Wrocław dnia 15

advertisement
REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO
I POMOCNICZEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU
1
I Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity
Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.).
2) Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu z dnia 8
lipca 1999 r., określonego w Uchwale Nr XI/371/99 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie jednostki budżetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 7 poz.328 z późn. zm.).
§2
Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zwany dalej Regulaminem, ustala
zasady i warunki wypożyczania, korzystania oraz zasady i warunki zwrotu
wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.
§3
Zastosowane w Regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Biorący do używania - osoba korzystająca ze sprzętu pochodzącego
z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu
DAON - Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wrocławiu
Umowa - umowa użyczenia
Sprzęt – sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy
Wypożyczalnia – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego
§4
1. Wypożyczalnia jest prowadzona przez DAON.
2. Sprzęt stanowi własność MOPS i
posiadającym stałe bądź czasowe
aktualne zaświadczenie lekarskie,
lekarza pierwszego kontaktu,
z określonego rodzaju sprzętu.
jest wypożyczany osobom potrzebującym
zameldowanie na terenie Wrocławia oraz
wystawione przez lekarza specjalistę lub
stwierdzające konieczność korzystania
2
3. Wypożyczenie sprzętu następuje na pisemny wniosek stanowiący załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.
§5
1. MOPS powierza opiece biorącemu do używania sprzęt, o który winien dbać
biorący do używania ze szczególną troską. Na okres wypożyczenia biorący do
używania przejmuje pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
2. Sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczony sprzęt
nie może być oddany do używania osobie trzeciej.
3. Ewentualne usterki w wypożyczonym sprzęcie muszą być ujęte
w „umowie użyczenia sprzętu”, o której mowa w § 6 pkt 2. Umowa będzie
podstawą przy rozstrzyganiu ewentualnego sporu.
§6
1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od następnego dnia po wydaniu sprzętu
i nie może przekroczyć 6 miesięcy.
2. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie umowy stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawartej po złożeniu pisemnego wniosku
o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
3. Pracownik
DAON
sporządza
umowę
w
2-ch
jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
4. Przed wydaniem sprzętu, osoba biorąca do używania podpisuje umowę.
5. Wzór wniosku o wypożyczenie sprzętu jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
§7
1. Wypożyczenie sprzętu odbywa
w niniejszym Regulaminie.
się
w
oparciu
o
ustalenia
zawarte
2. Przed wypożyczeniem sprzętu pobiera się od osoby biorącej do używania
jednorazową kaucję w następującej wysokości:
1) za łóżka ortopedyczne - 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),
2) za wózki inwalidzkie – 200 zł (dwieście złotych),
3) za chodziki – 100 zł (sto złotych),
4) za materace p/odleż – 200 zł (dwieście złotych),
5) za windy mechaniczne, rotory, rowery rehabilitacyjne, krzesła
sedesy, krzesła kąpielowe – 200 zł (dwieście złotych),
6) za kule i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy – 50 zł
(pięćdziesiąt złotych),
3
7) za sprzęt o wartości co najmniej 5000 zł i więcej – 500 zł (pięćset
złotych).
3. Kaucja podlega zwrotowi po oddaniu do wypożyczalni sprawnego sprzętu, co
ocenia pracownik DAON przy przyjmowaniu sprzętu w obecności biorącego do
używania. Sprzęt musi się znajdować w takim samym stanie technicznym jak
w dniu podpisywania umowy użyczenia sprzętu oraz musi być oddany
w terminie określonym w umowie.
4. W przypadku, gdy sprzęt, którego wartość stanowi co najmniej 5000 zł (pięć
tysięcy złotych) i więcej oprócz kaucji, o której mowa w ust.2 pkt 7 pobiera
się weksel In blanco.
5. Weksel zostaje zwrócony na prośbę Biorącego do używania po oddaniu
sprzętu i spełnieniu warunków umowy.
6. Wypożyczenie sprzętu, o którym mowa w pkt 4 powyższego paragrafu,
następuje na podstawie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu oraz porozumienia wekslowego stanowiącego załącznik nr 5.
§9
7. Należność z tytułu kaucji osoba biorąca do używania wpłaca w Kasie MOPS
przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu lub na konto MOPS o nr 61 1090 2398
0000 0006 0801 6794 .
5. Ze względu na trudną sytuację materialną biorącego do używania i na jego
wniosek Kierownik DAON może wysokość kaucji obniżyć lub odstąpić od jej
pobierania.
§8
1. Kaucja przepada, gdy sprzęt nie zostanie zwrócony w terminie określonym
w umowie lub oddany został w stanie uniemożliwiającym jego dalsze
używanie.
W przypadku znacznego zniszczenia lub zagubienia sprzętu, biorący do
używania uiszcza dodatkowo kwotę wartości inwentarzowej sprzętu ujętej w
księdze inwentarzowej będącej w dyspozycji MOPS.
2. Zatrzymana
kwota
zostaje
przeznaczona
na
zakup,
konserwacje
i naprawy sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego własność Wypożyczalni.
§9
Sprzęt znajdujący się w Wypożyczalni posiada cechy i numer inwentarzowy
Wypożyczalni. Zacieranie cech i numerów jest niedozwolone pod rygorem nie
przyjęcia zwróconego sprzętu przez Wypożyczalnię i konieczności zapłacenia
równowartości rynkowej tego sprzętu.
4
§ 10
1. Zwrot sprzętu następuje w terminie określonym w umowie.
2. Przedłużenie okresu wypożyczenia sprzętu, może nastąpić w drodze aneksu
do zawartej umowy w sprawie użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
i pomocniczego po przedłożeniu wymaganych dokumentów wskazujących na
spełnienie warunków określonych w § 4 pkt 2 co następuje na pisemny
wniosek o przedłużenie terminu biorącego do używania złożony u Kierownika
DAON.
3. Dopuszcza się przedłużenie okresu wypożyczenia sprzętu o dalszy okres 6miesięcy licząc od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 2.
4. Przedłużenie terminu nie może przekroczyć 6 miesięcy, licząc od następnego
dnia po dniu zwrotu sprzętu wskazanym w umowie po zawarciu aneksu do
umowy użyczenia sprzętu, co odbywa się za pośrednictwem działu DAON.
5. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w terminie, DAON skieruje do biorącego
do używania pisemne upomnienie ze wskazaniem terminu zwrotu sprzętu. Po
jego bezskutecznym upływie sprawa kierowana będzie na drogę postępowania
sądowego.
6. Zwrot sprzętu odbywa się
stanowiącego załącznik nr 3.
po
wypełnieniu
protokołu
odbioru
sprzętu
7. Protokół odbioru sprzętu podpisują strony umowy użyczenia.
§ 11
Sprzęt jest wydawany i przyjmowany w Wypożyczalni od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 – 15.00. Wpłata i zwrot kaucji realizowane są w kasie MOPS
przy ul. Strzegomskiej 6 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 –
14.00 lub na konto wskazane przez Wnioskodawcę.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2010
5
Dyrektor MOPS
Download