Rejestr zbiorów danych osobowych

advertisement
Rejestr zbiorów danych osobowych Agencji Rynku Energii S.A.
L.p.
Nazwa zbioru danych osobowych
1 Klienci Sklepu Internetowego ARE
2 Klienci ARE
3 Zbiór CCTV
4 Zbiór kadrowo-płacowy
5 Kasa zap-poż.
6
Deklaracje przystąpienia do
ubezpieczenia grupowego
7
Deklaracje przystąpienia do
ubezpieczenia medycznego
8 Zbiór Kontrahentów
9 Kontrola wejść / wyjść
10 Czas pracy
11 Kontrahenci CIRE
12 Archiwum
13 Komentarze
14 Powiadomienia o komentarzach
15 Informacje na stronę WWW
16 Użytkownicy portalu
17 Newsletter
Administrator Danych / siedziba / REGON
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3
00-728 Warszawa
REGON: 012435148
Data wpisu
informacji do
rejestru
prowadzonego
przez ABI
Data
wprowadzonej
zmiany
Rodzaj zmiany
(aktualizacja/nowy
wpis/wykreślenie)
Data
wykreślenia
zbioru
Sposób zbierania danych do
zbioru
Sposób udostępniania
danych ze zbioru
od osób, których dane dotyczą
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
z innych źródeł niż osoba, której na podstawie przepisów
dane dotyczą
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
Podmiot, któremu powierzono
przetwarzanie danych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowych
Opis kategorii osób, których dane
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
są przetwarzane w zbiorze
31.05.2016
nie dotyczy
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących.
Korzystanie z funkcjonalności Sklepu
Internetowego - mailing o nowościach.
klienci Sklepu Internetowego ARE
imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, adres e-mail
31.05.2016
nie dotyczy
Art.23 ust.1 pkt.5 i ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014
poz.1182,1662)
Ewidencjonowanie osób będących
(potencjalnymi) klientami
osoby fizyczne, osoby prawne
Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres miejsca
pracy
innych
źródeł niż osoba, której
Zakres wprowadzonych zmian
Informacja o
przekazywaniu
danych do państw
trzecich w
rozumieniu art.7 pkt
7 ustawy
Oznaczenie odbiorcy
danych lub kategorii
odbiorców, którym
dane mogą być
przekazywane
od osób, których dane dotyczą, z
dane dotyczą
31.05.2016
nie dotyczy
Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów (art.23, ust.1, pkt.5).
osoby fizyczne
Wizerunek, data, godzina nagrania, nr kamery
31.05.2016
nie dotyczy
Kodeks Cywilny Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm., art.23
Przetwarzanie jest niezbędne do
ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
osobowych (Dz.U. 2014 r. poz.1182, 1662)
celów realizowanych przez pracodawcę
osoby fizyczne
Dane z kwestionariusza osobowego określone
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
od osób, których dane dotyczą
Socjalnej z 28 maja 1996 r (Dz.U. z 2015, poz.
2005)
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
nie dotyczy
Art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych ( Dz. U. Nr 55 poz. 234), Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie
pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w
zakładach pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502 z późn. zm.)
Ewidencjonowanie pracowników
przynależnych do kasy zapomogowopożyczkowej oraz poręczycieli, osób
upoważnionych
pracownicy, osoby fizyczne
Imię, nazwisko, imiona, nazwiska i adresy zam. od osób, których dane dotyczą, z
na podstawie przepisów
poręczycieli, imię, nazwisko, adres zam. osoby innych źródeł niż osoba, której
prawa
upoważnionej
dane dotyczą
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
nie dotyczy
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących
Dobrowolne ubezpieczenie pracowników
pracownicy, osoby fizyczne
Imię, nazwisko, adres zam., adres koresp.,
od osób, których dane dotyczą, z
pesel, data ur., miejsce ur., telefon, email,
na podstawie przepisów
innych źródeł niż osoba, której
dane osób uposażonych (imię, nazwisko, adres
prawa
dane dotyczą
zam.)
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
nie dotyczy
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących
Ewidencja osób korzystających z usług
medycznych
pracownicy, osoby fizyczne
Imię, nazwisko, pesel, telefon, adres zam.
od osób, których dane dotyczą, z
na podstawie przepisów
innych źródeł niż osoba, której
prawa
dane dotyczą
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
nie dotyczy
Przetwarzanie jest niezbędne do
Art.23 ust.2, ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182,1662)
celów realizowanych przez pracodawcę
osoby fizyczne, osoby prawne
Nazwa, imię, nazwisko, adres zam., nip, regon,
od osób, których dane dotyczą
telefon, faks, bank, nr. konta
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
nie dotyczy
Art.23 ust.2, ust.3, ust.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014
Ewidencja wejść/wyjść do/z biura
poz.1182,1662)
pracownicy, osoby fizyczne
Imię, nazwisko, data i czas zdarzenia, rodzaj
zdarzenia (wejście lub wyjście)
z innych źródeł niż osoba, której na podstawie przepisów
dane dotyczą
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
nie dotyczy
Art.23 ust.2, ust.3, ust.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014
Ewidencja czasu pracy pracowników
poz.1182,1662)
pracownicy
Imię, nazwisko, strukt.org., data i czas
zdarzenia, rodzaj zdarzenia (wejście lub
wyjście)
z innych źródeł niż osoba, której na podstawie przepisów
dane dotyczą
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
nie dotyczy
Przetwarzanie jest niezbędne do
Art.23 ust.2, ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182,1662)
celów realizowanych przez pracodawcę
osoby fizyczne, osoby prawne
Imię, nazwisko, adres zam., nip, regon, telefon,
od osób, których dane dotyczą
faks, bank, nr. Konta
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
IQ PL Sp. z o.o.
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących.
Przetwarzanie jest niezbędne do
osoby fizyczne
prawidłowego funkcjonowania portalu CIRE
Login użytkownika portalu, adres IP, odwołania
od osób, których dane dotyczą
do archiwum
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
IQ PL Sp. z o.o.
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących.
Przetwarzanie jest niezbędne do
osoby fizyczne
prawidłowego funkcjonowania portalu CIRE
Nick piszącego, jego adres IP, data i czas
zdarzenia
od osób, których dane dotyczą
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
IQ PL Sp. z o.o.
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących.
Przetwarzanie jest niezbędne do
osoby fizyczne
prawidłowego funkcjonowania portalu CIRE
Adres poczty elektronicznej subskrybentów
od osób, których dane dotyczą
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
IQ PL Sp. z o.o.
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących.
Przetwarzanie jest niezbędne do
osoby fizyczne
prawidłowego funkcjonowania portalu CIRE
Adres poczty elektronicznej subskrybentów
od osób, których dane dotyczą
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
IQ PL Sp. z o.o.
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących.
Przetwarzanie jest niezbędne do
osoby fizyczne
prawidłowego funkcjonowania portalu CIRE
Nazwisko i imiona, data urodzenia, adres
zamieszkania i pobytu, miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, nr telefonu, adres poczty
elektronicznej
od osób, których dane dotyczą
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
31.05.2016
IQ PL Sp. z o.o.
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących.
Przetwarzanie jest niezbędne do
osoby fizyczne
prawidłowego funkcjonowania portalu CIRE
Adres poczty elektronicznej subskrybentów
od osób, których dane dotyczą
na podstawie przepisów
prawa
nie dotyczy
nie dotyczy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards