Wniosek w sprawie umorzenia kosztów

advertisement
Aktualizacja ZAŁ 1 / KU-F-10 z dnia 28.05.2015 r.
Olsztyn dnia.................r.
.......................................................
(Imię i nazwisko)
.......................................................
(dokładny adres zamieszkania zameldowania)
.................................................................
.................................................................
(telefon kontaktowy)
WZÓR 10A
Organ Egzekucyjny – Prezydent Olsztyna
Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Finansów, Referat Egzekucji
ul. Knosały 3/5
10-015 Olsztyn
Wniosek w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych
Na podstawie art. 64 e § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji wnioskuję o umorzenie kosztów egzekucyjnych
powstałych w wyniku prowadzonego wobec mnie postępowania egzekucyjnego
na podstawie tytułu wykonawczego nr ................................, z dnia ............,
wystawionego przez ...............................................................................................
Powodem do umorzenia postępowania egzekucyjnego jest:
X*/...........................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
X* - Wybrać z katalogu przesłanek
1
Aktualizacja ZAŁ 1 / KU-F-10 z dnia 28.05.2015 r.
Podstawy prawne
egzekucyjnych
(przesłanki) wniesienia wniosku o umorzenie kosztów
powstałych
w
wyniku
prowadzonego
postępowania
egzekucyjnego wynikające z art. 64e § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
§ 2. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli:
1) stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub
gdy zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów
egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej
2) za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny,
3) ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne
wydatki egzekucyjne.
§ 3. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnych mogą
być umorzone w przypadkach określonych w § 2 pkt. 1, jeżeli obciążenie
wierzyciela obowiązkiem uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo
nieuzasadnione.
§ 4. W przypadku częściowego umorzenia kosztów egzekucyjnych umarza się
przede wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne.
Uzasadnienie
W dniu ....................... doręczono mi odpis tytułu wykonawczego z dnia
......................... nr ................................. wystawionego przez ...........................
....................................................................................
Z
powyższego
tytułu
wykonawczego wynika, że prowadzone jest przeciwko mnie postępowanie
egzekucyjne dotyczące zaległości ..........................................................................
Zważywszy na zaistniałą okoliczność informuję organ egzekucyjny, że
.................................................................................................................................
2
Aktualizacja ZAŁ 1 / KU-F-10 z dnia 28.05.2015 r.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
W związku z powyższym wnoszę o umorzenie kosztów egzekucyjnych
powstałych w wyniku prowadzonego wobec mnie postępowania egzekucyjnego.
..................................................
(Czytelny podpis)
Załączniki:
1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................
3
Download