wektor indukcji magnetycznej B),
prostopadłych do siebie i do kierunku rozchodzenia się, o natężeniach zmieniających się sinusoidalnie.

Fala elektromagnetyczna niesie ze sobą energię.

Wielkością charakteryzującą fale jest częstotliwość, czyli liczba pełnych zmian pola magnetycznego i
elektrycznego w ciągu jednej sekundy, wyrażona w hercach. Drugą wielkością jest długość fali, czyli
odległość między sąsiednimi punktami w których pole magnetyczne i elektryczne jest takie samo
(Wielkości te zależą od siebie). Czym większa jest częstotliwość to długość fali jest mniejsza fali.

Częstotliwość dla danej fali jest stała i niezależna od ośrodka. Natomiast długość fali zmienia się, bowiem
prędkość fali zależy od rodzaju ośrodka.
Typy promieniowania
Radioterapia

Obecnie w radioterapii stosuje się niemal wyłącznie
promieniowanie o bardzo dużej energii. Promieniowanie to wnika
głęboko w ciało pacjenta i naświetla zainteresowany obszar.
Promieniowanie przechodząc przez tkanki człowieka jonizuje je i
może nastąpić śmierć komórki lub zahamowanie procesów
rozmnażania. Napromieniowany obszar to guz i najbliższe węzły
chłonne ponieważ właśnie przez węzły chłonne następują
przerzuty do innych części ciała. Okazuje się, że tkanka
nowotworowa w stosunku do tkanki zdrowej ma bardzo małą
zdolność do regeneracji uszkodzeń wywołanych działaniem
promieni gamma.

Promieniowanie o wysokich energiach nie ulega też
wybiórczemu pochłanianiu w kościach i chrząstkach, dzięki
czemu zmniejsza się ryzyko popromiennego uszkodzenia tych
struktur.

Rzadziej źródło jest umieszczone wewnątrz ciała pacjenta.
Wtedy izotopy podajemy dożylnie lub doustnie wprowadzając je
do wnętrza organizmu.

Do leczenia promieniami zewnętrznymi, jako źródło źródła
promieniowania gamma najczęściej wykorzystuje się aparat
kobaltowy (bomba kobaltowa) wykorzystujący promieniowanie
izotopu kobaltu lub bomby cezowe wykorzystujące izotop cezut.

Do leczenia miejscowego niewielkich zmian nowotworowych
położonych w narządach takich jak oskrzela, przełyk, narząd
rodny, mózg używa się również źródła irydowego,.

Do wytwarzania wysokoenergetycznych wiązek elektronów
stosuje się akceleratory liniowe (jest to przyspieszacz czyli
urządzenie przyspieszające naładowane cząstki).
Bomba kobaltowa
Symulator - określanie miejsc będących
naświetlanych promieniowaniem gamma
Promieniowanie rentgenowskie
widok ręki żony Roentgena otrzymany na kliszy fotograficznej z
pomocą odkrytego przez Roentgena promieniowania
Schemat lampy rentgenowskiej




Promieniowanie rentgenowskie odkrył w 1895 roku W.C. Roentgen (pierwszy laureat Nagrody Nobla z fizyki) i
nazwał promieniowaniem X
promieniowanie rentgenowskie wytwarzane jest w lampach rentgenowskich i są dwa mechanizmy powstawania
tego promieniowania.
Pierwszy mechanizm to -przyspieszone w polu elektrycznym elektrony hamowane są przez materiał anody tracąc
swoją energię, która zostaje wypromieniowana jako promieniowanie hamowania
Drugi mechanizm emisji tego promieniowania związany jest z procesami wzbudzenia i jonizacji atomów ośrodka
(anody) przez uderzające w anodę elektrony.
Promieniowanie gamma



Są to fale elektromagnetyczne o długości krótszej od 10 -10 m.
Związana jest z nim bardzo duża energia
Źródłem promieniowania gamma inaczej zwanego promieniowaniem
przenikliwym są procesy zachodzące w jądrze atomowym (np. rozpad
pierwiastków promieniotwórczych zawartych w skorupie ziemskiej lub
reakcje jądrowe) oraz promieniowanie kosmiczne powstające podczas
procesów jądrowych zachodzących w gwiazdach i galaktykach.
RTG

W metodzie tej wykorzystane jest zjawisko
różnego pochłaniania promieniowania
rentgenowskiego przez różne tkanki ciała.
Szczególnie duża różnica jest między
pochłanianiem tkanek miękkich i kości.

Przechodzące przez ciało promieniowanie
powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej
w stopniu zależnym od natężenia tego
promieniowania.

Kość wykazuje znacznie większą zdolność
absorpcji (pochłaniania) promieniowania niż
otaczające ją tkanki miękkie, dzięki czemu
widoczna jest na kliszy jako miejsce
niezaczernione

Badania rentgenowskie nie są obojętne dla
zdrowia, ponieważ ok. 99% promieniowania
jest pochłaniane przez organizm
Arteriografia

W badaniach radiologicznych stosuje się
również związki kontrastowe czyli
substancje, które silnie pochłaniają
promieniowanie rentgenowskie.

Do tętnicy najczęściej tętnicy udowej lub
tętnicy ramiennej wprowadza się cewnik
naczyniowy przez który do krwi wstrzykuje
się rozpuszczalny w wodzie środek
kontrastowy, który dociera do regionu
organizmu podlegającego badaniu , a
następnie wykonuje się serię zdjęć
rentgenowskich. Pozwala to na
uwidocznienie naczyń, ich odgałęzień i
zmian chorobowych w nich występujących.
Niekiedy w trakcie badania wykonuje się
zabieg angioplastyki lub implantacji stentu w
miejscu zmiany chorobowej.
Najczęściej wykonuje się arteriografię: aorty,
tętnic nerkowych, naczyń mózgowych i
tętnic wieńcowych.


zdjęcie tętnic mózgowych
Cewnik naczyniowy
Arteriografia tętnic
podstawno-kręgowych
Tomografia komputerowa

Tomografia w skrócie CT (computed tomography)
polega na wykonywaniu wykonywaniu kolejnych
zdjęć rentgenowskich sterowanych komputerem
badanego narządu w różnych płaszczyznach i pod
różnym kątem. Pozwala to uzyskać warstwowy
obraz, przedstawiający bardzo dokładnie nawet
niewielkie zmiany chorobowe.

Tomograf komputerowy składa się ze stołu, na
którym leży pacjent, gantry, w której znajduje się
lampa promieniowania rentgenowskiego wraz z
detektorami oraz z komputerowej konsoli, na której
programuje się i ogląda badania.

Promieniowanie rengenowskie Promieniowanie
rengenowskie, przechodząc przez poszczególne
tkanki ciała pacjenta, ulega osłabieniu. Stopień
osłabienia promieniowania zależy od rodzaju tkanki,
np. przechodząc przez kości - fala rentgenowska
ulega silnemu osłabieniu, natomiast przechodząc
przez powietrze - osłabienie to jest minimalne.
Dzięki temu zjawisku można dobrze zróżnicować
między sobą poszczególne tkanki w ciele pacjenta.

Czasami, w celu dokładniejszej oceny danego
obszaru, pacjentowi podaje się dożylnie odpowiedni
środek kontrastowy (osłabiający promieniowanie
rentgenowskie). Podanie badanemu takiego środka
powoduje, że fale rentgenowska jest prawie
całkowicie pochłonięta w tych tkankach (np.
naczynia żylne) a na ekranie komputera widzimy
jasne pole, odpowiadające w tym przypadku
naczyniom żylnym wypełnionym środkiem
kontrastowym
Zdjęcie
tomograficzne
głowy na
poziomie
oczodołów
Promieniowanie nadfioletowe







Promieniowanie nadfioletowe zwane inaczej ultrafioletowy ( w skrócie UV)
Naturalnymi źródłami są ciała o dostatecznie wysokiej temperaturze. Znikome, ale zauważalne ilości tego
promieniowania wysyłają już ciała o temperaturze 3000K i ze wzrostem temperatury natężenie wzrasta. Silnym
źródłem jest Słońce, którego temperatura powierzchni wynosi 6000K.
Technicznymi źródłami są lampy wyładowcze, przede wszystkim rtęciowe zwane kwarcówkami (lampy te osłania
szkło kwarcowe, które przepuszcza promieniowanie nadfioletowe, zwykłe szkło nadfiolet pochłania) wytwarzane
np. w lampach kwarcowych.
Lampa kwarcowa - rodzaj lampy wyładowczej, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez
wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego. Lampa ta jest wykonywana ze
szkła kwarcowego, które w niewielkim stopniu pochłania promieniowanie tej długości.
W lampie jarzeniowej rura wyładowcza wypełniona jest parami rtęci. Kiedy prąd elektryczny płynie przez pary rtęci,
zaczyna wydobywać się promieniowanie ultrafioletowe. Promieniowanie pada na luminofor, którym pokryta jest
rura od wewnątrz i pobudza go do świecenia przez fluorescencję.
Promieniowanie nadfioletowe ma silne działanie fotochemiczne. wywołuje jonizację i jest zabójcze dla
organizmów żywych, wywołuje lub przyspiesza szereg reakcji chemicznych.
Przed promieniowaniem nadfioletowym chroni nas warstwa ozonowa, a także powietrze
Zastosowanie UV

Promieniowanie z zakresu o największej
długości fali UV-A nie jest w normalnych
dawkach szkodliwe i stosuje się je klinicznie
w leczeniu niektórych dolegliwości skóry, jak
np. łuszczycy.

Promieniowanie UVC ze względu na dużą
częstotliwość i energie niesiona przez falę
wykorzystuje się w warunkach
laboratoryjnych do sterylizacji czyli
odkażania i zabijania chorobotwórczych
mikroorganizmów jak np. bakterii.

Najbardziej aktywny biologicznie jest obszar
promieniowania UVB. W odpowiednich
dawkach ma on działanie przeciwkrzywiczne
– wytwarza w organizmie witaminę D, jak
również wzmaga odporność organizmu na
infekcje i choroby.
Promieniowanie podczerwone


Podczerwone promieniowanie zwane inaczej promieniowaniem cieplnym
Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne Już w temperaturze
kilku kelwinów ciała emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie dalekiej podczerwieni, ciała o
temperaturze pokojowej emitują najwięcej promieniowania o długości fali rzędu 10 μm. Przedmioty cieplejsze
emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości, co pozwala na ich łatwe wykrycie.
Wzmacniacz kontrastu żył






By podać lek, pobrać próbkę krwi czy podłączyć kroplówkę, trzeba się najpierw wkłuć do żyły.
Bywa to trudne zwłaszcza u osób otyłych czy u dzieci, które mają małe naczynia krwionośne. A im
szybciej nastąpi dokładne wkłucie, tym lepiej dla chorego. Szczególnie jest to potrzebne, gdy
trzeba udzielić pomocy ciężko rannemu.
Skutecznym rozwiązaniem może być zastosowanie urządzenia zwanego "wzmacniaczem
kontrastu żył" Opracował je Herbert Zeman z University of Tennessee w Memphis w 2004 roku.
Kamera pracujące w zakresie bliskiej podczerwieni (o długości fali 740 nanometrów) wychwytuje
obraz wideo żył pacjenta, komputer podwyższa kontrast obrazu, a elektroniczny projektor rzutuje
obraz żył na skórę.
Podczerwień emitują diody LED, otaczające soczewkę kamery. Bliska podczerwień jest silnie
pochłaniana przez krew, zaś rozpraszana przez otaczające tkanki. Kamera widzi czarne naczynia
na jasnym tle mięśni i tkanki tłuszczowej.
Obraz w kolorze zielonym, z komputerowo zwiększonym kontrastem jest rzutowany na skórę w to
samo miejsce, które widzi kamera, poprzez półprzepuszczalne lustro ustawione pod kątem 45
stopni. Wybrano zielone światło, gdyż nie zakłóca działania czujnika podczerwieni.
Obraz żył odpowiada rzeczywistości z dokładnością do 0,06 milimetra, można je uwidocznić do
głębokości 8 milimetrów pod skórą.
Zdjęcia termowizyjne

W medycynie możliwe jest poznanie rozkładu
temperatury skóry człowieka.

Zazwyczaj miejsca zmienione chorobowo mają
nieco wyższą temperaturę niż tkanka zdrowa, więc
długości fal, na które przypada maksimum emisji,
są nieco krótsze niż długości fal emitowanych przez
zdrową tkankę i wysyłają więcej promieniowania.

Na zdjęciach otrzymuje się rozkład temperatury.
Kolory cieplejsze odpowiadają wyższym
temperaturom.

Zdjęcia termowizyjne wykorzystane są w różnych
sytuacjach np. do wykrywanie raka piersi,
wykrywania i lokalizacji stanów zapalnych,
reumatycznych, oparzeniowych i zmian
alergicznych, diagnostyki podczas operacji
rozbijania kamieni nerkowych, badania układu
krążenia, diagnozowania zmian miażdżycowych w
kończynach czy też kontroli temperatury
schłodzonego serca podczas jego operacji.
Zdjęcie termowizyjne,
widoczne jest wyraźne
podwyższenie temperatury
spowodowane zapaleniem
nerwu
Spektralny tomograf optyczny oka

Tomograf optyczny pozwala na
otrzymywanie obrazu oka przez analizę
światła podczerwonego rozproszonego w
elementach jego struktury.

Fala odbija się od poszczególnych warstw
oka, wraca do urządzenia i jest
analizowana.

Obraz przekroju wybranego fragmentu oka,
czyli tomogram, pojawia się na monitorze.
Pozwala on uzyskać doskonały obraz
rogówki, siatkówki, tęczówki i soczewki oka.

Właśnie w ten sposób można zdiagnozować
między innymi uszkodzenia i choroby
rogówki, dokładnie dopasować soczewki
kontaktowe. Daje to również szansę na
szybsze wykrywanie niektórych chorób, na
przykład zwyrodnienia plamki związanego z
wiekiem, a także odkrywanie rzeczy
nowych.
Tomogram czyli przekrój przez plamkę żółtą oka
zdrowego człowieka wykonany nowym urządzeniem,
kolory oznaczają natężenie światła odbitego od danej
warstwy
Światło laserowe

Światło laserowe ma ściśle określoną długość fali (fala
monochromatyczna), jest spójne (cała wiązka ma taką samą fazę) i
można je wytwarzać w postaci silnie skupionych wiązek o średnicy
nawet rzędu długości fali tego promieniowania. Ta ostatnia cecha
pozwala na ogromne zwiększenie gęstości mocy wiązki, co z kolei
daje możliwość skupienia dużych ilości energii na minimalnym
obszarze.
Zastosowanie lasera

Ostra wiązka laserowa stosowana jako skalpel
chirurgiczny umożliwia przeprowadzanie czystych
cięć w tkankach, a przez przypalanie rany
zmniejsza krwawienie. Takich bezkrwawych
zabiegów można dokonywać na narządach silnie
ukrwionych, jak wątroba, płuca czy mózg.

Laserem można usuwać tatuaż lub zabarwienia
skóry w miejscach różniących się współczynnikiem
absorpcji od miejsc sąsiednich

W stomatologii stosuje się najczęściej do
fizykoterapii przy chorobach dziąseł (światło o
odpowiedniej barwie korzystnie wpływa na tkanki),
ale również zamiast wiertła. Innym zastosowaniem
lasera jest wybielanie zębów - przebarwienia bieleją
pod wpływem silnego światła

W okulistyce, w mikrochirurgii ocznej do łączenia
(koagulacji) odklejonej siatkówki z naczyniówką w
oku ludzkim.. Zabieg polega na tym, że wiązkę
laserową kieruje się przez źrenicę tak, aby
soczewka skupiła ją w miejscu, w którym ma
powstać koagulacja. Wiązka laserowa rozchodzi się
bez dużych strat w elementach przezroczystych
oka, a jest silnie pochłaniana przez nabłonek
siatkówki. Silny, impuls świetlny wywołuje odczyn
zapalny, w następstwie czego powstaje zrost, który
"przykleja" siatkówkę do naczyniówki.

W biomedycynie-promieniowanie to pozwala na
przeprowadzanie mikrooperacji wewnątrz
pojedynczej komórki.
chirurg wprowadza
wiązkę lasera
argonowego przez
wąski przewód do
ucha pacjenta w celu
usunięcia nowotworu
powstałego pomiędzy
uchem a mózgiem.
Zastosowanie lasera
Fale radiowe
Fale długie, o bardzo małych
częstotliwościach(3-300 kHz), rozchodzą
się na olbrzymie odległości po liniach
prostych, a w miarę oddalania od nadajnika
ulegają coraz większym zakłóceniom.
Fale średnie (częstotliwość 300 kHz3MHz) mają zasięg do kilkuset kilometrów.
Są używane do komunikacji
radiotelegraficznej i w radiofonii
.
Fale krótkie o wysokiej częstotliwości (3-30
MHz) są przeznaczone dla radioamatorów.
Fale ultrakrótkie o bardzo wysokiej
częstotliwości (30-300MHz) mogą
przenosić skomplikowane sygnały, np.
muzykę stereo, program telewizyjny a także
rozmowy przez telefony komórkowe.

Fale radiowe są rodzajem promieniowania elektromagnetycznego i od innych fal (np. rentgenowskich, czy światła
widzialnego ) różnią się długością (od 1 cm do 100 km) oraz sposobem w jaki są generowane

Fale radiowe powstają przez wypromieniowanie energii z anteny nadawczej (układu nadawczego), który jest
elektronicznym układem drgającym
Rezonans magnetyczny

Na jądra atomowe umieszczone w silnym polu
magnetycznym można działać falami radiiowymi o
ściśle określonej częstości. Jądra absorbują energię
tych fal radiowych, a potem oddają ją - emitując fale
o tej samej częstości. Zjawisko to zachodzi
najłatwiej dla jąder wodoru, ponieważ są najlżejsze

Obrazowanie za pomocą rezonansu
magnetycznego polega na umieszczeniu pacjenta w
komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o
wysokiej energii. Silne magnesy wytwarzają
jednorodne pole, które powoduje, że momenty
magnetyczne lub inaczej spiny jąder wodoru
(protonów) porządkują się w kierunku pola.

Jądra wodoru absorbują energię tych fal radiowych,
zmieniają swój stan, a potem oddają energię
emitując fale o tej samej częstości (zachodzi więc
zjawisko rezonansu). Sygnały te odbierane są przez
aparat i można precyzyjnie zlokalizować miejsce, w
którym zachodzi emisja. Szybkość emisji zależy od
typu cząsteczek i jest różna dla tłuszczów, białek,
wody i innych bogatych w wodór związków, co
pozwala rozróżnić typy i gęstości tkanek.

Odebranym sygnałom komputer przypisuje
odpowiednią skalę szarości i na ekranie monitora
telewizyjnego lub na zdjęciach widać obszary o
różnym stopniu zaczernienia.
Obraz uzyskany
za pomocą MRI,
przemieszczony
dysk w
kręgosłupie
szyjnym (czwarty
od góry) uciska
rdzeń kręgowy
Fala mechaniczna

Fala mechaniczna – fala rozchodząca się w ośrodkach sprężystych poprzez
rozprzestrzenianie się drgań tego ośrodka. Przykładami fal mechanicznych są fale
morskie, fale dźwiękowe, fale sejsmiczne itd.
Ultradźwięki





Przeciętny człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Dźwięki o częstotliwości
większej niż 20000Hz nazywamy ultradźwiękami. Słyszą je niektóre zwierzęta, na przykład
nietoperze, delfiny lub również psy.
Na granicy dwóch ośrodków fizycznych, np. powietrza i wody, część fali dźwiękowej odbija się, a
cześć przechodzi dalej. Jeśli fala przechodzi przez granicę dwóch ośrodków o różnych
prędkościach rozchodzenia się następuje załamanie czyli zmiana kierunku rozchodzenia się fali.
Na zjawisku odbicia i załamania fali dźwiękowej opiera się jedna z najczęściej stosowanych
metod diagnostycznych - ultrasonografia zwana w skrócie USG.
Różnie można wytwarzać ultradźwięki np.
mechanicznie - układy drgające (struny, płytki sprężyste, piszczałki). Wykorzystują one drgania
samego tworzywa albo przepływ gazów czy cieczy,
termicznie - poprzez wyładowania elektryczne w płynach i gazach, poprzez ciągle lub impulsowe
podnoszenie temperatury przewodników prądu.
USG

Wyemitowana fala, przechodząc przez ciało
człowieka, wprawia w drgania napotkane tkanki.
Gdy trafia na przeszkodę, na przykład granicę
między różnymi strukturami anatomicznymi lub
niejednorodności tkanki, takie jak zwapnienie,
pęcherzyki gazów czy ciała obce, jej część zostaje
odbita i wraca do źródła, część zaś podąża dalej aż
trafi na kolejną przeszkodę.

Różnica gęstości ośrodków powoduje drastyczną
zmianę kierunków rozchodzenia się fali. Właśnie
dlatego przed badaniem lekarz nakłada na skórę
specjalny żel, eliminując w ten sposób niepotrzebną
ze względów diagnostycznych granicę między
ośrodkami. Zamiast dwóch wyraźnych granic - na
styku głowicy aparatu z powietrzem oraz powietrza
ze skórą - mamy jedną dzięki odpowiednim
własnościom żelu. Fala wnika prawie bez przeszkód
w głąb ciała pacjenta.

Ultradźwięki są rozpraszane przez gazy, zaś w
ośrodkach o dużej gęstości pochłaniane. Dlatego
nie bada się w ten sposób płuc, trudno też badać
żołądek i jelita, ponieważ zawsze gromadzą się tam
gazy, także badanie kości lepiej wykonać inną
metodą. Utrudnieniem jest też tkanka tłuszczowa,
która tłumi fale dźwiękowe.
USG dopplerowskie

Zjawisko Dopplera polega na zmianie
częstotliwości odbieranej fali przy wzajemnej
zmianie odległości między źródłem fali a
odbiornikiem. Podczas zbliżania częstotliwość fali
jest wyższa, a podczas oddalania niższa. Różnica
tych częstotliwości zwana jest przesunięciem
dopplerowskim. Łatwo to zjawisko zaobserwować
dla dźwięków. Jeśli samochód zbliża się do
stojącego obserwatora to słyszymy dźwięk
wyższy, jeśli oddala się to niższy.

To właśnie zjawisko wykorzystano w budowie
specjalnych aparatów ultradźwiękowych, które
umożliwiają ocenę przepływu krwi w naczyniach
krwionośnych i sercu.
Ultradźwięki odbite od poruszającej się masy
krwinkowej powracają do sondy z inną niż
wyjściowa częstotliwością. Różnica tych
częstotliwości jest podstawą uzyskiwania obrazów
dopplerowskich.
Po komputerowym przetworzeniu otrzymanych
podczas badania sygnałów można uzyskać
kolorowy obraz. Jeśli jego barwa uzależniona
będzie od kierunku przepływu krwi, lekarz otrzyma
dodatkową ważną informację pozwalającą
odróżnić na przykład krew żylną od tętniczej. Na
ogół krew tętniczą wyświetla się kolorem
czerwonym, a powracającą czyli żylną niebieskim.
Możliwy jest także dokładny pomiar prędkości
przepływu krwi i innych parametrów na
specjalnym wykresie.


Krew tętnicza (kolor czerwony) przepływa
przez tętnicę szyjną zwężoną nieco przez
blaszki miażdżycowe. Niebieski punkt oznacza
zawirowanie krwi. Powyżej widać żyłę szyjną,
którą krew wraca do serca (kolor niebieski
Źródło:






http://fizyka.net.pl/ciekawostki/ciekawostki_wn3
.html
http://fizyka.net.pl/aktualnosci/ciekawostki_m2.
html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_ele
ktromagnetyczne
www.gim44.home.pl
http://fizyka-wmedycynie.friko.pl/radioterapia.htm
http://niewit.republika.pl/nadawanie_fal_radiowy
ch.htm
Download