[nazwa spółki XXX]

advertisement
[nazwa spółki XXX]
Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami
powiązanymi za rok podatkowy [rok i tytuł
transakcji] sprzedaży towarów
Spis treści
Spis treści .................................................................................................................... 2
Podstawa prawna ........................................................................................................ 3
Podmioty biorące udział w transakcji, podstawa umowna i opis transakcji ............. 3
Opis działalności podmiotu sporządzającego dokumentację ..................................... 3
Określenie funkcji pełnionych przez podmioty uczestniczące w transakcji
uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko (art. 9a ust. 1 pkt 1) .................. 4
Funkcje pełnione przez strony transakcji ............................................................... 4
Zaangażowane aktywa ............................................................................................. 5
Ponoszone ryzyka .................................................................................................... 5
Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz
formy i terminu zapłaty (art. 9a ust. 1 pkt 2).............................................................. 6
Przewidywane koszty związane z transakcją .......................................................... 6
Forma i termin zapłaty ............................................................................................ 6
Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji (art.
9a ust. 1 pkt 3) ............................................................................................................. 7
Metoda i sposób kalkulacji zysków ......................................................................... 7
Określenie ceny przedmiotu transakcji .................................................................. 7
Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach oraz wskazanie
innych czynników (w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu
transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne
czynniki) (art. 9a ust. 1 pkt 4 i 5) ................................................................................ 8
Spis załączników ......................................................................................................... 9
– Strona 2 z 9 –
Podstawa prawna
Dokumentacja transakcji dotyczącej sprzedaży towarów przez XXX towarów na rzecz YYY,
została przygotowana w oparciu o wymogi określone w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.).
Podmioty biorące udział w transakcji, podstawa umowna i opis
transakcji
W transakcji biorą udział następujące podmioty:
Lp. Podmiot
Rola w transakcji
1.
Sprzedawca
2.
Nabywca
[Opis transakcji: transakcja polega na sprzedaży towarów BBB na rynku XXX]
Opis działalności podmiotu sporządzającego dokumentację
XXX oraz YYY należą do grupy ZZZ [schemat powiązań].
Opis przedmiotu działalności poszczególnych podmiotów w grupie.
– Strona 3 z 9 –
Określenie funkcji pełnionych przez podmioty uczestniczące w
transakcji uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko (art.
9a ust. 1 pkt 1)
Funkcje pełnione przez strony transakcji
XXX
XXX nabywa wyroby wytwarzane przez ZZZ oraz zajmuje się ich dystrybucją na rynku polskim.
XXX we własnym zakresie tworzy sieć dystrybucji produktów XXX. Ponadto XXX zajmuje się
podejmowaniem działań mających na celu zdobycie pozycji na rynku polskim oraz mających na
celu promocję marki XXX.
YYY
YYY nabywa wyroby wytwarzane przez ZZZ od XXX oraz zajmuje się ich dystrybucją na rynku
AAA.
Analizę funkcji pełnionych przez podmioty uczestniczące w dokumentowanej transakcji
przedstawia poniższa tabela (wielokrotność znaku X wpisano w polach, gdzie dana funkcja
pełniona jest przez obydwie strony transakcji, jednak stopień, w jakim każda ze stron pełni daną
funkcję jest różny).
Lp.
Pełnione funkcje
1.
Sprzedaż towarów
2.
Nabycie towarów
3.
Promocja i reklama
towarów na lokalnym
rynku
4.
Transport
towarów,
organizacja wysyłki
5.
Utrzymywanie
magazynu z zapasami
6.
Dystrybucja towarów
7.
Kontrola
jakości,
serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny, zwroty
towarów, reklamacje
od
klientów
ostatecznych
XXX
YYY
– Strona 4 z 9 –
Opis
Zaangażowane aktywa
Analizę aktywów zaangażowanych przez podmioty uczestniczące w dokumentowanej
transakcji przedstawia poniższa tabela.
Lp.
Zaangażowane aktywa
XXX
YYY
Opis
Aktywa niematerialne
1.
Wiedza i doświadczenie
dotyczące
procesu
sprzedaży
2.
Baza klientów
3.
Personel zaangażowany w
transakcję
Aktywa materialne
4.
Powierzchnia
magazynowa
5.
Powierzchnia i sprzęt
biurowy
Ponoszone ryzyka
Analizę ryzyk ponoszonych przez podmioty uczestniczące w dokumentowanej transakcji
przedstawia tabela poniżej.
Lp. Ponoszone ryzyko
1.
Ryzyko związane z
jakością towarów
(ryzyko gwarancyjne)
2.
Ryzyko złych długów
3.
Ryzyko walutowe
4.
Ryzyko rynkowe
(dotyczące sytuacji na
rynku)
XXX
YYY
– Strona 5 z 9 –
Rodzaj ryzyka
Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z
transakcją oraz formy i terminu zapłaty (art. 9a ust. 1 pkt 2)
Przewidywane koszty związane z transakcją
Opis kosztów ponoszonych przez podmioty uczestniczące w dokumentowanej transakcji
przedstawia tabela poniżej.
Lp
.
Rodzaj
ponoszonych
kosztów
1.
Koszt
zakupu
towarów od XXX
2.
Koszt
kursowych
3.
Koszty transportu,
pakowania
i
ubezpieczenia
4.
Koszty
magazynowania
5.
Koszty promocji i
reklamy
6.
Koszty
dotyczące
zapewnienia jakości
towarów
7.
Koszty
dotyczące
tworzenia
sieci
dystrybucji
i
zdobywania
klientów
XXX
YYY
Opis
różnic
Forma i termin zapłaty
Faktura wystawiana jest z zasady w okresie 1-3 dni od daty zamówienia. Płatności z tytułu
nabycia towarów przez YYY dokonywana jest przelewem bankowym na rachunek bankowy
XXX Walutą, w jakiej dokonywana jest transakcja, jest euro (EUR). Zgodnie z warunkami
umowy, zapłata za towary powinna być dokonywana co do zasady w ciągu 90 dni od daty
dostawy towaru. Opóźnienia w zapłacie są akceptowane ze względu na fakt, że YYY jest ciągle
w początkowym w etapie prowadzenia działalności gospodarczej.
– Strona 6 z 9 –
Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu
transakcji (art. 9a ust. 1 pkt 3)
Metoda i sposób kalkulacji zysków
[Opis metody – zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy]
Określenie ceny przedmiotu transakcji
W okresie, którego niniejsza dokumentacja dotyczy, obrót XXX odnotowany w związku ze
sprzedażą towarów na rzecz YYY wyniósł NNN PLN. Transakcja wykonywana jest w sposób
ciągły, przez cały rok podatkowy.
– Strona 7 z 9 –
Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach
oraz wskazanie innych czynników (w przypadku, gdy w celu
określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty
uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki)
(art. 9a ust. 1 pkt 4 i 5)
[Opis strategii – np. YYY jest podmiotem, którego głównym zadaniem jest zdobycie mocnej
pozycji dla produktów XXX, z uwagi na proces zdobywania rynku stosowana jest szczególna
strategia cenowa, podanie szczegółów strategii)].
– Strona 8 z 9 –
Spis załączników
[Umowy, korespondencja handlowa, kalkulacje, etc.]
– Strona 9 z 9 –
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards