Rozdział 14. Leczenie nefroprotekcyjne u dzieci

advertisement
Rozdział 14
Efekt nefroprotekcyjny inhibitorów konwertazy
angiotensyny u dzieci z PChN
Pierwsze doniesienia o wpływie IKA na czynniki ryzyka postępu
PChN u dzieci dotyczyły obserwacji efektów leczenia kaptoprilem
u dzieci z białkomoczem. W niekontrolowanych badaniach Lama
i wsp. wykazano, że 2-letnie leczenie enalaprilem stabilizuje GFR,
normalizuje ciśnienie tętnicze i zmniejsza białkomocz u dzieci z nefropatią odpływową i PChN w stadium 2.
W badaniach własnych prowadzonych u dzieci z niekłębuszkowymi
nefropatiami z PChN w stadium 2-4., wykazano, że w okresie 3-letniej
obserwacji dzieci leczone IKA lub ARB miały istotnie niższe ciśnienie tętnicze, mniejszy białkomocz i stabilną czynność nerek w porównaniu z dziećmi, które nie otrzymywały tych leków. W porównaniu
z leczeniem IKA lub ARB, u dzieci leczonych dihydropirydynowymi
blokerami kanałów wapniowych choroba postępowała szybciej.
Największym badaniem pediatrycznym oceniającym efekt nefroprotekcyjny IKA jest badanie ESCAPE, obejmujące ponad 250 dzieci
z 32 ośrodków europejskich. Badanie rozpoczęte w 2000 roku ocenia
wpływ kontrolowanego leczenia hipotensyjnego ramiprilem podawanym w dawce 6 mg/1,73 m2 pow. ciała na postęp PChN stadium
2-4. w grupie dzieci z ciśnieniem tętniczym obniżonym do zakresu
50-95. centyla i w grupie dzieci z ciśnieniem obniżonym poniżej 50.
centyla. Dotychczas opublikowane wyniki wykazały dużą skuteczność
hipotensyjną i antyproteinuryczną ramiprilu. Już w czasie pierwszych
dwóch miesięcy leczenia ramiprilem stwierdzono istotne zmniejszenie
wydalania naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (vascular
endothelial growth factor – VEGF), transformującego czynnika wzrostu
β1 (TGF-β1) i endoteliny 1 (ET-1).
Wstępne wyniki oceny efektu nefroprotekcyjnego po 3 latach wykazały, że zwolnienie postępu choroby zależy od zmniejszenia białkomoczu, a stwierdzany w 3. roku leczenia nawet niewielki białkomocz
powyżej 150 mg/dobę jest czynnikiem ryzyka postępu choroby.
U części chorych zaobserwowano zjawisko „ucieczki” z efektu antyproteinurycznego i wzrost białkomoczu do wartości wyjściowych
pomimo utrzymywania się efektu hipotensyjnego. Zwiększenie biał-
248
Leczenie nefroprotekcyjne u dzieci
komoczu poprzedzone było zwiększeniem wydalania z moczem biomarkerów PChN, takich jak TGF-β, VEGF i ET-1.
Poza PChN w stadium 2-4., IKA są lekami rutynowo stosowanymi
u dzieci z cukrzycą typu 1 i z mikroalbuminurią.
Zastosowanie blokerów receptora 1
angiotensyny II w leczeniu nefroprotekcyjnym u dzieci
Poza nadciśnieniem tętniczym, ARB są stosowane w dwóch grupach schorzeń: przewlekłych nefropatiach przebiegających z białkomoczem i/lub nadciśnieniem tętniczym oraz prawidłowym przesączaniem kłębuszkowym (przewlekła choroba nerek w stadium 1.
i 2.), a także u dzieci z obniżonym przesączaniem kłębuszkowym
(stadium 2-4.). Ostatnio ARB zaczęto stosować również u dzieci z hiperfiltracją w przebiegu cukrzycy typu 1.
Z analiz retrospektywnych rejestrów dzieci z PChN wynika, że
leczenie ARB ma istotny wpływ nie tylko na zmniejszenie białkomoczu i obniżenie ciśnienia tętniczego, ale również zwalnia postęp
PChN. Działanie takie wykazano u dzieci z ogniskowym segmentalnym szkliwieniem kłębuszków (FSGS), u których zarówno IKA, jak
i ARB powodowały istotne zmniejszenie białkomoczu. Obserwacje
te dotyczą jednak głównie rejestrów z USA, w których dużą grupę
stanowią dzieci afroamerykańskie, u których efekt nefroprotekcyjny
ARB/IKA na przebieg FSGS może różnić się od efektu u dzieci rasy
kaukaskiej.
Badacze z grupy Bianchettiego porównujący irbesartan z amlodypiną u dzieci PChN w stadium 2. i 3. wykazali, że pomimo takiego samego efektu hipotensyjnego obu leków, u dzieci leczonych irbesartanem nastąpiło istotne zmniejszenie białkomoczu i zwiększenie stężenia albumin w osoczu. Ellis i współpracownicy oceniali prospektywnie
efekt antyproteinuryczny i nefroprotekcyjny losartanu stosowanego
w dawce 0,8 mg/kg m.c./dobę przez 2,5 roku u 52 dzieci z przewlekłą
chorobą nerek w stadium 2-4. W trakcie obserwacji uzyskano stopniowe zmniejszenie białkomoczu o około 60% w porównaniu z wartościami wyjściowymi, a proporcjonalny udział dzieci z białkomoczem
nerczycowym (> 40 mg/1,73 m2/godz.) i/lub zespołem nerczycowym
zmniejszył się (odpowiednio) z 42 i 40% na początku badania do
249
Rozdział 14
24 i 8% po 2,5-rocznym leczeniu. Nie obserwowano natomiast zmian
w przesączaniu kłębuszkowym.
Istotnym ograniczeniem stosowania „klasycznej” nefroprotekcji
opartej na IKA są przypadki nefropatii przebiegających z upośledzeniem dopływu krwi do kłębuszka spowodowanym mikroangiopatią.
Zjawisko to może dotyczyć chorych z PChN na tle mikroangiopatii
(najczęściej zespołu hemolityczno-mocznicowego), u których zmiany dotyczą głównie tętniczek przedkłębuszkowych. Niedokrwienie
kłębuszka powoduje ciężkie wysokoreninowe nadciśnienie tętnicze,
ale bez towarzyszącego białkomoczu. W przypadkach tych podanie
IKA powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, ale towarzyszy temu
istotne pogorszenie przesączania kłębuszkowego. Z pojedynczych obserwacji wynika, że leczenie oparte początkowo na ARB i blokerach
kanału wapniowego zapewnia dobry efekt hipotensyjny z zachowaniem
przesączania kłębuszkowego nawet u chorych z zaawansowaną PChN
i wartościami GFR w przybliżeniu 20 ml/min/1,73 m2 pow. ciała.
Skojarzone leczenie nefroprotekcyjne u dzieci
Istnieje tylko kilka doniesień o skuteczności skojarzonego leczenia
IKA i ARB u dzieci z PChN. Większość z nich dotyczy pacjentów
z nefropatią IgA lub steroidoopornym zespołem nerczycowym i/lub
ogniskowym segmentalnym szkliwieniem kłębuszków przy zachowanym przesączaniu kłębuszkowym (stadium 1-2.). Skojarzone leczenie nefroprotekcyjne polegające na dodaniu losartanu (średnia dawka 1 mg/kg m.c./dobę) do prowadzonego już przewlekłego leczenia
IKA (add-on therapy) oceniono u 12 dzieci z PChN. Dodanie losartanu
spowodowało istotne obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego u wszystkich pacjentów. U 9 z 12 chorych uzyskano zmniejszenie
białkomoczu i stabilizację lub poprawę przesączania kłębuszkowego.
Tylko u trzech chorych z wrodzonym zespołem nerczycowym nie
uzyskano istotnego efektu nefroprotekcyjnego.
250
Download