Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Syllabus
Wydział / Kierunek / Specjalność
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU
INFORMACJE OGÓLNE
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
Podyplomowe
Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym
Podstawowa opieka zdrowotna(cz. II)
standardem kształcenia i/lub programem nauczania w tym:
zatwierdzonym przez Radę WNoZ).
Opieka domowa
Pielęgniarstwo rodzinne
Kod przedmiotu
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących
przedmiot
Przedmioty wprowadzające. Wymagania
wstępne
Punkty ECTS
Forma zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ogółem
Wykłady
Seminaria
Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Samokształcenie
E – learning
Wykaz osób prowadzących
zajęcia:
dr Maria Stachowska
mgr Marlena Szewczyczak
Wymagania formalne: Podstawy Pielęgniarstwa, Podstawowa opieka zdrowotna(cz. I),
Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Badania fizykalne, Promocja zdrowia, Choroby
wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
9
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia
dydaktycznych
przedmiotu
(odpowiednie
podkreślić)
225
Obecność na zajęciach praktycznych.
Egzamin
Uzyskanie pozytywnej oceny ze
Zaliczenie z oceną
15
wszystkich form sprawdzających.
Zaliczenie
Opracowanie planu opieki nad pacjentem i
jego rodziną.
60
Aktywne uczestnictwo podczas zajęć.
120
Odbycie praktyki zawodowej i uzyskanie
30
wpisu opiekuna praktyki w książeczce
praktycznych umiejętności studenta
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
dr Maria Stachowska
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)
Symbol
Cele kształcenia
C (W)8
Student różnicuje udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie
promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji;
C (W)9
Student wyjaśnia zakres działań pielęgniarki w zależności od zaburzeń stanu pacjenta w
tym: długotrwale unieruchomionego, z bólem, gorączką, zaburzeniami snu:
C (W)10
Student różnicuje zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym
chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu;
C (W)17
Student charakteryzuje podstawową opieką zdrowotną w Polsce i na świecie z
uwzględnieniem zadań pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia;
C (W)18
Student zna system zarządzania informacją w podstawowej opiece zdrowotnej;
C (W)19
Student wskazuje determinanty i mierniki jakości podstawowej opieki zdrowotnej;
C (W)20
Student omawia modele opieki środowiskowo-rodzinnej i formy świadczenia opieki
pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
C (W)21
Student formułuje odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w zakresie
gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania ze względu na
środowisko zamieszkania, nauki i pracy;
C (W)22
Student formułuje odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w zakresie
gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania ze względu na
odbiorcę indywidualnego i jego stan, charakterystykę rodziny i społeczności lokalnej;
C (W)23
Student realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w
tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym;
C (W)24
Student ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania
problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży;
C (W)25
Student przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku
zamieszkania pacjenta;
C (W)26
Student stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej;
Student proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie
C (U)1
pielęgniarstwa;
1
Student gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich i
pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych),
C (U)2
badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania
diagnozy pielęgniarskiej;
Student wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we
C (U)3
krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi, a także inne testy paskowe;
C (U)4
Student oznacza glikemię za pomocą gleukometru;
C (U)5
Student ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym;
Student planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie z chorym lub
C (U)6
niepełnosprawnym i jego rodziną;
Student monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach pobytu chorego w
szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, między innymi przez ocenę
C (U)7
podstawowych parametrów życiowych: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi,
oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu;
Student dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności
C (U)8
działań pielęgniarskich;
C (U)9
Student przechowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami;
Student podaje choremu leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza
C (U)10
oraz oblicza dawki leków;
C (U)11
Student pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i zapewnianiu czystości;
Student pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków
C (U)12
farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze;
Student dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany, w tym wykorzystuje
C (U)13
bandażowanie;
C (U)14
Student wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta;
Student wykonuje zabiegi doodbytnicze – lewatywa, wlewka, kroplówka, sucha rurka do
C (U)15
odbytu;
Student zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje diurezę, usuwa cewnik,
C (U)16
wykonuje płukanie pęcherza moczowego;
C (U)17
Student układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia pozycje;
Student wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu klasycznego,
C (U)19
ćwiczenia czynne i bierne;
C (U)20
Student zapewnia choremu bezpieczne otoczenie;
C (U)21
Student stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku;
C (U)25
Student stosuje zabiegi przeciwzapalne i bańki lekarskie;
C (U)27
Student monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsce wkłucia centralnego, obwodowego i
portu naczyniowego;
Student ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny - „potencjał zdrowotny człowieka” z
C (U)36
wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrządowe);
Student rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka
C (U)37
chorób wynikających ze stylu życia;
Student uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do
C (U)38
zachowań prozdrowotnych;
Student inicjuje i wspiera jednostkę i rodzinę w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie
C (U)39
środowiskowej „koalicji na rzecz zdrowia”;
Student realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do
C (U)40
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych;
Student realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w
C (U)42
tym: świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym;
Student ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania
C (U)43
problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży;
Student przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku
C (U)44
zamieszkania pacjenta;
C (U)45
Student stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece medycznej;
C (U)63
Student stosuje bezpiecznie środki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne;
C (U)64
Student nawiązuje kontakt z osobą słabo słyszącą i niesłyszącą;
C (KS)1
Student szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;
C (KS)2
Student systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do
profesjonalizmu;
C (KS)3
Student przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece
C (KS)4
Student wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań
zawodowych;
C (KS)5
Student przestrzega praw pacjenta;
C (KS)6
Student rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;
C (KS)7
Student przestrzega tajemnicy zawodowej;
C (KS)8
Student współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu
dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;
Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).
Symbol
Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U),
Stopień
Odniesienie
kompetencje społeczne (KS).
osiągnięcia
do celów
efektów
kształcenia
(+,++,+++)
(symbol)
EK (W)8
Różnicuje udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie
+++
C (W)8
2
EK (W)18
promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji;
Wyjaśnia zakres działań pielęgniarki w zależności od zaburzeń stanu pacjenta w
tym: długotrwale unieruchomionego, z bólem, gorączką, zaburzeniami snu:
Różnicuje zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym
chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu;
Charakteryzuje podstawową opieką zdrowotną w Polsce i na świecie z
uwzględnieniem zadań pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia;
Zna system zarządzania informacją w podstawowej opiece zdrowotnej;
EK (W)19
Wskazuje determinanty i mierniki jakości podstawowej opieki zdrowotnej;
+++
C (W)19
EK (W)20
Omawia modele opieki środowiskowo-rodzinnej i formy świadczenia opieki
pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
Formułuje odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia
informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania ze względu na
środowisko zamieszkania, nauki i pracy;
Formułuje odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia
informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania ze względu na
odbiorcę indywidualnego i jego stan, charakterystykę rodziny i społeczności
lokalnej;
Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w
tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym;
Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania
problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży;
Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku
zamieszkania pacjenta;
Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej;
+++
C (W)20
+++
C (W)21
+++
C (W)22
+++
C (W)23
+++
C (W)24
+++
C (W)25
+++
C (W)26
+++
C (U)1
+++
C (U)2
+++
C (U)3
+++
+++
C (U)4
C (U)5
+++
C (U)6
+++
C (U)7
+++
C (U)8
+++
C (U)9
+++
C (U)10
+++
C (U)11
+++
C (U)12
+++
C (U)13
+++
C (U)14
+++
C (U)15
+++
C (U)16
+++
C (U)17
+++
C (U)19
+++
+++
+++
C (U)20
C (U)21
C (U)25
+++
C (U)27
+++
C (U)36
+++
C (U)37
+++
C (U)38
EK (W)9
EK (W)10
EK (W)17
EK (W)21
EK (W)22
EK (W)23
EK (W)24
EK (W)25
EK (W)26
EK (U)1
EK (U)2
EK (U)3
EK (U)4
EK (U)5
EK (U)6
EK (U)7
EK (U)8
EK (U)9
EK (U)10
EK (U)11
EK (U)12
EK (U)13
EK (U)14
EK (U)15
EK (U)16
EK (U)17
EK (U)19
EK (U)20
EK (U)21
EK (U)25
EK (U)27
EK (U)36
EK (U)37
EK (U)38
Proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie
pielęgniarstwa;
Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich i
pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych),
badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i
sformułowania diagnozy pielęgniarskiej;
Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi
i w moczu oraz cholesterolu we krwi, a także inne testy paskowe;
Oznacza glikemię za pomocą gleukometru;
Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym;
Planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie z chorym lub niepełnosprawnym
i jego rodziną;
Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach pobytu chorego w
szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, między innymi przez ocenę
podstawowych parametrów życiowych: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego
krwi, oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu;
Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności
działań pielęgniarskich;
Przechowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami;
Podaje choremu leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza
oraz oblicza dawki leków;
Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i zapewnianiu czystości;
Pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków
farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze;
Dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany, w tym wykorzystuje
bandażowanie;
Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta;
Wykonuje zabiegi doodbytnicze – lewatywa, wlewka, kroplówka, sucha rurka do
odbytu;
Zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje diurezę, usuwa cewnik,
wykonuje płukanie pęcherza moczowego;
Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia pozycje;
Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu klasycznego, ćwiczenia
czynne i bierne;
Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie;
Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku;
Stosuje zabiegi przeciwzapalne i bańki lekarskie;
Monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsce wkłucia centralnego, obwodowego i portu
naczyniowego;
Ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny - „potencjał zdrowotny człowieka” z
wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrządowe);
Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka
chorób wynikających ze stylu życia;
Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do
zachowań prozdrowotnych;
+++
C (W)9
+++
C (W)10
+++
C (W)17
+++
C (W)18
3
EK (U)39
EK (U)40
EK (U)42
EK (U)43
EK (U)44
EK (U)45
EK (U)63
EK (U)64
EK (KS)1
Inicjuje i wspiera jednostkę i rodzinę w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie
środowiskowej „koalicji na rzecz zdrowia”;
Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych;
Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w
tym: świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym;
Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania
problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży;
Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku
zamieszkania pacjenta;
Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece medycznej;
Stosuje bezpiecznie środki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne;
Nawiązuje kontakt z osobą słabo słyszącą i niesłyszącą;
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;
+++
C (U)39
+++
C (U)40
+++
C (U)42
+++
C (U)43
+++
C (U)44
+++
+++
+++
+++
C (U)45
C (U)63
C (U)64
C (KS)1
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do
+++
C (KS)2
profesjonalizmu;
EK (KS)3
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece
+++
C (KS)3
EK (KS)4
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań
+++
C (KS)4
zawodowych;
EK (KS)5
Przestrzega praw pacjenta;
+++
C (KS)5
EK (KS)6
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;
+++
C (KS)6
EK (KS)7
Przestrzega tajemnicy zawodowej;
+++
C (KS)7
EK (KS)8
Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów +++
C (KS)8
etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;
Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania
zatwierdzonego przez Radę WNoZ
TP1 Strategia rozwoju ochrony zdrowia w Polsce
TP2 Pielęgniarstwo rodzinne
TP3 Wsparcie społeczne i jego miejsce w opiece nad rodziną
TP4 Zapoznanie i przygotowanie studenta ze specyfiką pracy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
TP5 Zasady współpracy pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym, zakres kompetencji pielęgniarki POZ, pielęgniarki w środowisku
nauczania i wychowania, położnej POZ i lekarza POZ
TP6 Zastosowanie programów profilaktyki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej
TP7 Opieka pielęgniarska nad chorym z zespołem metabolicznym w warunkach domowych
TP8 Opieka pielęgniarska nad chorym z zaburzeniami neurologicznymi w warunkach domowych
TP9 Pielęgniarska opieka długoterminowa w warunkach domowych
TP10 Opieka nad dzieckiem w POZ. Badania przesiewe w POZ.
TP11 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w pracy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
TP12 Rola pielęgniarki rodzinnej w propagowaniu szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych.
TP13 Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi w warunkach domowych
TP14 Zapoznanie z obowiązującymi aktami normatywnymi – Ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
rozporządzeniami, zarządzeniami, regulującymi zasady kontraktowania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz aktami regulującymi
bezpieczeństwo pracy pielęgniarskiej
TP15 Przygotowanie programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki chorób, kompatybilnych z Warunkami Szczegółowymi
Kontraktowania Świadczeń w POZ z NFZ (profilaktyka gruźlicy, chorób układu krążenia, chorób odtytoniowych)
Symbol
Forma realizacji treści kształcenia: np wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia
Odniesienie do efektów
praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning
kształcenia (symbol)
TP1
wykład
EK (W)8, EK (W)17, EK
(W)26
TP2
wykład
EK (W)9, EK (W)10,
EK(W)21, EK (W)22, EK
(W)23, EK (U)42
TP3
wykład
EK (W)20, EK (W)21
TP4
zajęcia praktyczne
EK (W)9, EK (W)10, EK
(W)18, EK (W)22, EK
(U)1, EK (U)2, EK (U)4, EK
(U)7, EK (U)45
TP5
zajęcia praktyczne
EK (W)8, EK (W)21, EK
(W)24, EK (W)25, EK (U)2,
EK (U)3, EK (U)5, EK (U)7,
EK (U)9, EK (U)25, EK
(U)63, EK (KS)8
TP6
zajęcia praktyczne
EK (U)36, EK (U)37, EK
(U)38, EK (U)39, EK (U)40,
EK (U)42
TP7
zajęcia praktyczne
EK (U)1, EK (U)2, EK (U)4,
EK (U)5, EK (U)6, , EK
(U)7, EK (U)8
TP8
zajęcia praktyczne
EK (U)1, EK (U)2, EK (U)5,
EK (U)6, EK (U) 7, EK
(U)8, EK (U)10, EK (U)11,
EK (U)12, EK (U)14, EK
(U)15, EK (U)16, EK (U)17,
EK (KS)2
4
TP9
zajęcia praktyczne
TP10
zajęcia praktyczne
TP11
zajęcia praktyczne
TP12
zajęcia praktyczne
TP13
zajęcia praktyczne
TP14
samokształcenie
EK (U)19, EK (U)20, EK
(U)21, EK (U)42, EK (U)44,
EK (U)45, EK (U)63, EK
(U)64
EK (U)1, EK (U)2, EK (U)5,
EK (U)6, EK (U) 7, EK
(U)8, EK (U)10, EK (U)11,
EK (U)12, EK (U)14, EK
(U)15, EK (U)16, EK (U)17,
EK (U)19, EK (U)20, EK
(U)21, EK (U)27, EK (U)42,
EK (U)44, EK (U)45, EK
(U)63, EK (U)64
EK (W)23, EK (U)2, EK
(U)36, EK (U)43, EK (U)45
EK (U)38, EK (U)39, EK
(U)40
EK (U)45, EK (U)43, EK
(U)40
EK (U)2, EK (U)4, EK (U)6,
EK (U)8, EK (U)12, EK
(U)13, EK (U)42, EK (U)44,
EK (U)63
EK (W)23, EK (W)26, EK
(W)17, EK (W)18
EK (U)37, EK (U)38
TP15
samokształcenie
wykład , zajęcia praktyczne, prezentacja, dyskusja, praca z tekstem
Metody dydaktyczne
(sposób pracy
nauczyciela,
umożliwiający
osiągnięcie celów
kształcenia)
prezentacja multimedialna, film dydaktyczny, artykuły naukowe, akty prawne, sprzęt medyczny
Środki dydaktyczne
wykorzystywane w
procesie kształcenia
Wykaz piśmiennictwa dla studenta
Kiliańska D., Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, Lublin 2008.
Piśmiennictwo podstawowe
do 4 pozycji
Kawczyńska Butrym Z.: Rodzina Zdrowie Choroba, Czelej, Lublin 2001.
Kulik T.B., Latalski M.: Zdrowie Publiczne, Czelej, Lublin 2002
Zahradniczek K. (red) Pielęgniarstwo PZWL, Warszawa 2004
Kawczyńska Butrym Z.: Wsparcie społeczne w zdrowiu i chorobie. CMDNŚSzM,
Piśmiennictwo uzupełniające
do 4 pozycji
Warszawa 1994
Charońska E.,Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej. CEM, Warszawa 1997
Poznańska S., Płaszewska-Żywko L., Wybrane modele pielęgniarstwa. Wyd.UJ, Kraków
2001
Sposób oceny pracy studenta
Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F),
D – wejściówka z treści wykładowych
podsumowujące (P)
F – aktywne uczestnictwo podczas zajęć
P – ocena procesu pielęgnowania, ocena z zaliczenia pisemnego z zajęć praktycznych,
ocena z egzaminu
Metody oceny np test wiedzy, test umiejętności,
wejściówka, test wiedzy, proces pielęgnowania, egzamin
studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt
Kryteria oceny
Ocena
Definicja lokalna
Ocena
Definicja ECTS
lokalna
ECTS
5
Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje
A
Celujący – wybitne osiągnięcia
4,5
Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
B
Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z
pewnymi błędami
4
Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
C
Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem
zauważalnych błędów
3,5
Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
D
Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi
ale ze znacznymi niedociągnięciami
błędami
3
Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
E
Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria
z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)
2
Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności,
FX, F
Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu
kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)
materiału
INFORMACJE DODATKOWE
Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu
Numery symboli treści
Sposoby prowadzenia zajęć
Typy (D,F,P) i metody
kształcenia realizowanych w umożliwiające osiągnięcie
oceniania stopnia
trakcie zajęć
założonych efektów
osiągnięcia założonego
kształcenia
efektu kształcenia
EK (W)8
TP1, TP5
wykład, zajęcia praktyczne
D, P
EK (W)9
TP2, TP4
wykład, zajęcia praktyczne
D, P
5
TP2, TP4
wykład, zajęcia praktyczne
D, P
TP1, TP14
wykład, samokształcenie
D, P
TP4, TP14
wykład, samokształcenie
D, P
TP3
wykład
D, P
TP2, TP3, TP5
wykład, zajęcia praktyczne
D, P
TP2, TP4
zajęcia praktyczne
D, P
TP2, TP10, TP14
zajęcia praktyczne
D, P
TP5
zajęcia praktyczne
F, P
TP5
zajęcia praktyczne
F, P
TP1, TP14
wykład, samokształcenie
D, P
TP4, TP7, TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F, P
TP4, TP7, TP8, TP9, TP10,
zajęcia praktyczne
D, F, P
EK (U)2
TP13
EK (U)3
TP5
zajęcia praktyczne
D, F, P
EK (U)4
TP4, TP7, TP13
zajęcia praktyczne
F
EK (U)5
TP5, TP7, TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)6
TP7, TP8, TP9, TP13
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)7
TP4, TP5, TP7, TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)8
TP7, TP8, TP9, TP13
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)9
TP5
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)10
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)11
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)12
TP8, TP9, TP13
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)13
TP13
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)14
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)15
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)16
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)17
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)19
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)20
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)21
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)25
TP5
zajęcia praktyczne
F
EK (U)27
TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (U)36
TP6, TP10
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)37
TP6, TP15
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)38
TP6, TP11, TP15
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)39
TP6, TP11
zajęcia praktyczne
F
EK (U)40
TP6, TP11, TP12
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)42
TP2, TP6, TP8, TP9, TP13
zajęcia praktyczne
D, F, P
EK (U)43
TP10, TP12
zajęcia praktyczne
F, P
EK (U)44
TP8, TP9, TP13
zajęcia praktyczne
F
EK (U)45
TP4, TP8, TP9, TP10, TP12
zajęcia praktyczne
F
EK (U)63
TP5, TP8, TP9, TP13
zajęcia praktyczne
F
EK (U)64
TP8, TP9
zajęcia praktyczne
F
EK (KS)1
TP1 – TP15
zajęcia praktyczne
F
EK (KS)2
TP1 – TP15
zajęcia praktyczne
F
EK (KS)3
TP1 – TP15
zajęcia praktyczne
F
EK (KS)4
TP1 – TP15
zajęcia praktyczne
F
EK (KS)5
TP1 – TP15
zajęcia praktyczne
F
EK (KS)6
TP1 – TP15
zajęcia praktyczne
F
EK (KS)7
TP1 – TP15
zajęcia praktyczne
F
EK (KS)8
TP1 – TP15
zajęcia praktyczne
D, F, P
Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw programowych
efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)
Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)
Przyporządkowanie efektu kształcenia dla
Odniesienie efektu kształcenia dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych
całego programu (PEK)
dla obszaru kształcenia
EK (W)8
K_C.W8.
EK (W)9
K_C.W9.
EK (W)10
K_C.W10.
EK (W)17
K_C.W17.
EK (W)18
K_C.W18.
EK (W)19
K_C.W19.
EK (W)20
K_C.W20.
EK (W)21
K_C.W21.
EK (W)22
K_C.W22.
EK (W)23
K_C.W23.
EK (W)24
K_C.W24.
EK (W)25
K_C.W25.
EK (W)26
K_C.W26.
EK (U)1
K_C.U1.
EK (U)2
K_C.U2.
EK (W)10
EK (W)17
EK (W)18
EK (W)20
EK (W)21
EK (W)22
EK (W)23
EK (W)24
EK (W)25
EK (W)26
EK (U)1
6
EK (U)3
EK (U)4
EK (U)5
EK (U)6
EK (U)7
EK (U)8
EK (U)9
EK (U)10
EK (U)11
EK (U)12
EK (U)13
EK (U)14
EK (U)15
EK (U)16
EK (U)17
EK (U)19
EK (U)20
EK (U)21
EK (U)25
EK (U)27
EK (U)36
EK (U)37
EK (U)38
EK (U)39
EK (U)40
EK (U)42
EK (U)43
EK (U)44
EK (U)45
EK (U)63
EK (U)64
EK (KS)1
EK (KS)2
EK (KS)3
EK (KS)4
EK (KS)5
EK (KS)6
EK (KS)7
EK (KS)8
K_C.U3.
K_C.U4.
K_C.U5.
K_C.U6.
K_C.U7.
K_C.U8.
K_C.U9.
K_C.U10.
K_C.U11.
K_C.U12.
K_C.U13.
K_C.U14.
K_C.U15.
K_C.U16.
K_C.U17.
K_C.U19.
K_C.U20.
K_C.U21.
K_C.U25.
K_C.U27.
K_C.U36.
K_C.U37.
K_C.U38.
K_C.U39.
K_C.U40.
K_C.U42.
K_C.U43.
K_C.U44.
K_C.U45.
K_C.U63.
K_C.U64.
K_ABCD.K.1.
K_ABCD.K.2.
K_ABCD.K.3.
K_ABCD.K.4.
K_ABCD.K.5.
K_ABCD.K.6.
K_ABCD.K.7.
K_ABCD.K.8.
7
Download