organizacja ucząca się - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

advertisement
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ TO KOLEJNA
MODA W ZARZĄDZANIU CZY COŚ WIĘCEJ?
dr hab. Joanna Ejdys
dr Joanna Samul
dr Andrzej Pawluczuk
Liczba artykułów dotyczących
organizacji uczących się w latach 19701970-2015
300
250
200
150
100
50
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
0
Źródło: opracowanie własne na bazie SCOPUS
Tradycyjne i nowoczesne
podejście do uczenia się
Elementy
Era przemysłowa
Era wiedzy
kapitał
wiedza
źródło kosztów
inwestycje
władza
zależy od zajmowanego
stanowiska w hierarchii
zależy od wiedzy, umiejętności
styl zarządzania
nakazy i kontrola
partycypacyjny
kultura
oparta na posłuszeństwie
oparta na zaufaniu
zmiany
traktowane jako zagrożenie
traktowane jako szansa
podstawowy
zasób
pracownicy
Organizacja ucząca się - pojęcie
• Organizacja ucząca się to taka organizacja, która umożliwia, ułatwia i
stymuluje naukę wszystkim swoim członkom oraz świadomie przekształca i
doskonali zarówno siebie, jak i otoczenie, w którym istnieje, podnosząc
stale sprawność własnego działania i zwiększając zdolność do innowacji i
wzrostu, aby dzięki temu zapewnić sobie przetrwanie i sukces, a swoim
beneficjentom satysfakcję (M. Bartnicki, 2006).
• Organizacja ucząca się jest miejscem, gdzie „ludzie odkrywają ciągle na
nowo, w jaki sposób tworzą otaczającą ich rzeczywistość i jak mogą ją
zmieniać” (P. Senge, 2003).
Organizacja ucząca się - cechy
Kategoria
Tradycyjna organizacja
Organizacja ucząca się
System wartości
Efektywność, skuteczność
Doskonałość, organizacyjne
odnowienie
Styl zarządzania
Kontrola
Partycypacja, coaching
Strategia/plany
Ustalone plany i procedury,
strategia góra-dół
Konsultowanie wzajemne decyzji,
procedury uczenia
Struktura
Hierarchiczna
Płaska, sieciowa
Charakterystyka
pracowników
Wiedza jest ważna
Uczą się, błędy są tolerowane jako
część nauki
Wyróżniające umiejętności
pracowników
Adaptacyjne uczenie się
Twórcze, prospektywne uczenie
się
Kryteria oceny
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe i niematerialne
Zespoły
Grupy robocze, wydzielone
wydziały i komórki
Zespoły międzyfunkcjonalne
Uczenie się organizacyjne - pojęcie
• Uczenie się organizacyjne jest to proces, w którym
członkowie organizacji odkrywają błędy lub anomalia i
korygują je (Argyris, Schon, 1978).
Podwójna pętla uczenia się
Krok
1
Krok
3
Krok
2
Krok
2A
Krok 1 – proces badania i bieżącego
śledzenia otoczenia
Krok 2 – porównywanie zdobytych
w kroku 1 informacji z normami
operacyjnymi
Krok 2 a – proces kwestionowania
tego, czy normy operacyjne są
odpowiednie
Krok 3 – proces inicjowania
odpowiedniego działania
Przesłanki do modernizacji
sektora usług publicznych w Kanadzie
•
•
•
•
•
usługi świadczone przez sektor publiczny nabrały rynkowych cech,
konieczne stało się realizowanie różnorodnych zadań powiązanych ze sobą
wzajemnie,
wprowadzanie na szerszą skalę innowacji, kosztem efektywności,
rosnącej odpowiedzialności zbiorowej, a nie jak wcześniej indywidualnej,
odwróceniu się od kontroli i dyspozycji na rzecz większej lokalnej
kreatywności, innowacyjności, elastyczności oraz odpowiedzialności.
Usługi publiczne oparte na
koncepcji organizacji uczącej się:
• ciągle doskonalenie dzięki nowym ideom, wiedzy i
wnikliwym spostrzeżeniom,
• budowanie jej wśród ludzi, ich wiedzy, kwalifikacji i zdolności
do innowacji,
• świadomości, że uczenie się jest procesem zachodzącym w
grupie.
Atrybuty usług publicznych
w Kanadzie oparte na organizacji uczącej się
•
•
•
•
•
•
promowanie uczenia się,
uczenie się przez doświadczenie,
docenienie różnorodności ludzi,
implementacja uczenia się w zarządzaniu,
doskonalenie obsługi publicznych potrzeb mieszkańców,
ewaluacja wyników.
Organizacja ucząca się
w Kanadzie i w Polsce
• 1999 – implementacja programu
Public Service Learning
Organization
• 2002 – badania z wdrożenia
programu w sektorze usług
publicznych
• 2010 – projekt wdrożeniowy z PO
KL Działanie 5.1 - modernizacja
procesów zarządzania w polskiej
administracji rządowej –
Ministerstwa uczące się (MUS)
• 2012 – projekt badawczy Modele
organizacyjnego uczenia się w
urzędach gminnych – Narodowe
Centrum Nauki
KONKURS
„ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ”
Charakter przedsięwzięcia
„Organizacja ucząca się”
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku podjął inicjatywę zorganizowania konkursu
finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) pt.
„ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ” we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki
Białostockiej.
Konkurs ma charakter regionalny, skierowany został do pracodawców z sektora
prywatnego i publicznego, zarejestrowanych w województwie podlaskim.
Konkurs został zainaugurowany w 2015 roku i planowana jest jego coroczna edycja.
Cel konkursu
„Organizacja ucząca się”
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń
praktycznych w zakresie rozwoju kompetencji pracowników poprzez
wyróżnianie i promowanie pracodawców z województwa podlaskiego
jako „organizacji uczących się”, które inwestują w rozwój kompetencji
pracowników, zorientowane są na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniają
się prorozwojową kulturą organizacyjną.
Kryteria oceny
„Organizacja ucząca się”
Części
Obszar tematyczny
Zagadnienia
Informacje na temat organizacji
ogólne informacje o firmie, posiadane
certyfikaty i wyróżnienia, struktura
zatrudnienia
B
Polityka personalna
plan szkoleń, system ocen okresowych, system
motywacyjny, system wynagradzania, plan
rozwoju
C
Kształcenie ustawiczne pracowników
formy kształcenia, źródła finansowania szkoleń
D
Transfer wiedzy wewnątrz organizacji
sposoby dzielenia się wiedzą i tworzenia nowej
wiedzy, dobre praktyki
E
Orientacja na organizacyjne uczenie się
charakterystyka organizacyjnego uczenia się w
organizacji
A
Zwycięzcy konkursu
„Organizacja ucząca się”
Kategoria: MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO
Laureat konkursu:
Auto-Breczko Spółka Jawna
Wyróżnienia:
Primator Henryk Kraszewski
Komatrans s.c.
Zwycięzcy konkursu
„Organizacja ucząca się”
Kategoria: ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO
Laureat konkursu:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ,,ASTWA" Spółka z o.o.
Wyróżnienia:
Pronar Spółka z o.o.
Spółdzielczy Bank Rozwoju
Zwycięzcy konkursu
„Organizacja ucząca się”
Kategoria: SEKTOR PUBLICZNY
Laureat konkursu:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o.
Dziękuję za uwagę
Download