1. ------IND- 2017 0164 S-- PL- ------ 20170505 --- --

advertisement
1. ------IND- 2017 0164 S-- PL- ------ 20170505 --- --- PROJET
Dziennik Ustaw Urzędu ds. Ochrony
Środowiska
ISSN 1403-8234
Przepisy Urzędu ds. Ochrony Środowiska w sprawie NFS 201
ochrony gruntów i wody przed zanieczyszczeniem Opublikowano dnia
podczas postępowania z łatwopalnymi cieczami i
olejami odpadowymi
Uchwalono dnia data
Na podstawie art. 28 rozporządzenia (1998:941) w sprawie produktów chemicznych
i organizmów biotechnicznych 1 Urząd ds. Ochrony Środowiska postanawia, co
następuje:
Rozdział 1. Zakres stosowania
§ 1 Niniejsze przepisy mają zastosowanie w przypadku postępowania z
łatwopalnymi cieczami i olejami odpadowymi znajdującymi się w zbiornikach
podziemnych i naziemnych o pojemności wynoszącej więcej niż 1 m3 cieczy.
Przepisy dotyczą także rur i węży podłączonych do zbiorników przeznaczonych
do podstępowania z łatwopalnymi cieczami i olejami odpadowymi. Na obszarze
ochrony wód obowiązują przepisy dotyczące postępowania z ilości większą niż
250 litrów łatwopalnych cieczy i oleju odpadowego.
Przepisy te nie dotyczą postępowania wymagającego pozwolenia zgodnie z
rozporządzeniem (2013:251) w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub
jeśli postępowanie to jest poddane ocenie w ramach innej działalności
wymagającej pozwolenia zgodnie z kodeksem ochrony środowiska.
§ 2 Przepisy zawierają wymogi dotyczące informowania organu kontrolnego oraz
wymogi dotyczące zabezpieczenia wtórnego.
§ 3 W przypadku postępowania z łatwopalnymi cieczami, których dotyczą niniejsze
przepisy, obowiązują także wymogi w przepisach ustalonych przez Urząd ds.
Sytuacji Kryzysowych.
1
Zob. dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca
procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług
społeczeństwa informacyjnego.
Rozdział 2. Definicje
§ 1 W niniejszych przepisach następujące terminy mają podane niżej znaczenie:
urządzenie oznacza zbiornik z powiązanymi rurami i wężami oraz w
odpowiednich przypadkach z zabezpieczeniem wtórnym;
łatwopalna ciecz oznacza ciecz o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej
1000C;
zbiornik oznacza zbiornik na ciecz, z powiązanym wyposażeniem, w którym
ciśnienie nad powierzchnią cieczy nie może przekroczyć ciśnienia
atmosferycznego o więcej niż 0,5 bara ani spaść poniżej tej wartości o więcej niż
0,0065 bara;
postępowanie ma takie samo znaczenie jak w rozdz. 14 kodeksu ochrony
środowiska;
kontrola montażowa oznacza kontrolę urządzenia przeprowadzaną przed
pierwszym użyciem;
obwałowanie oznacza powierzchnię pod dachem lub podobnym elementem,
która zapobiega zbieraniu się wody deszczowej, jest nieprzepuszczalna dla
przechowywanej cieczy i nie ma żadnego połączenia z odpływem, a także
zapobiega rozlewom i wyciekom do otoczenia;
zabezpieczenie wtórne oznacza urządzenie chroniące przed nieszczelnością i
przepełnieniem.
Uwaga: dla rur i węży podwójny płaszcz jest rodzajem zabezpieczenia
wtórnego;
rura podziemna oznacza rurę całkowicie lub częściowo przebiegająca pod
powierzchnią gruntu;
rura naziemna oznacza rurę znajdująca się w całości ponad powierzchnią gruntu;
olej odpadowy ma taka samą definicję jak w ustawie o odpadach (2011:927);
organ kontrolny oznacza organy gminy wykonujące zadania w zakresie ochrony
środowiska i zdrowia, naczelnego lekarz lub organy okręgowe;
obszar ochrony wód oznacza obszar gruntowy lub wodny chroniony na mocy
kodeksu ochrony środowiska przed dostępem wody gruntowej lub
powierzchniowej lub obszary, dla których ustalono przepisy wykonawcze, a
także obszary wyznaczone na mocy wcześniejszych odpowiednich przepisów.
Rozdział 3. Informowanie organu kontrolnego
§ 1 Osoba planująca montaż zbiornika zgodnie z rozdz. 1 § 1 lub osoba
zamierzająca postępować z ilością łatwopalnej cieczy lub oleju odpadowego
większą niż 250 litrów na obszarze ochrony wód informuje o tym organ
kontrolny w formie pisemnej najpóźniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem
montażu lub przechowywania.
Jeżeli działalność wymaga zgłoszenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko, zgłoszenie to uwzględnia informacje
zgodnie z niniejszym artykułem.
Kopię świadectw przeprowadzonych kontroli, także okresowych, wykonanych
zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Urząd ds. Sytuacji Kryzysowych,
dostarcza się do organu kontrolnego.
Rozdział 4. Wymogi obowiązujące na obszarze ochrony wód
§ 1 Zbiorniki podziemne i naziemne zgodnie z rozdz. 1 § 1 niniejszych przepisów
oraz rury i węże na obszarze ochrony wód posiadają zabezpieczenie wtórne.
Zbiorniki posiadają zabezpieczenie wtórne w formie obwałowania. Zwolnienie z
wymogu dotyczy zbiorników w kotłowni lub podobnym pomieszczeniu w
budynku mieszkalnym, znajdującym się pod regularnym nadzorem, chyba że
organ kontrolny postanowi inaczej.
Rury i węże powinny są dwupłaszczowe lub posiadają inne zabezpieczenie
wtórne.
Rur w budynku nie układa się w podłodze lub pod nią i należy zapewnić ich
odpowiednią widoczność.
2 § Zakazuje się postępowania z łatwopalnymi cieczami lub olejami odpadowymi w
ilościach większych niż 250 litrów na częściach obszaru ochrony wód
określonych jako strefa ujęcia wody, pierwotna (wewnętrzna) strefa ochrony
oraz wtórna (zewnętrzna) strefa ochrony bez zabezpieczenia wtórnego zgodnie z
rozdz. 4 § 1.
Jeśli obszar ochrony wód nie został podzielony na strefy, obowiązuje zakaz
postępowania bez zabezpieczenia wtórnego na całym obszarze.
§ 3 Obwałowanie obejmuje co najmniej 100% zawartości zbiornika. W przypadku
obwałowania większej liczby zbiorników obwałowanie obejmuje objętość
największego zbiornika + 10% łącznej objętości pozostałych zbiorników.
§ 4 Zabezpieczenie wtórne musi być szczelne i wytrzymałe oraz wykonane tak, aby
możliwa była jego kontrola.
§ 5 Przy rurach napełniających zbiornik na obszarze ochrony wód należy umieścić
tabliczkę z napisem „VATTENSKYDDSOMRÅDE” [OBSZAR OCHRONY
WÓD]. Tabliczka powinna być dobrze widoczna i z trwałego materiału.





Tabliczka powinna zawierać następujące informacje:
oznaczenie nieruchomości,
adres,
objętość,
maksymalny przepływ przy napełnianiu,
zawartość.
§ 6 Jeżeli przepisy bezpieczeństwa obszaru ochrony wód zawierają wymogi bardziej
rygorystyczne niż zawarte w niniejszych przepisach, obowiązują te bardziej
rygorystyczne wymogi.
Rozdział 5. Odpowiedzialność
§ 1 Przepisy dotyczące odpowiedzialności w przypadku naruszenia niniejszych
przepisów znajdują się w rozdz. 29 kodeksu ochrony środowiska.
§ 2 W przypadku podejrzenia zanieczyszczenia obszaru gruntowego lub wodnego
należy niezwłocznie powiadomić organ kontroli. Osoba odpowiedzialna za
powiadomienie oznacza osobę przechowującą łatwopalne ciecze i olej
odpadowy zgodnie z rozdz. 1 § 1 niniejszych przepisów.
Rozdział 6. Zbiorniki i rury wycofywane z użytku
§ 1 Zbiorniki i rury wycofywane z użytku należy opróżnić i wyczyścić. Następnie
należy wykonać czynności uniemożliwiające ponowne napełnienie zbiornika.
Wykonawca działań powinien powiadomić organ kontroli o wyłączeniu
zbiornika z użytku.
Rozdział 7. Odstępstwa w indywidualnych przypadkach
§ 1 W indywidualnych przypadkach oraz jeśli istnieją ku temu szczególne powody,
organ kontroli może zezwolić na odstępstwa od stosowania niniejszych
przepisów.
__________
Przepisy przejściowe itp.
1. Niniejsze przepisy wchodzą w życie dnia xx 2017 r. i zastępują przepisy Urzędu ds.
Ochrony Środowiska NFS 2003:24 w sprawie ochrony przed zanieczyszczeniami gleby i
wody podczas przechowywania cieczy łatwopalnych i olejów odpadowych.
2. Wymogi dotyczące informowania organu kontrolnego nie dotyczą zbiorników i rur
zamontowanych przed wejściem przepisów w życie, nieobjętych wymogami
dotyczącymi informowania organu kontrolnego przed instalacją zgodnie z
wcześniejszymi postanowieniami.
3. Dla zbiorników i rur zamontowanych przed wejściem w życie, nieobjętych wymogiem
zabezpieczenia wtórnego zgodnie z wcześniejszymi przepisami i w wypadku gdy
wymóg zabezpieczenia wtórnego zostaje wprowadzony lub zmieniony za pomocą
niniejszych przepisów, wykonawca działań powinien najpóźniej do 1 stycznia 2022 r.
zamontować zabezpieczenie wtórne. Wymóg zamontowania zabezpieczenia wtórnego
nie obowiązuje dla zbiorników dwupłaszczowych i rur podziemnych.
Ustalone odstępstwa dotyczące zabezpieczenia wtórnego obowiązują do terminu
zakończenia obowiązywania podanego w odpowiedniej decyzji, w innym przypadku
najpóźniej do 1 stycznia 2022 r.
4. W odniesieniu do zbiorników i rur, które przeszły kontrolę według wcześniejszych
przepisów, do terminu kontroli wypadającej bezpośrednio po wejściu w życie
niniejszych przepisów w życie stosuje się przepisy Urzędu ds Ochrony Środowiska NFS
2003:24 w sprawie przedziału czasowego lub częstotliwości kontroli. Następnie należy
ustalić ostateczny termin następnej kontroli na podstawie ostatnio przeprowadzonej
kontroli okresowej oraz częstotliwości podanych w przepisach Urzędu ds. Sytuacji
Kryzysowych w sprawie zbiorników i rur do stosowania dla łatwopalnych cieczy.
Niniejsze przepisy wchodzą w życie dnia (należy podać datę) lub „po czterech tygodniach od
daty wydania”.
Szwedzki Urząd ds. Ochrony Środowiska
N.N.
n.n
(należy podać jednostkę)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards