Typ siedliska przyrodniczego

advertisement
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
METODYKA MONITORINGU
aktualizacja 2011-02-10
1725 Lindernia
procumbens - lindernia
mułowa
Metodyka badań
Autor: Marcin Nobis
fot. M. Nobis
Poniżej przedstawiono, krótki opis ustalonej
wstępnie metodyki monitoringu linderni mułowej stosowanej w roku 2010.
Definicja stanowiska:
W 2010 r. monitoringiem objęto stanowiska, na których lindernia mułowa występuje na
siedliskach antropogenicznych, stąd też za stanowisko w tym przypadku uznajemy dno
spuszczonego stawu rybnego oraz, w drugim przypadku - pole uprawne.
Sposób prowadzenia badań terenowych i zakres gromadzonych w terenie
danych:
Badania terenowe przeprowadzono w optimum rozwoju gatunku, tj. w lipcu (na polu uprawnym)
oraz drugiej połowie września (na dnie stawu). Obejmowały one wizyty na znanych wcześniej
stanowiskach lindernii Lindernia procumbens.
Na każdym ze stanowisk wykonano dwa zdjęcia fitosocjologiczne dokumentujące występowanie
monitorowanego gatunku w płatach zbiorowisk roślinnych. Współrzędne geograficzne miejsc
wykonania zdjęd fitosocjologicznych zostały określone przy użyciu odbiornika GPS (układ WGS 84).
Na każdym ze stanowisk: sporządzono notatki, w których zawarto ogólną charakterystykę
siedliska gatunku (w tym informacje na temat siedlisk występujących w otoczeniu stanowiska).
Przy użyciu określonych wskaźników przedstawiono dane dotyczące struktury poszczególnych
populacji i stanu siedliska zajmowanego przez monitorowany gatunek. Ponadto, określono szanse
utrzymania się populacji na poszczególnych stanowiskach, sposoby użytkowania gruntów w
granicach stanowisk i ewentualne zagrożenia dla monitorowanych populacji. Dla każdego z
monitorowanych stanowisk wykonano dokumentację fotograficzną.
Opis wskaźników stanu populacji i stanu siedliska oraz sposób ich określania:
Stan populacji:
Liczebnośd populacji – liczba osobników gatunku na siedliskach polnych jest zróżnicowana w
zależności od warunków pogodowych i siedliskowych panujących w danym roku. Liczy ona zwykle
od kilkunastu do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osobników. W tym przypadku należy policzyd
poszczególne osobniki. Natomiast liczebnośd populacji lindernii mułowej rozwijającej się na dnach
COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 1 z 5
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
METODYKA MONITORINGU
aktualizacja 2011-02-10
spuszczonych stawów jest zwykle duża, może ona wynosid więcej niż 1000 osobników. W
przypadku tak dużej populacji gatunku, należy oszacowad liczbę osobników, na podstawie kilku
pomiarów zagęszczenia osobników (np. liczby osobników występujących na 1 m 2) i podad średnia
z tych obliczeo, ew. także maksymalna i minimalną wartośd.
Zagęszczenie – wyrażone jest przez podanie liczby osobników lindernii mułowej obserwowanej na
powierzchni, w której wykonywane jest zdjęcie fitosocjologiczne, ew. korygowane wynikami
otrzymanymi dla poprzedniego wskaźnika.
Struktura populacji – wskaźnik ten określa się przez podanie liczby okazów generatywnych i
wegetatywnych, przy czym w związku z tym, że jest to roślina jednoroczna, to brak lub mała liczba
osobników wegetatywnych nie może byd traktowana jako wskaźnik słabej kondycji populacji na
stanowisku. Podanie liczby osobników wegetatywnych ma jedynie charakter informacyjny.
Strukturę i kondycję populacji najlepiej charakteryzowałby udział procentowy osobników
generatywnych. Ponadto, lindernia mułowa to roślina o niewielkich rozmiarach, stąd też
identyfikacja jej siewek jest bardzo trudna. W związku z tym proponuje się pominięcie tego
wskaźnika w przyszłości przy opisie struktury populacji. Osobniki lindernii mułowej nie rosną
pionowo do góry lecz płożą się po powierzchni podłoża, stąd też określenie wysokośd osobników
odnosi się w rzeczywistości do najdłuższego wymiaru obserwowanych osobników. Tak więc lepiej
jest określid średnią, minimalną i maksymalną wielkośd osobników tworzących poszczególne
populacje monitorowanego gatunku.
Stan zdrowotny – przeprowadzona obserwacja makroskopowa ma na celu sprawdzenie
obecności chorób (np. chlorozy, nekrozy), grzybów patogenicznych, owadów lub śladów ich
żerowania na osobnikach monitorowanego gatunku.
Stan siedliska:
Powierzchnia potencjalnego siedliska – ekspercka ocena wielkości powierzchni siedliska
potencjalnie dostępnego dla gatunku, wyrażona w arach, ew. ha.
Powierzchnia zajętego siedliska – ekspercka ocena areału populacji, obejmującego sumę
powierzchni na wszystkich miejscach występowania poszczególnych osobników populacji
monitorowanego gatunku. Przy małym areale (jaki zwykle zajmują populacje lindernii mułowej)
możliwy bezpośredni pomiar przy użyciu taśmy. Ocena trendu zmian wielkości powierzchni
zajmowanej przez gatunek możliwa po odniesieniu wyników do poprzedniego okresu
monitoringu.
Fragmentacja siedliska – ekspercka ocena stopnia rozczłonkowania siedliska (czy płat siedliska
odpowiedniego dla gatunku jest podzielony przez roślinnośd innego typu, głównie zbiorowiska
szuwarowe). Ocena w skali 3-stopniowej (duża, średnia, mała).
Wysokie byliny/gatunki ekspansywne – identyfikacja gatunków rodzimych już wypierających
monitorowany gatunek oraz gatunków o dużej sile konkurencyjnej i ocena % pokrycia każdego z
nich w płacie, gdzie występuje gatunek. Należy również uwzględnid obecnośd gatunków
COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 2 z 5
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
METODYKA MONITORINGU
aktualizacja 2011-02-10
ekspansywnych w siedliskach występujących w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska lindernii
mułowej.
Wysokośd runi – określa się przez podanie średniej z 10 pomiarów wysokości roślin
występujących w granicach płatów roślinności, których składnikiem jest lindernia mułowa.
Ocienienie przez drzewa, rośliny zielne – szacunkowa ocena ekspercka. Ocena w skali 3stopniowej (ocienienie małe, średnie, duże).
Wojłok (martwa materia organiczna) – wskaźnik ten nie charakteryzuje siedlisk jakie zajmuje
lindernia mułowa. Proponuje się jego pominięcie w monitoringu populacji lindernii mułowej.
Stopieo zarośnięcia siedliska przez roślinnośd drzewiastą i krzewiastą (dla siedlisk otwartych) –
wskaźnik ten nie charakteryzuje siedlisk jakie zajmuje lindernia mułowa. Proponuje się jego
pominięcie w monitoringu populacji lindernii mułowej.
Miejsca do kiełkowania – ekspercka ocena łącznej powierzchni miejsc z odkrytą glebą w miejscu
występowania gatunku i w bliskim sąsiedztwie (% odsłoniętej gleby). W pewnym zakresie można
posiłkowad się zdjęciem fitosocjologicznym.
Gatunki obce/inwazyjne – identyfikacja gatunków obcych florze Polski, które występują w
granicach siedliska zajmowanego przez monitorowany gatunek, a są zdolne zmienid właściwości
tego siedliska w taki sposób, że gatunek ten ustąpi. Należy również uwzględnid obecnośd
gatunków inwazyjnych w siedliskach występujących w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska
lindernii mułowej.
Ponadto na stanowisku zanotowano:
Działalnośd człowieka – na podstawie obserwacji płatu roślinności, w obrębie którego występuje
lindernia mułowa i jego najbliższego otoczenia, ekspert dokonuje oceny wpływu różnego typu
aktywności ludzkiej na kondycję poszczególnych populacji. Mimo, że wstępnie potraktowany jako
wskaźnik, w następnych badaniach będzie oddzielnie notowany w odpowiednim polu formularza.
Zagrożenia – identyfikacja potencjalnych czynników jakie mogę mied negatywny wpływ na
kondycję poszczególnych populacji. Mimo, że wstępnie potraktowany jako wskaźnik, w
następnych badaniach będzie oddzielnie notowany w odpowiednim polu formularza.
Propozycje wyskalowania (waloryzacji) wskaźników w kategoriach: FV - stan właściwy, U1 stan niewłaściwy i U2 - stan zły
Tab. 1. Waloryzacja wskaźników stanu populacji i stanu siedliska – dla siedlisk
antropogenicznych
Ocena
Parametr
Wskaźnik
FV
U1
U2
Populacja Liczba
>100
100 - 50
< 50
osobników
COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 3 z 5
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
METODYKA MONITORINGU
aktualizacja 2011-02-10
Liczba
osobników
generatywnych
Zagęszczenie
Stan zdrowotny
Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego
siedliska
Powierzchnia
zajętego
siedliska
Fragmentacja
siedliska
Wysokie
byliny/gatunki
ekspansywne
Gatunki
obce/inwazyjne
Miejsca do
kiełkowania
Ocienienie
przez drzewa,
rośliny zielne
Wysokośd
runi/runa
>90
50-90
<50
> 10
5-10
<5
2
2
osobników/0,25m osobników/0,25m osobników/0,25m2
brak jakichkolwiek
Pojedyncze
Większośd
makroskopowych
osobniki
osobników
śladów obecności
monitorowanego
chorych,
chorób, grzybów
gatunku chore,
zaatakowanych
patogenicznych,
zaatakowane
przez grzyby
owadów lub
przez grzyby
patogeniczne lub
śladów ich
patogeniczne lub
owady
żerowania na
owady
osobnikach
monitorowanego
gatunku
> 2 ary
1-2 ary
<1 ar
> 2 ary
2-0,2 ara
< 0,2
mała
średnia
duża
0 – 5%
5 – 25%
>25%
0 – 5%
5 – 25%
>25%
> 50%
50 – 20%
<20%
małe
średnie
duże
<20 cm
20-30 cm
>30cm
Tab. 2. Waloryzacja wskaźników stanu populacji i stanu siedliska – dla siedlisk naturalnych
Ocena
Parametr
Wskaźnik
FV
U1
U2
Populacja Liczba osobników
>10
5-10
<5
Liczba osobników
>8
8-4
<4
generatywnych
Zagęszczenie
>5
1-5
1
2
2
osobników/0,5m osobników/0,5m osobnik/0,5m2
COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 4 z 5
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
METODYKA MONITORINGU
aktualizacja 2011-02-10
Stan zdrowotny
Siedlisko
Powierzchnia
potencjalnego
siedliska
Powierzchnia
zajętego siedliska
Fragmentacja
siedliska
Wysokie
byliny/gatunki
ekspansywne
Gatunki
obce/inwazyjne
Miejsca do
kiełkowania
Ocienienie przez
drzewa, rośliny
zielne
Wysokośd
runi/runa
brak jakichkolwiek
śladów chorób,
obecności
grzybów
patogenicznych,
owadów lub
śladów ich
żerowania na
osobnikach
monitorowanego
gatunku
> 0,2 ara
Pojedyncze
Większośd
osobniki
osobników
monitorowanego
chorych,
gatunku chore, zaatakowanych
zaatakowane
przez grzyby
przez grzyby
patogeniczne
patogeniczne lub
lub owady
owady
0,2 - 0,05 ara
< 0,05 ara
> 0,1 ara
0,1 –0,01 ara
< 0,01 ara
mała
średnia
duża
0 – 5%
5 – 25%
>25%
0 – 5%
5 – 25%
>25%
> 50%
50 – 20%
<20%
małe
średnie
duże
<20 cm
20-30 cm
>30cm
COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 5 z 5
Download