formularz ofertowy wykonawcy

advertisement
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Nr telefonu
nr faksu
nr NIP
nr REGON
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na :
dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii znajdującej się w Zespole
Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Część 1 : cena brutto:
zł
(słownie brutto:
)
Część 2 : cena brutto:
zł
(słownie brutto:
)
Część 3 : cena brutto:
zł
(słownie brutto:
)
Część 4 : cena brutto:
zł
(słownie brutto:
)
Część 5 : cena brutto:
zł
(słownie brutto:
)
Szczegółowa kalkulacja podana została w tabeli nr 1.
Tabela 1. Szczegółowa kalkulacja oferty
Numer
części
zamówie
nia
1
Nazwa pozycji
zamówienia (wg
załącznika nr 1 do
SIWZ)
Liczba
jednoste
k miary
Dostawa komputerów
stacjonarnych wraz z
oprogramowaniem
11
Dostawa Routera
1
Dostawa switch
1
Dostawa
multimedialnego
zestawu
1
Cena
jednostkowa
netto
Stawka
VAT
Cena
jednostkow
a brutto
Razem
Nazwa własna
dostarczonego
asortymentu
Oferowany
okres
dodatkowe
j gwarancji
w latach (w
cz.2 liczba
dodatkowy
ch licencji 1
stanowisko
wych)
interaktywnego
Dostawa drukarki
laserowej A3
2
3
4
5
Dostawa
oprogramowania
komputerowego
zawodowego
Dostawa stołu
ślusarskiego
Dostawa stołu
warsztatowego
montażowego
Dostawa szafek
narzędziowych
Dostawa biurek
komputerowych
Dostawa oświetlenia
stanowisk biurowych
Dostawa imadła
ślusarskiego
Dostawa imadła
montażowego
Dostawa szlifierki
kątowej
Dostawa zgrzewarki
doczołowej do rur z
tworzyw sztucznych
Dostawa zgrzewarki
elektrooporowej
Dostawa wiertarki
udarowej
Dostawa wkrętarki
elektrycznej z
oprzyrządowaniem
Dostawa stacji
lutowniczej z
elektroniczną kontrolą
temperatury
Dostawa przecinaka
do rur z mechanizmem
zapadkowym
Dostawa ręcznej
giętarki do rur
Dostawa kalibratora
do rur pex/al/pex
Dostawa zestawu
narzędzi montażowych
Dostawa skrzynek
narzędziowych
Dostawa odzieży
ochronnej BHP
Dostawa i montaż
zestawu solarnego
Dostawa zestawu
instalacji solarnej
Dostawa i montaż
zestawu do produkcji
prądu z wiatru i słońca
Dostawa kotła na
biomasę z
automatycznym
podawaniem paliwa
Dostawa pompy ciepła
1
1
4
8
3
11
20
5
1
2
3
1
2
3
3
1
1
3
5
5
20
1
1
1
1
1
liczba
dodatkowy
ch licencji 1
stanowisko
wych:
……….
Dostawa ciepłomierza
3
Dostawa luksomierza
3
Dostawa rotametru
3
Dostawa sprężarki
1
Dostawa pompy do
napełniania instalacji
wodą lub glikolem z
oprzyrządowaniem
Dostawa licznika
energii elektrycznej
2
1
Suma
Ceny należy podawać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
W przypadku niezłożenia oferty na daną część należy tą część zakreślić lub wpisać nie dotyczy.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
tel. Kontaktowy………………………..
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię
Stanowisko
Telefon
Faks
Zakres* :
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, dodatkami do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni, tj. dnia: ……………………………………
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………
(data i czytelny podpis wykonawcy)
*
niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards