Plan Higieny pomieszczeń - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w

advertisement
Załącznik nr 4
Plan higieny
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.
Z uwagi na obecność drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku szpitala istnieje możliwość
skażenia powierzchni, a co za tym idzie prawdopodobieństwo przeniesienia czynnika zakaźnego na
pacjenta i personel. Aby to prawdopodobieństwo zminimalizować należy m.in. dbać o stan higieniczny
i utrzymywać czystość bieżącą na wysokim poziomie.
Powierzchnie powinny być dokładnie myte, dezynfekowane i konserwowane w sposób odpowiedni do
zagrożenia epidemiologicznego.
Celem dokumentu jest ustalenie zasad utrzymania czystości w pomieszczeniach Mazowieckiego Szpitala
Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. dla zapobieżenia przenoszeniu flory bakteryjnej / wirusowej i innej
z powierzchni, sprzętu i otoczenia oraz przerwanie dróg transmisji zakażeń.
Doboru preparatów do codziennego mycia / dezynfekcji sprzętu i powierzchni, preparatów do mycia
gruntownego, do mycia / czyszczenia powierzchni oraz preparatów do konserwacji podłóg i powierzchni ze
stali nierdzewnej dokonuje Wykonawca (preparatów myjących i dezynfekcyjnych w porozumieniu
z Kierownikiem Działu Higieny i Epidemiologii, preparatów do konserwacji z Działem Technicznym).
Powłoki zabezpieczające do podłóg powinny mieć bardzo dobrą tolerancję na substancje chemiczne
zawarte w preparatach do dezynfekcji.
Stosowane do wykonania usługi preparaty muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczenia ich do
obrotu na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby wszystkie właściwości preparatów wymagane w SIWZ
wprost wynikały z ulotek informacyjnych lub innych dokumentów producentów proponowanych środków.
W trakcie realizacji usługi zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ma prawo do zmiany zaproponowanych
w ofercie środków. Zmiany dokonywane na wniosek Wykonawcy dopuszczone mogą być tylko za zgodą
Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii Zamawiającego i być potwierdzone pisemnie.
Podstawowa terminologia:
Dekontaminacja – proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych poprzez: mycie,
dezynfekcję, sterylizację.
Dezynfekcja - proces redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych poprzez zastosowanie metod
fizycznych lub chemicznych.
Dezynfekcja niskiego stopnia – proces redukcji wegetatywnych form bakterii (z wyjątkiem
Mycobacterium tuberculosis), wirusów osłonowych (np. HBV, HCV, HIV) i grzybów (oznaczenie preparatu:
B, F, V).
Dezynfekcja średniego stopnia – proces redukcji wegetatywnych form wszystkich gatunków bakterii
(w tym Mycobacterium tuberculosis), wszystkich wirusów (w tym osłonkowych i bezosłonkowych) oraz
grzybów (oznaczenie preparatu: B, F, V, Tbc).
Dezynfekcja wysokiego stopnia - proces redukcji wszystkich wegetatywnych form biologicznych
czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy, grzyby) z wyjątkiem dużej ilości form przetrwalnikowych
(oznaczenie preparatu: B, F, V, Tbc, S).
Mycie – etap dekontaminacji, usuwający zarówno zabrudzenia jak i pewną ilość biologicznych czynników
chorobotwórczych.
1
Skażenie (kontaminacja) – zanieczyszczenie biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi powierzchni
przedmiotów, sprzętu i aparatury medycznej, wody lub powietrza.
Sprzątanie – proces, który ma na celu utrzymanie pomieszczenia w czystości oraz uniknięcie gromadzenia
się zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, substancje organiczne) wraz z biologicznymi czynnikami
chorobotwórczymi.
Sprzątanie gruntowne - polega na umyciu i / lub dezynfekcji wszystkich powierzchni, zarówno poziomych
jak i pionowych w danym pomieszczeniu (np. w sali operacyjnej po zakończeniu zabiegów, w izolatce po
zakończonej izolacji pacjenta) wraz z wyposażeniem.
Strefa bezdotykowa - obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za
pośrednictwem rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu
z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów oraz przeniesienia na
pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia jest niewielkie.
Strefa dotykowa - obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel a także osoby
odwiedzające często się kontaktują. Z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu
medycznego istnieje duże ryzyko kontaminacji tych obszarów oraz przeniesienia znajdującego się na tych
powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty,
słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki);
Zasady doboru i przygotowywania roztworów preparatów myjących / dezynfekcyjnych
1.
Zaleca się stosowanie preparatów zdefiniowanych jako myjąco – dezynfekujące lub dezynfekujące
o właściwościach myjących, które umożliwiają wykonywanie procedur jednoetapowych.
2.
Preparaty myjące i dezynfekcyjne muszą być ze sobą kompatybilne. Kompatybilność dotyczy składu
chemicznego i pH roztworów roboczych preparatów myjących i dezynfekcyjnych.
3.
Wybierane powinny być te preparaty, które zapewniają maksymalnie wysoką skuteczność
i efektywność przy zastosowaniu minimalnych stężeń roztworów roboczych oraz są łatwe w użyciu
(tabletki, saszetki, posiadające dozowniki / miarki), nie wymagają spłukiwania, posiadają dobrą
rozpuszczalność powodującą, że preparat nie wytrąca się w postaci osadu i nie pozostaje na
powierzchni.
4.
Preparaty myjące powinny ponadto:
– posiadać wysoką skuteczność mycia,
– być bezpieczne dla mytych powierzchni,
– wykazywać się brakiem toksyczności i ujemnego wpływu na środowisko naturalne.
5.
Preparaty dezynfekcyjne powinny ponadto:
 posiadać właściwości myjąco – dezynfekcyjne,
 posiadać szerokie spektrum działania,
 posiadać możliwość stosowania w obecności pacjentów (brak działania drażniącego
i uczulającego),
 wykazywać się jak najkrótszym czasem działania potrzebnym do osiągnięcia deklarowanych
zdolności biobójczych (np. w przypadku dezynfekcji podłóg czas działania nie dłuższy niż 15 minut),
 być bezpieczne dla dezynfekowanych powierzchni,
 posiadać odpowiednią trwałość roztworów roboczych, niską wrażliwość na odczyn pH wody użytej
do ich sporządzania,
 wykazywać się niskim stopniem toksyczności i wysokim stopniem biodegradacji.
2
6.
Używane preparaty myjące i dezynfekcyjne należy przygotowywać i stosować ściśle wg zaleceń
producenta (wysokość stężenia roboczego, zalecanej temperatury, czas dezynfekcji, warunki
przechowywania roztworów roboczych, jak i koncentratów itp.).
7.
Do powierzchni obciążonych, skażonych wydalinami / wydzielinami nie należy stosować preparatów
alkoholowych z uwagi na ich słabą penetrację w materiale biologicznym.
8.
Do przygotowania roztworu roboczego należy używać wyłącznie profesjonalnych, dostarczanych przez
producenta i przeznaczonych do określonego preparatu miarek, dozowników itp.
9.
Stacjonarne urządzenia dozujące powinny być dostępne w poszczególnych
organizacyjnych, bez konieczności transportu roztworów roboczych na duże odległości.
jednostkach
Ogólne zasady postępowania:
1.
Czynności sprzątania są przeprowadzane przez
przeszkolony personel firmy sprzątającej
z częstotliwością
i rodzajem poszczególnych czynności zależnym od obszaru, strefy i
rodzaju pomieszczeń i wyposażenia, z uwzględnieniem wszystkich przedmiotów, łącznie z trwale
wmontowanymi urządzeniami i instalacjami, zgodnie z Planem higieny, przy użyciu profesjonalnego
dostosowanego do klasy powierzchni sprzętu oraz środków myjących i dezynfekcyjnych.
2.
Godziny sprzątania powinny być dostosowane do specyfiki oddziału / działu / poradni i zgodne z
Planem higieny. Wykonawca nie będzie rutynowo sprzątał sal chorych, gabinetów zabiegowych,
opatrunkowych itp. w porach przed godziną 6:00 i po godzinie 22:00, podczas spożywania posiłków
przez chorych, wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów, podczas odpraw i raportów pielęgniarskich /
lekarskich. Wyjątek stanowią ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, których sprzątanie powinno
odbywać się w godzinach nocnych (i w/potrzeby).
1.
Wózki sprzątające powinny być wykonane z materiałów o gładkich powierzchniach, posiadających
możliwie najmniejszą ilość załamań, w których mogą gromadzić się trudne do usunięcia
zanieczyszczenia i drobnoustroje. Wszystkie elementy powinny być łatwo dostępne i nadające się do
mycia i dezynfekcji i w razie potrzeby ich dezynfekcji łatwe do demontażu (wszelkie półki, kuwety,
pojemniki). Wymaga się aby wózki sprzątacza były dostosowane do technologii z wykorzystaniem
mopa jednego kontaktu.
2.
Personel sprzątający zobowiązany jest do przestrzegania procedur higienicznych właściwych dla danej
strefy reżimu sanitarnego i innych obowiązujących w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach,
do przestrzegania zasad przemieszczania się personelu pomiędzy strefami brudnymi i czystymi. Osoby
sprzątające pomieszczenia o zaostrzonym reżimie sanitarnym obowiązane są do przestrzegania takich
samych zasad higieny, jak personel medyczny, który tam pracuje (np. zmiany obuwia, wierzchniej
części odzieży, stosowania rękawic/masek, mycia/ dezynfekcji rąk).
3.
Personel sprzątający zobowiązany jest
do udziału w szkoleniach. Potwierdzoną listę osób
uczestniczących w szkoleniu z uwzględnieniem tematu szkolenia i osoby prowadzącej należy
przekazać Kierownikowi Działu Higieny i Epidemiologii.
4.
Wszystkie procedury / instrukcje postępowania, karty charakterystyki stosowanych przez firmę
preparatów niebezpiecznych znajdują się w miejscu znanym i dostępnym wszystkim osobom
wykonującym daną procedurę.
5.
Osoby wykonujące czynności sprzątania i transportu wewnętrznego powinny być zabezpieczone
w odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony osobistej. Wymagany jest odrębny, zróżnicowany
kolorystycznie kolor fartucha dla personelu sprzątającego oraz transportu wewnętrznego.
6.
Nie wolno zmieniać zalecanego przez producenta sposobu postępowania (np. używać w innym niż
przewidziane stężeniu, do innego rodzaju powierzchni, innego czasu ekspozycji).
3
7.
Do sprzątania należy stosować mopy jednego kontaktu. Nie wolno używać jednego mopa do kilku
pomieszczeń, nawet tej samej strefy reżimu sanitarnego. Po zakończeniu sprzątania mopy należy
poddać praniu dezynfekcyjnemu. Do momentu przekazania ich do prania muszą być przechowywane
w zamkniętych workach/pojemnikach/ kontenerach.
8.
Ilość mopów i pozostałego sprzętu musi być dostosowana do ilości i rodzaju sprzątanych pomieszczeń
i zapewniać ciągłość pracy w systemie całodobowym.
9.
Do mycia / dezynfekcji należy używać ścierek jednorazowych bądź wielorazowego użytku
przystosowanych do prania w wysokich temperaturach. Należy też przestrzegać przyjętego kodu
kolorów ściereczek. Stosowanie kodu kolorów dotyczy też wyposażenia wózków sprzątających
(kuwety / pojemniki). Kody kolorów ścierek powinny być zgodne z kodem kolorów kuwet/ pojemników
wózka sprzątającego.
10. Mycie / dezynfekcję należy rozpoczynać od fragmentów uważanych za najczystsze (pod względem
fizycznym i bakteriologicznym), kończąc na fragmentach uważanych za najbardziej zabrudzone,
poruszając się w jednym kierunku. Za najczystsze uważa się przedmioty położone najwyżej.
11. Powyższa zasada dotyczy też poszczególnych pomieszczeń. I tak np. sprzątanie należy rozpoczynać
od pomieszczeń socjalnych, kończąc na izolatkach, sanitariatach.
12. W przypadku powierzchni zanieczyszczonej materiałem biologicznym należy: zebrać materiał
biologiczny przy użyciu higroskopijnego materiału jednorazowego ( lignina, ręcznik papierowy); usunąć
zebrany materiał biologiczny do odpadów medycznych -zakaźnych (worek koloru czerwonego) ;
wykonać dezynfekcję powierzchni przez przetarcie miejsca, na którym znajdował się materiał
biologiczny preparatem posiadającym spektrum B, F, V, Tbc; pozostawić preparat na powierzchni
w czasie 15 min.
13. Proces dezynfekcji należy przeprowadzać w stosunku do tych powierzchni, na których istnieje ryzyko
skażenia materiałem organicznym zawierającym biologiczne czynniki chorobotwórcze. Nie należy
stosować preparatów działających w czasie dłuższym niż 15 minut.
14. Na powierzchniach, z którymi pacjent / personel kontaktuje się często, ale które nie są skażone
materiałem biologicznym należy przeprowadzać dezynfekcję niskiego stopnia (preparaty o spektrum B,
F, i wirusy osłonowe np. HBV, HCV, HIV) albo średniego stopnia (spektrum B, F, V, Tbc).
15. W stosunku do powierzchni należących do strefy bezdotykowej, nie mających bezpośredniego kontaktu
z pacjentem i bez bezpośredniego skażenia biologicznego (podłogi, ściany, okna) oraz w tych
obszarach gdzie jest małe ryzyko zakażenia np. pomieszczenia administracyjne, socjalne itp należy
stosować preparaty myjące.
16.
W przypadku powierzchni nie zanieczyszczonych materiałem biologicznym nie stosuje się rutynowo
codziennej dezynfekcji podłóg. Wyjątek stanowią dwa obszary, w których w zależności od poziomu
zagrożenia stosowana jest dezynfekcja niskiego lub średniego stopnia.:
 obszary wymagające podwyższonego poziomu czystości np.:





pokoje zabiegowe (lekarskie i pielęgniarskie),
gabinety diagnostyki inwazyjnej,
sale AiIT, SOR, noworodków, wcześniaków,
sale operacyjne / porodowe,
Zakład Sterylizacji- strefa czysta i sterylna.
W tych obszarach należy dezynfekować powierzchnie dotykowe oraz bezdotykowe w tym podłogi.

–
–
–
obszary o podwyższonym poziomie skażenia np.:
izolatki,
sanitariaty,
łazienki,
4
–
–
–
pomieszczenia magazynowania odpadów,
Zakład Sterylizacji – strefa brudna,
brudowniki.
W tych obszarach należy dezynfekować powierzchnie dotykowe oraz bezdotykowe w tym podłogi.
17. Przeprowadzając dezynfekcję szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie bezpośrednio
kontaktujące się ze skórą, m.in.:
– wszelkie powierzchnie robocze – np. blaty do przygotowywania leków, iniekcji, stanowiska do
pobierania materiałów do badań itp.,
– wózki zabiegowe,
– klamki i wszelkie inne uchwyty – szafek, lodówek w gabinetach zabiegowych, lamp zabiegowych,
– stojaki do kroplówek,
– stanowiska do pielęgnacji noworodków / niemowląt,
– szafki przyłóżkowe,
– ramy łóżek,
– kontakty,
– telefony,
– klawiatury komputerowe,
– łazienki i urządzenia sanitarne –umywalki, brodziki, muszle klozetowe – wraz z ich otoczeniem.
18. Wózek sprzątający powinien być umyty bezpośrednio po zakończeniu sprzątania i usunięciu roztworów
roboczych. W przypadku jego skażenia oraz każdorazowo po zakończeniu cyklu pracy należy poddać
go dezynfekcji średniego stopnia. Dezynfekcji należy poddać wszystkie elementy, które mogły ulec
zabrudzeniu lub skażeniu podczas pracy. Po upływie czasu niezbędnego do prawidłowego zadziałania
preparatu dezynfekcyjnego, należy wózek wytrzeć do sucha. Nie wolno pozostawiać wózka, zwłaszcza
wszelkich pojemników, w stanie mokrym, czy nawet wilgotnym, bo może to generować wzrost
drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogą stać się przyczyną zakażenia.
19. Wykonane czynności sprzątania należy dokumentować w formularzach autoryzacji usług
(wykonywanych codziennie i okresowo) uwzględniających strefę reżimu sanitarnego, rodzaj i czas
wykonywanych czynności (zgodnie z Planem higieny). W przypadku czynności wykonywanych
codziennie dla każdego pomieszczenia obowiązuje oddzielny formularz autoryzacji. W przypadku
czynności wykonywanych okresowo (np. mycie kaloryferów, drzwi, okien, kratek wentylacyjnych)
obowiązuje zbiorczy formularz dla danego działu/ oddziału/poradni/ terenu zewnętrznego.
20. Osoby koordynujące nadzorują pracę personelu w sposób ciągły, na każdym etapie jej wykonywania.
Podział środowiska szpitalnego:
Środowisko szpitalne dzieli się na obszary i strefy sanitarne. W szpitalu wyróżniono dwa obszary:
- medyczny,
- administracyjny ( w tym techniczno – gospodarczy,
W ramach obszarów występują strefy sanitarne (od I - IV) charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka
przeniesienia zakażenia..
Stopień czystości określa:
- powierzchnię wolną od zanieczyszczeń substancjami organicznymi
- powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi – skażone.
Podział na strefy reżimu sanitarnego
Strefa I
Strefa II
(a/b)
Strefa III
Strefa IV
Czystości
ciągłej
Czystości ogólnej
Czystości zmiennej
Ciągłego skażenia
5
wolny od flory
patogennej



magazyny
zasobów
czystych
(oddziały,
magazyn
czystej
bielizny),
strefa czysta
i magazyny
materiałów
sterylnych –
Zakład
Sterylizacji
pomieszczen
ie komory
laminarnej
, Gabinecie
chemicznym
w
O/Onkologic
znym i
Poradni
Onkologiczn
ej
pozbawiony
ryzyka II a















korytarze
zewnętrzne,
windy
osobowe,
klatki
schodowe,
ciągi
komunikacyjne
pomieszczenia
administracyjne
sekretariaty,
rejestracje,
punkty przyjęć,
szatnie,
kaplica,
gabinety
lekarskie,
pomieszczenia
socjalne,
gabinety
ordynatorów,
kierowników,
pielęgniarek
oddziałowych,
pomieszczenia
techniczne,
gospodarcze,
archiwum
depozyt ubrań,
sale
gimnastyczne,
niskiego ryzyka II b









ogólne sale chorych,
gabinety diagnostyki
nieinwazyjnej (np.: Rtg,
USG, EEG),
poradnie / gabinety
zachowawcze,
pokoje badań,
sterownie (Hemodynamika)
Zakład Rehabilitacji
Leczniczej,
pokoje dziennego pobytu,
kuchenki oddziałowe,
korytarze wewnętrzne,
wysokiego ryzyka














Blok operacyjny, sale
zabiegowo-operacyjne na
O/Laryngologii, Chirurgii
Dziecięcej, Urologii
trakt porodowy,
Zakład Hemodynamiki,
gabinety diagnostyki
inwazyjnej (np. pracownie
endoskopowe),
gabinety / poradnie
zabiegowe, opatrunkowe,
pobierania krwi,
gipsownie
hydroterapia, hydromasaż
sale AiIT, SOR,
pooperacyjne,
intensywnego nadzoru,
sale noworodków/
wcześniaków
izolatki
sale chorych , w których
prowadzona jest izolacja
/kohortowanie chorych lub
izolacja tzw.
stanowiskowa
sala dekontaminacyjna
w SOR
serologiczne w Banku
Krwi,
Zakład Sterylizacji – strefa
materiałów skażonych,
bardzo wysokiego
ryzyka







sanitariaty,
łazienki,
brudowniki,
pomieszczenia
składowania
odpadów,
magazyn brudnej
bielizny,
pomieszczenia pro
mortem,
pomieszczenia
laboratoryjne
Banku Krwi,)
strefa dotykowa
i bezdotykowa
strefa dotykowa
i bezdotykowa
strefa
dotykowa
strefa
bezdotykowa
strefa
dotykowa
strefa
bezdotykow
a
strefa dotykowa
i bezdotykowa
mycie
i dezynfekcja
niskiego stopnia
mycie
mycie
i dezynfekcja
niskiego
stopnia
mycie
mycie
i dezynfekcja
średniego
stopnia
mycie
i dezynfekcja
niskiego
stopnia
mycie i dezynfekcja
średniego stopnia,
Preparaty
o spektrum:
B, F,
V- osłonkowe
(HBV, HCV, HIV)
Profesjonalny
detergent
Preparaty
o spektrum:
B, F,
V- osłonkowe
(HBV, HCV,
HIV)
Profesjonalny
detergent
Preparaty
o spektrum:
B, F, Tbc
V- osłonowe i
nieosłonkowe
Preparaty
o spektrum:
B, F,
Vosłonkowe
(HBV, HCV,
HIV)
Preparaty o spektrum:
B, F, Tbc
V- osłonowe
i nieosłonkowe
Strefa dotykowa - obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel a także osoby odwiedzające często się kontaktują. Z
uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego istnieje duże ryzyko kontaminacji tych obszarów oraz
przeniesienia znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę.
Zależnie od strefy – mycie lub mycie i dezynfekcja niskiego / średniego stopnia.
klamki
uchwyty
kontakty
słuchawki telefoniczne
poręcze ( np. krzeseł, łóżek, na klatkach schodowych)
blaty robocze
stojaki do kroplówek
klawiatura komputerowa i sprzętu medycznego
baterie kranowe
wieszaki
kosze na odpady
wózki do transportu pacjentów
6
blaty szafek przyłóżkowych, stołów
siedziska i oparcia krzeseł, taboretów
kozetki, stoły zabiegowe dla pacjentów
ramy łóżek
deski sedesowe
szczotka do WC
umywalki i strefa wokół umywalki
powierzchnia dozowników (na mydło, preparat dezynfekcyjny, ręczniki
jednorazowego użytku)
wysięgniki
Parapety/ blaty przy oknach w salach chorych
Strefa bezdotykowa - obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów,
osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem. Ryzyko kontaminacji tych obszarów oraz przeniesienia na
pacjenta znajdującego się na ich powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia jest niewielkie.
Zależnie od strefy – mycie lub mycie i dezynfekcja niskiego / średniego stopnia.
podłogi, cokoły
ściany
lamperie
okna
żaluzje
rolety
kratki wentylacyjne
parapety
kaloryfery
drzwi
futryny
lampy oświetleniowe, bakteriobójcze
tablice / gabloty informacyjne
czynność
Zakres czynności dekontaminacji :
OBSZAR MYCIA
OBSZAR DEZYNFEKCJI
NISKIEGO STOPNIA
OBSZAR DEZYNFEKCJI
ŚREDNIEGO STOPNIA
OBSZAR DEZYNFEKCJI
WYSOKIEGO STOPNIA
7
preparat
Profesjonalny
detergent









Strefa bezdotykowa














korytarze
zewnętrzne,
wewnętrzne
ciągi
komunikacyjne,
klatki schodowe,
windy,
poczekalnie,
szatnie,
biura,
sekretariaty,
rejestracje,
punkty przyjęć,
pomieszczenia
techniczne,
gospodarcze,
pomieszczenia
socjalne,
dyżurki lekarskie,
dyżurki
pielęgniarskie,
gabinety
ordynatorów,
kierowników,
pielęgniarek
oddziałowych,
ogólne sale
chorych,
sale dziennego
pobytu chorych,
gabinety
diagnostyki
nieinwazyjnej,
poradnie/gabinet
y zachowawcze,
pokoje badań,
sterownie
(Hemodynamika,
Zakład
Diagnostyki
Obrazowej)
kuchenki
oddziałowe,
depozyt ubrań,
sale
gimnastyczne,
kaplica
Preparaty o spektrum
B, F, V- osłonowe
(m.in. HBV, HCV, HIV)



















blok operacyjny, sale
zabiegowo-operacyjne na
O/Laryngologii, Chirurgii
Dziecięcej,
O/Urologii – Pracownia
Endoskopii Urologicznej
trakt porodowy,
Zakład Hemodynamiki,
Pracownia Endoskopowa
przy Zespole Poradni
Specjalistycznych,
gabinety / pokoje
zabiegowe,
gabinety / poradnie
zabiegowe, opatrunkowe,
gipsownie,
hydroterapia, hydromasaż,
gabinety diagnostyki
inwazyjnej,
sale AiIT, SOR,
pooperacyjne, intensywnego
nadzoru,
sale noworodków/
wcześniaków,
izolatki
sale chorych , w których
prowadzona jest izolacja
/kohortowanie chorych lub
izolacja tzw. stanowiskowa
sala dekontaminacyjna w
SOR,
pomieszczenia laboratoryjne
serologiczne w Banku Krwi,
magazyny zasobów
czystych (w oddziale),
magazyn czystej bielizny
magazyny materiałów
sterylnych,
Zakład Sterylizacji - strefa
materiałów czystych, strefa
materiałów
wysterylizowanych,
poradnie zabiegowe
pomieszczenie komory
laminarnej,
Preparaty o spektrum
B, F, Tbc, V (osłonowe
i nieosłonkowe)









Zakład Sterylizacji –
strefa materiałów
skażonych,
brudowniki,
sanitariaty,
łazienki,
pomieszczenia
składowania odpadów,
brudnej bielizny,
zmywalnie,
pomieszczenia pro
mortem
magazyn brudnej
bielizny
izolatki, sale chorych , w
których prowadzona jest
izolacja /kohortowanie
chorych lub izolacja tzw.
stanowiskowa
przy podejrzeniu /
skażeniu Tbc lub
wirusami
bezosłonkowymi np.
Rota i Norowirusami
Preparaty o spektrum
B, F, Tbc, V (osłonowe
i nieosłonkowe), S

izolatki, sale chorych , w
których prowadzona jest
izolacja /kohortowanie
chorych lub izolacja tzw.
stanowiskowa,
sanitariaty,
łazienki przy podejrzeniu
/ skażeniu
drobnoustrojami
wytwarzającymi spory

8
czynność
preparat









Strefa dotykowa






OBSZAR MYCIA
OBSZAR DEZYNFEKCJI
NISKIEGO STOPNIA
OBSZAR DEZYNFEKCJI
ŚREDNIEGO STOPNIA
OBSZAR DEZYNFEKCJI
WYSOKIEGO STOPNIA
Profesjonalny
detergent
Preparaty o spektrum
B, F, V- osłonowe
(m.in. HBV, HCV, HIV)
Preparaty o spektrum
B, F, Tbc, V (osłonowe
i nieosłonkowe)
Preparaty o spektrum
B, F, Tbc, V (osłonowe
i nieosłonkowe), S
korytarze
zewnętrzne,
windy osobowe
ciągi
komunikacyjne,
klatki schodowe,
biura,
sekretariaty,
rejestracje,
punkty przyjęć,
dyżurki lekarskie/
pielęgniarskie,
gabinety
ordynatorów,
kierowników,
pielęgniarek
oddziałowych,
szatnie,
kaplica,
pomieszczenia
techniczne,
gospodarcze,
pomieszczenia
socjalne,
sale
gimnastyczne,
depozyt ubrań
















ogólne sale chorych,
gabinety diagnostyki
nieinwazyjnej,
poradnie/gabinety
zachowawcze,
pokoje badań,
sterownie (Hemodynamika,
Zakład Diagnostyki
Obrazowej),
Zakład Rehabilitacji
Leczniczej,
,
pokoje dziennego pobytu,
kuchenki oddziałowe
windy kuchenkowe,
korytarze wewnętrzne,
magazyny zasobów
czystych (w oddziale)
Zakład Sterylizacji- strefa
materiałów czystych, strefa
materiałów
wysterylizowanych
magazyn czystej bielizny,
pomieszczenie komory
laminarnej w aptece
szpitalnej
sale chorych , w których
prowadzona jest izolacja
/kohortowanie chorych lub
izolacja tzw. stanowiskowa





















blok operacyjny, sale
zabiegowo-operacyjne
na O/Laryngologii,
Chirurgii Dziecięcej,
O/Urologii – Pracownia
Endoskopii Urologicznej
trakt porodowy,
Hemodynamika,
gabinety / poradnie
zabiegowe,
opatrunkowe,
gipsownie,
gabinety diagnostyki
inwazyjnej,
hydroterapia,
hydromasaż,
sale AiIT, SOR,
pooperacyjne,
intensywnego nadzoru,
sale noworodków/
wcześniaków,
sale chorych , w których
prowadzona jest izolacja
/kohortowanie chorych
lub izolacja tzw.
stanowiskowa
przy podejrzeniu
/skażeniu Tbc lub
wirusami
bezosłonkowymi np.
Rota i Norowirusami
pomieszczenia
laboratoryjne
serologiczne w Banku
Krwi,
Zakład Sterylizacjistrefa materiałów
skażonych,
pomieszczenia pro
mortem,
brudowniki,
sanitariaty,
łazienki,
pomieszczenia
składowania odpadów,
zmywalnie,
sala dekontaminacyjna
w SOR,
magazyn bielizny
brudnej

sale chorych , w których
prowadzona jest izolacja
/kohortowanie chorych
lub izolacja tzw.
stanowiskowa,
sanitariaty,
łazienki przy
podejrzeniu/skażeniu
drobnoustrojami
wytwarzającymi spory
9
czynność
preparat
OBSZAR MYCIA
OBSZAR DEZYNFEKCJI
NISKIEGO STOPNIA
OBSZAR DEZYNFEKCJI
ŚREDNIEGO STOPNIA
OBSZAR DEZYNFEKCJI
WYSOKIEGO STOPNIA
Profesjonalny
detergent
Preparaty o spektrum
B, F, V- osłonowe
(m.in. HBV, HCV, HIV)
Preparaty o spektrum
B, F, Tbc, V (osłonowe
i nieosłonkowe)
Preparaty o spektrum
B, F, Tbc, V (osłonowe
i nieosłonkowe), S
Mycie i dezynfekcja w procesie jednoetapowym, przy użyciu preparatu myjąco –
dezynfekcyjnego.
Dokładne umycie
skażonej powierzchni,
następnie dezynfekcja
preparatem o wyżej
podanym spektrum
działającym w czasie nie
dłuższym niż 15 min.
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym zawierającym / mogącym
zawierać spory wymagane jest użycie preparatu o działaniu sporobójczym (dezynfekcja
wysokiego stopnia). W przypadku skażenia materiałem mogącym zawierać spory np.
Clostridium difficile dezynfekcja chemiczna preparatem chlorowym o stężeniu 1000 ppm
oraz dezynfekcja nadtlenkiem wodoru w formie gazowej.
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (np. krew, płyn mózgowordzeniowy, kał, plwocina, treść żołądkowa – z wyjątkiem moczu) wymagana jest
dezynfekcja preparatem o spektrum podstawowym poszerzonym o Tbc (dezynfekcja
średniego stopnia). W przypadku skażenia moczem zastosować dezynfekcję
preparatem o spektrum podstawowym (dezynfekcja niskiego stopnia).
Utrzymanie czystości wycieraczek na terenie całego obiektu- codzienne
odkurzanie i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń należy do Wykonawcy;
okresowe pranie ( jeśli wymagane) wycieraczek w gestii Wykonawcy.
10
Plan Higieny pomieszczeń :
I strefa reżimu sanitarnego - czystości ciągłej:



magazyny
zasobów
czystych,
pracownie
przygotowywania leków, komora laminarna,
magazyny zasobów czystych w oddziałach szpitala
/ poradniach,
komora laminarna w Gabinecie chemicznym w
O/Onkologicznym i Poradni Onkologicznej


Zakład Sterylizacji - strefa czysta, strefa sterylna +
punkt wydawania
magazyn bielizny czystej
Częstotliwość wykonywanych czynności:
Obszar / czynność porządkowa

Strefa bezdotykowa

magazyn
bielizny czystej
magazyny
zasobów
czystych w
oddziałach
szpitala /
poradniach,
podłogi, cokoły
1 x dziennie
meble, szafki,
1x tydzień
lustra
w przypadku zanieczyszczeń
1 x dziennie, w przypadku
zanieczyszczeń

Zakład
Sterylizacji
Sposób
dekontaminacji,
preparat
w przypadku zanieczyszczeń
osłony lamp nad umywalkami
parapety
przeszklenia
1 x dziennie
1 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
kaloryfery
lampy / panele oświetleniowe
drzwi, futryny
ściany / lamperie
pozostały sprzęt w
pomieszczeniach w tym
komputery i monitory
podłogi, cokoły

Częstotliwość wykonania
1x tydzień
1x miesiąc
1x tydzień
mycie
i dezynfekcja
niskiego stopnia
preparatem
myjąco dezynfekcyjnym
o spektrum
B, F, V- osłonowe
(m.in. HBV, HCV,
HIV)
w przypadku zanieczyszczeń
2 x dziennie
w przypadku zanieczyszczeń
meble, szafki
lustra
osłony lamp nad umywalkami
parapety
przeszklenia
kaloryfery
lampy / panele oświetleniowe
drzwi, futryny
ściany / lamperie
pozostały sprzęt w
pomieszczeniach w tym
komputery i monitory
1 x dziennie
w przypadku zanieczyszczeń
1x tydzień
1x miesiąc
1x tydzień w przypadku
zanieczyszczeń
komora
laminarna w
Gabinecie
chemicznym w
O/Onkologiczny
m i Poradni
Onkologicznej
11
Obszar / czynność porządkowa


magazyn
bielizny czystej
magazyny
zasobów
czystych w
oddziałach
szpitala /
poradniach,
klamki
baterie kranowe
poręcze, uchwyty (w tym ramię
dozowników łokciowych)
kontakty
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne dozowników na
preparat do dezynfekcji rąk,
mydło, ręczniki jednorazowe
Częstotliwość wykonania
1 x dziennie
każdorazowo przed
napełnieniem
wózki transportowe
1 x dziennie
słuchawki telefoniczne, klawiatury
komputerowe, myszki
blaty robocze
1 x dziennie
Sposób
dekontaminacji,
preparat
mycie
i dezynfekcja
niskiego stopnia
preparatem
myjąco dezynfekcyjnym
o spektrum
B, F, V- osłonowe
(m.in. HBV, HCV,
HIV)
Strefa dotykowa
w przypadku zanieczyszczeń
w przypadku zanieczyszczeń
umywalki i strefa wokół

Zakład
Sterylizacji
klamki
baterie kranowe
poręcze, uchwyty (w tym ramię
dozowników łokciowych)
kontakty
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne dozowników na
preparat do dezynfekcji rąk,
mydło, ręczniki jednorazowe
wózki transportowe
klawiatury komputerowe, myszki
słuchawki telefoniczne
blaty robocze
umywalki i strefa wokół
Strefa dotykowa
1 x dziennie

1 x dziennie
2 x dziennie
każdorazowo przed
napełnieniem
1 x dziennie
i w/potrzeby
1 x dziennie
mycie
i dezynfekcja
niskiego stopnia
preparatem
myjąco dezynfekcyjnym
o spektrum
B, F, V- osłonowe
(m.in. HBV, HCV,
HIV)
2 x dziennie
komora
laminarna w
Gabinecie
chemicznym w
O/Onkologiczny
m i Poradni
Onkologicznej

usuwanie odpadów
Zakład Sterylizacji - 2 x
dziennie
i w/potrzeby;
pozostałe- 1 x dziennie
i w/potrzeby
-
mycie i dezynfekcja koszy na odpady, wymiana worków
po odpadach zakaźnychkażdorazowo po
opróżnieniu;
komunalne- 1x dziennie
i w/potrzeby
mycie
i dezynfekcja
niskiego stopnia
preparatem
myjąco dezynfekcyjnym
środki
przeznaczone do
czyszczenia i
konserwacji
12
Komputery, monitory, klawiatury i myszki
Obszar / czynność porządkowa
Częstotliwość wykonania
Sposób
dekontaminacji,
preparat
sprzętu
elektronicznego
mycie
i dezynfekcja
butelki /szkło laboratoryjne w aptece szpitalnej
w/potrzeby
lodówki - powierzchnie zewnętrzne
w/potrzeby
mycie wodą
z detergentem
transport bielizny do/ i z magazynu czystej/brudnej bielizny
zgodnie z harmonogramem
-
okna, żaluzje/rolety, osłony lamp oświetleniowych sufitowych,
kratki wentylacyjne
pranie firan
1 x kwartał
i w/potrzeby
1 x kwartał
i w/potrzeby
1 x kwartał
i w/potrzeby
1 x kwartał
i w/potrzeby
mycie wodą
z detergentem
-
konserwacja podłóg powłoką antypoślizgową
udrażnianie odpływów zlewów / kratek ściekowych
-
13
II strefa reżimu sanitarnego – czystości ogólnej:














Obszar pozbawiony ryzyka
II a
korytarze zewnętrzne,
windy osobowe,
klatki schodowe, ciągi komunikacyjne
pomieszczenia administracyjne,
sekretariaty,
rejestracje,
szatnie,
kaplica,
gabinety lekarskie,
pomieszczenia socjalne,
gabinety
ordynatorów,
kierowników,
pielęgniarek
oddziałowych,
pomieszczenia techniczne, gospodarcze, archiwum
depozyt ubrań,
sale gimnastyczne,










Obszar niskiego ryzyka
II b
ogólne sale chorych,
gabinety diagnostyki nieinwazyjnej (np.: Rtg,
USG, EEG),
poradnie / gabinety zachowawcze,
pokoje badań,
sterownie (Hemodynamika, Zakład Diagnostyki
Obrazowej),
Zakład Rehabilitacji Leczniczej,
pokoje dziennego pobytu,
kuchenki oddziałowe,
windy gospodarcze
korytarze wewnętrzne,
Częstotliwość wykonywanych czynności:
Obszar / czynność porządkowa
strefa reżimu
sanitarnego II a
Częstotliwość wykonania
podłogi, cokoły
1 x dziennie i w przypadku
meble, szafki
zanieczyszczeń
1x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
osłony lamp nad umywalkami
parapety
1 x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
1 x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
przeszklenia
1x tydzień i w przypadku
lustra
Sposób
dekontaminacji,
preparat
mycie – profesjonalny
detergent
zanieczyszczeń
Strefa bezdotykowa
kaloryfery
drzwi, futryny
ściany / lamperie
pozostały sprzęt
w pomieszczeniach w tym
komputery i monitory
klatki schodowe, korytarze
zewnętrzne, ciągi
komunikacyjne, windy
osobowe(łącznie z
powierzchniami dotykowymi)
podłogi, cokoły
strefa reżimu
sanitarnego II b
lustra
osłony lamp nad umywalkami
parapety
przeszklenia
1x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
1x miesiąc
1 x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
mycie codziennie
i w przypadku
zanieczyszczeń;
w przychodniach po
zakończeniu pracy
1 x dz. i w przypadku
zanieczyszczeń w poradniach
/gabinetach pracujących w
godz. przedpołudniowych 1x
dz. po zakończeniu pracy;
1 x dziennie
1 x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
kaloryfery
lampy / panele oświetleniowe
drzwi, futryny
1x tydzień
14
Obszar / czynność porządkowa
Strefa dotykowa
strefa reżimu
sanitarnego II a
meble, szafki
ściany / lamperie
pozostały sprzęt
w pomieszczeniach w tym
komputery i monitory
klamki
baterie kranowe
poręcze, uchwyty (w tym ramię
dozowników łokciowych, uchwyty
w windzie osobowej, poręcze
przy schodach na klatkach
schodowych)
kontakty
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne dozowników na
preparat do dezynfekcji rąk,
mydło, ręczniki jednorazowe
słuchawki telefoniczne,
klawiatury komputerowe, myszki
blaty robocze
umywalki i strefa wokół
strefa reżimu
sanitarnego II b
blaty stolików przyłóżkowych
ramy łóżek
stojaki do kroplówek 1 xdz
klamki
baterie kranowe
poręcze, uchwyty (w tym ramię
dozowników łokciowych,
kontakty
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne dozowników na
preparat do dezynfekcji rąk,
mydło, ręczniki jednorazowe
klawiatury komputerowe, myszki
słuchawki telefoniczne
blaty robocze
umywalki i strefa wokół
wózki do transportu chorych
usuwanie odpadów (komunalnych, zakaźnych)
1x miesiąc
1 x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
1 x dziennie
mycie – profesjonalny
detergent
(w przypadku
dozowników również
dezynfekcja)
każdorazowo przed
napełnieniem
1 x dziennie
1 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
1 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
2 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
2 x dziennie
2 x dz i każdorazowo przed
napełnieniem
mycie i dezynfekcja łóżek (z wyposażeniem) , zmiana pościeli
lodówki dla pacjentów
lodówki z lekami / inne medyczne - powierzchnie zewnętrzne
wózki transportowe i do przewożenia pacjentów
mycie
i dezynfekcja
niskiego stopnia
preparatem myjąco dezynfekcyjnym
o spektrum
B, F, V- osłonowe
(m.in. HBV, HCV,
HIV)
1 x dziennie
2 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
po każdym pacjencie
strefa II a- 1x dziennie
i w/potrzeby;
strefa II b- 2x dziennie
środki przeznaczone
do czyszczenia i
konserwacji sprzętu
elektronicznego
Komputery, monitory, klawiatury i myszki
mycie i dezynfekcja koszy na odpady, wymiana worków
Sposób
dekontaminacji,
preparat
Częstotliwość wykonania
po odpadach zakaźnychkażdorazowo po opróżnieniu;
komunalne- 1x dziennie
i w/potrzeby
mycie
i
dezynfekcja niskiego
stopnia
preparatem myjąco –
dezynfekcja .w
po wypisie/
przeniesieniu/zgonie pacjenta
1x tydzień i w/potrzeby
mycie -detergent
na bieżąco wg potrzeb (po
użyciu)
preparat myjąco –
dezynf.
15
Obszar / czynność porządkowa
Częstotliwość wykonania
transport bielizny do/ i z magazynu czystej/brudnej bielizny
Zgodnie z harmonogramem
uzupełnianie dozowników na antyseptyk do rąk, mydło, ręczniki
jednorazowe, papier toaletowy
lampy bakteriobójcze (osłony, promienniki)
na bieżąco wg potrzeb
1 x tydzień
mycie, dezynfekcja basenów, kaczek, misek, wiader
po opróżnieniu
Ssaki postepowanie zgodnie z procedurą szpitalną
okna, żaluzje/rolety, osłony lamp oświetleniowych sufitowych,
kratki wentylacyjne
pranie firan
po opróżnieniu
1 x kwartał
konserwacja podłóg powłoką antypoślizgową
udrażnianie odpływów zlewów / kratek ściekowych
w przypadku zanieczyszczeń
1 x kwartał
i w/potrzeby
1 x kwartał
i w/potrzeby
1 x kwartał i w/potrzeby
Sposób
dekontaminacji,
preparat
o spektrum
B, F, V- osłonowe
mycie, dezynfekcja
myjnie-dezynfektor /
w sytuacjach
awaryjnych
dopuszcza się
dezynf. manualną
przez zanurzenie
dezynfekcja
mycie wodą
z detergentem
-
-
Pomieszczenia gospodarcze, magazyny, archiwum – utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach odbywa się według
potrzeb i harmonogramu uzgodnionego z daną jednostką organizacyjna, w części socjalnej magazynów i archiwum
sprzątanie zgodnie z planem higieny, w części magazynowej nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym zawierającym / mogącym zawierać spory wymagane jest użycie
preparatu o działaniu sporobójczym (dezynfekcja wysokiego stopnia). W przypadku skażenia materiałem mogącym
zawierać spory np. Clostridium difficile dezynfekcja chemiczna preparatem chlorowym o stężeniu 1000 ppm oraz
dezynfekcja nadtlenkiem wodoru w formie gazowej.
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (np. krew, płyn mózgowo- rdzeniowy, kał, plwocina, treść
żołądkowa – z wyjątkiem moczu) wymagana jest dezynfekcja preparatem o spektrum podstawowym poszerzonym o Tbc
(dezynfekcja średniego stopnia). W przypadku skażenia moczem zastosować dezynfekcję preparatem o spektrum
podstawowym (dezynfekcja niskiego stopnia).
Powierzchnie wewnętrzne szaf z lekami, środkami dezynfekcyjnymi, sprzętem jednorazowym, sprzętem sterylnym,
lodówek z lekami /innych medycznych, obudowy aparatury medycznej, inkubatory myją i dezynfekują pielęgniarki /
technicy.
16
III strefa reżimu sanitarnego – czystości zmiennej:








Blok operacyjny, sale zabiegowo-operacyjne na
O/Laryngologii, Chirurgii Dziecięcej, Urologii
Trakt porodowy,
Zakład Hemodynamiki,
gabinety diagnostyki inwazyjnej (np. pracownie
endoskopowe),
gabinety / poradnie zabiegowe, opatrunkowe, pobierania
krwi,
gipsownie
hydroterapia, hydromasaż
sale AiIT, SOR, pooperacyjne, intensywnego nadzoru,





sale noworodków/ wcześniaków
sale chorych , w których prowadzona jest izolacja
/kohortowanie chorych lub izolacja tzw. stanowiskowa
sala dekontaminacyjna w SOR
pomieszczenia laboratoryjne serologiczne w Banku Krwi,
Zakład Sterylizacji – strefa materiałów skażonych,
Częstotliwość wykonywanych czynności:
Obszar / czynność porządkowa

Strefa bezdotykowa


Blok Operacyjny,
sale zabiegowooperacyjne na
O/Laryngologii,
Chirurgii
Dziecięcej, Urologii
Trakt porodowy,
Zakład
Hemodynamiki,
podłogi, cokoły
meble, szafki
lustra
osłony lamp nad
umywalkami
parapety
przeszklenia
drzwi, futryny
kaloryfery
ściany / lamperie i inne
powierzchnie pionowe
pozostały sprzęt
w pomieszczeniach w tym
komputery i monitory
sprzątanie gruntowne




gabinety
diagnostyki
inwazyjnej,
gabinety /
poradnie
zabiegowe,
opatrunkowe,
gipsownie,
pomieszczenia
laboratoryjne
serologiczne w
Banku Krwi,
podłogi, cokoły
lustra
osłony lamp nad
umywalkami
parapety
przeszklenia
kaloryfery
lampy / panele
oświetleniowe
drzwi, futryny
meble, szafki
ściany / lamperie
pozostały sprzęt
w pomieszczeniach w tym
Częstotliwość wykonania
Sposób
dekontaminacji,
preparat
po każdym zabiegu /porodzie /
endoskopii
2 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
1 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
1 x tydzień
po zakończeniu zabiegów
1 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
mycie
i dezynfekcja
niskiego stopnia
preparatem myjąco
-dezynfekcyjnym
o spektrum
B, F, V- osłonowe
(m.in. HBV, HCV,
HIV)
po zakończonych zabiegach /
porodach / endoskopiach/ po
każdym zabiegu septycznym
2 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń (w poradniach
/gabinetach pracujących w godz.
przedpołudniowych 1x dziennie
po zakończeniu pracy)
1 x dziennie w przypadku
zanieczyszczeń
1 x tydzień w przypadku
zanieczyszczeń
1 x miesiąc w przypadku
zanieczyszczeń
1x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
17
Obszar / czynność porządkowa
Częstotliwość wykonania
Sposób
dekontaminacji,
preparat
komputery i monitory






Blok Operacyjny,
sale zabiegowooperacyjne na
O/Laryngologii,
Chirurgii
Dziecięcej, Urologii
Trakt porodowy,
Zakład
Hemodynamiki,
Strefa dotykowa


hydroterapia,
hydromazaż
sale AiIT, SOR,
pooperacyjne,
intensywnego
nadzoru,
sale noworodków/
wcześniaków
sale chorych , w
których
prowadzona jest
izolacja
/kohortowanie
chorych lub izolacja
tzw. stanowiskowa
sala
dekontaminacyjna
w SOR
podłogi, cokoły
2 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
lustra
osłony lamp nad
umywalkami
parapety
przeszklenia
kaloryfery
lampy / panele
oświetleniowe
drzwi, futryny
meble, szafki
ściany / lamperie
1 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
1 x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
1 x miesiąc i w przypadku
zanieczyszczeń
pozostały sprzęt
w pomieszczeniach w tym
komputery i monitory
sprzątanie gruntowne
klamki
baterie kranowe
poręcze, uchwyty (w tym
ramię dozowników
łokciowych)
umywalki i strefa wokół
kontakty
słuchawki telefoniczne
klawiatury komputerowe,
myszki
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne dozowników
na preparat do dezynfekcji
rąk, mydło, ręczniki
jednorazowe
wózki do transportu
chorych
blaty robocze
stoły operacyjne / łóżka
porodowe/ stoliki
noworodkowe
stoliki narzędziowe
obuwie operacyjne
1 x tydzień i w przypadku
zanieczyszczeń
po zakończeniu izolacji
2 x dziennie
2 x dziennie
1 x dziennie
mycie
i dezynfekcja
średniego stopnia
preparatem myjąco
- dezynfekcyjnym
o spektrum:
B, F, Tbc
V- osłonowe
i nieosłonkowe
każdorazowo przed
napełnieniem
po każdym pacjencie
2 x dziennie i w/potrzeby po
każdym zabiegu/ porodzie
po każdym zabiegu/ porodzie/
po każdym zabiegu
po zakończeniu zabiegów i w
przypadku zanieczyszczeń




gabinety
diagnostyki
inwazyjnej,
gabinety /
poradnie
zabiegowe,
opatrunkowe,
gipsownie,
pomieszczenia
laboratoryjne,
serologiczne w
Banku Krwi,
blaty stolików
przyłóżkowych
ramy łóżek
2 x dziennie i w przypadku
stojaki do kroplówek
Klamki
zanieczyszczeń
baterie kranowe
umywalki i strefa wokół
poręcze, uchwyty (w tym
ramię dozowników
18
Obszar / czynność porządkowa




hydroterapia,
hydromazaż
sale AiIT, SOR,
pooperacyjne,
intensywnego
nadzoru,
sale noworodków/
wcześniaków
sale chorych , w
których
prowadzona jest
izolacja
/kohortowanie
chorych lub izolacja
tzw. stanowiskowa
sala
dekontaminacyjna
w SOR
usuwanie odpadów
łokciowych)
kontakty
słuchawki telefoniczne
klawiatury komputerowe,
myszki
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne dozowników
na preparat do dezynfekcji
rąk, mydło, ręczniki
jednorazowe,
blaty robocze
Częstotliwość wykonania
Sposób
dekontaminacji,
preparat
1 x dziennie
każdorazowo przed
napełnieniem
3 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
sprzątanie gruntowne
izolatki
po zakończeniu izolacji
po zabiegach operacyjnych
/ endoskopowych ,
porodach,
inne zakaźnie
komunalne
na bieżąco po zakończeniu
zabiegu
mycie i dezynfekcja koszy na odpady, wymiana worków
2 x dziennie i w/potrzeby
2 x dziennie i w/potrzeby
po odpadach zakaźnychkażdorazowo po opróżnieniu;
komunalne- 1x dziennie
i w przypadku zanieczyszczeń
wózki transportowe i do przewożenia pacjentów
na bieżąco wg potrzeb (po
użyciu)
mycie
i dezynfekcja
średniego stopnia
preparatem myjąco
- dezynfekcyjnym
o spektrum:
B, F, Tbc
V- osłonowe
i nieosłonkowe
mycie i dezynfekcja łóżek (z wyposażeniem) , zmiana
pościeli
po wypisie/ przeniesieniu/zgonie
pacjenta
lampy bakteriobójcze (osłony, promienniki)
1 x tydzień
mycie, dezynfekcja
lodówki dla pacjentów
lodówki z lekami / inne medyczne - powierzchnie
zewnętrzne
1x tydzień i w/potrzeby
środki
przeznaczone do
czyszczenia i
konserwacji sprzętu
elektronicznego
mycie -detergent
usuwanie brudnych pieluch w Oddziale Noworodków
i Wcześniaków
transport bielizny do/ i z magazynu czystej/brudnej bielizny
na bieżąco wg potrzeb (również
w nocy)
Zgodnie z harmonogramem
uzupełnianie dozowników na antyseptyk do rąk, mydło,
ręczniki jednorazowe, papier toaletowy
na bieżąco wg potrzeb
mycie, dezynfekcja basenów, kaczek, misek, wiader,
po opróżnieniu
komputery, monitory, klawiatury i myszki
-
myjnie-dezynfektor
/ w sytuacjach
awaryjnych
dopuszcza się
19
Obszar / czynność porządkowa
Częstotliwość wykonania
ssaki postepowanie zgodnie z procedurą szpitalną
szkło laboratoryjne
po opróżnieniu
w/potrzeby
okna, żaluzje/rolety, osłony lamp oświetleniowych
sufitowych, kratki wentylacyjne
konserwacja podłóg powłoką antypoślizgową
1 x kwartał
i w przypadku zanieczyszczeń
wg zaleceń producenta
udrażnianie odpływów zlewów / kratek ściekowych
1 x kwartał i w/potrzeby
Sposób
dekontaminacji,
preparat
dezynf. manualną
przez zanurzenie
dezynfekcja
mycie
i dezynfekcja
mycie wodą
z detergentem
wg zaleceń
producenta
-
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym zawierającym / mogącym zawierać spory wymagane jest
użycie preparatu o działaniu sporobójczym (dezynfekcja wysokiego stopnia). W przypadku skażenia materiałem
mogącym zawierać spory np. Clostridium difficile dezynfekcja chemiczna preparatem chlorowym o stężeniu 1000 ppm
oraz dezynfekcja nadtlenkiem wodoru w formie gazowej.
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (np. krew, płyn mózgowo- rdzeniowy, kał, plwocina, treść
żołądkowa – z wyjątkiem moczu) wymagana jest dezynfekcja preparatem o spektrum podstawowym poszerzonym o
Tbc (dezynfekcja średniego stopnia). W przypadku skażenia moczem zastosować dezynfekcję preparatem o spektrum
podstawowym (dezynfekcja niskiego stopnia).
Powierzchnie wewnętrzne szaf z lekami, środkami dezynfekcyjnymi, sprzętem jednorazowym, sprzętem sterylnym,
lodówek z lekami /innych medycznych, obudowy aparatury medycznej, inkubatory myją i dezynfekują pielęgniarki/
technicy.
20
IV strefa reżimu sanitarnego – ciągłego skażenia:






sanitariaty,
łazienki,
brudowniki,
pomieszczenia składowania odpadów,
magazyn brudnej bielizny
pomieszczenia pro mortem

pomieszczenia laboratoryjne Banku Krwi
Częstotliwość wykonywanych czynności:
Obszar / czynność porządkowa
Strefa dotykowa
Strefa bezdotykowa
podłogi, cokoły
meble/ szafki/ regały
lustra
osłony lamp nad umywalkami
parapety
przeszklenia
drzwi, futryny
kaloryfery
ściany / lamperie
pozostały sprzęt w pomieszczeniach
klamki
baterie kranowe
poręcze, uchwyty (w tym ramię
dozowników łokciowych)
umywalki i strefa wokół
muszle klozetowe, pisuary, deski
sedesowe
kontakty
słuchawki telefoniczne
wanny, brodziki, kabiny prysznicowe
Częstotliwość wykonania
2 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń, w komórkach
pracujących w godz.
przedpołudniowych 1x dziennie po
zakończeniu pracy.
1 x dziennie i w przypadku
zanieczyszczeń
1 x tydzień
i w/potrzeby
Sposób
dekontaminacji
preparat
,
mycie
i dezynfekcja
średniego stopnia
preparatem myjąco dezynfekcyjnym
o spektrum:
B, F, Tbc
V- osłonowe
i nieosłonkowe )
3 x dziennie
2 x dziennie
każdorazowo po użyciu
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne dozowników na preparat
do dezynfekcji rąk, mydło, ręczniki
jednorazowe
każdorazowo przed napełnieniem
blaty robocze
3 x dziennie i w/potrzeby
mycie
i dezynfekcja
średniego stopnia
preparatem myjąco dezynfekcyjnym
o spektrum:
B, F, Tbc
V- osłonowe
i nieosłonkowe
usuwanie odpadów (zakaźnych, komunalnych)
2 x dziennie i w/potrzeby
mycie i dezynfekcja koszy na odpady, wymiana
worków
po odpadach zakaźnychkażdorazowo po opróżnieniu;
komunalne- 1x dziennie
i w/potrzeby
wózki transportowe
każdorazowo po użyciu
mycie
i dezynfekcja
średniego stopnia
preparatem myjąco dezynfekcyjnym
o spektrum:
B, F, Tbc
V- osłonowe
21
Obszar / czynność porządkowa
Częstotliwość wykonania
Sposób
dekontaminacji
preparat
,
i nieosłonkowe
mycie, dezynfekcja
lampy bakteriobójcze (osłony, promienniki)
1 x tydzień
mycie, dezynfekcja basenów, kaczek
po opróżnieniu
manualna przez
zanurzenie/ myjniadezynfektor
uzupełnianie dozowników na antyseptyk do rąk,
mydło, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy
na bieżąco wg potrzeb
-
okna, żaluzje/rolety, osłony lamp oświetleniowych
sufitowych, kratki wentylacyjne
lodówki z materiałem med / inne medyczne powierzchnie zewnętrzne
konserwacja podłóg powłoką antypoślizgową
1 x kwartał
i w/potrzeby
mycie wodą
z detergentem
1 x tydzień i w/potrzeby
1 x kwartał
1 x kwartał i w/potrzeby;
udrażnianie odpływów zlewów / kratek ściekowych
-
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym zawierającym / mogącym zawierać spory wymagane jest
użycie preparatu o działaniu sporobójczym (dezynfekcja wysokiego stopnia). W przypadku skażenia materiałem
mogącym zawierać spory np. Clostridium difficile dezynfekcja chemiczna preparatem chlorowym o stężeniu 1000 ppm
oraz dezynfekcja nadtlenkiem wodoru w formie gazowej.
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (np. krew, płyn mózgowo- rdzeniowy, kał, plwocina, treść
żołądkowa – z wyjątkiem moczu) wymagana jest dezynfekcja preparatem o spektrum podstawowym poszerzonym o
Tbc (dezynfekcja średniego stopnia). W przypadku skażenia moczem zastosować dezynfekcję preparatem o spektrum
podstawowym (dezynfekcja niskiego stopnia).
Powierzchnie wewnętrzne szaf z lekami, środkami dezynfekcyjnymi, sprzętem jednorazowym, sprzętem sterylnym,
lodówek z lekami /innych medycznych, obudowy aparatury medycznej, inkubatory myją i dezynfekują pielęgniarki/
technicy.
Toalety przy pokojach lekarskich, socjalnych, gabinetach kierowników są sprzątane z taką częstotliwością jak te
pomieszczenia.
22
Download