Siedliska lądowe i gatunki roślin Przedmioty ochrony w Obszarze

advertisement
Siedliska lądowe i gatunki roślin
Przedmioty ochrony w Obszarze
PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski
• Chronione siedliska przyrodnicze:
- 1210 Kidzina na brzegu morskim
- 1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku
- 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia maritimae
część - zbiorowiska nadmorskie)
- 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
- 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
- 2130 Nadmorskie wydmy szare
- 2180 Bory i lasy mieszane na wydmach nadmorskich
- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
- 91D0 Bory i lasy bagienne
Przedmioty ochrony w Obszarze
PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski
• Gatunki roślin:
- 1393 Haczykowiec błyszczący (sierpowiec błyszczący)
Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus)
- 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii
- 2216 Lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora)
Cele ochrony siedlisk
przyrodniczych
1210 Kidzina na brzegu morskim
• 1. Tworzenie/utrzymanie warunków umożliwiających
powstawanie i okresowe trwanie siedliska przyrodniczego
1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu
Bałtyku
• 1. Utrzymanie warunków dla trwania siedliska przyrodniczego
i realizacji naturalnych procesów dynamicznych na klifach
• 2. Niepogarszanie wskaźników stanu ochrony (w tym:
stabilności ściany klifu, obecności charakterystycznych
roślin zielnych i krzewów)
1330 Solniska nadmorskie (GlaucoPuccinietalia,
część - zbiorowiska nadmorskie)
• 1. Utrzymanie lub powiększenie powierzchni siedliska
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
(w tym: obecność halofitów)
• 2a. Obniżenie udziału gatunków ekspansywnych oraz
zmiana stosunków dominacyjnych gatunków
• 2b. Utrzymanie lub poprawa stosunków wodnych
• 2c. Eliminacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem
• 2d. Utrzymanie/poprawa liczebności gatunków
charakterystycznych
2110 Inicjalne stadia nadmorskich
wydm białych oraz 2120 Nadmorskie
wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• 1. Utrzymanie powierzchni siedliska
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
• 2a. Eliminacja lub ograniczenie szkód powodowanych
mechanicznym niszczeniem szaty roślinnej i powierzchni
ziemi
• 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych,
kształtujących wydmy
• 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie
charakterystycznej kombinacji gatunkowej
2130 Nadmorskie wydmy szare
• 1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
• 2a. Ograniczenie i/lub niedopuszczenie do szkód
powodowanych mechanicznym niszczeniem szaty
roślinnej i powierzchni ziemi
• 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych,
kształtujących wydmy
• 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie
charakterystycznej kombinacji gatunkowej
• 2d. Eliminacja lub ograniczenie rozwoju drzew i krzewów
2180-1 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
2180-4 Nadmorski bór bażynowy (Empetro nigriPinetum)
• 1. Utrzymanie powierzchni siedliska
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
• 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu
o drzewostanie zgodnym z siedliskiem
• 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej
kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem
• 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna
6410 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion)
• 1. Utrzymanie powierzchni siedliska
oraz odpowiednich parametrów środowiska
abiotycznego
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu
ochrony
• 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin
zielnych
• 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym
charakterystycznej kombinacji gatunków)
o wyższej zgodności ze wzorcem
7230 Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk
• 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich
parametrów środowiska abiotycznego
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
• 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin zielnych
• 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej
kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem
• 2c. Utrzymanie/poprawa warunków dla obfitszego
występowania dwóch gatunków charakterystycznych:
Liparis loeselii i Hamatocaulis vernicosus
91D0 Bory i lasy bagienne
• 1. Utrzymanie powierzchni siedliska
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
• 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu
o drzewostanie zgodnym z siedliskiem
• 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej
kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem
• 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna
Cele ochrony gatunków roślin
1393 Haczykowiec błyszczący
(sierpowiec błyszczący) Hamatocaulis
vernicosus (Drepanocladus vernicosus)
• 1. Utrzymanie/zwiększenie powierzchni występowania gatunku
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
• 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie
• 2b. Eliminacja negatywnych oddziaływań z zewnątrz
(w tym: wpływu deptania, eutrofizacji, zaśmiecania)
• 2c. Eliminacja groźby zaniechania gospodarki pasterskiej
i łąkarskiej
1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii
• 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich
parametrów środowiska abiotycznego (w tym: stanu
uwodnienia siedliska)
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
w tym: stopnia zarośnięcia siedliska przez fanerofity)
• 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie
2216 Lnica wonna Linaria loeselii
(Linaria odora)
• 1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska gatunku
• 1a. Utrzymanie mozaikowego charakteru roślinności
na siedlisku
• 1b. Utrzymanie odpowiedniej kombinacji fragmentów terenu
o różnym stopniu zadarnienia
• 2. Utrzymanie i/lub poprawa parametrów siedliska prowadząca
do utrzymania stanu ochrony gatunku
Download