Typ siedliska przyrodniczego

advertisement
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
METODYKA MONITORINGU
aktualizacja 2011-02-10
1866 Galanthus nivalis –
śnieżyczka przebiśnieg
Metodyka badań
Autor: Edward Walusiak
Monitoring
przeprowadzono
stosując
standardową metodę opracowaną przez Instytut
Ochrony Przyrody PAN. Lokalizację stanowisk
fot. A. Walusiak
ustalano na podstawie literatury i przy pomocy
urządzeń GPS. Określenie areału i granic stanowisk ze względu na duże rozproszenie gatunku na
stanowiskach obliczono przy pomocy serwisu www.geoportal.gov.pl oraz wizji w terenie. Za
stanowisko uznano w przypadku tego gatunku płat jednorodnego siedliska – fragment polany, płat
zarośli lub fragment kompleksu leśnego, gdzie stwierdzono występowanie gatunku.
Na wybranych do badań stanowiskach dokonano oceny szeregu wskaźników charakteryzujących
właściwości, stan populacji oraz siedliska, a także występujące lokalnie zagrożenia. Część z tych
wskaźników miała charakter ilościowy, a część jakościowy i opisowy:
Opis stosowanych wskaźników:
Stan populacji:
liczba osobników – śnieżyczka przebiśnieg jest rośliną z reguły występującą w dużej ilościowości,
w związku z czym występują pewne trudności przy ocenie liczebności populacji; w przypadku
stanowisk o nielicznych populacjach podano ilość (policzono) osobników. Za osobnika uważa się
pojedynczą różyczkę liściową, wyrastającą z jednej cebulki.
W przypadku stanowisk o bardzo licznych populacjach oszacowano liczbę, opierając się na
średnim zagęszczeniu i powierzchni zajętego siedliska.
liczba osobników generatywnych; podano liczbę osobników kwitnących w stosunku do
całkowitej liczebności populacji
liczba osobników wegetatywnych - podano liczbę osobników nie kwitnących w stosunku do
całkowitej liczebności populacji
zagęszczenie –oceniono liczbę osobników przypadających na 1 m2, powtarzając obliczenia w
skupieniach gatunku i fragmentów z rozproszoną populacją
COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 1 z 4
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
METODYKA MONITORINGU
aktualizacja 2011-02-10
stan zdrowotny – oceniano częstość występowania uszkodzeń mechanicznych, żerów zwierząt,
chorób, patogenów;
typ rozmieszczenia – określono w trzy stopniowej skali: pojedyncze osobniki - rozproszone, typ
skupiskowy i typ równomierny, rozproszony (łanowe występowanie);
Stan siedliska:
powierzchnia potencjalnego siedliska - dla każdego stanowiska określono indywidualnie, w
zależności od warunków fizjograficznych, określając całość powierzchni jednorodnego siedliska,
takiego w którym występuje gatunek; oceny dokonano w sposób opisowy, podając także liczbę
jednostek powierzchni – ar, hektar;
powierzchnia zajętego siedliska - powierzchnia jednorodnego siedliska, w którym występuje
gatunek (ary, hektary). Granice areału populacji wyznacza skrajne położenie skupień śnieżyczki w
obrębie płatu tego siedliska.
fragmentacja siedliska – oceniano w terenie stopień fragmentacji siedlisk, czyli przestrzennego
odseparowania płatów siedlisk dostępnych dla gatunku; oceny dokonywano używając trzy
stopniowej skali: mała, średnia, duża;
gatunki ekspansywne - określano, jaki procent stanowiska zajmują ekspansywne gatunki roślin,
należy jednak zwrócid uwagę na fakt, że śnieżyczka jest gatunkiem, który jako jeden z pierwszych
zakwita na wiosnę i zazwyczaj ilośd roślin towarzyszących jej, jest mocno ograniczona;
obecność obcych gatunków inwazyjnych – ustalono, czy na stanowisku występują gatunki roślin
obce geograficznie, a jeśli tak, to z jaką częstością; oceny dokonano w sposób opisowy;
warstwa nie rozłożonej materii organicznej – określono w centymetrach grubość materii
organicznej na stanowisku;
zwarcie drzew i krzewów - określono procentowo zwarcie drzew i krzewów na stanowisku
monitorowanym.
Odnotowywano także na stanowiskach negatywne wpływy z otoczenia – oceniano, czy i jakie
czynniki negatywnie oddziaływujące na populację i na siedlisko gatunku występują w otoczeniu
stanowiska – obserwacje wykonywane w ramach oceny tego wskaźnika, zostaną umieszczone w
odpowiedniej części formularza: oddziaływania i zagrożenia.
Tab. 1. Waloryzacja wskaźników stanu populacji i stanu siedliska ( w kategoriach FV- stan
właściwy, U1 – stan niewłaściwy, U2 – stan zły)
Ocena
Wskaźnik
FV
U1
U2
Liczba osobników
>20% pokrycia
5-20% pokrycia
>5% pokrycia
COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 2 z 4
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
METODYKA MONITORINGU
aktualizacja 2011-02-10
Liczba osobników generatywnych
Liczba osobników wegetatywnych
terenu;
Liczebnośd =
lub > niż w
poprzednim
okresie
terenu
Liczebnośd < do
10% niż w
poprzednim
okresie
terenu
Liczebnośd <
więcej niż
10% niż w
poprzednim
okresie
>50%
20-50%
50-80%
<20%
<50%
>80%
Na stanowiskach nielicznych, ale utrzymujących się na
stałym poziomie, dopuszcza się zmianę oceny, z
odpowiednim uzasadnieniem
Stan zdrowotny
(procent osobników z
obserwowaną chorobą liści)
Typ rozmieszczenia
Zagęszczenie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Obecnośd obcych gatunków
inwazyjnych (liczba gatunków);
sposób występowania
Zwarcie drzew i krzewów
Warstwa nie rozłożonej materii
organicznej (cm)
Brak
Pojedyncze
uszkodzenia
Częste
uszkodzenia
równomierny
rozproszony
skupiskowy
rozproszony
pojedynczy
duże
średnie
małe
Na stanowiskach mniejszych, ale o udokumentowanej
dobrej kondycji i w określonych warunkach
fizjograficznych dopuszczalna jest indywidualna ocena
ekspercka
Dla każdego stanowisko określono indywidualnie, w
zależności od warunków fizjograficznych i
siedliskowych, przyjmując stan aktualny za punkt
odniesienia
Zmniejszająca się Zmniejszająca
Zwiększająca
ale nie więcej niż
się więcej niż
się lub stabilna
10%
10%
Zmniejszająca się Zmniejszająca
Zwiększająca
ale nie więcej niż
się więcej niż
się lub stabilna
10%
10%
mała
średnia
duża
1-5%
5 -20%
>20%
powierzchni
powierzchni
powierzchni
0
1-2, pojedyncze
osobniki
>2, w kępach
lub łanowo
<20%
20-50%
>50%
Dopuszczalna indywidualna ocena ekspercka w
zależności od charakteru badanego stanowiska,
wtedy z uzasadnieniem
do 10
11-15
>15
COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 3 z 4
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
METODYKA MONITORINGU
aktualizacja 2011-02-10
COPYRIGHT © GIOŚ
Strona 4 z 4
Download