VE270FSD i VE271FSD

advertisement
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
VE270FSD i VE271FSD
Narzędzia do walcowania rowków na rurach
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń może spowodować poważne
obrażenia ciała, zniszczenie mienia i zniszczenie produktu.
•• Przed przystąpieniem do obsługi lub naprawy jakichkolwiek narzędzi
do walcowania rowków należy przeczytać wszystkie zalecenia w tej
instrukcji oraz wszystkie etykiety ostrzegawcze umieszczone na narzędziu.
•• Podczas pracy z tym narzędziem należy nosić okulary ochronne,
kaski, obuwie ochronne i ochronniki słuchu.
•• Instrukcje obsługi i konserwacji należy zachować.
Aby otrzymać dodatkowe kopie dokumentacji bądź w przypadku posiadania pytań dotyczących
bezpiecznej i prawidłowej obsługi tego narzędzia, prosimy skontaktować się z firmą
Victaulic: P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, telefon: 1-800-PICK VIC, e-mail: [email protected].
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
INDEKS
Oznaczenie zagrożeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Smarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zalecenia bezpieczeństwa dla operatora . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sprawdzanie i napełnianie płynem
hydraulicznym pompy ręcznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odpowietrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Odbiór narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zalecane środki smarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nazwy elementów narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Informacje dotyczące zamawiania elementów . . . . . . . . . . 32
Przygotowanie narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wymiary gabarytowe narzędzia VE270FSD oraz
położenie otworów montażowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wymagania dotyczące zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Walce do oryginalnego systemu rowków oraz
walce „ES” do rur stalowych oraz rur ze stali
nierdzewnej Schedule 40 — kolor czarny . . . . . . . . . . . . 36
Wymagania dotyczące przedłużacza . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przygotowanie rury do rowkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wymagane długości rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sprawdzenie i regulacja narzędzia przed
przystąpieniem do rowkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Walce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bezwpustowe wrzeciona i uniwersalne
dolne walce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Regulacja ogranicznika średnicy rowka . . . . . . . . . . . . . . 11
Regulacja osłon walców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Regulacja stabilizatora rury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rowkowanie rur o małej długości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rowkowanie rur o dużej długości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zmiana walców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wymontowywanie dolnego walca
dla rur o średnicy 3/4 cala/26,9 mm
oraz 1–1 1/2 cala/33,7–48,3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wymontowywanie dolnego walca dla
rur o średnicy 2 cali/60,3 mm i większych . . . . . . . . . . . . 23
Wymontowywanie górnego
walca — wszystkie średnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wymontowywanie wrzeciona dla
rur o średnicy 2 cali/60,3 mm i większych . . . . . . . . . . . . 25
Parametry znamionowe narzędzia i dobór walców . . . . . . 36
Walce oryginalnego systemu rowków do rur
aluminiowych i PVC — kolor żółty cynkowy . . . . . . . . . 37
Walce oryginalnego systemu
rowków do rur ze stali nierdzewnej
Schedule 5S i 10S — kolor srebrny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Walce do rur miedzianych ciągnionych
na zimno według normy CTS US (ASTM B-88)
oraz DWV (ASTM B-306) — kolor miedziany . . . . . . . . . 38
Wyjaśnienie wymiarów mających krytyczne
znaczenie dla walcowania rowków . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych . . . . . . 40
Oryginalny system rowków
do rur ze stali i stali nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oryginalny system rowków
dla rur stalowych oraz rury ze wszystkich
materiałów rowkowanych za pomocą walców „ES” . . . 43
Rury miedziane ciągnione na zimno
według normy CTS US (ASTM B-88)
oraz DWV (ASTM B-306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Norma europejska EN 1057 R250
(ciągnione na półzimno) dla rur miedzianych . . . . . . . . 45
Norma australijska — rury miedziane
według normy AS 1432 tabele A, B i D . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zamontowywanie górnego
walca — wszystkie średnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zamontowywanie zespołu dolnego
walca dla rur o średnicy 3/4 cala/26,9 mm
oraz 1–1 1/2 cala/33,7–48,3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Procedura zamontowania wrzeciona
dla średnic 2 cale/60,3 mm i większych . . . . . . . . . . . . . . 27
Zamontowywanie dolnego walca
dla średnic 2 cale/60,3 mm i większych . . . . . . . . . . . . . . 28
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_1
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Oznaczenie zagrożeń
Poniżej zostały przedstawione definicje różnych rodzajów
zagrożeń.
Ten symbol wskazuje na ważne komunikaty
dotyczące bezpieczeństwa. Umieszczenie
tego symbolu stanowi ostrzeżenie
o możliwości doznania obrażeń ciała.
Należy uważnie przeczytać i zrozumieć komunikaty
występujące obok tego symbolu.
ZAGROŻENIE
•• Słowo „ZAGROŻENIE” wskazuje
na bezpośrednie niebezpieczeństwo,
które w bardzo prawdopodobny sposób może
prowadzić do śmierci lub doznania poważnych
obrażeń ciała w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji i zaleceń.
OSTRZEŻENIE
•• Słowo „OSTRZEŻENIE” wskazuje
na niebezpieczeństwo lub niebezpieczne
czynności, które mogą prowadzić do doznania
poważnych obrażeń ciała lub śmierci
w przypadku nieprzestrzegania instrukcji
i zaleceń.
Zalecenia bezpieczeństwa
dla operatora
Narzędzie VE270FSD jest przeznaczone wyłącznie
do rowkowania rur metodą walcowania. Do rowkowania
wymagana jest odpowiednia sprawność i umiejętności
mechaniczne, a także nawyki w zakresie bezpieczeństwa.
Chociaż narzędzie zostało wyprodukowane, aby zapewnić
bezpieczne i niezawodne działanie, to przewidzenie
wszystkich okoliczności i czynników mogących
doprowadzić do wypadku nie jest możliwe. W celu
bezpiecznej obsługi narzędzia należy przestrzegać
następujących zaleceń. Operator musi przede wszystkim
przestrzegać zasad bezpiecznej pracy na każdym etapie
obsługi narzędzia, w tym podczas jego przygotowywania
do pracy i konserwacji. Do obowiązków właściciela,
dzierżawcy bądź użytkownika należy upewnienie się,
że wszyscy operatorzy przeczytali tę instrukcję i zapoznali
się z nią oraz że w pełni rozumieją obsługę tego narzędzia.
Przed przystąpieniem do obsługi lub naprawy tego
narzędzia należy przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi. Należy zapoznać się z obsługą narzędzia oraz
możliwymi zastosowaniami i ograniczeniami. Szczególną
uwagę należy zwrócić na zagrożenia specyficzne dla
konkretnego narzędzia. Niniejszą instrukcję obsługi należy
przechowywać w czystym i łatwo dostępnym miejscu.
Dodatkowe egzemplarze tej instrukcji są dostępne
na zamówienie w firmie Victaulic.
1.
Narzędzie VE270FSD jest przeznaczone WYŁĄCZNIE
do walcowania rowków na rurach o specyfikacji
(średnica, materiał, grubość ścianki) podanej
w części „Parametry znamionowe narzędzia i dobór
walców”.
2.
Unikać używania narzędzia w niebezpiecznych
środowiskach. Nie narażać narzędzia na działanie
deszczu ani nie używać go w mokrych lub
wilgotnych miejscach. Nie używać narzędzia
ustawionego na pochyłej lub nierównej
powierzchni. Utrzymywać dobre oświetlenie
miejsca pracy. Zapewnić wystarczającą ilość
wolnego miejsca, wymaganą do prawidłowej
obsługi narzędzia.
3.
Silnik/napęd narzędzia należy uziemić, aby
zapewnić ochronę operatora przed porażeniem
prądem elektrycznym. Silnik/napęd narzędzia
musi być podłączony do gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
4.
Zapobiegać urazom pleców. Zawsze przestrzegać
odpowiednich technik podnoszenia.
PRZESTROGA
•• Słowo „PRZESTROGA” wskazuje na możliwe
niebezpieczeństwo lub niebezpieczne
czynności, które mogą prowadzić
do doznania obrażeń ciała lub zniszczenia
mienia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji i zaleceń.
UWAGA
•• Słowo „UWAGA” wskazuje na specjalne
instrukcje, które są ważne, ale nie wiążą
się z niebezpieczeństwem.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_2
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
5.
Sprawdzić wyposażenie. Przed włączeniem
narzędzia sprawdzić, czy poruszające się części
nie są zablokowane. Sprawdzić, czy osłony i części
narzędzia są dobrze zamontowane i wyregulowane.
6.
Unikać przypadkowego uruchomienia maszyny.
Odłączyć narzędzie od zasilania elektrycznego,
gdy nie jest ono używane.
7.
Nosić odpowiednie ubranie. Nie nosić luźnych
ubrań, biżuterii ani innych części garderoby, które
mogą wkręcić się w poruszające się elementy
narzędzia.
8.
Nosić środki ochrony osobistej podczas pracy
przy narzędziu. Zawsze nosić okulary ochronne,
kask, obuwie ochronne i ochronniki słuchu.
9.
Należy być czujnym. Nie obsługiwać narzędzia
po zażyciu leków powodujących senność lub gdy
jest się zmęczonym. Unikać wygłupów w pobliżu
narzędzia.
10.
11.
Obserwatorów należy odsunąć na bezpieczną
odległość od miejsca pracy. Osoby postronne
powinny przebywać w bezpiecznej odległości
od narzędzia.
Utrzymywać porządek w miejscu pracy. Miejsce
pracy wokół narzędzia powinno być wolne
od przeszkód, które mogą ograniczać możliwość
poruszania się operatora. Usuwać plamy
po rozlanych olejach i innych płynach.
12.
Unieruchomić rury, narzędzie i akcesoria.
Sprawdzić, czy narzędzie stoi stabilnie. Patrz część
„Przygotowanie narzędzia”.
13.
Podeprzeć rury. Podeprzeć długie rury za pomocą
stojaka przytwierdzonego do podłoża.
14.
Narzędzie obsługiwać przy pomocy nożnego
wyłącznika bezpieczeństwa. Silnik/napęd narzędzia
należy obsługiwać za pomocą nożnego wyłącznika
bezpieczeństwa umieszczonego w miejscu łatwo
dostępnym dla operatora. Nigdy nie sięgać po inne
przedmioty nad poruszającymi się częściami
narzędzia. Jeśli narzędzie nie jest wyposażone
w nożny wyłącznik bezpieczeństwa, należy
skontaktować się z firmą Victaulic.
15.
Trzymać ręce i narzędzia z dala od walców
rowkujących i rolki stabilizatora podczas
rowkowania. Walce rowkujące mogą zmiażdżyć
lub uciąć palce i dłonie.
16.
Nigdy nie sięgać do wnętrza rury podczas obsługi
narzędzia. Krawędzie rury mogą być ostre i mogą
przeciąć rękawice lub rękawy koszuli. Palce i dłonie
mogą zostać zmiażdżone między rurą a dolnym
walcem.
17.
Nie wychylać się zbyt mocno. Przez cały czas
utrzymywać dobre oparcie stóp i równowagę.
Nożny wyłącznik bezpieczeństwa musi być zawsze
łatwo dostępny dla operatora.
18.
Nie przeciążać narzędzia. Nie przeciążać
narzędzia ani akcesoriów, próbując wykonać
prace wykraczające poza możliwości narzędzia.
Nie przeciążać narzędzia.
19.
Nie używać nożnego wyłącznika bezpieczeństwa
w niewłaściwy sposób. Przewód trzymać z dala
od źródeł ciepła, oleju oraz ostrych przedmiotów.
20.
Zawsze odłączać narzędzie od zasilania
elektrycznego przed przystąpieniem do naprawy
lub regulacji. Tylko uprawnieni pracownicy mogą
przeprowadzać konserwację narzędzia.
21.
Starannie obchodzić się z narzędziem. Aby
zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie,
utrzymywać narzędzie w czystości. Przestrzegać
instrukcji w zakresie smarowania podzespołów
narzędzia.
22.
Używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów
firmy Victaulic. Użycie innych części może
spowodować utratę gwarancji, nieprawidłowe
działanie narzędzia lub doprowadzić do
powstawania niebezpiecznych sytuacji.
23.
Nie zrywać żadnych nalepek z narzędzia.
Wymieniać wszelkie uszkodzone lub zniszczone
nalepki.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_3
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Wprowadzenie
UWAGA
•• Rysunki i zdjęcia w niniejszej instrukcji mogą
mieć celowo zmienione proporcje w celu
zwiększenia czytelności.
•• W niniejszej instrukcji i na produkcie znajduje
się wiele znaków towarowych, opatentowanych
rozwiązań i/lub informacji chronionych prawem
autorskim, które stanowią wyłączną własność
firmy Victaulic.
Narzędzia do walcowania rowków VE270FSD
to półautomatyczne narzędzia z podawaniem
hydraulicznym, które służą do przygotowywania rur pod
produkty firmy Victaulic do rur z rowkowanymi końcami.
Standardowe narzędzia z serii VE270FSD są dostarczane
z walcami do rowkowania rur ze stali węglowej
o średnicach 2–12 cali/60,3–323,9 mm. Na walcach
VE270FSD znajdują się oznaczenia ich rozmiaru,
numer części oraz kod koloru wskazujący materiał rur,
do rowkowaniu których są przeznaczone. Patrz część
„Parametry znamionowe narzędzia i dobór walców”,
aby uzyskać informacje na temat walcowania rowków
na rurach o innej specyfikacji lub wykonanych z innego
materiału. Walce przeznaczone do rowkowania rur o innej
specyfikacji oraz wykonane z innych materiałów należy
dokupić osobno.
Odbiór narzędzia
Narzędzia VE270FSD są umieszczone na paletach
i owinięte osłoną kartonową. Opakowanie jest
przeznaczone do ponownego wykorzystania podczas
ewentualnego odsyłania narzędzi do firmy Victaulic
po zakończeniu umowy wynajmu. Opcjonalne zestawy
walców oraz stabilizator rur i elementy montażowe
są wysyłane w osobnym opakowaniu.
Podczas rozpakowywania narzędzia należy sprawdzić,
czy wszystkie niezbędne części zostały dostarczone.
Jeśli brakuje jakichkolwiek części, należy skontaktować
się z firmą Victaulic.
Zawartość opakowania narzędzia
VE270FSD
Liczba
Opis
1
Głowica narzędzia VE270FSD ze stołem
montażowym oraz silnikiem/napędem,
cztery nogi, nożny wyłącznik bezpieczeństwa
z przewodem, hydrauliczna pompa ręczna
wraz ze wspornikiem pompy
1
Dolny walec do rur ze stali węglowej
o średnicy 2–3 1/2 cala/60,3–101,6 mm
1
Dolny walec do rur o średnicy 4–6 cali/
114,3–168,3 mm ze stali węglowej
1
Górny walec do rur o średnicy 2–6 cali/
60,3–168,3 mm ze stali węglowej
1
Zestaw walców do rur ze stali węglowej
o średnicy 8–12 cali/219,1–323,9 mm
montowanych na narzędziu (jeśli przy
zamawianiu nie określono inaczej)
2
Instrukcja obsługi i konserwacji narzędzia
TM-VE270FSD
2
Lista części zamiennych RP-270FSD
1
Podkładka ustawiania osłony
1
Klin do wymontowywania dolnego walca
1
Taśma do mierzenia średnicy
1
Puszka mechanicznego sprayu montażowego
1
Worek do przechowywania walców
PRZESTROGA
•• To narzędzie jest przeznaczone WYŁĄCZNIE
do walcowania rowków na rurach o specyfikacji
przedstawionej w części „Parametry
znamionowe narzędzia i dobór walców”.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
spowodować przeciążenie narzędzia i skrócenie
czasu eksploatacji narzędzia bądź jego
zniszczenie.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_4
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
NAZWY ELEMENTÓW NARZĘDZIA
UWAGA
•• Rysunki i zdjęcia w niniejszej instrukcji mogą mieć celowo zmienione proporcje w celu zwiększenia
czytelności.
•• W niniejszej instrukcji i na produkcie znajduje się wiele znaków towarowych, opatentowanych
rozwiązań i/lub informacji chronionych prawem autorskim, które stanowią wyłączną własność
firmy Victaulic.
Cylinder siłownika hydraulicznego
Wskaźnik średnicy rury
Nastawnik głębokości
Blokada nastawnika głębokości
Górny walec
Silnik/napęd
Osłony walców
Hydrauliczna
pompa ręczna
Podkładka ustawiania osłony
Dolny walec
Nożny wyłącznik
bezpieczeństwa
Nogi
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻEN
Walce rowkujące mogą zmiażdżyć lub uciąć
palce i dłonie.
• Zawsze odłączać narzędzie od zasilania
elektrycznego przed wykonaniem jakichkolwiek
regulacji.
• Przed przystąpieniem do rowkowania sprawdzić,
czy osłona jest prawidłowo wyregulowana.
• Podczas zakładania i zdejmowania rury ręce
znajdują się blisko walców rowkujących. Trzymać
ręce z dala od walców rowkujących i rolki
stabilizatora podczas pracy.
• Nigdy nie sięgać do wnętrza rury ani nie wychylać
się przez narzędzie podczas obsługi narzędzia.
• Nigdy nie należy rowkować rur o długościach
krótszych niż przedstawione w instrukcji obsługi
i konserwacji.
• Nigdy nie nosić luźnych ubrań, luźnych rękawic
ani innych części garderoby, które mogą wkręcić
się w poruszające się elementy narzędzia.
2244 Wer. D
R007276LBL
Niezastosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń może
spowodować poważne obrażenia ciała, zniszczenie mienia
i zniszczenie produktu.
• Przed przystąpieniem do obsługi lub naprawy dowolnego
narzędzia do przygotowywania rur należy przeczytać całą
instrukcję obsługi i konserwacji oraz wszystkie nalepki
ostrzegawcze umieszczone na narzędziu.
• Podczas obsługi narzędzi należy nosić okulary ochronne,
kask, obuwie ochronne i ochronniki słuchu.
Aby otrzymać dodatkowe kopie dokumentacji bądź w przypadku posiadania pytań dotyczących bezpiecznej
i prawidłowej eksploatacji dowolnych narzędzi do przygotowywania rur, prosimy skontaktować się z firmą
Victaulic: P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, telefon 1-800-PICK VIC, e-mail: [email protected].
0567 Wer. D
R031272LAB
PODKŁADKĘ NALEŻY ZAWSZE TRZYMAĆ RAZEM
Z NARZĘDZIEM. PODKŁADKI NALEŻY UŻYWAĆ
DO USTAWIANIA OSŁON ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
OBSŁUGI I KONSERWACJI NARZĘDZIA.
4868 Wer. D
R068272LAB
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_5
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
PRZYGOTOWANIE NARZĘDZIA
OSTRZEŻENIE
•• NIE podłączać narzędzia do zasilania
elektrycznego bez wyraźnej instrukcji.
•• Narzędzie NALEŻY wypoziomować i dobrze
przytwierdzić do betonowej podłogi lub
podstawy.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała.
1.
Wyjąć wszystkie części z opakowań i sprawdzić,
czy niczego nie brakuje. Patrz część „Odbiór narzędzia”.
2.
Narzędzie do walcowania rowków VE270FSD
należy umieścić na poziomej betonowej podłodze
lub podstawie. Po wybraniu odpowiedniego
miejsca narzędzie należy wypoziomować
w kierunku przód-tył i dobrze przytwierdzić
do podłoża. WSKAZÓWKA: Nogi narzędzia
mają regulacje długości, co pomaga w jego
wypoziomowaniu. Niewypoziomowane
narzędzie może w poważny sposób negatywnie
wpływać na prawidłowość rowkowania. Podczas
sprawdzania wypoziomowania narzędzia należy
umieścić poziomicę na górze cylindra siłownika
hydraulicznego, jak pokazano na rysunku.
3.
Wybrać miejsce dla narzędzia i stojaka do rur,
biorąc pod uwagę następujące czynniki:
3a.
Wymagane źródło zasilania (patrz część
„Wymagania dotyczące zasilania”)
3b.
Wymagana temperatura otoczenia
od 20ºF do 104ºF/od –21ºC do 26ºC
3c.
Pozioma betonowa podłoga lub podstawa
dla narzędzia i stojaka do rur
3d.
Wystarczająca ilość miejsca do odpowiedniej
obsługi długich rur
3e.
Odpowiednia ilość wolnego miejsca wokół
narzędzia i zespołu stabilizatora (jeśli znajduje
się na wyposażeniu) do regulacji i konserwacji
(patrz rysunki na następnej stronie)
4.
Nałożyć rączkę na ramię dźwigni hydraulicznej
pompy ręcznej. Ustawić rączkę pompy ręcznej tak,
aby uchwyt był skierowany w dół. Przykręcić rączkę
w tym położeniu za pomocą dostarczonego wkrętu
lub śruby i nakrętki.
5.
Podłączyć przewód hydrauliczny między
hydrauliczną pompą ręczną a cylindrem siłownika
za pomocą dostarczonych złączek.
Narzędzie VE270FSD jest przygotowane do pracy.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_6
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Wymiary gabarytowe narzędzia VE270FSD oraz położenie otworów montażowych
50.00 cale/
1270 mm*
44.00 cale/
1118 mm
32.00 cale/
813 mm*
15.62 cale/
397 mm
51.00 cale/
1295 mm*
32.75 cale/
832 mm*
26.50 cale/673 mm
Otwory montażowe*
41.50 cale/1054 mm
Otwory montażowe*
44.00 cale/
1118 mm*
28.50 cale/724 mm
Otwory montażowe*
32.00 cale/
813 mm*
* Wymiary są przybliżone ze względu na zmiany podczas mocowania nóg.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA
ZAGROŻENIE
•• Aby zmniejszyć ryzyko
porażenia prądem
elektrycznym, należy sprawdzić,
czy źródło zasilania ma
prawidłowe uziemienie.
•• Przed przystąpieniem
do wykonywania jakichkolwiek
czynności konserwacyjnych
należy odłączyć narzędzie
od zasilania elektrycznego.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała bądź śmierć.
Narzędzie VE270FSD jest wyposażone w silnik elektryczny
na napięcie 120 V AC, 50/60 Hz. Maksymalny pobór prądu
wynosi 15 A. Narzędzie VE271FSD jest wyposażone w silnik
elektryczny na napięcie 220 V AC, 50/60 Hz. Maksymalny
pobór prądu wynosi 8 A. Narzędzia są wyposażone
w odpowiednie wtyczki ze stykiem ochronnym.
Jeśli do zasilania ma być używany przedłużacz, patrz
część „Wymagania dotyczące przedłużacza”, aby uzyskać
informacje na temat zalecanej średnicy przewodów
przedłużacza.
Wymagania dotyczące przedłużacza
Jeśli nie są dostępne gniazda elektryczne i trzeba użyć
przedłużacza, należy zwrócić uwagę na odpowiednią
średnicę przewodów przedłużacza (tj. średnicę według
znormalizowanego systemu amerykańskiego AWG).
Dobór przekroju przewodów przedłużacza należy
przeprowadzić na podstawie parametrów znamionowych
narzędzia (prąd) i długości przedłużacza (długość). Użycie
przewodu o średnicy mniejszej niż wymagana może
spowodować znaczny spadek napięcia podczas pracy
silnika/napędu. Spadki napięcia mogą doprowadzić
do uszkodzenia silnika/napędu i spowodować
nieprawidłowe działania narzędzia. WSKAZÓWKA:
Użycie przewodu o średnicy większej niż wymagana jest
dopuszczalne.
W poniższej tabeli przedstawiono wymagane średnice
przewodów dla długości do 100 stóp/30 m. Należy
unikać używania przedłużaczy o długości większej
niż 100 stóp/30 m.
Silnik/napęd
Parametry
120 VAC
Długość przewodu
Napięcie
(prąd)
25 stóp/
8m
50 stóp/
15 m
100 stóp/
30 m
115
15
12 AWG
(3,31 mm2)
12 AWG
(3,31 mm2)
10 AWG
(5,26 mm2)
220
8
16 AWG
(1,31 mm2)
16 AWG
(1,31 mm2)
14 AWG
(2,08 mm2)
Zasilanie musi być doprowadzone do silnika/napędu przez
nożny wyłącznik bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną
obsługę narzędzia. Należy upewnić się, czy silnik/napęd są
prawidłowo uziemione, zgodnie z punktem 250 amerykańskich
przepisów elektrycznych (National Electrical Code).
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_7
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Przygotowanie rury
do rowkowania
Aby zapewnić prawidłowe działanie narzędzia oraz
wykonywanie prawidłowych rowków zgodnych
ze specyfikacją firmy Victaulic, należy przestrzegać
następujących zaleceń w zakresie przygotowywania rur.
Firma Victaulic zaleca stosowanie rur z końcami
przyciętymi pod kątem prostym do używania wraz
z produktami o rowkowanych końcach. Rury z końcami
przyciętymi pod kątem prostym MUSZĄ być używane
z uszczelkami FlushSeal® i EndSeal®. Dla rur o średnicach
do 12 cali/323,9 mm mogą być stosowane rury
ze skośnymi końcami wraz ze standardowymi uszczelkami
firmy Victaulic lub uszczelkami Vic-Flange, pod warunkiem
że grubość ścianki jest standardowa (ANSI B36.10)
lub mniejsza, a skos jest zgodny z normami ANSI B16.25
(37 1/2°) lub ASTM A-53 (30°). WSKAZÓWKA: Walcowanie
rowków na rurach ze skośnym końcem może prowadzić
do niedopuszczalnego rozszerzenia rury.
1.
Dla rur o średnicach do 12 cali/323,9 mm
wewnętrzny lub zewnętrzny ścieg albo szew spoiny
muszą być spiłowane na płasko z powierzchnią rury
w odległości 2 cali/50 mm od końca rury.
2.
Końce rur zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz
muszą zostać oczyszczone ze zgorzeliny, zabrudzeń
i innych obcych materiałów.
PRZESTROGA
•• Aby maksymalnie wydłużyć trwałość walców,
należy usuwać obce materiały i rdzę z końców
rury zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz.
Rdza jest materiałem ściernym i ma tendencję
do ścierania powierzchni walców.
Wymagane długości rur
Narzędzia VE270FSD mogą służyć do rowkowania
krótkich odcinków rur bez konieczności używania
stojaka do rur. W tabeli 1 zostały podane minimalne
długości rur, które można bezpiecznie rowkować
za pomocą narzędzi firmy Victaulic. Dodatkowo
w tabeli zostały podane maksymalne długości rur, które
można rowkować bez konieczności używania stojaka
do rur. Patrz część „Rowkowanie rur o małej długości”,
aby uzyskać informacje na temat rowkowania krótkich
rur. WSKAZÓWKA: Złączki rurowe o długości krótszej
niż wymienione w tabeli 1 są dostępne w firmie Victaulic.
Rury o długości większej niż wymienione w tabeli
1 (do 20 stóp/6 m) muszą być podparte za pomocą
stojaka do rur. Rury o długości od 20 stóp/6 m do około
40 stóp/12 m muszą być podparte za pomocą dwóch
stojaków do rur. Patrz część „Rury o dużej długości”,
aby uzyskać informacje na temat rowkowania długich rur.
Jeśli wymagane jest wykonanie rowków na rurze, która
jest krótsza niż minimalna długość określona w tabeli 1,
należy skrócić przedostatnią rurę, tak aby ostatnia rura
była co najmniej tak długa (lub dłuższa), jak określona
minimalna długość.
PRZYKŁAD: Wymagana jest rura stalowa o długości
20 stóp i 4 cali/6,2 m i średnicy 10 cali do zakończenia
odcinka, a dostępne są jedynie rury o długości 20 stóp/
6,1 m. Zamiast walcować rowki na rurze stalowej
o długości 20 stóp/6,1 m, a następnie na rurze o długości
4 cale/102 mm, należy wykonać następujące kroki:
1.
Odczytać z tabeli 1 minimalną długość rury,
na której można walcować rowki. Dla średnicy
10 cali minimalna długość wynosi 10 cali/255 mm.
2.
Wykonać rowek na rurze o długości 19 stóp
i 6 cali/5,9 m oraz na rurze o długości 10 cali/
255 mm. Patrz część „Rury o dużej długości”.
Obce materiały mogą kolidować z walcami
lub je uszkodzić i spowodować zniekształcenie
rowka lub wykonanie rowków niezgodnych
ze specyfikacjami firmy Victaulic.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_8
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
TABELA 1 — DŁUGOŚCI RUR ODPOWIEDNIE DO ROWKOWANIA
Średnica rury
Nominalna
Rzeczywista
średnica
średnica
rury
zewnętrzna
cale lub
cale/mm
mm
Długość — cale/mm
Średnica rury
Nominalna
Rzeczywista
średnica
średnica
rury
zewnętrzna
cale lub
cale/mm
mm
Min.
Maks.
3/4
20
1.050
26,9
8
203,2
36
914,4
152,4 mm
1
25
1.315
33,7
8
203,2
36
914,4
159,0 mm
1 1/4
32
1.660
42,4
8
203,2
36
914,4
165,1 mm
1 1/2
40
1.900
48,3
8
203,2
36
914,4
6
2
50
2.375
60,3
8
203,2
36
914,4
203,2 mm
2 1/2
65
2.875
73,0
8
203,2
36
914,4
216,3 mm
3
80
3.500
88,9
8
203,2
36
914,4
3 1/2
90
4.000
101,6
8
203,2
108,0 mm
4.250
108,0
4
Długość — cale/mm
Min.
Maks.
6.000
152,4
10
255
30
765
6.250
159,0
6.500
165,1
6.625
168,3
8.000
203,2
8.516
216,3
10
255
10
255
10
255
10
255
10
255
30
765
30
765
28
715
24
610
24
610
8
8.625
219,1
10
255
24
610
36
914,4
254,0 mm
10.000
254,0
10
255
20
510
8
205
36
915
267,4 mm
10.528
267,4
10
255
20
510
4.500
114,3
8
205
36
915
10
10.750
273,0
10
255
20
510
41/2
5.000
127,0
8
205
32
815
304,8 mm
12.000
304,8
12
305
18
460
133,0 mm
5.250
133,0
8
205
32
815
318,5 mm
12.539
318,5
12
305
18
460
139,7 mm
5.500
139,7
8
205
32
815
12
12.750
323,9
12
305
18
460
5
5.563
141,3
8
205
32
815
SPRAWDZENIE I REGULACJA
NARZĘDZIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO ROWKOWANIA
Każde narzędzie do walcowania rowków firmy Victaulic
jest sprawdzane, regulowane i testowane w fabryce przed
wysyłką. Jednak przed przystąpieniem do rowkowania
należy wykonać następujące sprawdzenia i regulacje,
aby zapewnić prawidłowe działanie narzędzia.
WALCE
Sprawdzić, czy w narzędziu jest założony zestaw
walców odpowiedni do średnicy rury i materiału,
z jakiego jest wykonana. Na walcach znajdują się
oznaczenia ich rozmiaru, numer części oraz kod
koloru wskazujący materiał rur, do rowkowaniu których
są przeznaczone. Patrz część „Parametry znamionowe
narzędzia i dobór walców”. Jeśli prawidłowe walce nie
są założone, patrz część „Zmiana walców”.
PRZESTROGA
OSTRZEŻENIE
•• Przed przystąpieniem do regulacji narzędzia
należy zawsze wyłączać zasilanie.
•• Należy sprawdzić, czy śruby i nakrętki mocujące
walców są dokręcone.
Niezastosowanie się do tej instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała.
Luźne śruby i nakrętki mocujące walców mogą
spowodować poważne uszkodzenie narzędzia
oraz samych walców.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_9
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
BEZWPUSTOWE WRZECIONA I UNIWERSALNE
DOLNE WALCE
2.
Ważne jest, aby określić, jaki typ dolnych walców
jest dostępny dla narzędzia.
Firma Victaulic wprowadziła ulepszoną bezwpustową
metodę przenoszenia napędu rowkowania między
wrzecionem a dolnym walcem. Termin „bezwpustowe”
odnosi się wyłącznie do dolnych walców i wrzecion.
Wszystkie istniejące zestawy górnych walców są zgodne
ze wszystkimi typami dolnego walca, jak opisano
w tej części. Dzięki metodzie bezwpustowej została
wyeliminowana możliwość wypadnięcia bądź ścięcia
wpustów czółenkowych.
Opatentowane, bezwpustowe dolne walce rowkujące
w dalszym ciągu pozwalają na automatyczne walcowanie
rowków dla krótkich odcinków rur wymienionych w części
„Wymagane długości rur” w tej instrukcji.
1.
Ważne jest, aby określić, jaki typ wrzeciona jest
dostępny dla narzędzia.
Wrzeciona typu wpustowego mają wpust czółenkowy
i mogą być używane z nowymi, uniwersalnymi dolnymi
walcami oraz z dolnymi walcami starszego typu.
Dolne walce wciskane wyłącznie na wpust, pokazane
na powyższym zdjęciu, mają okrągły otwór i mogą być
używane WYŁĄCZNIE z wrzecionami typu wpustowego
z wpustem czółenkowym. Wrzeciono typu wpustowego,
patrz zdjęcie w poprzedniej kolumnie.
Uniwersalne dolne walce, pokazane na powyższym
zdjęciu, mają kwadratowy otwór, który pozwala
na łatwy montaż na wrzecionie bezwpustowym. Oprócz
tego uniwersalne dolne walce mają rowek na wpust
umożliwiający stosowanie wrzecion typu wpustowego.
PRZESTROGA
•• NIE należy zakładać dolnego walca
przeznaczonego wyłącznie do wciskania
do narzędzia z wrzecionem bezwpustowym.
Wrzeciona bezwpustowe mają wypust o kształcie
kwadratowym i mogą być używane WYŁĄCZNIE
z nowymi, uniwersalnymi dolnymi walcami.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
spowodować uszkodzenie wrzeciona i dolnego
walca.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_10
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
REGULACJA OGRANICZNIKA ŚREDNICY ROWKA
Ogranicznik średnicy rowka należy ustawić dla każdej
średnicy rury oraz grubości ścianki. Średnica rowka,
oznaczona jako wymiar „C”, została przedstawiona
w części „Specyfikacje wymiarów dla rowków
walcowanych”. Oprócz tego do narzędzia jest przyklejona
nalepka, na której wyszczególniono wymiary „C”.
3a.
Ustawić górną krawędź nastawnika głębokości
równo z najniższą linią oznaczeń dla prawidłowej
średnicy i typu (Schedule).
3b.
Przytrzymać nastawnik głębokości,
aby uniemożliwić jego obracanie się.
3c.
Przekręcić blokadę nastawnika głębokości w lewą
stronę, aby zablokować nastawnik w tym położeniu.
Odsunąć blokadę nastawnika głębokości. Ustawić
nastawnik głębokości stosownie do średnicy rury
i grubości ścianki wskazywanej na wskaźniku
średnicy rury. Zablokować nastawnik głębokości
w odpowiednim położeniu za pomocą blokady.
UWAGA
•• Do wykonania poniższych regulacji firma
Victaulic zaleca wykorzystanie kilku krótkich
kawałków rury wykonanej z odpowiedniego
materiału oraz o odpowiedniej średnicy
i grubości ścianki. Należy sprawdzić,
czy używane kawałki spełniają wymagania
przedstawione w tabeli 1.
Aby ustawić prawidłową średnicę:
1.
Ustalić średnicę i grubość ścianki rury, która ma być
rowkowana.
Wskaźnik
średnicy
rury
Nastawnik
głębokości
Blokada
nastawnika
głębokości
2.
UWAGA
•• Obracanie nastawnika głębokości, gdy jest
on zablokowany, spowoduje przedwczesne
zużycie gwintunastawnika i tłoka siłownika.
•• Oznaczenia umożliwiają przybliżoną regulację
średnicy rowka i nie określają dokładnych
ustawień średnicy rowka. Odchylenia
od rzeczywistej średnicy zewnętrznej rury
i grubości ścianki uniemożliwiają dokładne
skalibrowanie ogranicznika średnicy rowka.
•• Wyregulować wstępnie (na dolną krawędź
oznaczenia), wykonać próbny rowek na
kawałku rury, a następnie wykonać ostateczną
regulację.
Odszukać prawidłową średnicę i grubość ścianki
na wskaźniku średnicy rury. W celu łatwiejszego
odczytu tuleję wskaźnika średnicy rury można
obracać.
4.
3.
Nałożyć rurę na dolny walec, tak aby koniec rury
dotknął tylnego kołnierza ograniczającego dolnego
walca.
Odblokować nastawnik głębokości.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_11
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Średnicę można także zmierzyć suwmiarką
lub wąskim mikrometrem w dwóch miejscach
przesuniętych pod kątem 90 stopni. Średni
wynik musi mieścić się w zakresie wymaganym
w specyfikacji średnicy rowka.
OSTRZEŻENIE
Walce rowkujące mogą
zmiażdżyć lub uciąć palce
i dłonie.
•• Przed przystąpieniem
do regulacji narzędzia należy
zawsze wyłączać zasilanie.
•• Podczas zakładania i zdejmowania rury
ręce znajdują się blisko walców. Trzymać
ręce z dala od walców rowkujących i rolki
stabilizatora podczas pracy.
•• Nigdy nie sięgać do wnętrza rury ani nie
wychylać się przez narzędzie podczas obsługi
narzędzia.
•• Rurę można rowkować tylko W PRAWĄ STRONĘ.
•• Nigdy nie należy rowkować rur o długościach
krótszych niż przedstawione w niniejszej
instrukcji.
•• Nie nosić luźnych ubrań, luźnych rękawic ani
innych części garderoby, które mogąwkręcić
się w poruszające się elementy narzędzia.
5.
PRZESTROGA
•• Aby uzyskać prawidłowe połączenie rurowe,
wymiar „C” (średnica rowka) musi się zawsze
zgadzać ze specyfikacjami firmy Victaulic.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może być
przyczyną uszkodzenia połączenia i spowodować
obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
7.
Jeśli średnica rowka (wymiar „C”) nie mieści się
w specyfikacji firmy Victaulic, należy wyregulować
ogranicznik średnicy.
7a.
Odblokować nastawnik głębokości.
7b.
Aby ustawić mniejszą średnicę rowka,
obrócić nastawnik głębokości w lewą stronę
(patrząc z góry narzędzia). Przekręcić blokadę
nastawnika głębokości w lewą stronę,
aby zablokować nastawnik w tym położeniu.
7c.
Aby ustawić większą średnicę rowka,
obrócić nastawnik głębokości w prawą
stronę (patrząc z góry narzędzia). Przekręcić
blokadę nastawnika głębokości w lewą stronę,
aby zablokować nastawnik w tym położeniu.
Wykonać rowek próbny. Patrz część „Rowkowanie”.
WSKAZÓWKA: Ćwierć obrotu w dowolną stronę
spowoduje zmianę średnicy o 0.031 cala/0,79 mm,
a pełny obrót spowoduję zmianę o 0.125 cala/3,2 mm.
UWAGA
•• Obracanie nastawnika głębokości, gdy jest
on zablokowany, spowoduje przedwczesne
zużycie gwintu nastawnika i tłoku siłownika.
8.
6.
Po wykonaniu próbnego rowka i zdjęciu rury
z narzędzia zmierzyć dokładnie średnicę rowka
(wymiar „C”). Patrz część „Specyfikacje wymiarów
dla rowków walcowanych”. Najlepszym sposobem
na zmierzenie wymiaru „C” jest użycie standardowej
taśmy do mierzenia rur dostarczonej z narzędziem.
Wykonać kolejny rowek próbny i jeszcze
raz sprawdzić średnicę rowka (wymiar „C”),
jak opisano w poprzednich krokach. W razie
potrzeby powtarzać te kroki, aż średnica rowka
będzie mieścić się w podanej specyfikacji.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_12
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
REGULACJA OSŁON WALCÓW
zgodnie z oznaczeniem średnicy rury i grubości
ścianki. Zablokować nastawnik głębokości
w odpowiednim położeniu za pomocą blokady.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
•• Przed przystąpieniem do regulacji osłony
walców należy zawsze odłączyć wtyczkę
przewodu zasilającego od gniazda
elektrycznego.
Walce rowkujące mogą
zmiażdżyć lub uciąć palce
i dłonie.
Przypadkowe uruchomienie narzędzia może
spowodować poważne obrażenia ciała.
•• Podczas zakładania
i zdejmowania rury ręce
znajdują się blisko walców.
Trzymać ręce z dala
od walców rowkujących
i rolki stabilizatora rury.
Osłony narzędzia VE270FSD należy regulować po każdej
wymianie walców oraz w przypadku zmiany średnicy
bądź grubości ścianki rowkowanej rury.
1.
2.
3.
Sprawdzić, czy w narzędziu jest założony zestaw
walców odpowiedni do średnicy rury i materiału
z jakiego jest wykonana. Na walcach znajdują się
oznaczenia ich rozmiaru, numer części oraz kod
koloru wskazujący materiał rur, do rowkowaniu
których są przeznaczone. Patrz część „Parametry
znamionowe narzędzia i dobór walców”.
4.
Jeśli narzędzie jest wyposażone w opcjonalny
stabilizator rury: W razie potrzeby wsunąć
stabilizator rury, aby nałożyć rurę na dolny walec,
poluzowując uchwyt blokujący i wsuwając rolkę
stabilizatora za pomocą pokrętła.
5.
Nałożyć rurę o prawidłowej średnicy i typie
(Schedule) na dolny walec. Sprawdzić, czy koniec
rury dotyka tylnego kołnierza ograniczającego
dolnego walca. Rura musi spoczywać bezpośrednio
na górnej części walca i nie może być położona
na ukos w jedną lub drugą stronę.
Poluzować nakrętki skrzydełkowe i przesunąć
regulowane osłony maksymalnie do góry.
Dokręcić nakrętki skrzydełkowe.
Ustawić ogranicznik średnicy rowka stosownie
do grubości ścianki lub typu (Schedule) rury, która
ma być rowkowana, odsuwając blokadę nastawnika
głębokości i ustawiając nastawnik głębokości
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_13
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
6.
7.
8.
Zamknąć zawór hydraulicznej pompy ręcznej,
obracając go w prawą stronę.
9.
Poluzować nakrętki skrzydełkowe i wyregulować
każdą osłonę, tak aby była ustawiona zgodnie
z podkładką i lekko dociskała ją do rury. Dokręcić
nakrętki skrzydełkowe, aby unieruchomić każdą
osłonę w wyregulowanym położeniu. Wyjąć
podkładkę ustawiania osłony.
10.
Wyjąć podkładkę ustawiania osłony. Odwiesić
podkładkę na haczyk znajdujący się pod podstawą
hydraulicznej pompy ręcznej.
11.
Otworzyć zawór na hydraulicznej pompie
ręcznej, obracając go w lewą stronę. Umożliwi
to podniesienie górnego walca i ramienia
do górnego położenia.
Za pomocą rączki pompować hydrauliczną pompą
ręczną, aby górny walec pewnie dotknął rury.
Zdjąć podkładkę do ustawiania osłony z haczyka
poniżej podstawy pompy, na którym jest
przechowywana. Chwycić za podkładkę ustawiania
osłony i przycisnąć ją pewnie do rury, wpychając
ją pod regulowane osłony, aż dotknie górnego
walca.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_14
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Regulacja stabilizatora rury
OSTRZEŻENIE
Dotyczy wyłącznie narzędzi wyposażonych
w opcjonalny stabilizator rury.
Walce rowkujące mogą
zmiażdżyć lub uciąć palce
i dłonie.
OSTRZEŻENIE
•• Podczas zakładania
i zdejmowania rury ręce
znajdują się blisko walców.
Trzymać ręce z dala od
walców rowkujących i rolki
stabilizatora rury.
•• Zawsze odłączać narzędzie od zasilania
elektrycznego przed wykonaniem
jakichkolwiek regulacji.
•• NIE należy sięgać ani wychylać się przez rurę
w trakcie wykonywania regulacji.
•• NIE należy wykonywać regulacji, gdy narzędzie
pracuje lub rura jest w ruchu.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała.
Stabilizator rury dla narzędzia VE270FSD służy
do zapobiegania kołysaniu się krótkich i długich rur
o średnicach 8–12 cali/219,1–323,9 mm. Stabilizator rury
jest wymagany podczas rowkowania cienkościennych
rur ze stali nierdzewnej oraz rur miedzianych o średnicy
8 cali/206,4 mm.
Gdy stabilizator zostanie ustawiony dla wybranej średnicy
rury i grubości ścianki, nie wymaga już dalszej regulacji dla
rur o tych samych rozmiarach. Rury o tej samej średnicy
i grubości ścianek można wkładać i wyjmować z narzędzia
bez odsuwania stabilizatora.
1.
3.
Nałożyć rurę o prawidłowej średnicy i typie
(Schedule) na dolny walec. Sprawdzić, czy koniec
rury dotyka tylnego kołnierza ograniczającego
dolnego walca. Rura musi spoczywać bezpośrednio
na górnej części walca i nie może być położona
na ukos w jedną lub drugą stronę.
4.
Zamknąć zawór hydraulicznej pompy ręcznej,
obracając go w prawą stronę.
Sprawdzić, czy w narzędziu jest założony zestaw
walców odpowiedni do średnicy rury i materiału
z jakiego jest wykonana. Na walcach znajdują się
oznaczenia ich rozmiaru, numer części oraz kod
koloru wskazujący materiał rur, do rowkowaniu
których są przeznaczone. Patrz część „Parametry
znamionowe narzędzia i dobór walców”.
2.
Poluzować uchwyt blokujący stabilizatora.
2a.
Używając pokrętła stabilizatora, wsunąć rolkę
stabilizatora, aby odsłonić rurę podczas nakładania
jej na dolny walec.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_15
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
5.
Za pomocą rączki pompować hydrauliczną pompą
ręczną, aby górny walec pewnie dotknął rury.
„PRAWIDŁOWO”
PRZESTROGA
•• UWAŻAĆ, aby rolka stabilizatora nie popychała
rury w lewą stronę, poza linię środkową
walców. Przesunięcie rury w lewą stronę, poza
linię środkową walców powoduje zwiększenie
rozszerzenia na końcu rury i skraca trwałość
walca.
•• NIE należy się wychylać przez rurę w celu
regulacji stabilizatora.
•• NIE należy wykonywać regulacji stabilizatora,
gdy rura jest w ruchu.
•• Zakładanie łączników na rurze, której
rozszerzenie na końcu przekracza maksymalne
wymiary, może uniemożliwić prawidłowe
zetknięcie się powierzchni zacisków śrubowych
obudowy i spowodować uszkodzenie uszczelki.
Niezastosowanie się do instrukcji w zakresie
przygotowania rurmoże być przyczyną
uszkodzenia połączeń oraz spowodować poważne
obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
„NIEPRAWIDŁOWO”
6.
Używając pokrętła stabilizatora, ustawić rolkę
stabilizatora wewnątrz, w prawidłowym położeniu,
jak pokazano na powyższym rysunku. Dokręcić
uchwyt blokujący.
7.
Zakończyć wszystkie regulacje i wykonać
rowkowanie rury. Patrz część „Rowkowanie”.
Podczas rowkowania obserwować rolkę
stabilizatora. Rolka stabilizatora powinna
pozostawać w kontakcie z rurą, a rura powinna
obracać się swobodnie, bez kołysania z boku
na bok. Jeśli rura nie obraca się swobodnie lub
kołysze się z boku na bok, przerwać rowkowanie
i wyregulować rolkę stabilizatora. Kontynuować
rowkowanie i w razie potrzeby wykonać dalsze
regulacje. NIE dosuwać rolki stabilizatora zbyt
mocno do środka, gdyż to przesunie rurę na lewą
stronę, poza linię środkową i będzie skutkować
powstawaniem zbyt dużego rozszerzenia na końcu
rury.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_16
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Rowkowanie rur o małej
długości
OSTRZEŻENIE
Walce rowkujące mogą
zmiażdżyć lub uciąć palce
i dłonie.
PRZESTROGA
•• To narzędzie jest przeznaczone WYŁĄCZNIE
do walcowania rowków na rurach o specyfikacji
przedstawionej w części „Parametry
znamionowe narzędzia i dobór walców”.
•• Przed przystąpieniem
do regulacji narzędzia należy
zawsze wyłączać zasilanie.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
spowodować przeciążenie narzędzia i skrócenie
czasu eksploatacji narzędzia bądź jego
zniszczenie.
1.
Przed przystąpieniem do rowkowania upewnić
się, że zostały wykonane wszystkie polecenia
wymienione w poprzednich częściach tej instrukcji.
2.
Podłączyć narzędzie do gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
•• Podczas zakładania i zdejmowania rury
ręce znajdują się blisko walców. Trzymać
ręce z dala od walców rowkujących i rolki
stabilizatora podczas pracy.
•• Nigdy nie sięgać do wnętrza rury ani nie
wychylać się przez narzędzie podczas obsługi
narzędzia.
•• Rurę można rowkować tylko W PRAWĄ STRONĘ.
•• Nigdy nie należy rowkować rur o długościach
krótszych niż przedstawione w niniejszej
instrukcji.
•• Nie nosić luźnych ubrań, luźnych rękawic ani
innych części garderoby, które mogąwkręcić
się w poruszające się elementy narzędzia.
3.
Nacisnąć krótko nożny wyłącznik bezpieczeństwa,
aby upewnić się, że narzędzie pracuje. Dolny walec
powinien się obracać w prawo, patrząc z góry
narzędzia. Zdjąć stopę z wyłącznika.
4.
Otworzyć zawór na hydraulicznej pompie
ręcznej, obracając go w lewą stronę. Umożliwi
to podniesienie górnego walca i ramienia
do górnego położenia.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_17
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
8.
5.
Nałożyć rurę o prawidłowej średnicy i grubości
ścianki na dolny walec. Sprawdzić, czy koniec
rury dotyka całkowicie tylnego kołnierza
ograniczającego dolnego walca.
Nacisnąć i przytrzymać nożny wyłącznik
bezpieczeństwa. Rura zacznie obracać się w prawą
stronę, patrząc od przodu narzędzia. Podczas
obracania rury kształtować rowek, pompując wolno
za pomocą rączki hydraulicznej pompy ręcznej.
UWAGA
•• Nie należy pompowaćzbyt szybko. Tempo
powinno być wystarczające do rowkowania rury
i utrzymania odgłosu obciążenia silnika/napędu
o poziomie dźwięku od średniego do dużego.
6.
Zamknąć zawór hydraulicznej pompy ręcznej,
obracając go w prawą stronę.
7.
Operator powinien zająć pozycję po stronie
nożnego wyłącznika bezpieczeństwa
i hydraulicznej pompy ręcznej. Podtrzymując
ręcznie rurę, pompować za pomocą rączki
hydraulicznej pompy ręcznej, aż górny walec
pewnie dotknie rury.
7a.
Zdjąć dłonie z rury.
9.
Nie przerywać rowkowania, aż blokada nastawnika
głębokości nie dotknie górnej części korpusu
narzędzia. Następnie, aby uzyskać gotowy rowek,
wykonać jeszcze kilka obrotów.
9a.
Zdjąć stopę z nożnego wyłącznika bezpieczeństwa.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_18
WER_C
Instrukcja obsługi i konserwacji
10.
Przygotować się do podparcia rury. Otworzyć zawór
hydraulicznej pompy ręcznej, obracając go w lewą
stronę, aby zwolnić rurę. Wyjąć rurę z narzędzia.
11.
Jeśli w danym momencie nie będą rowkowane
następne rury, odłączyć narzędzie od źródła
zasilania elektrycznego.
TM-VE270/271FSD-POL
UWAGA
•• Średnica rowka musi mieścić się w specyfikacji
określonej dla rury danej średnicy i grubości
ścianki. Średnicę rowka należy sprawdzić
i w razie potrzeby skorygować, aby mieć
pewność, że jest zgodna z podaną specyfikacją.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_19
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
rowkowanie rur o dużej
długości
Linia środkowa narzędzia
Proporcje zostały
zmienione w celu
zwiększenia
czytelności rysunku
PRZESTROGA
•• W przypadku długich rur należy upewnić się,
że stojak do rur jest prawidłowo ustawiony
w celu zmniejszenia rozszerzenia na końcu rury.
•• NIE należy montować łączników na rurach,
w których rozszerzenie na końcu rury
przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
Oś rury
Rura o długości 20 stóp/6 m
3.
Ustawić stojak do rur tak, aby rura była przesunięta
w lewą stronę pod kątem prowadzenia
wynoszącym około 0–1/2 stopnia. Patrz rysunek
powyżej. WSKAZÓWKA: Gdy rozszerzenie rury
na jej końcu jest zbyt duże, należy ograniczyć
do minimum prowadzenie rury od prawej
do lewej strony. Może być konieczne zachowanie
kąta prowadzenia mniejszego niż 1/2 stopnia.
4.
Jeśli narzędzie jest prawidłowo ustawione
w poziomie, a mimo to tylny koniec rury znajduje
się wyżej niż rowkowany koniec, może nie
występować prowadzenie rury. Dodatkowo może
powstać zbyt duże rozszerzenie rury na jej końcu.
Patrz część „Przygotowanie narzędzia” i powyższe
rysunki, aby znaleźć więcej informacji na temat
ustawienia narzędzia i wymaganego położenia rur.
5.
Przed przystąpieniem do rowkowania upewnić
się, że zostały wykonane wszystkie polecenia
wymienione w poprzednich częściach w tej
instrukcji.
6.
Podłączyć narzędzie do gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
7.
Nacisnąć krótko nożny wyłącznik bezpieczeństwa,
aby upewnić się, że narzędzie pracuje. Dolny walec
powinien się obracać w prawo, patrząc z góry
narzędzia. Zdjąć stopę z wyłącznika.
•• To narzędzie jest przeznaczone WYŁĄCZNIE
do walcowania rowków na rurach o specyfikacji
przedstawionej w części „Parametry
znamionowe narzędzia i dobór walców”.
•• Zawsze należy sprawdzać szczegółowe
specyfikacje w odpowiedniej tabeli w części
„Specyfikacje wymiarów dla rowków
walcowanych”.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może być
przyczyną uszkodzenia produktu i spowodować
zniszczenie mienia.
Rowkowanie rur, których długość przekracza wartości
podane w tabeli 1, wymaga użycia stojaka rolkowego
do rur. Stojak rolkowy musi mieć nośność odpowiednią
dla ciężaru rury i umożliwiać swobodne obracanie rury.
1.
Sprawdzić, czy narzędzie jest wypoziomowane.
Patrz część „Przygotowanie narzędzia”, aby uzyskać
informacje na temat wymagań poziomowania.
Proporcje zostały
zmienione w celu
zwiększenia czytelności
rysunku
Linia środkowa
narzędzia
(poziom)
maks. od 0° do ½°
maks. od 0 do 2 cale/
maks. od 0 do 50 mm
od ½° do 1°
od 2 do 4 cale/
od 50 do 100 mm
Oś rury
10 stóp + 1 stopa 0 stóp/3 m + 0,3 m - 0 m
Rura o długości 20 stóp/6 m
2.
Ustawić stojak do rur w odległości nieco większej
od narzędzia niż połowa jej długości. Patrz rysunek
powyżej.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_20
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
OSTRZEŻENIE
Walce rowkujące mogą
zmiażdżyć lub uciąć palce
i dłonie.
•• Przed przystąpieniem
do regulacji narzędzia należy
zawsze wyłączać zasilanie.
•• Podczas zakładania i zdejmowania rury
ręce znajdują się blisko walców. Trzymać
ręce z dala od walców rowkujących i rolki
stabilizatora podczas pracy.
9.
Nałożyć rurę o prawidłowej średnicy i grubości
ścianki na dolny walec. Sprawdzić, czy koniec
rury dotyka całkowicie tylnego kołnierza
ograniczającego dolnego walca. Zdjąć dłonie z rury.
10.
Zamknąć zawór hydraulicznej pompy ręcznej,
obracając go w prawą stronę.
•• Nigdy nie sięgać do wnętrza rury ani nie
wychylać się przez narzędzie podczas obsługi
narzędzia.
•• Rurę można rowkować tylko W PRAWĄ STRONĘ.
•• Nigdy nie należy rowkować rur o długościach
krótszych niż przedstawione w niniejszej
instrukcji.
•• Nie nosić luźnych ubrań, luźnych rękawic ani
innych części garderoby, które mogąwkręcić
się w poruszające się elementy narzędzia.
8.
Otworzyć zawór na hydraulicznej pompie
ręcznej, obracając go w lewą stronę. Umożliwi
to podniesienie górnego walca i ramienia
do górnego położenia.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_21
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
12a. Zdjąć stopę z nożnego wyłącznika bezpieczeństwa.
11.
Operator powinien zająć pozycję po stronie
nożnego wyłącznika bezpieczeństwa
i hydraulicznej pompy ręcznej, jak pokazano
powyżej. Za pomocą rączki pompować
hydrauliczną pompą ręczną, aby górny walec
pewnie dotknął rury.
11a. Nacisnąć i przytrzymać nożny wyłącznik
bezpieczeństwa. Rura zacznie obracać się
w prawą stronę, patrząc od przodu narzędzia.
Podczas obracania rury kształtować rowek,
pompując wolno za pomocą rączki hydraulicznej
pompy ręcznej.
UWAGA
13.
Otworzyć zawór hydraulicznej pompy ręcznej,
obracając go w lewą stronę, aby zwolnić rurę.
Wyjąć rurę z narzędzia.
14.
Jeśli w danym momencie nie będą rowkowane
następne rury, odłączyć narzędzie od źródła
zasilania elektrycznego.
UWAGA
•• Średnica rowka musi mieścić się w specyfikacji
określonej dla rury danej średnicy i grubości
ścianki. Średnicę rowka należy sprawdzić
i w razie potrzeby skorygować, aby mieć
pewność, że jest zgodna z podaną specyfikacją.
•• Nie należy pompować zbyt szybko. Tempo
powinno być wystarczające do rowkowania rury
i utrzymania odgłosu obciążenia silnika/napędu
o poziomie dźwięku od średniego do dużego.
12.
Nie przerywać rowkowania, aż blokada nastawnika
głębokości nie dotknie górnej części korpusu
narzędzia. Następnie, aby uzyskać gotowy rowek,
wykonać jeszcze kilka obrotów.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_22
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Zmiana walców
Narzędzia do walcowania rowków VE270FSD
są przystosowane do rowkowania rur o pewnym zakresie
średnic, co eliminuje potrzebę częstej wymiany walców.
W przypadku gdy zajdzie potrzeba rowkowania rur
wykonanych z innego materiału lub o innych rozmiarach,
należy wymienić górne i dolne walce. Patrz część
„Parametry znamionowe narzędzia i dobór walców”,
aby uzyskać informacje na temat prawidłowego doboru
walców.
WYMONTOWYWANIE dolnego walca
dla rur o średnicy 3/4 cala/26,9 mm
I 1–1 1/2 cala/33,7–48,3 mm
2.
OSTRZEŻENIE
•• Zawsze przed zmianą walców należy odłączać
narzędzie od źródła zasilania elektrycznego.
Niezastosowanie się do tej instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała.
UWAGA
•• Zespół dolnego walca do rur o średnicy
3/4 cala/26,9 mm i 1–1 1/2 cala/33,7–48,3 mm
ma lewy gwint, dlatego należy odkręcać
go w prawą stronę.
1.
Otworzyć zawór na hydraulicznej pompie
ręcznej, obracając go w lewą stronę. Umożliwi
to podniesienie górnego walca i ramienia
do górnego położenia.
Nałożyć klucz na kwadratową końcówkę zespołu
dolnego walca i wymontować zespół dolnego
walca, odkręcając go w prawą stronę. Umieścić
zespół dolnego walca w worku do przechowywania
walców, dostarczonym z narzędziem.
WYMONTOWYWANIE dolnego walca
dla rur o średnicy 2 cali/60,3 mm
i większych
OSTRZEŻENIE
•• Zawsze przed zmianą walców należy odłączać
narzędzie od źródła zasilania elektrycznego.
Niezastosowanie się do tej instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała.
1.
Za pomocą klucza odkręcić cienką przeciwnakrętkę,
która zabezpiecza dużą nakrętkę na wrzecionie.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_23
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
2.
Za pomocą klucza odkręcić dużą nakrętkę
na wrzecionie, a następnie dokręcić ją z powrotem
o 1/4 cala/6 mm. NIE zdejmować dużej nakrętki.
4.
Odkręcić nakrętkę, zdjąć podkładkę oraz dolny
walec. Schować części do szafki narzędzia.
OSTRZEŻENIE
•• Do zdejmowania dolnego
walca należy używać
wyłącznie aluminiowego
klina i miękkiego młotka.
Pod żadnym pozorem nie
należy uderzać bezpośrednio
w dolny walec.
•• Podczas używania
aluminiowego klina należy
zawsze nosić okulary
ochronne.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała.
3.
Tylko WRZECIONA typu wpustowego: Należy
uważać, aby nie zgubić wpustów czółenkowych. Wpust
czółenkowy powinien pozostać we wrzecionie. Należy
sprawdzić wpusty czółenkowe i wymienić je, jeśli
są uszkodzone. Zapasowe wpusty czółenkowe zostały
dostarczone wraz z narzędziem. Zapasowe wpusty
czółenkowe należy spiłować lub zeszlifować, aż będą
wchodzić przy niewielkim oporze rowka na wpust
we wrzecionie. NIGDY nie należy wbijać zapasowych
wpustów młotkiem do wrzeciona.
Aby ściągnąć dolny walec ze stożkowego
wrzeciona, użyć aluminiowego klina dostarczonego
z narzędziem. Umieścić klin za dolnym walcem
i uderzyć w niego miękkim młotkiem, aby uwolnić
walec ze stożkowego wrzeciona. NIE uderzać
młotkiem bezpośrednio w dolny walec.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_24
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
WYMONTOWYWANIE górnego walca —
wszystkie średnice
1.
Za pomocą klucza wykręcić śrubę górnego walca.
Umieścić śrubę górnego walca w bezpiecznym
miejscu.
3.
Gdy wrzeciono przestanie wysuwać się na zewnątrz
podczas odkręcania śruby dwustronnej, ściągnąć
wrzeciono z głównego wału narzędzia. Umieścić
zespół wrzeciona w bezpiecznym miejscu.
UWAGA
•• W przypadku niedostatecznego smarowania
wrzeciono może ciężko schodzić z wału
głównego. Wrzeciono ma trzy otwory
z gwintem 1/4"–20 UNC, do których można
wkręcić śruby ściągające, aby je wyciągnąć.
2.
Wymontować zespół górnego walca, ściągając
go z narzędzia. Umieścić zespół górnego
walca w worku do przechowywania walców,
dostarczonym z narzędziem.
Wymontowywanie wrzeciona dla rur
o średnicy 2 cali/60,3 mm i większych
1.
Wymontować dolny walec z narzędzia, korzystając
z informacji w części „Wymontowywanie wrzeciona
dla rur o średnicy 2 cale/60,3 mm i większych”.
2.
Założyć klucz na sześciokątną gwintowaną
końcówkę śruby dwustronnej i poluzować śrubę,
odkręcając ją w lewą stronę. W miarę wykręcania
śruby dwustronnej wrzeciono powinno przesuwać
się na zewnątrz.
PRZESTROGA
•• Nigdy nie należy uruchamiać narzędzia
ze śrubami ściągającymi wkręconymi
do wrzeciona.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
spowodować poważne obrażenia ciała bądź
uszkodzenie narzędzia.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_25
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
ZAMONTOWYWANIE górnego walca —
wszystkie średnice
1.
4.
Włożyć śrubę górnego walca i dokręcić ją mocno
kluczem.
5.
Nasmarować łożysko górnego walca. Patrz część
„Konserwacja”, aby uzyskać informacje o zalecanym
smarze.
Wyczyścić całą powierzchnię wału i otwory walca,
aby usunąć wszelkie zabrudzenia i zgorzelinę przed
zamontowaniem walca.
2.
Sprawdzić, czy łożysko wałeczkowe wewnątrz
górnego walca jest prawidłowo nasmarowane
i dobrze się porusza. Sprawdzić, czy osłony nie
są zniszczone i swobodnie się poruszają. W razie
potrzeby naprawić wszelkie uszkodzone części.
3.
Ostrożnie wsunąć zespół górnego walca na wał,
tak aby czerwona płytka była zwrócona w dół.
W razie potrzeby poluzować osłony walca,
aby ułatwić montaż. Sprawdzić, czy czerwona
płytka zahacza się na dwóch kołkach na ramieniu
oraz czy styka się z przednią częścią górnego wału.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_26
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
ZAMONTOWYWANIE zespołu dolnego
walca dla rur o średnicy 3/4 cala/26,9 mm
i 1–1 1/2 cala/33,7–48,3 mm
Procedura zamontowania wrzeciona
do rur o średnicy 2 cali/60,3 mm
i większych
1.
Wyczyścić otwór wału głównego oraz zespół
górnego walca za pomocą miękkiej szmatki.
1.
Wyczyścić otwór wału głównego oraz elementy
wrzeciona za pomocą miękkiej szmatki.
2.
Nanieść cienką powłokę mechanicznego sprayu
montażowego (dostarczonego z narzędziem
i dostępnego w firmie Victaulic) na zespół dolnego
walca.
2.
Nanieść cienką powłokę mechanicznego sprayu
montażowego (dostarczonego z narzędziem
i dostępnego w firmie Victaulic) na zespół dolnego
walca.
3.
Ostrożnie włożyć zespół dolnego walca na wał
główny, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
Może okazać się konieczne obrócenie zespołu
dolnego walca w celu wyrównania jego
prostokątnej końcówki z wałem głównym.
3.
Ostrożnie włożyć wrzeciono do wału głównego,
upewniając się, że jest dobrze osadzone. Może okazać
się konieczne obrócenie wrzeciona w celu wyrównania
jego prostokątnej końcówki z wałem głównym.
3a.
Założyć klucz na sześciokątną część śruby
dwustronnej i dokręcić ją w prawą stronę. W miarę
dokręcania śruby dwustronnej wrzeciono powinno
przesuwać się do wewnątrz.
3a.
Nałożyć klucz na kwadratową końcówkę zespołu
dolnego walca i dokręcić zespół dolnego walca
w lewą stronę.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_27
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Zamontowywanie DOLNEGO walca dla
rur o średnicy 2 cali/60,3 mm i większych
UWAGA
•• Przed zamontowaniem dolnego walca
do rur o średnicy 2 cali/60,3 mm i większych
należy zamontować wrzeciono. Patrz część
„Procedura zamontowywania wrzeciona
do rur o średnicy 2 cali/60,3 mm i większych”.
1.
Zamontować dolny walec na wrzecionie.
W razie potrzeby przestawić osłony walca,
aby ułatwić montaż. Wrzeciona wpustowe:
Sprawdzić, czy dolny walec jest dobrze osadzony
na wrzecionie, a wpusty pasują do rowków.
WRZECIONA BEZWPUSTOWE: Wyrównać
kwadratowy otwór dolnego walca z kwadratowym
wypustem wrzeciona.
2.
Założyć płaską podkładkę i dużą nakrętkę
na gwintowany koniec śruby dwustronnej
wrzeciona. Dobrze dokręcić dużą nakrętkę
za pomocą klucza, aby ustawić dolny walec
w prawidłowej pozycji. NIE dokręcać zbyt mocno
dużej nakrętki.
3.
TYLKO wrzeciona wpustowe: Założyć
przeciwnakrętkę na gwintowany koniec śruby
dwustronnej wrzeciona. Dokręcić dobrze cienką
przeciwnakrętkę do dużej nakrętki.
4.
Teraz zestaw walców jest zamontowany. Przed
przystąpieniem do rowkowania upewnić się,
że zostały wykonane wszystkie polecenia
wymienione w poprzednich częściach w tej
instrukcji (tj. regulacja osłon walców, regulacja
ogranicznika średnicy rowkowania itp.).
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_28
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Konserwacja
ZAGROŻENIE
•• Przed przystąpieniem
do regulacji narzędzia
lub wykonania konserwacji
należy zawsze wyłączać
zasilanie.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
spowodować poważne obrażenia ciała bądź
śmierć.
2.
Nasmarować łożyska wału głównego przez
smarowniczkę z boku narzędzia, jak pokazano
powyżej. Patrz część „Zalecane środki smarne”,
aby uzyskać informacje o prawidłowym smarze.
3.
Nasmarować mechanizm dźwigni, czop ramienia
i powierzchnie ślizgowe ramienia. Zastosować smar
w sprayu do pracy przy dużych obciążeniach lub
nanieść smar ręcznie. Patrz część „Zalecane środki
smarne”, aby uzyskać informacje o prawidłowym
smarze.
4.
Nasmarować koło stabilizatora (jeśli stanowi
wyposażenie) przez smarowniczkę, jak pokazano
powyżej. Patrz część „Zalecane środki smarne”,
aby uzyskać informacje o prawidłowym smarze.
Niniejsza część instrukcji zawiera informacje dotyczące
utrzymania prawidłowego stanu narzędzia oraz
wskazówki dotyczące wykonywania napraw, jeśli
okażą się konieczne. Należy pamiętać, że konserwacje
profilaktyczne narzędzia opłacają się pod względem
bezpieczeństwa oraz kosztów naprawy i eksploatacji.
Części zamienne powinny być zamawiane w firmie
Victaulic, aby zapewnić prawidłowe działanie narzędzia.
Smarowanie
Narzędzie należy smarować po każdych 8 godzinach
pracy. Łożyska górnego walca należy smarować zawsze
podczas wymiany walców.
1.
Smarować łożyska górnego walca zawsze podczas
wymiany walców oraz po każdych 8 godzinach
pracy. Smarowniczkę pokazano na powyższym
rysunku. Patrz część „Zalecane środki smarne”,
aby uzyskać informacje o prawidłowym smarze.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_29
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Sprawdzanie i napełnianie płynem
hydraulicznym pompy ręcznej
Poziom płynu hydraulicznego w hydraulicznej pompie
ręcznej należy sprawdzać przynajmniej co sześć miesięcy
(zależnie od użytkowania narzędzia) lub jeśli pompowanie
wydaje się nieefektywne.
1.
5.
Po każdych 40 godzinach pracy wyczyścić
i nasmarować zespoły dolnych walców
do rur o średnicach 3/4 cala/26,9 mm i 1–1 1/2 cala/
33,7–48,3 mm.
5a.
Odkręcić śruby i zdemontować dwuczęściowy
kołnierz. Wymontować kołnierz, łożysko igiełkowe
i wyjąć podkładki.
5b.
Zdjąć dolny walec z wrzeciona. Wyczyścić
dolny walec do rur o średnicy 3/4 cala/26,9 mm
i 1–1 1/2 cala/33,7–48,3 mm i lekko nasmarować
odpowiednim smarem (mechaniczny spray
montażowy dostarczony wraz z narzędziem
i dostępny w firmie Victaulic).
5c.
Zmontować zestaw dolnego walca do rur
o średnicy 3/4 cala/26,9 i 1–1 1/2 cala/33,7–48,3 mm.
Nasmarować łożysko igiełkowe.
Otworzyć zawór hydraulicznej pompy ręcznej,
obracając go w lewą stronę.
Hydraulic
Fill Plug
2.
Odkręcić korek napełniania płynu hydraulicznego
znajdujący się z tyłu pompy.
2a.
Sprawdzić poziom płynu hydraulicznego. Dodać
oleju hydraulicznego do dolnego przyłącza
gwintowanego.
2b.
Zakręcić korek napełniania płynu hydraulicznego.
2c.
Postępować zgodnie z instrukcjami w części
„Odpowietrzanie”.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_30
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
ODPOWIETRZANIE
1.
2.
Wymontować hydrauliczną pompę ręczną/
wspornik pompy z podstawy narzędzia.
3.
Aby odpowietrzyć układ, trzymać hydrauliczną
pompę ręczną tak, aby korek napełniania płynu
hydraulicznego znajdował się POWYŻEJ cylindra
siłownika hydraulicznego. Zapobiegnie to
zasyfonowaniu płynu z cylindra siłownika przez
pompę.
4.
Odkręcić korek napełniania płynu hydraulicznego
o jeden pełen obrót.
5.
Pompować, wykonując kilka ruchów dźwignią
pompy, aby wytworzyć ciśnienie.
6.
Otworzyć zawór hydraulicznej pompy ręcznej,
obracając go w lewą stronę. Pozwolić na uwolnienie
powietrza.
7.
Aby usunąć całe powietrze z układu, powtórzyć
kroki 2–6 kilka razy.
8.
W dalszym ciągu trzymać pompę powyżej
cylindra siłownika hydraulicznego i zamknąć korek
napełniania płynu hydraulicznego.
9.
Dobrze zamocować hydrauliczną pompę ręczną/
wspornik pompy do podstawy narzędzia.
Zamknąć zawór hydraulicznej pompy ręcznej,
obracając go w prawą stronę.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_31
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Zalecane środki smarne
Smar do łożysk i elementów ślizgowych
(uniwersalny smar EP na bazie litu)
Producent
Produkt
Informacje dotyczące
zamawiania części
Przedstawione poniżej informacje są wymagane przez
firmę Victaulic podczas zamawiania części w celu realizacji
zamówienia i wysyłki prawidłowych części. Szczegółowe
rysunki i wykazy części można uzyskać, zamawiając
publikację RP-270FSD Repair Parts List.
BP Amoco
Energrease LC-EP2
Gulf Oil Corp.
Gulfcrown Grease EP#2
1.
Numer modelu narzędzia — VE270FSD
Lubriplate
No. 630-2
2.
Mobil Oil Corp.
Mobilux EP2
Pennzoil Products Co.
Pennlith EP 712 Lube
Numer seryjny narzędzia — numer seryjny można
znaleźć po stronie, gdzie znajduje się tabliczka
danych narzędzia
Shell Oil Co.
Alvania EP2
3.
Liczba, numer części i opis
Sun Refining
Sun Prestige 742 EP
4.
Adres, na który mają zostać wysłane części —
nazwa firmy i adres
Texaco Inc.
Multifak EP2
5.
Dane osoby odpowiedzialnej u odbiorcy części
Olej hydrauliczny
6.
Numer zamówienia zakupu
(olej hydrauliczny do zastosowań wysokociśnieniowych
z dodatkami przeciwzużyciowymi i przeciwpieniącymi
klasy 32 według normy ISO)
7.
Adres do faktury
Producent
Produkt
BP Amoco
Energol HLP-HM32
Gulf Oil Corp.
Harmony 32 AW
Kendall Refining Co.
Kenoil R&O AW-32
Lubriplate
HO-o
Mobil Oil Corp.
Mobil DTE 24
Pennzoil Products Co.
Pennzbell AW32
Shell Oil Co.
Tellus 32
Sun Refining
Survis 832
Texaco Inc.
Rando
Części można zamówić, dzwoniąc pod numer
1-800-PICK VIC.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_32
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Akcesoria
Opcjonalne walce
Regulowany stojak do rur VAPS112
firmy Victaulic
Aby określić walce, jakie są dostępne dla różnych
materiałów i specyfikacji rowków, patrz odpowiednia
część „Parametry znamionowe narzędzia i dobór walców”.
Stabilizator RURY
Stojak VAPS112 firmy Victaulic to przenośny, regulowany
stojak rolkowy z czterema nogami zapewniającymi
dodatkową stabilność. Kulkowe rolki transportowe
regulowane dla rur o średnicach 2–12 cali/60,3–323,9 mm
oraz oparcie w kształcie litery V dla rur o średnicy
3/4–1 1/2 cala/26,9–48,3 mm dostosowują się do liniowego
i obrotowego ruchu rury. Konstrukcja obrotowego stołu
umożliwia łatwe rowkowanie rur po obu końcach. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
się z firmą Victaulic.
Stabilizator rury dla narzędzia VE270FSD służy
do zapobiegania kołysaniu się krótkich i długich
rur o średnicach 8–12 cali/219,1–323,9 mm. Stabilizator
rury jest wymagany podczas rowkowania cienkościennych
rur ze stali nierdzewnej oraz rur miedzianych o średnicy
8 cali/206,4 mm. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
Regulowany stojak do rur VAPS224
firmy Victaulic
Stojak VAPS224 firmy Victaulic ma funkcje podobne
do stojaka VAPS112, jednak jest przeznaczony do rur
o średnicy 2–24 cali/60,3–610,0 mm. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą
Victaulic.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_33
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rura nie utrzymymuje
się w walcach rowkujących.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nieprawidłowe położenie rury w przypadku Patrz część „Rury o dużej długości”.
rur o dużej długości.
Dolny walec i rura nie obracają się w prawo.
Skontaktować się z firmą Victaulic.
Na dolnym walcu występuje rdza lub
zabrudzenie.
Usunąć rdzę lub nagromadzone zabrudzenia z dolnego walca
za pomocą sztywnej drucianej szczotki.
Wewnątrz rury na jej końcu jest zbyt dużo
rdzy i zabrudzeń.
Usunąć rdzę i zabrudzenia po wewnętrznej stronie rury
na jej końcu.
Zużyte walce rowkujące.
Sprawdzić, czy powierzchnia dolnego walca nie jest odkształcona.
W razie nadmiernego zużycia wymienić dolny walec.
Silnik/napęd utknął ze względu na zbyt
mocne pompowanie hydrauliczną pompą
ręczną.
Otworzyć zawór hydraulicznej pompy ręcznej, aby zwolnić rurę.
Zamknąć zawór hydraulicznej pompy ręcznej i kontynuować
rowkowanie. Pompować z umiarkowaną szybkością.
Nastąpiło wyłączenie wyłącznika
automatycznego lub przepalenie
bezpiecznika w układzie elektrycznym
zasilania silnika/napędu.
Zresetować wyłącznik automatyczny lub wymienić bezpiecznik.
Brak wpustów czółenkowych lub
są one uszkodzone.
Wymontować dolny walec i włożyć punktak do otworów usuwania
wpustów. Wybić pozostałości uszkodzonych wpustów i założyć,
nowe (dostarczone z narzędziem). Zamontować dolny walec.
Nieprawidłowe położenie podparcia
w przypadku rur o dużej długości.
Podparcie rury wyprzedza prowadzenie
rury przez narzędzie.
Przesunąć podparcie rury w prawą stronę. Patrz część „Rury o dużej
długości”.
Rura nie ma końców przyciętych pod kątem
prostym.
Przyciąć koniec rury pod kątem prostym.
Rura zbyt mocno trze o kołnierz
ogranicznika dolnego walca.
Zdjąć rurę z narzędzia i nanieść powłokę wosku do pilarek na czoło
końca rury.
Podczas rowkowania słychać
głośne uderzenia i trzaski
za każdym obrotem rury.
Rura ma wystający szew spawalniczy.
Dla rur o średnicach do 12 cali/323,9 mm wewnętrzny lub
zewnętrzny ścieg albo szew spoiny muszą być spiłowane na płasko
z powierzchnią rury w odległości 2 cali/50 mm od końca rury.
Rozszerzenie na końcu rury
jest zbyt duże.
Podparcie rury jest ustawione zbyt wysoko
w przypadku rur o dużej długości.
Patrz część „Rury o dużej długości”.
Rura przestaje się obracać
podczas rowkowania.
Podczas rowkowania słychać
głośne skrzypienie w rurze.
Narzędzie jest przechylone do przodu
Patrz część „Przygotowanie narzędzia”.
(niewypoziomowane) podczas rowkowania
długich rur.
Nieprawidłowe położenie podparcia
w przypadku rur o dużej długości.
Podparcie rury wyprzedza prowadzenie
rury przez narzędzie.
Przesunąć podparcie rury w prawą stronę. Patrz część „Rury o dużej
długości”.
Stabilizator rury jest zbyt mocno
przesunięty do środka.
Wycofać stabilizator rury do najdalszego położenia, które zapewnia
skuteczną stabilizację rury.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_34
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Rozwiązywanie problemów (cd.)
Problem
Rury o większej średnicy
kołyszą się lub wibrują.
Możliwa przyczyna
Nieprawidłowe wyregulowanie
stabilizatora rury.
Rozwiązanie
Przesunąć stabilizator rury do środka lub na zewnątrz,
aż rura zacznie płynnie się obracać. Jeśli stabilizator rury nie jest
zamontowany, skontaktować się z firmą Victaulic, aby zamówić
zestaw.
Narzędzie nie rowkuje rury.
Zawór hydraulicznej pompy ręcznej nie jest
szczelnie zamknięty.
Zamknąć zawór hydraulicznej pompy ręcznej.
Poziom płynu hydraulicznego w pompie
ręcznej jest niski.
Patrz część „Sprawdzanie i napełnianie płynem hydraulicznym
pompy ręcznej”.
W układzie hydraulicznym występuje
powietrze.
Patrz część „Odpowietrzanie”.
Rura ma ściankę o zbyt dużej grubości
lub granica plastyczności rury przekracza
możliwości narzędzia.
Patrz część „Parametry znamionowe narzędzia i dobór walców”.
Ogranicznik średnicy rowka nie jest
prawidłowo wyregulowany.
Patrz część „Regulacja ogranicznika średnicy rowka”.
Rura ma ściankę o zbyt dużej grubości
lub granica plastyczności rury przekracza
możliwości narzędzia.
Patrz część „Parametry znamionowe narzędzia i dobór walców”.
Łożysko górnego walca nie jest
odpowiednio nasmarowane.
Patrz część „Konserwacja”.
Do narzędzia zamontowano nieprawidłowy
górny lub dolny walec bądź oba walce
na raz.
Zamontować prawidłowe walce. Patrz część
„Parametry znamionowe narzędzia i dobór walców”.
Rura nie jest całkowicie nałożona na dolny
walec lub prowadzenie rury nie jest
prawidłowe.
Upewnić się, że rura dotyka tylnego kołnierza ograniczającego
dolnego walca. Patrz część „Rury o dużej długości”, aby uzyskać
informacje o prawidłowym umieszczeniu stojaka do rur.
Średnice rowków nie spełniają
specyfikacji firmy Victaulic.
Wymiary: gniazdo uszczelki
„A” oraz szerokość rowka „B”
nie spełniają specyfikacji firmy
Victaulic.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_35
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Parametry znamionowe narzędzia i dobór walców
Walce do oryginalnego systemu rowków oraz walce „ES” do rur stalowych
i rur ze stali nierdzewnej Schedule 40 — kolor czarny
(Informacje dotyczące rur ze stali nierdzewnej o cienkich ściankach, patrz osobna tabela)
Średnica rury
Grubości ścianki
rury stalowej
Wymiary
cale/mm
Grubości ścianki rury
ze stali nierdzewnej
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
cale/mm
Min.
Maks.*
Min.
Maks.
3/4
1.050
26,9
0.065
1,7
0.113
2,9
0.065
1,7
0.113
2,9
1
1.315
33,7
0.065
1,7
0.133
3,4
0.065
1,7
0.133
3,4
1 1/4
1.660
42,4
0.065
1,7
0.140
3,6
0.065
1,7
0.140
3,6
1 1/2
1.900
48,3
0.065
1,7
0.145
3,7
0.065
1,7
0.145
3,7
2
2.375
60,3
0.065
1,7
0.154
3,9
0.154
3,9
0.154
3,9
2 1/2
2.875
73,0
0.083
2,1
0.203
5,2
0.203
5,2
0.203
5,2
3
3.500
88,9
0.083
2,1
0.216
5,5
0.216
5,5
0.216
5,5
3 1/2
4.000
101,6
0.083
2,1
0.226
5,7
0.226
5,7
0.226
5,7
4
4.500
114,3
0.083
2,1
0.375
9,5
0.237
6,0
0.237
6,0
4 1/2
5.000
127,0
0.095
2,4
0.375
9,5
0.237
6,0
0.237
6,0
5
5.563
141,3
0.109
2,8
0.375
9,5
0.258
6,6
0.258
6,6
6
6.625
168,3
0.109
2,8
0.375
9,5
0.280
7,1
0.280
7,1
8
8.625
219,1
0.109
2,8
0.375
9,5
0.250
6,4
0.322
8,2
10
10.750
273,0
0.134
3,4
0.375
9,5
0.250
6,4
0.365
9,3
12
12.750
323,9
0.156
4,0
0.375
9,5
0.250
6,4
0.375
9,5
Średnica
nominalna
cale
Oryginalny
system rowków
Typ „ES”
Numery
części
walców
Numery
części
walców
Dolny walec
R900268LA1
Górny walec
R9A0268U02
Dolny walec
R901268LA2
Górny walec
R9A0268U02
Dolny walec
R902272L03
Górny walec
R9A2272U06
Dolny walec
RZ02272L03
Górny walec
RZA2272U03
Dolny walec
R904272L06
Górny walec
R9A2272U06
Dolny walec
RZ04272L06
Górny walec
RZA4272U06
Dolny walec
R908272L12
Górny walec
R9A8272U12
Dolny walec
RZ08272L12
Górny walec
RZA8272U12
* W przypadku walcowania rowków na rurach o maksymalnej grubości ścianki lub grubości zbliżonej
do maksymalnej dopuszczalna granica plastyczności nie może przekraczać wartości określonych dla
stali z gatunku B według norm API-5L oraz ASTM, a maksymalna twardość według skali Brinella (BHN)
nie może przekraczać 150.
Rury ze stali nierdzewnej typu 304/304L i 316/316L.
Dla wszystkich grubości ścianek podano minimalne i maksymalne wartości nominalne.
Dodatkowo mogą być walcowane rowki na rurach o następujących rozmiarach: 76,1 mm; 108,0 mm;
133,0 mm; 139,7 mm; 152,4 mm; 159,0 mm; 165,1 mm; 203,2 mm; 216,3 mm; 254,0 mm; 267,4 mm; 304,8 mm;
oraz 318,5 mm. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_36
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Walce do oryginalnego systemu rowków dla rur aluminiowych i z PVC —
kolor żółty cynkowy
Wymiary
cale/mm
Średnica rury
Grubości ścianek
rur aluminiowych
RP
Rzeczywista
średnica
zewnętrzna
cale/mm
Min.
Maks.
Min.
Maks.
2
2.375
60,3
0.065
1,7
0.154
3,9
0.154
3,9
0.154
3,9
2 1/2
2.875
73,0
0.083
2,1
0.203
5,2
0.203
5,2
0.276
7,0
3
3.500
88,9
0.083
2,1
0.216
5,5
0.216
5,5
0.300
7,6
3 1/2
4.000
101,6
0.083
2,1
0.226
5,7
0.226
5,7
0.318
8,1
4
4.500
114,3
0.083
2,1
0.237
6,0
0.237
6,0
0.337
8,6
4 1/2
5.000
127,0
0.095
2,4
0.237
6,0
5
5.563
141,3
0.109
2,8
0.258
6,6
0.258
6,6
0.375
9,5
6
6.625
168,3
0.109
2,8
0.280
7,1
0.280
7,1
0.432
11,0
8
8.625
219,1
0.109
2,8
0.322
8,2
0.322
8,2
0.322
8,2
10
10.750
273,0
0.134
3,4
0.250
6,4
12
12.750
323,9
0.156
4,0
0.250
6,4
Średnica
nominalna
cale
Grubości ścianek rur PVC
Numery części
walców
Dolny walec
RP02272L03
Górny walec
RPA2272U06
Dolny walec
RP04272L06
Górny walec
RPA2272U06
Dolny walec
RP08272L12
Górny walec
RPA8272U12
Stopy aluminium 6061-T4 i 6063-T4
PVC typ 1, gat. 1 - PVC 1120; PVC typ 1, gat. II - PVC 1220; PVC typ II, gat. 1 - PVC 2116
Dla wszystkich grubości ścianek podano minimalne i maksymalne wartości nominalne.
Dla rur aluminiowych mogą być dodatkowo walcowane rowki na rurach o następujących rozmiarach:
76,1 mm; 108,0 mm; 133,0 mm; 139,7 mm; 152,4 mm; 159,0 mm; 165,1 mm; 203,2 mm; 216,3 mm; 254,0 mm;
267,4 mm; 304,8 mm; oraz 318,5 mm. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się
z firmą Victaulic.
Dla rur PVC mogą być dodatkowo walcowane rowki na rurach o następujących rozmiarach: 76,1 mm;
108,0 mm; 133,0 mm; 139,7 mm; 159,0 mm; 165,1 mm; oraz 216,3 mm. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_37
TM-VE270/271FSD-POL
Instrukcja obsługi i konserwacji
walce rx do oryginalnego systemu rowków dla rur ze stali nierdzewnej 5s
i 10s — kolor srebrny
Średnica rury
Rzeczywista
zewnętrzna
średnica
Rozmiar
cale/mm
nominalny — cale
Wymiary
cale/mm
RX
Grubości ścianki rury ze stali nierdzewnej
Minimum dla
Schedule 5S
Maksimum dla
Schedule 10S
2
2.375
60,3
0.065
1,7
0.109
2,8
2 1/2
2.875
73,0
0.083
2,1
0.120
3,0
3
3.500
88,9
0.083
2,1
0.120
3,0
3 1/2
4.000
101,6
0.083
2,1
0.120
3,0
4
4.500
114,3
0.083
2,1
0.120
3,1
5.563
141,3
6.625
168,3
8.625
219,1
10.750
273,0
12.750
323,9
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.134
3,1
0.156
4,0
0.134
3,4
0.134
3,4
0.148
3,8
0.165
4,2
0.180
4,6
5
6
8
10
12
Numery części
walców
Dolny walec
RX02272L03
Górny walec
RXA2272U06
Dolny walec
RX04272L06
Górny walec
RXA2272U06
Dolny walec
RX08272L12
Górny walec
RXA8272U12
Rury ze stali nierdzewnej typu 304/304L i 316/316L. Dla wszystkich grubości ścianek podano minimalne
i maksymalne wartości nominalne.
Walce do rur miedzianych ciągnionych na zimno według normy CTS US (ASTM B-88)
oraz DWV (ASTM B-306) — kolor miedziany
Rozmiar rury
Rzeczywista zewnętrzna
średnica
Średnica nominalna
cale/mm
cale
Wymiary
cale/mm
Miedziane
Grubości ścianki rur miedzianych *
Min.
Maks.
2
2.125
54,0
0.042
1,1
0.083
2,1
2½
2.625
66,7
0.065
1,7
0.095
2,4
3
3.125
79,4
0.045
1,1
0.109
2,8
4
4.125
104,8
0.058
1,5
0.134
3,4
5
5.125
130,2
0.072
1,8
0.160
4,1
6
6.125
155,6
0.083
2,1
0.192
4,9
8
8.125
206,4
0.109
2,8
0.271
6,9
Numery części
walców
Dolny walec
RR02272L06
Górny walec
RRA2272U08
Dolny walec
RR08272L08
Górny walec
RRA2272U08
* Rury miedziane ASTM B306, typ DWV i ASTM B88, typy K, L, M. Aby uzyskać informacje na temat
rowkowania rur miedzianych zgodnych z innymi normami lub standardami, należy skontaktować się
z firmą Victaulic. Dla wszystkich grubości ścianek podano minimalne i maksymalne wartości nominalne.
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_38
WER_C
Instrukcja obsługi i konserwacji
TM-VE270/271FSD-POL
Wyjaśnienie wymiarów mających krytyczne znaczenie
dla walcowania rowków
Średnica zewnętrzna rury — nominalna średnica rury (NPS) według normy ANSI B36.10 oraz podstawowa
metryczna średnica rury (BMPS) według normy ISO 4200 — Średnia zewnętrzna rury nie może odbiegać
od specyfikacji określonej w tabelach na następnych stronach. Maksymalna dopuszczalna owalność rury nie powinna
się różnić więcej niż o 1%. Większe odchylenia między średnicą wewnętrzną a zewnętrzną będą powodować trudności
w montażu łączników. Dla rur IPS maksymalna dopuszczalna tolerancja przycięcia końców pod kątem prostym
wynosi 0.030 cala/0,8 mm dla rur o średnicach 3/4 – 3 1/2 cala/26,9–101,6 mm; 0.045 cala/1,1 mm dla rur o średnicach
4–6 cali/114,3–168,3 mm oraz 0.060 cala/1,5 mm dla rur o średnicach 8 cali/219,1 mm i większych. Tolerancja jest
mierzona względem rzeczywistej linii prostopadłej. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne szwy i ściegi spoiny muszą
być zeszlifowane na równo z powierzchnią rury. Wewnętrzna średnica końca rury musi być oczyszczona ze zgorzeliny,
zabrudzeń i innych obcych materiałów, które mogą kolidować z walcami do rowkowania lub je uszkodzić.
Wymiar „A” — Wymiar „A”, inaczej odległość od końca rury do rowka, to obszar uszczelnienia uszczelki.
Cała powierzchnia rury na tym obszarze musi być gładka bez żadnych karbów i wgnieceń (a także spoin spawalniczych)
i nie może zawierać oznaczeń walcowania, aby zapewnić szczelne przyleganie uszczelki. Należy usunąć obce materiały,
takie jak luźna farba, zgorzelina, olej, smar, rdza czy zabrudzenia.
Wymiar „B” — Wymiar „B”, inaczej szerokość rowka, decyduje o wydłużeniu, kurczeniu i wygięciu kątowym połączeń
elastycznych, które zależą od odległości rowka od rury oraz jego szerokości w stosunku do szerokości wypustów
obudowy łączników. Z dna rowka należy usunąć wszystkie obce materiały, takie jak zabrudzenia, wióry, rdza czy
zgorzelina, które mogą przeszkadzać w prawidłowym montażu łącznika.
Wymiar „C” — Wymiar „C” to prawidłowa średnica mierzona do dna rowka. Średnica musi mieścić się w zakresie
tolerancji i być współosiowa względem średnicy zewnętrznej (OD) w celu prawidłowego dopasowania łącznika.
Rowek musi mieć stałą głębokość na całym obwodzie rury.
Wymiar „D” — Wymiar „D” to nominalna głębokość rowka; wymiar odnosi się tylko do „rowka próbnego”.
Na ten wymiar mają wpływ odchylenia średnicy zewnętrznej i w razie konieczności wymuszają jego zmianę, tak aby
utrzymać wymiar „C” w dopuszczalnym zakresie tolerancji. Rowek musi być zgodny z opisanym powyżej wymiarem „C”.
Wymiar „F” (tylko dla oryginalnego systemu rowków) — Maksymalne dopuszczalne rozszerzenie na końcu rury
mierzone w najszerszym miejscu na końcu rury.
Wymiar „T” — Wymiar „T” to najcieńszy rodzaj rury (minimalna nominalna grubość ścianki), który jest odpowiedni
do wykonywania rowków metodą walcowania lub skrawania. Rury o mniejszej nominalnej grubości ścianek mogą
być walcowane lub przystosowane do założenia łączników Victaulic przy zastosowaniu pierścieni Vic-Ring®. Łączniki
Vic-Ring mogą być używane w następujących przypadkach (szczegółowe informacje można uzyskać od firmy Victaulic):
•
Gdy rura ma nominalną grubość ścianki mniejszą niż dopuszczalna do walcowania rowków
•
Gdy rura ma zewnętrzną średnicę większą niż dopuszczalna do walcowania lub skrawania rowków
•
Gdy rura ma być wykorzystywana do przepływu czynników ściernych
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL_39
TM-VE270/271FSD-POL_40
3.030
77,0
4.040
102,6
4.293
109,0
4.545
115,4
1.900
48,3
2.375
60,3
2.875
73,0
3.000
76,1
3.500
88,9
4.000
101,6
4.250
108,0
4.500
114,3
1 1/2
40
2
50
2 1/2
65
76,1 mm
3
80
3 1/2
90
108,0 mm
3.535
89,8
2.399
60,9
1.919
48,7
1.676
42,6
4.469
113,5
4.219
107,2
3.969
100,8
3.469
88,1
2.970
75,4
2.846
72,3
2.351
59,7
1.881
47,8
1.644
41,8
1.302
33,1
1.040
26,4
Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.
4
2.904
73,8
1.660
42,4
1 1/4
32
1.328
33,7
1.315
33,7
1
25
1.060
26,9
1.050
26,9
3/4
20
Rzeczy­
Średnica zewnętrzna
wista
rury
Średnica zewnętrzna
nominalna średnica
cale/
cale lub
Maks.
Min.
mm
mm
Średnica rury
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
Podst.
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
Maks.
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.281
7,1
0.281
7,1
0.281
7,1
0.281
7,1
Podst.
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
0.312
7,9
Maks.
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
0.250
6,4
Min.
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/milimetry
Oryginalny system rowków do rur ze stali i stali nierdzewnej
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych
4.334
110,1
4.084
103,7
3.834
97,4
3.344
84,9
2.845
72,3
2.720
69,1
2.250
57,2
1.775
45,1
1.535
39,0
1.190
30,2
0.938
23,8
Maks.
4.314
109,6
4.064
103,2
3.814
96,9
3.326
84,5
2.827
71,8
2.702
68,6
2.235
56,8
1.760
44,7
1.520
38,6
1.175
29,9
0.923
23,4
Min.
Średnica rowka „C”
Głębokość
rowka
„D”
(odn.)
0.083
2,2
0.083
2,2
0.083
2,2
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.063
1,6
0.063
1,6
0.063
1,6
0.063
1,6
0.056
1,5
A
C
B
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.049
1,2
0.049
1,2
0.049
1,2
0.049
1,2
0.049
1,2
Min.
dopusz.
grubość
ścianki
„T”
T
4.60
116,8
4.35
110,5
4.10
104,1
3.60
91,4
3.10
78,7
2.98
75,7
2.48
63,0
2.01
51,1
1.77
45,0
1.43
36,3
1.15
29,2
Maks.
dopusz.
śred.
rozsz.
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia
D
czytelności rysunku
OD
B
Instrukcja obsługi i konserwacji
TM-VE270/271FSD-POL
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
WER_C
8.578
217,9
8.688
220,7
8.515
216,3
8.625
219,1
216,3 mm
8
8.594
218,3
8.484
215,5
7.969
202,4
6.594
167,5
6.469
164,3
6.219
158,0
5.969
151,6
5.532
140,5
5.469
138,9
5.219
132,6
4.969
126,2
Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.
8.063
204,8
8.000
203,2
203,2 mm
159,0 mm
6.688
169,9
6.313
160,4
6.260
159,0
152,4 mm
6.625
168,3
6.056
153,8
6.000
152,4
5
6
5.619
142,7
5.563
141,3
139,7 mm
6.563
166,7
5.556
141,1
5.500
139,7
133,0 mm
6.500
165,1
5.303
134,7
5.250
133,0
4 1/2
165,1 mm
5.050
128,3
5.000
127,0
Rzeczy­
Średnica zewnętrzna
wista
rury
średnica
Średnica
nominalna zewnętrzna
cale/
cale lub
Maks.
Min.
mm
mm
Średnica rury
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
0.625
15,9
Podst.
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
0.656
16,7
Maks.
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
0.594
15,1
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
0.344
8,7
Podst.
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
0.375
9,5
Maks.
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
0.313
8,0
Min.
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/milimetry
Oryginalny system rowków do rur ze stali i stali nierdzewnej (cd.)
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych
8.441
214,4
8.331
211,6
7.816
198,5
6.455
164,0
6.330
160,8
6.032
153,2
5.830
148,1
5.395
137,0
5.334
135,5
5.084
129,1
4.834
122,8
Maks.
8.416
213,8
8.306
211,0
7.791
197,9
6.433
163,4
6.308
160,2
6.002
152,5
5.808
147,5
5.373
136,5
5.314
135,0
5.064
128,6
4.814
122,3
Min.
Średnica rowka „C”
Głębokość
rowka
„D”
(odn.)
0.092
2,4
0.092
2,4
0.092
2,4
0.085
2,2
0.085
2,2
0.109
2,8
0.085
2,2
0.084
2,2
0.083
2,2
0.083
2,2
0.083
2,2
A
C
B
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.078
2,8
0.078
2,8
0.109
2,8
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
0.078
2,0
Min.
dopusz.
grubość
ścianki
„T”
T
8.80
223,5
8.69
220,7
8.17
207,5
6.73
170,9
6.60
167,6
6.35
161,3
6.10
154,9
5.66
143,8
5.60
142,2
5.35
135,9
5.10
129,5
Maks.
dopusz­
czal.
średnica
rozsze­
rzenia
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia
D
czytelności rysunku
OD
B
Instrukcja obsługi i konserwacji
TM-VE270/271FSD-POL
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_41
TM-VE270/271FSD-POL_42
10.063
255,6
10.591
269,0
10.813
274,7
12.063
306,4
12.602
320,1
12.813
325,5
10.000
254,0
10.528
267,4
10.750
273,0
12.000
304,8
12.539
318,5
12.750
323,9
254,0 mm
267,4 mm
10
304,8 mm
318,5 mm
12
12.719
323,1
12.508
317,7
11.969
304,0
10.719
272,3
10.497
266,6
9.969
253,2
Rzeczy­
Średnica zewnętrzna
wista
rury
Średnica zewnętrzna
nominalna średnica
cale/
cale lub
Maks.
Min.
mm
mm
Średnica rury
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
0.750
19,1
Podst.
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
0.781
19,8
Maks.
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
0.469
11,9
Podst.
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
0.500
12,7
Maks.
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
0.438
11,1
Min.
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/milimetry
Oryginalny system rowków do rur ze stali i stali nierdzewnej (cd.)
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych
12.531
318,3
12.321
313,0
11.781
299,2
10.562
268,3
10.340
262,6
9.812
249,2
Maks.
12.501
317,5
12.291
312,2
11.751
298,5
10.535
267,6
10.313
262,0
9.785
248,5
Min.
Średnica rowka „C”
Głębokość
rowka
„D”
(odn.)
0.109
2,8
0.109
2,8
0.109
2,8
0.094
2,4
0.094
2,4
0.094
2,4
A
C
B
0.156
4,0
0.156
4,0
0.156
4,0
0.134
3,4
0.134
3,4
0.134
3,4
Min.
dopusz.
grubość
ścianki
„T”
T
12.92
328,2
12.71
322,8
12.17
309,1
10.92
277,4
10.70
271,8
10.17
258,3
Maks. dop.
śred.
rozsze­
rzenia
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia
D
czytelności rysunku
OD
B
Instrukcja obsługi i konserwacji
TM-VE270/271FSD-POL
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
WER_C
Maks.
4.545
115,4
6.688
169,9
8.688
220,7
10.813
274,7
12.813
325,5
4.500
114,3
6.625
168,3
8.625
219,1
10.750
273,0
12.750
323,9
6
8
10
12
Rozmiar
nominalny
cale/
mm
4
12.719
323,1
10.719
272,3
8.594
218,3
6.594
167,5
4.469
113,5
Min.
Średnica
zewnętrzna rury
Rzeczy­
wista
średnica
zewnętrzna
cale/
mm
Średnica rury
0.719
18,3
0.719
18,3
0.719
18,3
0.610
15,5
0.610
15,5
Maks.
0.699
17,8
0.699
17,8
0.699
17,8
0.590
15,0
0.590
15,0
Min.
Gniazdo uszczelki „A”
0.410
10,4
0.410
10,4
0.410
10,4
0.320
8,1
0.320
8,1
Maks.
0.390
9,9
0.390
9,9
0.390
9,9
0.300
7,6
0.300
7,6
Min.
Szerokość rowka „B”
12.531
318,3
10.562
268,3
8.441
214,4
6.455
164,0
4.334
110,1
Maks.
12.501
317,5
10.535
267,6
8.416
213,8
6.433
163,4
4.314
109,6
Min.
Średnica rowka „C”
Wymiary — cale/milimetry
Oryginalny system rowków dla rur stalowych oraz rury ze wszystkich materiałów
rowkowanych za pomocą walców „ES”
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych
0.109
2,8
0.094
2,4
0.092
2,3
0.085
2,2
0.083
2,1
Głębokość
rowka
„D”
(odn.)
A
C
B
0.375
9,5
0.365
9,3
0.322
8,2
0.280
7,1
0.237
6,0
Min.
dopuszczalna
grubość
ścianki
„T”
T
12.920
328,2
10.920
277,4
8.800
223,5
6.730
170,9
4.600
116,8
Maks.
dopuszczalna
średnica
rozszerzenia
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia
D
czytelności rysunku
OD
B
Instrukcja obsługi i konserwacji
TM-VE270/271FSD-POL
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_43
TM-VE270/271FSD-POL_44
2.127
54,0
2.627
66,7
3.127
79,4
4.127
104,8
5.127
130,2
6.127
155,6
8.127
206,4
2 1/2
66,7
3
79,4
4
104,8
5
130,2
6
155,6
8
206,4
Min.
8.121
206,3
6.123
155,5
5.123
130,1
4.123
104,7
3.123
79,3
2.623
66,6
2.123
53,9
0.610
15,5
0.610
15,5
0.610
15,5
0.610
15,5
0.610
15,5
0.610
15,5
0.610
15,5
Podst.
0.640
16,3
0.640
16,3
0.640
16,3
0.640
16,3
0.640
16,3
0.640
16,3
0.640
16,3
Maks.
Gniazdo uszczelki „A”
Min.
0.580
14,7
0.580
14,7
0.580
14,7
0.580
14,7
0.580
14,7
0.580
14,7
0.580
14,7
0.330
8,4
0.330
8,4
0.330
8,4
0.330
8,4
0.330
8,4
0.330
8,4
0.330
8,4
Maks.
0.300
7,6
0.300
7,6
0.300
7,6
0.300
7,6
0.300
7,6
0.300
7,6
0.300
7,6
Min.
Szerokość rowka „B”
Wymiary — cale/mm
7.959
202,2
5.999
152,3
4.999
127,0
4.019
102,1
3.025
76,8
2.525
64,1
2.029
51,5
Maks.
7.939
201,7
5.979
151,9
4.979
126,5
3.999
101,6
3.005
76,3
2.505
63,6
2.009
51,0
Min.
Średnica rowka „C”
A
C
B
T
0.083
2,1
0.063
1,6
0.063
1,6
0.053
1,4
0.050
1,2
0.050
1,2
0.048
1,2
DWV*
DWV*
DWV*
DWV*
DWV*
0.065
1,7
DWV*
* Rury kanalizacyjne i wentylacyjne (DWV) według normy ASTM B-306 mają minimalną grubość ścianek dla rur miedzianych, które mogą być rowkowane metodą walcowania.
8.220
208,8
6.220
158,0
6.220
132,6
4.220
107,2
3.220
81,8
2.720
69,1
2.220
56,4
Min.
Maks.
Głębokość dopuszczalna
dop. śred.
grubość
rowka,
rozszerzenia
ścianki
„D”
„F”
„T”
(tylko odn.)
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia
D
czytelności rysunku
OD
B
† Średnica zewnętrzna rury miedzianej z walcowanymi rowkami nie może odbiegać od podanej tolerancji. Maksymalna dopuszczalna tolerancja rur z końcami przyciętymi pod kątem
prostym wynosi 0.030 cala/0,8 mm dla rur o średnicy 2–3 cali/54,0–79,4 mm oraz 0.045 cala/1,1 mm dla rur 4–6 cali/104,8–155,6 mm (mierzona względem linii prostopadłej).
Maks.
2
54,0
Rury miedziane
Średnica zewnętrzna †
Średnica
nominalna
cale/
rzeczywista
mm
Rozmiar rury
miedzianej
Rury miedziane ciągnione na zimno według normy CTS US (ASTM B-88) oraz DWV (ASTM B-306)
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych
Instrukcja obsługi i konserwacji
TM-VE270/271FSD-POL
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
WER_C
63.93
2,517
66.63
2,623
76.03
2,993
88.83
3,497
107.93
4,249
132.80
5,228
158.80
6,252
64.07
2,522
66.77
2,629
76.17
2,999
88.97
3,503
108.07
4,255
133.20
5,244
159.20
6,280
54
64
66.7
76.1
88.9
108
133
159
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
Podst.
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
Maks.
Gniazdo uszczelki „A”
Min.
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
Min.
155.30
6,114
129.29
5,090
104.80
4,126
85.70
3,374
73.41
2,890
64.14
2,525
61.47
2,420
51.51
2,028
Maks.
154.79
6,094
128.78
5,070
104.29
4,106
85.19
3,354
72.90
2,870
63.63
2,505
60.96
2,400
51.00
2,008
Min.
Średnica rowka „C”
A
C
B
1.85
0,073
1.85
0,073
1.60
0,063
1.60
0,063
1.35
0,053
1.27
0,050
1.27
0,050
1.25
0,049
Głębokość
rowka
„D”
(tylko odn.)
T
56.38
2,220
66.41
2,615
69.09
2,720
78.61
3,095
91.63
3,607
110.54
4,352
135.79
5,346
161.80
6,370
Maks.
dop. śred.
rozszerzenia
„F”
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia
D
czytelności rysunku
OD
B
* Średnica zewnętrzna rury miedzianej z walcowanymi rowkami nie może różnić się od podanej tolerancji. Maksymalna dopuszczalna tolerancja dla rur z końcami przyciętymi
pod końcem prostym wynosi 0,8 mm/0.030 cala dla rur o średnicy 54–88,9 mm oraz 1,1 mm/0.045 cala dla rur 108–159 mm (mierzona względem linii prostopadłej).
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
Maks.
Szerokość rowka „B”
Wymiary — mm/cale
† Rury miedziane według normy europejskiej: nominalny rozmiar rur ciągnionych według EN 1057.
Min.
53.93
2,123
54.07
2,129
Rzeczywista śred. zewn.
(OD)*
Maks.
Nominalny
rozmiar rur
miedzianych
według norm
europejskich
w † mm
Norma europejska EN 1057 R250 (ciągnione na półzimno) dla rur miedzianych
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych
Instrukcja obsługi i konserwacji
TM-VE270/271FSD-POL
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
TM-VE270/271FSD-POL_45
TM-VE270/271FSD-POL_46
63.35
2,494
76.02
2,993
101.35
3,990
126.75
4,990
152.10
5,988
50.80
2,000
63.50
2,500
76.20
3,000
101.60
4,000
127.00
5,000
152.40
6,000
DN 65 (63,5)
DN 80 (76,2)
DN 100 (101,6)
DN 125 (127,0)
DN 150 (152,4)
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
15.87
0,625
Podst.
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
16.64
0,655
Maks.
Gniazdo uszczelki „A”
Min.
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
15.11
0,595
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
8.38
0,330
Maks.
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
7.62
0,300
Min.
Szerokość rowka „B”
Wymiary — mm/cale
149.05
5,868
123.67
4,869
98.78
3,889
73.56
2,896
60.88
2,397
48.21
1,898
Maks.
148.54
5,848
123.16
4,849
98.27
3,869
73.05
2,876
60.38
2,377
47.70
1,878
Min.
Średnica rowka „C”
A
C
B
1.60
0,063
1.60
0,063
1.35
0,053
1.27
0,050
1.27
0,050
1.25
0,049
Głębokość
rowka
„D”
(tylko odn.)
T
53.06
2,089
65.38
2,592
78.51
3,091
103.88
4,090
128.77
5,070
154.66
6,089
Maks.
dop. śred.
rozszerzenia
„F”
Proporcje zostały zmienione
w celu zwiększenia
D
czytelności rysunku
OD
B
* Średnica zewnętrzna rury miedzianej z walcowanymi rowkami nie może różnić się od podanej tolerancji. Maksymalna dopuszczalna tolerancja dla rur z końcami przyciętymi pod końcem
prostym wynosi 0,8 mm/0.030 cala dla rur o średnicy nominalnej (DN) 50–80-mm i 1,1 mm/0.045 cala dla rur o średnicy nominalnej (DN) 100–150-mm (mierzona względem linii prostopadłej).
† Nominalny rozmiar rur ciągnionych według AS 1432
Min.
50.67
1,995
Maks.
Rzeczywista śred. zewn.
(OD)*
DN 50 (50,8)
Nominalny
rozmiar rur
miedzianych
według normy
australijskiej
(rozmiar
rzeczywisty)
Norma australijska — rury miedziane według normy AS 1432 tabele A, B i D
Specyfikacje wymiarów dla rowków walcowanych
Instrukcja obsługi i konserwacji
TM-VE270/271FSD-POL
www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC.
WER_C
TM-VE270/271FSD-POL
VE270FSD i VE271FSD
Narzędzia do walcowania rowków na rurach
Pełne informacje kontaktowe można znaleźć na stronie www.victaulic.com.
TM-VE270/271FSD-POL 2469 WER C AKTUALIZACJA 03/2010 RM00270000
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC COMPANY. © 2010 VICTAULIC
COMPANY. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. WYDRUKOWANO W USA.
Download