Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu

advertisement
Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu
podejmowane
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
dr Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski
Opole, 23 stycznia 2014 r.
PROGNOZA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ
POLSKI
35
30
25
60+
65+
20
15
10
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Demograficznego 2012
ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE - OSOBY POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA
WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA
ACTIVE AGEING INDEX
Wskaźnik obrazujący możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu
Obejmuje 22 wskaźniki odzwierciedlające złożone aspekty starzenia się
Wprowadzony w ramach Europejskiego Roku 2012
Narzędzie porównujące sytuację osób starszych w państwach UE
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA A STARZENIE SIĘ W ZDROWIU
(Active Ageing index)
Źródło:http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
ACTIVE AGEING INDEX A POZIOM ZADOWOLENIA Z ŻYCIA
Źródło:http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
ACTIVE AGEING INDEX A PKB PER CAPITA
Źródło:http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU
REGIONALNYM
• Ekspertyza zrealizowana na zlecenie MPiPS
• Ukazuje pozycje poszczególnych województw w realizacji polityki
aktywnego starzenia się na poziomie kraju
• Wykorzystuje wszystkie subwskaźniki międzynarodowego wskaźnika
• Najwyższą pozycję zajmują województwa mazowieckie, lubelskie i
pomorskie
• Najniższą – warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie
WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU REGIONALNYM
WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU REGIONALNYM
WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU REGIONALNYM
WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU REGIONALNYM
Konkurs ASOS edycja 2014
Program ASOS 2014-2020 – 280 mln zł
40 mln zł – rocznie (2014)
Dotacje od 20.000 zł do 200.000 zł
Wkład własny – 10%
Realizacja 1 marca – 31 grudnia 2014 r.
Konkurs ASOS edycja 2014 – podział budżetu
Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30%
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrzi międzypokoleniową – 40%
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15%
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) –
15%
Konkurs ASOS edycja 2014, kryteria
merytoryczne (1)
• ZGODNOŚĆ PRZEDMIOTU OFERTY Z PROGRAMEM;
• CEL ZADANIA (PROJEKTU), OPIS BENEFICJENTÓW, METODY PRACY,
HARMONOGRAM REALIZACJI, MIERNIKI REALIZACJI CELU, JEŻELI TO
MOŻLIWE, BEZWZGLĘDNIE ZGODNE Z ZAWARTYMI W PROGRAMIE
ORAZ PRZYPISANYMI DO POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW;
• CYKLICZNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ/POTENCJAŁ KONTYNUACJI DZIAŁAŃ;
• STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU
OSOBOWEGO;
• WKŁAD RZECZOWY, W SZCZEGÓLNOŚCI DYSPONOWANIE
ODPOWIEDNIĄ BAZĄ LOKALOWĄ ORAZ ZASOBAMI MATERIALNYMI
ADEKWATNYMI DO REALIZACJI ZADANIA SAMODZIELNIE LUB
W PARTNERSTWIE;
Konkurs ASOS edycja 2014 kryteria
merytoryczne (2)
• PRZEJRZYSTOŚĆ KALKULACJI KOSZTÓW (SZCZEGÓŁOWY OPIS
POZYCJI KOSZTORYSU, UZASADNIENIE DLA KALKULACJI KOSZTÓW,
W TYM WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH STAWEK JEDNOSTKOWYCH,
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE), W ODNIESIENIU DO ZAKRESU
RZECZOWEGO ZADANIA I HARMONOGRAMU JEGO REALIZACJI;
• ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNEGO ADEKWATNY DO
WIELKOŚCI ŚRODOWISKA, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE
ZADANIE;
• SPOSÓB DZIAŁANIA I INFRASTRUKTURA POZBAWIONE BARIER
FUNKCJONALNYCH;
• MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ;
• ATRAKCYJNOŚĆ I JAKOŚĆ FORM REALIZACJI ZADANIA;
Priorytet 1. Edukacja osób starszych
- działania
1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo,
gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport,
turystyka, edukacja, wizyty studyjne, języki obce, umiejętności
interpersonalne, nowe technologie), programy edukacyjne i
warsztaty o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu.
2. Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich.
3. Kształcenie opiekunów.
4. Promowanie wolontariatu kompetencji.
5. Promocja oferty edukacyjnej wśród osób starszych.
Priorytet 2. Aktywność społeczna promująca
integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
- działania
1. Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych.
2. Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność
turystyczno-rekreacyjna osób starszych.
3. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące
różne pokolenia.
4. Budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat wewnątrzi międzypokoleniowy.
5. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu.
Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób
starszych - działania
1. Formy aktywności osób starszych wobec społeczności
lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego).
2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu
społecznym/publicznym.
3. Sieć pomocowo-informacyjna (budowanie pozytywnego
wizerunku starości, pomoc obywatelska).
4. Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania
grup obywatelskich oraz organizacji pożytku publicznego.
Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób
starszych (usługi zewnętrzne)
- działania
1. Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu
pomocy osobom starszym).
2. Wspieranie różnych form samopomocy.
3. Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez
rozwój usług opartych o działalność wolontariuszy.
4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in.
opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczodoradczych, sportowych i turystycznych.
Download