Uploaded by User1389

wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego

advertisement
......................................., dnia.....................
Do: Komornika w ......................................
Wierzyciel:............................................................
..........................................................
..........................................................
Dłużnik: ................................................................
............................................................
............................................................
Sygn. akt egzekucyjnych - .........................................
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wnoszę o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie .................................................,
prowadzonego przez Komornika Sądu Rejonowego w ..............................rewiru II z wniosku
wierzyciela ...................................................................................................................................
przeciwko dłużnikowi .................................................................................................................
Uzasadnienie
W dniu ............................... Komornik Sądu Rejonowego w ......................................... wszczął
postępowanie egzekucyjne i dokonał zajęcia wierzytelności dłużnika ........................................
..........................................................................................................................................., celem
wyegzekwowania należności głównej w kwocie........................................................zł, odsetek
ustawowych od dnia .................................................... do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w
kwocie .................................... zł, zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w
.........................................i z dnia.................................... w sprawie ............................................
W dniu ........................................ stawił się dłużnik i dokonał wpłaty .......................................
Wobec zaspokojenia w całości należności wynikających z tytułu wykonawczego, wierzyciel
wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ......................................................
.......................................................
wierzyciel
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards