oznaczenie sprawy: WAT.272.1.6.12 Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK Nr 4

advertisement
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.6.12
Strona 1 z 5
ZAŁĄCZNIK Nr 4
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. Delegatura w Pile
1. Zakres ochrony:
a) Patrolowanie obiektów co najmniej jeden raz w godzinach od 15.00 do 7.00,
b) Powiadamianie telefoniczne wskazanych pracowników delegatury o
ewentualnych zdarzeniach
c) Utrzymywanie istniejących systemów alarmowania w stanie poprawnego
działania,
d) Konserwacja systemów alarmowych,
e) Monitorowanie systemów elektronicznej ochrony oraz podejmowanie
interwencji przez grupę interwencyjną,
f) Pełny przegląd instalacji i urządzeń systemów alarmowych – raz w roku z
przekazaniem pisemnego protokołu
2. Zakres dozoru:
a) Patrolowanie obiektów delegatury od godziny 15.00 do 7.00 oraz przez całą
dobę w soboty i dni wolne od pracy. W czasie patrolu zostanie sprawdzone:
 Zabezpieczenie obiektu chronionego
 Wystąpienie dewastacji obiektów oraz terenu ogrodzonego płotem
b) Elektroniczne monitorowanie systemów alarmowych znajdujących się w
obiekcie od godz. 15.00 do 7.00 oraz przez całą dobę w soboty i dni wolne
od pracy,
c) Monitorowanie podglądu obrazu z kamer telewizji dozorowanej,
d) Urządzenia zapewniające łączność między systemami alarmowymi
dostarcza i montuje Wykonawca na własny koszt. System łączności musi
być w pełni kompatybilny z systemami alarmowymi. Koszty ewentualnego
dostosowania ponosi Wykonawca,
e) Po otrzymaniu sygnału Wykonawca podejmuję interwencję w budynku
delegatury nie później niż w ciągu max 10 minut w celu:
 Udaremnienia włamania, napadu, kradzieży, dewastacji lub
fizycznego odparcia ataku,
 Zabezpieczenia obiektu chronionego do czasu przybycia
upoważnionego pracownika delegatury,
 Zawiadomienie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego
oraz wskazanych osób spośród pracowników delegatury,
 Zabezpieczenia wszelkich śladów działań niezgodnych z prawem,
 Udzielenia pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym.
f) Systemy alarmowe znajdujące się w budynku delegatury:
 System antywłamaniowy, system rozpoznania ruchu – Integra
 System dostępu/ekspander czytników kart zbliżeniowych/ i videofonu
3. Inne warunki świadczenia usługi:
a) Rejestracja sygnałów z monitorowanych systemów alarmowych.
b) Rejestrowanie czasu przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego
w postaci ewidencji elektronicznej zgłoszeń alarmów i pobytu ekipy
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.6.12
Strona 2 z 5
c)
d)
e)
f)
g)
interwencyjnej na zakładzie. Na żądanie Zamawiającego dostarczenie
wydruków z ewidencji
Wykonawca przejmuje pełną działalność za sprawne działanie systemów
alarmowych,
Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie
w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy,
Wyposażenia pracowników Wykonawcy w środki łączności bezprzewodowej
w postaci telefonów GSM, które gwarantują stałą komunikację z
dyspozytorem stacji monitorowania alarmów
Przekazywanie informacji i uwag związanych z ochroną budynków.
Zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia.
B. Delegatura w Kaliszu
1. Zakres ochrony:
a) Patrolowanie obiektów co najmniej jeden raz w godzinach od 15.00 do 7.00,
b) Powiadamianie telefoniczne wskazanych pracowników delegatury o
ewentualnych zdarzeniach
c) Utrzymywanie istniejących systemów alarmowania w stanie poprawnego
działania,
d) Konserwacja systemów alarmowych,
e) Monitorowanie systemów elektronicznej ochrony oraz podejmowanie
interwencji przez grupę interwencyjną,
f) Pełny przegląd instalacji i urządzeń systemów alarmowych – raz w roku z
przekazaniem pisemnego protokołu
2. Zakres dozoru:
a) Patrolowanie obiektów delegatury od godziny 15.00 do 7.00 oraz przez całą
dobę w soboty i dni wolne od pracy. W czasie patrolu zostanie sprawdzone:
 Zabezpieczenie obiektu chronionego
 Wystąpienie dewastacji obiektów oraz terenu wokół delegatury
b) Elektroniczne monitorowanie systemów alarmowych znajdujących się w
obiekcie od godz. 15.00 do 7.00 oraz przez całą dobę w soboty i dni wolne
od pracy,
c) Urządzenia zapewniające łączność między systemami alarmowymi
dostarcza i montuje Wykonawca na własny koszt. System łączności musi
być w pełni kompatybilny z systemami alarmowymi Delegatury. Koszty
ewentualnego dostosowania ponosi Wykonawca,
d) Po otrzymaniu sygnału Wykonawca podejmuję interwencję w budynku
delegatury nie później niż w ciągu max 10 minut w celu:
 Udaremnienia włamania, napadu, kradzieży, dewastacji lub
fizycznego odparcia ataku,
 Zabezpieczenia obiektu chronionego do czasu przybycia
upoważnionego pracownika delegatury,
 Zawiadomienie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego
oraz wskazanych osób spośród pracowników delegatury,
 Zabezpieczenia wszelkich śladów działań niezgodnych z prawem,
 Udzielenia pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym.
e) Systemy alarmowe znajdujące się w budynku delegatury tworzą:
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.6.12
Strona 3 z 5





Centralka DSC
System antywłamaniowy – czujniki ruchu D&D Crow
(podłączone do centralki DSC)
System przeciwpożarowy – czujniki dymu OSD23 (do centralki DSC)
System kontroli dostępu (7 punktów, w tym 2 klawiatury systemowe)
Wideofon przy wejściu głównym
3. Inne warunki świadczenia usługi:
a) Rejestracja sygnałów z monitorowanych systemów alarmowych.
b) Rejestrowanie czasu przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego
w postaci ewidencji elektronicznej zgłoszeń alarmów i pobytu ekipy
interwencyjnej na zakładzie. Na żądanie Zamawiającego dostarczenie
wydruków z ewidencji
c) Wykonawca przejmuje pełną działalność za sprawne działanie systemów
alarmowych,
d) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie
w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy,
e) Wyposażenia pracowników Wykonawcy w środki łączności bezprzewodowej
w postaci telefonów GSM, które gwarantują stałą komunikację z
dyspozytorem stacji monitorowania alarmów,
f) Przekazywanie informacji i uwag związanych z ochroną budynków.
g) Zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia.
C. Delegatura w Koninie
1. Zakres ochrony:
a) Patrolowanie obiektów co najmniej jeden raz w godzinach od 15.00 do 7.00 ,
b) Powiadamianie telefoniczne wskazanych pracowników delegatury o
ewentualnych zdarzeniach
c) Utrzymywanie istniejących systemów alarmowania w stanie poprawnego
działania,
d) Konserwacja systemów alarmowych,
e) Monitorowanie systemów elektronicznej ochrony oraz podejmowanie
interwencji prze grupę interwencyjną,
f) Pełny przegląd instalacji i urządzeń systemów alarmowych – raz w roku z
przekazaniem pisemnego protokołu
2. Zakres dozoru:
a) Patrolowanie obiektów delegatury co najmniej jeden raz w godzinach od
15.00 do 7.00 oraz przez całą dobę w soboty i dni wolne od pracy. W czasie
patrolu zostanie sprawdzone:
 Zabezpieczenie obiektu chronionego
 Wystąpienie dewastacji obiektów oraz terenu wokół delegatury.
b) Elektroniczne monitorowanie systemów alarmowych znajdujących się w
obiekcie od godz. 15.00 do 7.00 oraz przez całą dobę w soboty i dni wolne
od pracy,
c) Urządzenia zapewniające łączność między systemami alarmowymi
dostarcza i montuje Wykonawca na własny koszt. System łączności musi
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.6.12
Strona 4 z 5
być w pełni kompatybilny z systemami alarmowymi Delegatury. Koszty
ewentualnego dostosowania ponosi Wykonawca,
d) Po otrzymaniu sygnału Wykonawca podejmuję interwencję w budynku
delegatury nie później niż w ciągu max 10 minut w celu:
 Udaremnienia włamania, napadu, kradzieży, dewastacji lub
fizycznego odparcia ataku,
 Zabezpieczenia obiektu chronionego do czasu przybycia
upoważnionego pracownika delegatury,
 Zawiadomienie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego
oraz wskazanych osób spośród pracowników delegatury,
 Zabezpieczenia wszelkich śladów działań niezgodnych z prawem,
 Udzielenia pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym.
e) Systemy alarmowe znajdujące się w budynku delegatury:
 System antywłamaniowy, system rozpoznania ruchu typu DSC Power
832:
 Ilość linii – 29
 Liczba czujek – 66 szt
 System przeciwpożarowy – system rozpoznania pożaru typu CSP –
35 A:
 Pakiet linii dozorowanych PLD 2A – 4szt.,
 Pakiet linii sygnałowych PLS 1A – 1 szt.,
 Czujka optyczna dymu DOR-35 – 24 szt.,
 Gniazdo G-35 Ap – 24 szt.,
 Akumulator 6,5 Ah – 4 szt.
3. Inne warunki świadczenia usługi:
a) Rejestracja sygnałów z monitorowanych systemów alarmowych.
b) Rejestrowanie czasu przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego
w postaci ewidencji elektronicznej zgłoszeń alarmów i pobytu ekipy
interwencyjnej na zakładzie. Na żądanie Zamawiającego dostarczenie
wydruków z ewidencji
c) Wykonawca przejmuje pełną działalność za sprawne działanie systemów
alarmowych,
d) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie
w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy,
e) Wyposażenia pracowników Wykonawcy w środki łączności bezprzewodowej
w postaci telefonów GSM, które gwarantują stałą komunikację z
dyspozytorem stacji monitorowania alarmów
f) Przekazywanie informacji i uwag związanych z ochroną budynków.
g) Zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia.
D. Delegatura w Lesznie
1. Zakres ochrony:
a) Patrolowanie obiektów co najmniej jeden w godzinach od 15.00 do 7.00 ,
b) Powiadamianie telefoniczne wskazanych pracowników delegatury o
ewentualnych zdarzeniach
c) Utrzymywanie istniejących systemów alarmowania w stanie poprawnego
działania,
d) Konserwacja systemów alarmowych,
oznaczenie sprawy: WAT.272.1.6.12
Strona 5 z 5
e) Monitorowanie systemów elektronicznej ochrony oraz podejmowanie
interwencji prze grupę interwencyjną,
f) Pełny przegląd instalacji i urządzeń systemów alarmowych – raz w roku z
przekazaniem pisemnego protokołu
2. Zakres dozoru:
a) Patrolowanie obiektów delegatury co najmniej jeden raz w godzinach 15.00
do 7.00 oraz przez całą dobę w soboty i dni wolne od pracy. W czasie
patrolu zostanie sprawdzone:
 Zabezpieczenie obiektu chronionego
 Wystąpienie dewastacji obiektów oraz terenu wokół delegatyry
b) Elektroniczne monitorowanie systemów alarmowych znajdujących się w
obiekcie od godz. 15.00 do 7.00 oraz przez całą dobę w soboty i dni wolne
od pracy,
c) Urządzenia zapewniające łączność między systemami alarmowymi
dostarcza i montuje Wykonawca na własny koszt. System łączności musi
być w pełni kompatybilny z systemami alarmowymi. Koszty ewentualnego
dostosowania ponosi Wykonawca,
d) Po otrzymaniu sygnału Wykonawca podejmuję interwencję w budynku
delegatury nie później niż w ciągu max 10 minut w celu:
 Udaremnienia włamania, napadu, kradzieży, dewastacji lub
fizycznego odparcia ataku,
 Zabezpieczenia obiektu chronionego do czasu przybycia
upoważnionego pracownika delegatury,
 Zawiadomienie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego
oraz wskazanych osób spośród pracowników delegatury,
 Zabezpieczenia wszelkich śladów działań niezgodnych z prawem,
 Udzielenia pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym.
e) Systemy alarmowe znajdujące się w budynkach delegatury:
 System antywłamaniowy, system rozpoznania ruchu wraz z
czujnikiem sygnalizacji gazu typu JA-63 Profi Jablotron
System sygnalizacji włamania Versa 15, czujki ruchu Bingo
 System antywłamaniowy, system rozpoznania ruchu typu CA6V2
Satel,
System sygnalizacji włamania typ CA6V2 Satel
3. Inne warunki świadczenia usługi:
a) Rejestracja sygnałów z monitorowanych systemów alarmowych.
b) Rejestrowanie czasu przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego
w postaci ewidencji elektronicznej zgłoszeń alarmów i pobytu ekipy
interwencyjnej na zakładzie. Na żądanie Zamawiającego dostarczenie
wydruków z ewidencji
c) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za sprawne działanie
systemów alarmowych,
d) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie
w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy,
e) Wyposażenia pracowników Wykonawcy w środki łączności bezprzewodowej
w postaci telefonów GSM, które gwarantują stałą komunikację z
dyspozytorem stacji monitorowania alarmów,
f) Przekazywanie informacji i uwag związanych z ochroną budynków.
g) Zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia.
Download