Wypadki przy pracy

advertisement
Wypadki przy pracy
Wydarzenie wypadkowe:
nagłe,
niepożądane
zdarzenie,
które
nastąpiło w związku z pracą i powoduje uraz
i/lub straty materialne. Pojęcie to obejmuje
katastrofę,
wydarzenie
wypadkowe
bezurazowe lub wypadki przy pracy.
Zdarzenie powodujące wypadek







Upadek, potknięcie się, poślizgnięcie człowieka na
płaszczyźnie,
Upadek z wysokości,
Wpadnięcie do zagłębień, kanałów,
Uderzenie, przygniecenie człowieka przez czynniki
materialne transportowane mechanicznie lub ręcznie,
Pożar, wybuch,
Zetknięcie się człowieka z będącymi w ruchu ostrymi,
narzędziami ręcznymi,
Uderzenie, pochwycenie, przygniecenie człowieka
przez maszyny, ich części, urządzenia, narzędzia,
środki transportu.
KATASTROFA
zdarzenie w wyniku, którego doszło do
znacznych start materialnych, bądź doszło do
lub mogło dojść do licznych ofiar w ludziach.
Zał. Nr 1 do zarządzenia nr 23/2008 GIP z dnia 1.07.2008 r. w sprawie zasad badania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontroli stosowania przez pracodawców
środków zapobiegających tym wypadkom.
Katastrofa budowlana
Katastrofą budowlaną jest niezamierzone,
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego
lub jego części, a także konstrukcyjnych
elementów rusztowań i obudowy wykopów.
Art. 73 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016)
Wypadek lub poważny wypadek
kolejowy
wypadek - niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg
takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego,
powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia
ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza
się w szczególności:
a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez
pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego;
art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 28 marca 2993 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789 z późn. zm.)
poważny wypadek - wypadek spowodowany kolizją,
wykolejeniem pociągu lub innym podobnym zdarzeniem:
a)
z przynajmniej jedną ofiarą
przynajmniej pięcioma ciężko rannymi,
śmiertelną
lub
b)
powodujący znaczne zniszczenie pojazdu
kolejowego, infrastruktury kolejowej lub środowiska,
które mogą zostać natychmiast oszacowane przez
komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony
euro,
mający
oczywisty
wpływ
na
regulacje
bezpieczeństwa
kolei
lub
na
zarządzanie
bezpieczeństwem;
art. 4 pkt 46 ustawy z dnia 28 marca 2993 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789 z późn. zm.)
Poważne awarie

były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego
co najmniej 5% ilości jednej z substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu
zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii

były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu dowolnej ilości co najmniej jednej z substancji
niebezpiecznych jeżeli powodują co najmniej jeden ze skutków spośród
następujących rodzajów skutków:
a) skutki wobec osób,
b) szkody w środowisku,
c) szkody w mieniu,
d) negatywne skutki wykraczające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

były następstwem uwolnienia w trakcie magazynowania lub transportu dowolnej
substancji, która ze względu na swoje właściwości lub ilość może być niebezpieczna
dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, prowadząc przynajmniej do jednego ze
skutków spośród rodzajów skutków, o których mowa w pkt 2 lit. a-d.
§ 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. nr 5, poz. 58)
Poważne awarie

Zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub
eksplozja, powstałe w trakcie procesu
przemysłowego,
magazynowania
lub
transportu, w których występuje jedna lub
więcej
niebezpiecznych
substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub
środowiska, lub powstania takiego zagrożenia
z opóźnieniem.
PN-N- 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy. Wyagania.
Wydarzenie potencjalnie wypadkowe



Niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas
którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.
(wydarzenie wypadkowe bezurazowe) – zdarzenie, które mogło lub
spowodowało stratę,
PN-N 18001:2004
Systemy zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy. Wymagania.
 Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 23/2008 GIP
Rodzaje wypadków
Wypadki pozazawodowe
Urazy przy czynnościach nie pozostających w
związku z pracą zawodową, np. podczas
wypoczynku, przy pracach domowych.
Wypadki zawodowe:
 Wypadek przy pracy
 wypadek traktowany na równi z wypadkiem
przy pracy,
 wypadek przy innych czynnościach, w tym
wypadek przy pracy świadczonej na innej
podstawie niż umowa o pracę, np. umowa
zlecenie, umowa agencyjna, umowa o dzieło,
 wypadek w drodze do pracy i z pracy.
 wypadek przy pracy rolniczej.
Trójkąt relacji wypadków
Pojęcie wypadku przy pracy.
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które
nastąpiło w związku z pracą:
1)
podczas lub w związku z wykonywaniem przez
pracownika
zwykłych
czynności
lub
poleceń
przełożonych;
2)
podczas lub w związku z wykonywaniem przez
pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez
polecenia;
3)
w czasie pozostawania pracownika w
dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą
pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku
wynikającego ze stosunku pracy.
Art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 30. 10. 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)
zdarzenie
jest nagłe wtedy, gdy trwa nie dłużej niż wynosi czas
jednej zmiany roboczej (granica czasowa)
udar cieplny w wyniku dłuższego
wykonywania pracy w wysokiej
temperaturze
1999.06.30 wyrok SN
OSNP 2000/18/697
II UKN 24/99
Zdarzenie będące istotnym zewnętrznym
czynnikiem wywołującym negatywną
reakcję
organizmu
i
stanowiące
przyczynę wypadku przy pracy, posiada
cechę nagłości tylko wtedy, gdy
przebiega w czasie nie dłuższym niż
trwanie dnia pracy.
------------------------- Podobnie w: OSNAP.2002.5.118.

dane zdarzenie jest tylko wypadkiem
przy pracy, jeżeli nastąpiło na skutek
działania czynników zewnętrznych
1999.08.18 wyrok SN
OSNP 2000/20/760
II UKN 87/99
Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku
przy pracy może być każdy czynnik
pochodzący
spoza
organizmu
poszkodowanego, zdolny - w istniejących
warunkach - wywołać szkodliwe skutki, w tym
także pogorszyć stan zdrowia pracownika
dotkniętego już schorzeniem samoistnym.
------------------------------- Podobnie w: OSNAP.2001.8.289.

uraz
Definicja ustawowa – uszkodzenie
tkanki ciała lub narządu człowieka w
wskutek
działania
czynnika
zewnętrznego.
Art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 30. 10. 2002 r. o ubezpieczeniach
społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.)
RODZAJE URAZÓW- PRZYKŁADY
mechaniczny- stłuczenia wykręcenia,
złamania, uszkodzenia wewnętrzne,
krwotok,
 termiczny- odmrożenia, oparzenia, udar
 akustyczny- głuchota,
 świetlny- udar słoneczny,
 elektryczny- porażenie (piorun, prąd).

Zagrożenie
Stan środowiska pracy
wypadek lub chorobę.
mogący
spowodować
§ 2 pkt 13 rozp. MP i PS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 03.169.1650 ze zm.)
Środowisko pracy
Warunki
środowiska
materialnego
(określonego
czynnikami
fizycznymi,
chemicznymi i biologicznymi), w których
odbywa się proces pracy
§ 2 pkt 11 rozp. MP i PS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 03.169.1650 ze zm.)
Zagrożenie wypadkowe
Stan rzeczy w obszarze: techniki i technologii, organizacji
czynności i zachowania się człowieka, sił przyrody, reakcji fizyko
– chemicznych, czynnika inicjującego, które stwarzają
potencjalną możliwość powstania wypadku urazowego.
związek z pracą
zachodzi wówczas, gdy istotną przyczyną wypadku
jest pełnienie przez pracownika obowiązków
wynikających ze stosunku pracy bądź związanych z
nim czynności.
(związek czasowy)
(związek miejscowy)
(związek funkcjonalny)
1982.05.13 wyrok SN

II PRN 8/82 OSP 1983/5/107
Podjęcie przez pracownika nawet nie
należących do jego obowiązków, ale
celowych
czynności,
zwykle
wykonywanych w zakładzie, dowodzi
związku zdarzenia z pracą, skoro
pracownik działał w interesie zakładu
pracy.
Wypadek traktowany na równi z
wypadkiem przy pracy
Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie
uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie,
traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
1)
w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż
określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został
postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z
wykonywaniem powierzonych mu zadań;
2)
podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3)
przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u
pracodawcy organizacje związkowe.
WYROKI SĄDOWE
1998.09.23
wyrok
SN
II
UKN 217/98 OSNP 1999/19/622
 W
czasie trwania podróży służbowej
pracownik nie wraca z pracy do domu, tylko do
miejsca zakwaterowania poza miejscowością
swego zamieszkania. Zaistniały wówczas
wypadek nie jest wypadkiem w drodze z
pracy, lecz wypadkiem zrównanym z
wypadkiem przy pracy.
1996.02.27 wyrok s.apel.
III
AUr
72/96
OSA 1996/6/21 w Gdańsku
Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie imprezy
organizowanej w celach charytatywnych, jest
wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy, o
jakim mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12
czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (jedn. tekst Dz. U. Nr
30 z 1983 r., poz. 144 ze zmianami).
Wypadki przy pracy wg skutków:
• lekki – powodujący czasową niezdolność do
pracy,
• śmiertelny,
• ciężki,
• zbiorowy.
Za śmiertelny wypadek przy pracy
uważa się wypadek, w wyniku którego
nastąpiła
śmierć
w
okresie
nieprzekraczającym 6 miesięcy od
dnia wypadku.
Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w
wyniku którego nastąpiło:
- ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku,
słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające
podstawowe funkcje organizmu,
- choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała
choroba psychiczna,
- całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w
zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub
zniekształcenie ciała
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek,
któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co
najmniej dwie osoby.
Obowiązki pracodawcy:
- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające
zagrożenie,
- zapewnić udzielenie
poszkodowanym,
pierwszej
pomocy
osobom
art. 234 Kodeks pracy
-
ustalić
w
przewidzianym
trybie
okoliczności i przyczyny wypadku,
Dochodzenie powypadkowe
postępowanie, którego celem jest
wszechstronne poznanie
i wyjaśnienie zdarzenia wypadkowego.
Polega ono na ustaleniu kolejności zdarzeń
poprzedzających uraz oraz na przedstawieniu
przyczyn każdego elementu zdarzenia.
-
zastosować odpowiednie
podobnym wypadkom,
środki
zapobiegające
Działania korygujące
i zapobiegawcze
D
z
i
a
ł
a
n
i
a
k
o
r
y
g
u
j
ą
c
e
- niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora
pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub
zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym
wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym
związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek
przy pracy,
art. 234 Kodeks pracy

Pracodawca jest obowiązany prowadzić
rejestr wypadków przy pracy.

Koszty
związane
z
ustalaniem
okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy ponosi pracodawca.
art. 234 Kodeks pracy
CEL BADAŃ WYPADKÓW
• Ustalenie prawa poszkodowanego do świadczeń,
• Zastosowanie odpowiednich środków profilaktycznych w
wyniku zidentyfikowanych wszystkich prawdopodobnych
przyczyn wypadku w celu zapobiegania wypadkom w
przyszłości.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1998 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a także zakresu informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadków przy
pracy.
Dz. U. z dnia 4 września 1998 r. Nr 115, poz. 744
 2006.12.13
zm.Dz.U.215.1582
Obowiązek pracownika
Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli
stan jego zdrowia na to pozwala, powinien
poinformować niezwłocznie o wypadku
swojego przełożonego.
Obowiązki pracodawcy
- zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób
wykluczający:
1) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,
2) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych
urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały
wstrzymane,
3) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń
technicznych, jak również zmiany położenia innych
przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają
odtworzyć jego okoliczności.
Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń
technicznych lub dokonanie zmian w miejscu
wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze
społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu
oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu,
jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca
wypadku.
Zgodę, o której mowa wyżej w sytuacji zaistnienia
wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego
wyraża pracodawca po uzgodnieniu z właściwym
inspektorem pracy i prokuratorem.
Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez
uzyskania zgody jest dopuszczalne, jeżeli
zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia
albo
zapobieżenia
grożącemu
niebezpieczeństwu.
- prowadzić rejestr wypadków przy pracy
zawierający:
- imię i nazwisko poszkodowanego,
- miejsce i datę wypadku,
- informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
- datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
-stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
- krótki opis okoliczności wypadku,
- datę przekazania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- inne okoliczności wypadku, których zamieszczenie w rejestrze jest
celowe,
- liczbę dni niezdolności do
pracy spowodowanej tym zdarzeniem.
- powołać zespół powypadkowy w
odpowiednim składzie
Zespół powypadkowy
- pracownik służby bezpieczeństwa i higieny
pracy,
- społeczny inspektor pracy.
Przy braku obowiązku tworzenia służby
bezpieczeństwa i higieny pracy:
- pracodawca
lub pracownik zatrudniony przy
innej pracy, któremu pracodawca powierzył
wykonywanie zadań służby bhp, albo
specjalista spoza zakładu pracy.
Przy braku społecznej inspekcji pracy:
przedstawiciel
pracowników
posiadający aktualne zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
-
Przy małej liczbie zatrudnionych pracowników:
- pracodawca
- specjalista spoza zakładu pracy.
Obowiązki zespołu powypadkowego
1. Dokonanie oględzin:
-miejsca wypadku,
- stanu technicznego maszyn i innych urządzeń
technicznych,
- stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków
wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły
mieć wpływ na powstanie wypadku,
2. Sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii
miejsca wypadku,
3. Wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan
jego zdrowia na to pozwala,
....................... dnia ...........2007 r.
WYJAŚNIENIA
POSZKODOWANEGO
złożone w obecności zespołu powypadkowego w składzie :
1/......................................................................
2/ ........................................................................
w sprawie wypadku , jakiemu w dniu ....................................... 2007 r. o godzinie .................................
uległ Pan / Pani ..............................................................................................................................................
zatrudniony w …......................................................... ...................................................................................
na stanowisku .............................................................. .data zatrudnienia.....................................................
Dane osobowe poszkodowanego :
Data urodzenia .................................................
Miejscowość urodzenia .................................................
Imię ojca ...........................................................
Nr PESEL ......................................................... N I P……………………………….......
Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………….
Ja, niżej podpisany /a ......................................................... ……………………………………………..wyjaśniam, że :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.Wyjaśnień wysłuchał Zespół powypadkowy :
1. …………………….. …………..
2. ……………. ..……….
(podpis)
(podpis)
Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność złożonych powyżej wyjaśnień i wyrażam zgodę na to, iż dane osobowe zawarte w w/w
wyjaśnieniu będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do sporządzenia protokołu powypadkowego ( karty wypadku) i nie będą
przetwarzane i wykorzystywane do innych celów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883).
.....................................................
podpis poszkodowanego(-nej)
4. Zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków
wypadku.
....................... dnia ...........2007 r.
INFORMACJA I WYJAŚNIENIA ŚWIADKA
złożone w obecności zespołu powypadkowego w składzie :
1/......................................................................
2/ ........................................................................
w sprawie wypadku , jakiemu w dniu ....................................... 2007 r.
o godzinie .................................
uległ Pan / Pani ..............................................................................................................................................
zatrudniony w ……………….. ………………………........... ...na stanowisku ……...........................................
Ja, niżej podpisany /a ...................................................................................................................................
zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………… …………… wyjaśniam, że :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................
.......................................................................................
Wyjaśnień wysłuchał Zespół powypadkowy : 1. ……………………………..
……………. ..………….
(podpis)
2.
(podpis)
Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność złożonych powyżej wyjaśnień i wyrażam zgodę na to, iż dane
osobowe zawarte w w/w wyjaśnieniu będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do sporządzenia protokołu powypadkowego
( karty wypadku) i nie będą przetwarzane i wykorzystywane do innych celów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
.....................................................
podpis świadka wypadku
5. Zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii
innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny
rodzaju i skutków wypadku,
6. Zebranie innych dowodów dotyczących wypadku,
7. Dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku, kierując się
zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 30
października 2002 r. o świadczeniach z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych,
8. Określenie środków profilaktycznych oraz wniosków,
w szczególności wynikające z oceny ryzyka
zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił
wypadek.
9. Wykorzystanie materiałów zebranych przez organy
prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały
te zostaną mu udostępnione.
10. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku:
- sporządzenie - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokołu
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwany dalej
"protokołem
powypadkowym",
według
wzoru
ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w
terminie późniejszym niż określony wyżej wskutek
uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga
podania przyczyn tego opóźnienia w treści
protokołu powypadkowego.
PROTOKÓŁ POWYPADKOWY
Dz.U.04.227.2298
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 16 września 2004 r.
w sprawie wzoru protokołu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku przy
pracy
(Dz. U. z dnia 19 października 2004 r.)
pieczątka pracodawcy
Protokół Nr
/
r.
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony:
...............................................................................................................
nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy
...............................................................................................................
adres siedziby pracodawcy
NIP
1)
REGON
1)
PESEL
...............................................................................................................
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy
kod PKD
2. Zespół powypadkowy w składzie:
1) ............................................................................................
..........................................................................................
imię i nazwisko
funkcja
2) ............................................................................................
..........................................................................................
imię i nazwisko
funkcja
dokonał w dniach od .......................................
do .................................... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy, jakiemu w dniu .................................................
Pan (i)
o godzinie
.................................................................................................................
............................................ uległ (a)
imię ojca ............................................
urodzony(a) ..................................................... w ................................................................................................................
data
zamieszkały(a) w ................
miejscowość
........................................................
............................................
miejscowość
ulica
kod pocztowy
............... .................
numer domu
numer lokalu
....................................................................
PESEL
2)
NIP
2)
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość poszkodowanego
zatrudniony(a) w ......................................................... na stanowisku ..........................................
komórka organizacyjna
nazwa stanowiska
kod zawodu
3)
3. Wypadek zgłosił(a) ...................................................................................................... w dniu .....................................
4)
4. Ustalono następujące okoliczności wypadku:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
www.praca.gov.pl
4)
5. Ustalono następujące przyczyny wypadku:
- ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
- stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać
dowody): 4), 5)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
- stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących
przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego
4)
niedbalstwa (wskazać dowody) :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
- stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub
substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy
(wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych
4)
substancji w organizmie – zamieścić informację o tym fakcie) :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
6. Skutki wypadku (rodzaj i umiejscowienie urazu) :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
7. Stwierdza się, że wypadek:
JEST
6)
NIE JEST
6)
6)
- wypadkiem przy pracy
6)
- traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
4)
co uzasadnia się następująco:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
8. Rodzaj wypadku:
6)
indywidualny
9. Wnioski i zalecenia profilaktyczne:
zbiorowy
śmiertelny
ciężki
powodujący czasową niezdolność do pracy
4)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
10. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku:
1) ........................................................................................... 2) ...........................................................................................
czytelny podpis
11. Protokół sporządzono:
czytelny podpis
......................................................
data
12. Przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
6)
13. Poszkodowanego / członka rodziny
zapoznano z niniejszym protokołem oraz pouczono o prawie zgłoszenia do
protokołu uwag i zastrzeżeń (zgłoszone uwagi i zastrzeżenia należy dołączyć do protokołu).
...............................................................................................
............................................. .............................................
imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny
data
podpis
14. Protokół zatwierdzono:
............................................
...............................................................................................
data
podpis pracodawcy
15. Potwierdzenie odbioru protokołu:
..............................................................................................................................
imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny
Data: doręczenia / przesłania protokołu:
6)
.......................................... ................................................................................
podpis / nr przesyłki poleconej
16. Wykaz załączników do protokołu:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
POUCZENIE
I.
II.
III.
Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu poszkodowanego pracownika, a w razie wypadku śmiertelnego,
uprawnionego członka rodziny pracownika, który ma prawo zgłoszenia uwagi i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego
– sądu pracy w .................................................................................................................. z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na
podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika, może wystąpić również
organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika. Roszczenia ze stosunku pracy są wolne od opłat
sądowych.
W przypadku wykorzystania komputera do sporządzenia protokołu dopuszcza się wersję czarno-białą druku.
1)
Jeżeli nie został nadany NIP lub REGON, podać PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
pracodawcy.
2)
Jeżeli nie został nadany numer PESEL lub NIP, podać numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego
poszkodowanego.
Podać pełny kod zawodu (specjalności), tj. sześciocyfrowy symbol zgodny z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności.
3)
4)
5)
6)
tożsamość
Jeżeli zabraknie miejsca na druku, należy go uzupełnić kolejną stroną podpisaną przez członków zespołu powypadkowego.
Przez inne przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia rozumie się np. przepisy o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, przepisy
prawa geologicznego i górniczego, budowlanego, o ruchu drogowym.
Niepotrzebne skreślić.
11. Sporządzenie protokołu powypadkowego w
niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą
dokumentacją
powypadkową
doręczenie
niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.
12. Zapoznanie z treścią protokołu powypadkowego :
- poszkodowanego przed jego zatwierdzeniem,
- członków rodziny zmarłego pracownika, o
których mowa w art. 13 ustawy, oraz pouczyć
ich o prawie do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń
do
ustaleń
zawartych
w
protokole
powypadkowym.
Art. 13 ust. 2 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:
1) małżonek, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na
wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i
inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu
śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;
3) rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci
ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe
lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się
do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo
do alimentów z jego strony.
3. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej
separacji.
13. Pouczenie poszkodowanego o prawie
zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole powypadkowym,
14.
Sporządzenie, nie później niż w ciągu 5 dni,
nowego protokołu powypadkowego na wniosek
pracodawcy po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień w
przypadku gdy:
do
treści
protokołu
zostały
zgłoszone
zastrzeżenia
przez
poszkodowanego
lub
członków rodziny poszkodowanego zmarłego
wskutek wypadku,
-
protokół nieodpowiada warunkom określonym w
rozporządzeniu,
- sporządzenie nie później niż w ciągu 5 dni nowego
protokołu powypadkowego (po dokonaniu wyjaśnień
i uzupełnień) gdy właściwy inspektor pracy zwróci się
do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o
ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego tylko w
przypadku gdy protokół zawiera:
- ustalenia naruszające prawa pracownika,
- niewłaściwe wnioski profilaktyczne
Prawo członka zespołu
- złożyć do protokołu powypadkowego zdanie
odrębne, które powinien uzasadnić.
W przypadku rozbieżności zdań członków
zespołu powypadkowego, o treści protokołu
powypadkowego decyduje pracodawca.
Prawa poszkodowanego
- zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole powypadkowym,
- wglądu do akt sprawy oraz sporządzania
z nich notatek i odpisów oraz kopii.
Protokół powypadkowy
Protokół
powypadkowy
zatwierdza
pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od
dnia jego sporządzenia.
Zatwierdzony
protokół
powypadkowy
pracodawca
niezwłocznie
doręcza
poszkodowanemu pracownikowi, a w razie
wypadku śmiertelnego - członkom rodziny,
Protokół
powypadkowy
dotyczący
wypadków
śmiertelnych,
ciężkich
i
zbiorowych
pracodawca
niezwłocznie
doręcza właściwemu inspektorowi pracy.
Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że
wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że
zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na
prawo pracownika do świadczeń przysługujących z
tytułu
wypadku,
wymaga
szczegółowego
uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących
podstawę takiego stwierdzenia.
Wypadek na terenie innego zakładu
pracy
Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał
miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje
zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę
poszkodowanego, w obecności przedstawiciela
pracodawcy, na którego terenie miał miejsce
wypadek.
Pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek,
w którym została poszkodowana osoba nie będąca jego
pracownikiem, jest obowiązany w szczególności:
-zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,
- zabezpieczyć miejsce wypadku
- zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę
poszkodowanego,
- udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały
oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy
zespołowi
powypadkowemu
ustalającemu
okoliczności i przyczyny wypadku.
Na
wniosek
pracodawcy
poszkodowanego
pracownika pracodawca, na którego terenie miał
miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i
przyczyny wypadku, a następnie dokumentację
powypadkową
przekazać
pracodawcy
poszkodowanego pracownika. Pracodawca ten
zatwierdza protokół powypadkowy.
Dokumentacja powypadkowa
Do
protokołu
powypadkowego
dołącza
się
wyjaśnienia poszkodowanego, informacje złożone
przez świadków, a także inne dokumenty zebrane w
czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, np.
pisemną opinię lekarza, pisemną opinię innych
specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a
także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu
powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia
Dokumentacja
Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją
powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat.
Udokumentowane w protokole ustalenia
zespołu powypadkowego są podstawą do:
 przekazania
wniosku
o
odpowiednie
świadczenia (wraz z dokumentacją wypadku)
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 zarejestrowania wypadku w przedsiębiorstwie,
 sporządzenia statystycznej karty wypadku,
przekazywanej do odpowiedniego Urzędu
Statystycznego.
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W USTALANIU OKOLICZNOŚCI I
PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY:

nieprawidłowy skład zespołu powypadkowego,

pomijanie w opisie okoliczności wypadku
elementów istotnych dla ustalenia przyczyny
wypadku,

nieustalenie
wszystkich
przyczyn wypadku,
okoliczności
i

brak wskazania przepisów naruszonych
przez pracodawcę,

zalecanie środków profilaktycznych nie
wynikających z treści protokołu,
sporządzenie protokołu po terminie bez
podania przyczyny opóźnienia,


opóźnienie w zatwierdzaniu protokołu,

brak zapoznania poszkodowanego z treścią
protokółu lub zapoznanie po zatwierdzeniu
protokołu przez pracodawcę,

uznanie, że wypadek był z winy pracownika
bez przedstawienia w protokóle dowodów tej
winy.
Statystyczna karta wypadku
Dz.U.09.14.80
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ)
z dnia 7 stycznia 2009 r.
w sprawie statystycznej karty wypadku
przy pracy
Statystyczna karta wypadku
Statystyczną kartę sporządza się na
podstawie zatwierdzonego protokołu
ustalenia
okoliczności
i
przyczyn
wypadku przy pracy, albo na podstawie
karty wypadku, w których stwierdzono,
że wypadek jest wypadkiem przy pracy
lub wypadkiem traktowanym na równi z
wypadkiem przy pracy.
Statystyczna karta wypadku
Kartę sporządza się w dwóch egzemplarzach:
I część w ciągu 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
protokołu powypadkowego lub w którym sporządzono kartę
wypadku.
Przekazanie następuje w formie elektronicznej na portal
sprawozdawczy do GUS lub oryginał sporządzony w formie
pisemnej do US w Bydgoszczy do 15 dnia roboczego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony
protokół powypadkowy lub sprządzono kartę.
II część karty z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia
protokołu powypadkowego
Numer identyfikacyjny – REGON
Z-KW
STATYSTYCZNA KARTA
WYPADKU
Pieczątka pracodawcy
Liczba pracujących
(bez przeliczenia na pełny etat)
A
B
(liczba)
(kod)
– przy pracy
9998
– traktowanego na równi
z wypadkiem przy pracy
9999
Kolejny nr statystycznej karty wypadku w
zakładzie pracy od początku roku
CZĘŚĆ I
Uwaga: Odpowiadając na pytania: 01, 11, 28, należy zakreślić obwódką kod oraz odpowiadającą mu odpowiedź słowną, np. 2 - kobieta.
Odpowiadając na pytania: 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 29, należy wpisać w kolumnie „kod lub liczba” odpowiednią liczbę. Odpowiadając na
pytania: 03, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, należy - posługując się właściwymi klasyfikacjami - wpisać w kolumnie „kod lub
liczba” odpowiedni kod lub kody, a w kolumnie „opis” - określenie zgodne z opisem zawartym w klasyfikacji lub własne określenie danego faktu.
Rodzaj informacji
Lp.
Kod lub liczba
Opis
Poszkodowany
01 Płeć
1
mężczyzna
2
kobieta
1
śmierć osoby poszkodowanej
2
ciężkie uszkodzenie ciała
3
inne skutki
02 Rok urodzenia
03 Obywatelstwo
04 Status zatrudnienia
05 Zawód wykonywany
06 Staż na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracy (w latach)
07 Godziny przepracowane od podjęcia pracy do chwili wypadku
Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania karty)
08 Rodzaj urazu
09 Umiejscowienie urazu
10 Liczba osób poszkodowanych
11 Skutki wypadku
12 Liczba dni niezdolności do pracy
13 Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach)
Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem – w tys.
14 zł, z jednym znakiem po przecinku (bez strat związanych ze
stratami czasu pracy)
CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCA
Rzeczywiste skutki wypadku zaistniałego w roku 20.....
Numer identyfikacyjny – REGON
Z-KW
Pieczątka pracodawcy
Liczba pracujących
(bez przeliczenia na pełny etat)
A
B
(liczba)
(kod)
STATYSTYCZNA KARTA
WYPADKU
– przy pracy
9998
– traktowanego na równi
z wypadkiem przy pracy
9999
Kolejny nr statystycznej karty wypadku w
zakładzie pracy od początku roku
Rodzaj informacji
Lp.
Kod lub liczba
Opis
Wypadek i jego przebieg
15 Położenie geograficzne miejsca wypadku
Data wypadku:
rok
miesiąc (cyframi arabskimi)
16
dzień
17 Godzina wypadku (0-23)
18 Miejsce powstania wypadku
19 Proces pracy
20 Rodzaj miejsca wypadku
21 Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku
22
Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez
poszkodowanego w chwili wypadku
23 Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego
24 Czynnik materialny związany z odchyleniem
25 Wydarzenie powodujące uraz
26 Czynnik materialny będący źródłem urazu
27 Przyczyny wypadku (należy podać wszystkie przyczyny)
Imię i nazwisko osoby wypełniającej oraz
numer telefonu
Podpis i pieczątka pracodawcy
............................................................
...................................................
............................................................
...................................................
(miejscowość i data)
(miejscowość i data)
CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCA (dokończenie)
Rzeczywiste skutki wypadku zaistniałego w roku 20.....
Lp.
28
29
Rodzaj informacji
Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania części II karty)
Kod lub liczba
Opis
1
śmierć osoby poszkodowanej
2
ciężkie uszkodzenie ciała
3
inne skutki
Liczba dni niezdolności do pracy (znana w momencie wypełniania
części II karty)
Imię i nazwisko osoby wypełniającej oraz
Podpis i pieczątka pracodawcy
numer telefonu
.................................................................
...................................................
.................................................................
...................................................
(miejscowość i data)
(miejscowość i data)
KODEKS KARNY
Art. 221. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi
nie zawiadamia w terminie właściwego
organu o wypadku przy pracy lub
chorobie zawodowej albo nie sporządza
lub
nie
przedstawia
wymaganej
dokumentacji podlega karze grzywny lub
karze pozbawienia wolności do lat 3.
Zakres działania Państwowej
Inspekcji Pracy
• Badanie i analizowanie okoliczności
przyczyn wypadków przy pracy,
i
• kontrola
stosowania
środków
zapobiegających tym wypadkom.
Art. 10 ust. 1pkt 7 lit. a ustawy o PIP z dnia 13.04.2007 r.
Uprawnienia organów PIP
Art. 11 ustawy o PIP z 13.04.2007 r.
W
razie
stwierdzenia
naruszenia
przepisów prawa pracy lub przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia
właściwe organy PIP są uprawnione do:
pkt 6 nakazania ustalenia, w określonym
terminie, okoliczności i przyczyny
wypadku.
KODEKS PRACY

Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo kierując
pracownikami,
nie
przestrzega
przepisów
lub
zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto:
6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego inspektora
pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym,
ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym
wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z
pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie
zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie
ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo
przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub
dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób.
Analiza wypadkowości
Pracodawca jest obowiązany systematycznie
analizować przyczyny wypadków przy pracy,
chorób zawodowych i innych chorób
związanych z warunkami środowiska pracy i
na podstawie wyników tych analiz stosować
właściwe środki zapobiegawcze.
Art. 236 Kodeksu pracy
Analiza wypadkowości służy podstawowemu
celowi:
- profilaktyce,
- prewencji.
Powinna wskazywać aktualną sytuacje w
zakresie wypadkowości w zakładzie, rodzaj
prac, technologii i stanowisk o szczególnym
zagrożeniu wypadkowym oraz zakres działań
zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
Analizy dokonuje się, stosując
następujące metody:
statystyczną analizę wypadków
W x 1000
Wskaźnik częstotliwości wypadków =
Z
W – liczba wypadków w okresie sprawozdawczym
Z - średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym
Wskaźnik częstotliwości wypadków określa liczbę wypadków
przypadających na 1000 zatrudnionych
D
Wskaźnik ciężkości wypadków = W – S
D – suma dni zwolnień lekarskich w okresie sprawozdawczym
W – liczba wypadków
S – liczba wypadków śmiertelnych
Wskaźnik ciężkości określa liczbę dni zwolnienia lekarskiego
przypadająca na jeden wypadek wyłączając wypadki śmiertelne
Wartość wskaźników wypadków świadczy o
skuteczności działań w zakresie identyfikowania
zagrożeń w środowisku pracy i ograniczania
związanego z nimi ryzyka zawodowego malejąca liczba wy-padków przy pracy może
stanowić potwierdzenie tej skuteczności i
świadczyć o poprawie stanu bez-pieczeństwa
pracy. Wskaźniki wypadków przy pracy
stosowane są do oceny stanu bezpieczeństwa
zarówno w skali kraju, jak i w skali
przedsiębiorstw.
analizę powtarzalności wypadków
Oceniając powtarzalność wypadków tą
metodą,
uwzględnia
się:
miejsce
wypadku rodzaj pracy, procedury,
przyczyny wypadków.
Istotnym elementem tej metody jest
zwrócenie uwagi na powtarzalność
przyczyn wypadków.
porównawczą analizę wypadków
Metoda ta polega na zestawieniu wypadków
według określonych kryteriów, np: charakteru
urazów, najczęściej narażonych miejsc ciała,
wydarzenia przy których powstają urazy,
przyczyny wypadku, wieku i stażu pracy,
kwalifikacji poszkodowanych.
Metodę tą
stosuje się mając obszerny materiał
obserwacyjny.
monograficzną analizę wypadków
Metoda ta polega na indywidualnym
analizowaniu
każdego
wypadku
i
zastosowaniu
wniosków
i
zaleceń
powypadkowych we wszystkich miejscach,
gdzie
występuje
prawdopodobieństwo
wystąpienia podobnego zdarzenia.
topograficzną analizę wypadków
Metoda ta polega na nanoszeniu na plan
zakładu pracy miejsc, w których zdarzyły się
wypadki, np: „czarny punkt” i szczegółowej
analizie tych zdarzeń, z uwzględnieniem
otoczenia.
Wypadek przy innych czynnościach, w tym wypadek przy pracy
świadczonej na innej podstawie niż umowa o pracę,
np. umowa zlecenie, umowa agencyjna, umowa o dzieło
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe
zdarzenie
wywołane
przyczyną
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w okresie ubezpieczenia
wypadkowego z danego tytułu podczas:
Art. 3. 3. ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz.
1673 z późn. zm.)
wykonywania odpłatnie pracy na podstawie
skierowania do pracy w czasie odbywania kary
pozbawienia
wolności
lub
tymczasowego
aresztowania
-
Podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w
czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego
aresztowania
- wykonywania zwykłych czynności związanych z
prowadzeniem
działalności
pozarolniczej
w
rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych;
ZUS
- wykonywania pracy na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o
świadczenie usług,
podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca
- wykonywania pracy na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o
świadczenie usług jeżeli umowa taka została
zawarta z pracodawcą, z którym osoba
pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w
ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na
rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w
stosunku
pracy
pracodawca
KARTA WYPADKU
Dz.U.02.236.1992
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego
w okresie ubezpieczenia wypadkowego za
wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej
zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej
sporządzenia.
Zdarzenie uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego
okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:
1)
zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego
okoliczności;
2)
dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych
urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków
wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie
wypadku;
3)
przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
4)
przesłuchanie świadków wypadku;
5)
zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.
KARTA WYPADKU
CD.
Wypadek w drodze do pracy i z pracy
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy
uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z
miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej
działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia
rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie
została przerwana.
Art. 57b. 1. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.)
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz
drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również
drogę do miejsca lub z miejsca:
1) innego zatrudnienia lub innej działalności
stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego
2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań
zawodowych albo społecznych
3) zwykłego spożywania posiłków
4) odbywania nauki lub studiów.
Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w
drodze do pracy lub z pracy dokonują
pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych,
będących pracownikami, a w stosunku do
pozostałych
ubezpieczonych
podmioty
określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z
tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze
zm.).
Art. 5 ust. 1 (przykłady)
- podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do
pobierających te stypendia;
- podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w
czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego
aresztowania - w stosunku do wykonujących tę pracę na
podstawie skierowania do pracy;
- podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o
świadczenie usług.
Zgłoszenie wypadku
Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w
drodze do pracy lub z pracy,
zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie
pracodawcę lub podmiot określony w
art. 5 ustawy. Dla celów dowodowych
zgłoszenie wypadku powinno być
dokonane w formie pisemnej.
Dokumentacja powypadkowa
Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub
z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze
do
pracy
lub
z
pracy.
Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub
z pracy następuje na podstawie:
 oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny
lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności
zdarzenia
 informacji i dowodów pochodzących od podmiotów
badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub
udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy
 ustaleń sporządzającego kartę wypadku w drodze do
pracy lub z pracy.
Kartę wypadku pracodawca lub podmiot
określony w ustawie sporządzają po ustaleniu
okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania
zawiadomienia o wypadku, w dwóch
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
poszkodowany lub członek jego rodziny, a
drugi przechowuje się w dokumentacji
powypadkowej.
Odmowa
uznania
zdarzenia
za
wypadek w drodze do pracy lub z pracy
wymaga uzasadnienia
WYROKI SĄDOWE
2000.04.19
wyrok s.apel.
III AUa
1823/99 Pr.Pracy 2001/6/44 w Katowicach
Udanie się przez pracownika w czasie pracy do
lekarza w celu uzyskania porady w związku z
występującymi dolegliwościami oraz stwierdzenia
zdolności lub jej braku do dalszego wykonywania
pracy w tym dniu, nie może być uznane za załatwianie
wyłącznie spraw osobistych. Jeżeli w drodze do
lekarza pracownik ten ulegnie wypadkowi, zaistniałe
zdarzenie spełnia przesłanki wypadku w drodze z
pracy.
1980.11.07 uchwała SN
III UZP
9/80
OSNC 1981/5/73
glosa: Cieślak Z. OSP 1982/9-10/161
 Pobicie pracownicy odbywającej drogę z
pracy do domu jest wypadkiem w
drodze z pracy, bez względu na
przyczynę pobicia.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards