Uzupełnienie ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na

advertisement
OPS.V.4001.3.2016
Uzupełnienie ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2017r.
Uzupełnić ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.,
w następujący sposób:
§2 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowe zasady dotyczące realizacji Zadania nr 1:
Wsparcie w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów
i możliwości. Wsparcie w tej formie może być również przyznane:
- osobie samotnie gospodarującej, gdy wymaga pomocy innych osób, a wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić,
wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
- osobie w rodzinie, gdy wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić
odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby
i możliwości.
- Usługi w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
świadczone będą w liczbie ok. 16 860 godz. rocznie w formie:
- usług opiekuńczych w liczbie około: 16 660 godz.,
- rehabilitacji fizycznej w liczbie około: 200 godz. ”.
§2 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowe zasady dotyczące realizacji Zadania nr 2:
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w liczbie około: 19 490 godz. rocznie w zakresie:
- opiekunki specjalistycznej około: 10 290. godz.,
- asystenta osoby niepełnosprawnej około: 9 000 godz.,
- rehabilitacji fizycznej około: 150 godz. - realizacja po zwiększeniu kwoty dotacji,
- wsparcia psychologicznego oraz usług Zespołu ds. osób z zaburzeniami psychicznymi 50
godzin - realizacja po zwiększeniu kwoty dotacji”.
§3 punkt 3 myślnik 18 – uchylić.
§3 punkt 5 myślnik 7 otrzymuje brzmienie:
„Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą
posiadać, co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu
psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno
– wychowawczym, zakładzie rehabilitacji lub innej jednostce świadczącej usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi mogą być świadczone przez osoby
zdobywające bądź podnoszące kwalifikacje w w/w zawodach, posiadające co najmniej roczny
staż pracy w ww. jednostkach.
Z osobami bezpośrednio realizującymi zadane zostaną zawarte umowy na czas realizacji
zadania, które będą uwzględniały: wolne dni płatne. Z zastrzeżeniem, że liczba godzin pracy
powinna mieścić się w normatywnych 168 godzinach w miesiącu. Dopuszcza się zwiększenie
normy liczby godzin maksymalnie o 20% miesięcznie oraz 40% kadry realizującej zadanie
winno posiadać długoletnie doświadczenie tj. minimum 2 lata”.
§3 punkt 6 myślnik 2 otrzymuje brzmienie:
„Załączników do ewidencji czasu wykonania czynności uwzględniających rozliczenie:
płatnego czasu wolnego potwierdzonych przez koordynatora usług”.
§5 punkt 4 myślnik 8 otrzymuje brzmienie:
„Wzór umowy zlecenia, który będzie uwzględniał: płatny czas wolny w odniesieniu do czasu
realizacji usługi”.
Załącznik Nr 1.6 do ofert otrzymuje brzmienie:
WZÓR KOSZTORYSU ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW
1. Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. (wypełnić dla każdego zadania osobno)
Lp.
1.
2.
Rodzaj kosztów
sposób kalkulacji
i
Wynagrodzeniaoddzielnie dla każdego
stanowiska (stawka za 1h x
ilość godzin w miesiącu x
ilość miesięcy)
– opiekunka
świadcząca usługi opiekuńcze
– asystent osoby
niepełnosprawnej
– opiekunka
świadcząca specjalistyczne
usługi opiekuńcze
– asystent osoby
niepełnosprawnej świadczący
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
- fizjoterapeuta
– psycholog
– wynagrodzenia nadzoru
bezpośredniego
………………….………
- wynagrodzenia nadzoru
ogólnego
………………………….
Koszty bezpośrednie
związane z realizacją zadania
tj. koszty
eksploatacyjne,
oddelegowanie opiekunek
telefon, czynsz,
energia, materiały biurowe,
inne:
w tym:
- szkolenia
- koszty obsługi
administracyjnej, kadrowej
i księgowej, koszty
utrzymania lokalu, opłat
eksploatacyjnych i podróży
służbowych
Koszt ogółem:
Stanowisko,
Forma zatrudnienia
(etat – umowa
zlecenie)
Koszt
realizacji
zadań
(w zł)
Koszt dni
wolnych
od pracy
W tym
z wnioskowanej
dotacji (w zł)
W tym
z innych
W tym ze
źródeł
środków
( w zł), ze
własnych
wskazaniem
(w zł)
na ich
rodzaj
Przy poszczególnych pozycjach należy wyszczególnić osobno, koszt dni wolnych od pracy.
KOSZTY JEDNOSTKOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017R. - ŚWIADCZENIE
USŁUG OPIEKUŃCZYCH
I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG
OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Kalkulacja kosztów
Rodzaj usługi
Cena jednej godziny – cena
brutto x liczba świadczeń
Łączna kwota
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Usługi opiekuńcze 2017r.
Usługi świadczone przez asystenta osoby
niepełnosprawnej 2017r.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017r.
Razem:
ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI
Opiekunka specjalistyczna
dla osób
z zaburzeniami psychicznymi 2017r.
Asystent osoby niepełnosprawnej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi 2017r.
Specjaliści świadczący specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi 2017r.
Razem:
.………..…………..…….………….
Podpis osoby upoważnionej
Pozostałe zapisy ogłoszenia o otwartym konkursie ofert nie ulegają zmianom.
Maria Świdurska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards