Klauzule CSR stosowane przy zawieraniu umów przez LOTOS Paliwa

advertisement
Klauzule CSR stosowane przy zawieraniu umów przez LOTOS Paliwa.
1.1 Klauzule bhp
Jeżeli działanie lub zaniechanie /XXX/, jego pracowników lub osób wykonujących prace w
imieniu /XXX/ bez względu na podstawę prawną współpracy, w jakikolwiek sposób uchybia
obowiązującym na terenie LOTOS Paliwa zasadom związanym z zachowaniem bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy, w tym przepisom przeciwpożarowym lub innym przepisom oraz
wymaganiom regulującym kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie LOTOS Paliwa jest
uprawniony do naliczenia /XXX/ kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc
złotych) za każde zdarzenie polegające na działaniu lub zaniechaniu działania.
Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, LOTOS Paliwa może
podjąć jednostronną decyzję o wstrzymaniu, do czasu potwierdzenia usunięcia naruszenia, prac
maszyn lub innych urządzeń technicznych, jak również prowadzenia prac w całości, w części
lub przez poszczególne osoby na terenie LOTOS Paliwa. Wstrzymanie prac nie wpływa na
termin wykonania prac określony w Umowie.
Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli ww. wymagań, jak również wstrzymania prac
w całości lub w części, są nadzorujący prace w imieniu LOTOS Paliwa lub służba BHP LOTOS
Paliwa lub pracownicy podmiotów świadczących na terenie spółki usługi ochrony mienia i osób.
W każdym przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez /XXX/ obowiązujących na terenie
wykonywania prac na rzecz LOTOS Paliwa przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy,
ochrony ppoż. oraz bezpieczeństwa fizycznego, służba BHP LOTOS Paliwa lub podmiot
świadczący na terenie LOTOS Paliwa usługi ochrony mienia i osób może zastosować sankcje
przewidziane w /wskazać dokument np. umowę lub nazwę taryfikatora obowiązującego na
terenie realizacji umowy1/
Zapis fakultatywny w przypadku, gdy na terenie wykonywania prac obowiązuje taryfikator:
/XXX/ oświadcza, iż zapoznał się z Taryfikatorem wykroczeń oraz wyraża zgodę na wskazane
w nim sankcje. W przypadku odebrania Pracownikom /XXX/ prawa wstępu na teren LOTOS
Paliwa, wszelkie skutki obciążają /XXX/.
1.2 Klauzula dotycząca zasad i standardów postępowania
/XXX/ jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących na terenie wykonywania
prac zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy i
ochrony ppoż. udostępnionych ze strony LOTOS Paliwa na portalu ePaliwa
(https://ppm.lotospaliwa.pl/epaliwa/) lub inny zwyczajowo przyjęty w LOTOS Paliwa sposób.
Ze strony /XXX/ osobą upoważnioną, której zostaną przyznane uprawnienia dostępu do portalu
ePaliwa oraz która będzie osobą odpowiedzialną za kontakt w tym zakresie jest:
……..…………………………………… adres e -mail: …………………….
1
Jeśli prace są wykonywane na terenie Grupy LOTOS S.A. należy wskazać „Taryfikator wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych
obowiązujący na terenie Grupy LOTOS S.A.”
Strony postanawiają, iż wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja dotycząca zasad
i standardów obowiązujących na terenie wykonywania prac, publikowanych na portalu ePaliwa
będzie uznana za doręczoną, a /XXX/ nie będzie uprawniony do powoływania się na brak
wiedzy co do treści aktualnych zasad i standardów postępowania.
Zmiany w dokumentach dotyczących zasad i standardów obowiązujących na terenie
wykonywania prac opublikowane na portalu ePaliwa będą komunikowane za pośrednictwem
poczty e-mail na podany wyżej adres.
Wymagania wchodzą w życie z dniem ich publikacji na portalu ePaliwa, na zasadach
określonych powyżej. /XXX/ jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie zasad i standardów
przez osoby wykonujące prace w jego imieniu.
1.3 Klauzula etyczna
LOTOS Paliwa, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, prowadzi działalność z poczuciem
odpowiedzialności za skutki swojego działania oraz stosuje jednolite standardy
w ocenach etycznego postępowania pracowników i osób trzecich, poszanowania praw
człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz poszanowania środowiska naturalnego.
LOTOS Paliwa, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS dba o poszanowanie praw człowieka w
ramach całego łańcucha wartości prezentowanych w prowadzonej działalności gospodarczej.
W duchu społecznej odpowiedzialności za całość życia zbiorowego oraz w trosce o wspólne
dobro LOTOS Paliwa, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS podejmuje działania związane z
dbałością o przestrzeganie praw i przepisów w prowadzonej działalności, w tym
międzynarodowych zasad uwzględniających koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
(CSR). Spółka podejmuje działania związane z kształtowaniem właściwych relacji
gospodarczych oraz społecznych.
LOTOS Paliwa, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS w swoich działaniach dąży do stworzenia
środowiska pracy opartego o wzajemny szacunek oraz tolerancję. Spółka zapewnia ochronę
danych osobowych i dyskrecję wszystkim osobom, które zdecydują się zgłosić podejrzenie
naruszenia obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS zasad wyrażonych
w „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS” lub innych regulacji związanych z wdrożoną
i stosowaną przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS koncepcją Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu.
Z treścią „Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS” można się zapoznać na stronie
www.odpowiedzialny.lotos.pl
1.4 Klauzula braku konfliktu interesów
1.
2.
3.
/XXX/ oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie podpisania Umowy, nie
występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego
wykonywania Umowy przez /XXX/, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych
przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność.
/XXX/ oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie
wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania
zmierzające do unikania konfliktu interesów.
/XXX/ oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia
ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym
mowa w ust. 1, niezwłocznie poinformuje na piśmie LOTOS Paliwa o takim podejrzeniu,
2z3
wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań
mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes LOTOS
Paliwa oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu.
1.5 Klauzula antykorupcyjna
/XXX/ oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych
w celu wywarcia wpływu na decyzję LOTOS Paliwa o wyborze jego oferty. Nie wpływał na wybór
LOTOS Paliwa w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w
jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na
celu wywarcie wpływu na wybór LOTOS Paliwa.
1.6 Ochrona środowiska
/XXX/ oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko
rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń,
dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze
środowiska, w tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami.
Ponadto /XXX/ oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania
ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.
1.7 Przestrzeganie praw człowieka
/XXX/ oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia stosuje w prowadzonej działalności
gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks
pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.
1.8 Wpływ na społeczeństwo – działania integrujące
/XXX/ oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę
społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych,
etycznych i tych związanych z prawami człowieka z działalnością swoją, innych
zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości.
1.9 Audit dostawcy
Mając na uwadze jakość realizacji umowy, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska oraz
standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, LOTOS Paliwa zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia u /XXX/ auditów w obszarze będącym przedmiotem umowy. Działania te mają
na celu ocenę spełnienia wymagań określonych w dokumentach kontraktowych i innych
dokumentach przekazanych do stosowania, a także odpowiednich przepisach prawa, normach
i standardach obowiązujących przy realizacji umowy.
Oznaczenia:
/XXX/ – Zleceniobiorca / Wykonawca / Kontrahent / Oferent / nazwa oferenta
3z3
Download