budowle ochronne

advertisement
BUDOWLE OCHRONNE
Budowle ochronne - to obiekty, odpowiednio konstrukcyjnie przygotowane
i wyposażone w infrastrukturę techniczną, przeznaczone do ochrony ludności przed
skutkami działań zbrojnych, katastrof ekologicznych lub przemysłowych, a także
ochrony cennego dorobku kultury i nauki.
Budowle ochronne, w zależności od ich wytrzymałości na obciążenia (P) i stopnia
osłabienia promieniowania jonizującego (K) dzielą się na:
 Schrony - odporne na obciążenia (P) powyżej 0,05 MPa i ochronę przed
promieniowaniem jonizującym (K) powyżej 500
 Ukrycia - zapewniające ochronę przed promieniowaniem jonizującym (K)
powyżej 100 do 200 (ukrycia przed opadem promieniotwórczym) lub powyżej
200 (ukrycia zabezpieczające).
Pojęcia - schron, ukrycia:
Schron - (budowla ochronna) stanowiąca część budynku lub budowli (przede
wszystkim w podpiwniczeniu), a także wolno stojąca, przeznaczona do ochrony
rozmieszczonych w niej osób oddziaływaniem środków rażenia oraz wtórnymi
skutkami ich użycia tj. skażeniem promieniotwórczym, chemicznym (w tym
toksycznymi substancjami przemysłowymi). Schron składa się z następujących
pomieszczeń: wejście z przedsionkami wyposażonymi w drzwi ochronnohermetycznymi, komór schronowych na 30 - 50 osób, komory filtrowentylacyjnej,
węzła sanitarnego oraz tunelowego wyjścia awaryjnego, wyprowadzonego poza strefę
zagruzowania h/2+3m, pełniącego jednocześnie funkcję czerpni powietrza.
Zapewnienie ochrony oraz warunków do przetrwania osób przebywających w schronie
przez okres autonomiczny, co najmniej 3 dni bez pomocy z zewnątrz, wymaga
wyposażenia go w specjalistyczne rządzenia oraz określone instalacje w tym
filtrowentylacyjne, zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, ogrzewania oraz
energii elektrycznej, a ponadto w sprzęt kwaterunkowy, odpowiednie zapasy żywności,
artykułów pierwszej pomocy medycznej, leków, sprzętu łączności.
Ukrycie - musi być wyposażone w najprostsze instalacje i urządzenia i odpowiedni
sprzęt kwaterunkowy oraz niezbędne materiały do zapewnienia osobom chronionym
minimalnych warunków do przetrwania.
Schrony przygotowuje się dla ochrony:
 pracowników zakładów pracy, których działalność w okresie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa lub wojny jest niezbędna dla zapewnienia ludności
warunków do przetrwania;
 pracowników zakładów pracy, w których istnieje zagrożenie od toksycznych
środków przemysłowych oraz ludności zamieszkałej wokół tych zakładów w
strefie bezpośredniego zagrożenia;
 ludności zamieszkałej w miastach,

a ponadto na ukrycie i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr
kultury, szczególnie ważnej dokumentacji, cennej aparatury oraz zapasów
żywności leków.
Ukrycia przygotowuje się dla ochrony ludności zamieszkałej na wsiach oraz
w jednostkach osadniczych położonych poza miastem.
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej(tekst jednolity (Dz.U. 2012 poz. 461 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)
Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych - Rozdział VI, art. 61.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego
działania Szefa Obrony Cywilnej, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i
gmin (Dz.U. 2002 nr 96 poz. 850)
Download