NE-3-223-0242-10-MT_.. - Instytut Chemii Przemysłowej

advertisement
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Sprawa Nr:
NE-3/223/0242/10/MT
Przedmiot postępowania:
dostawa spektrometru absorpcji atomowej
wraz z wyposażeniem
CPV: 38.43.30.00-9
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony prowadzony w trybie
uproszczonym zgodnie z ustawą „Prawo
zamówień publicznych” z dn. 29.01.2004 r.,
tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2010 r. nr 113,
poz. 759.
Inwestor/Zamawiający:
Instytut Chemii Przemysłowej w
Warszawie, ul. Rydygiera 8
Opracował: mgr Jacek Truskolaski
Zatwierdził:
Data:
SIWZ 0242/10
- I - Zamawiający:
Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. I. Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
www.ichp.pl
[email protected] lub [email protected] tel. (22) 568-24-94, fax: (22) 568-22-60
- II - Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
- III - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego spektrometru absorpcji atomowej
wraz z autosamplerem do pieca grafitowego oraz komputerem z oprogramowaniem i
drukarką, zwanego dalej aparaturą, wraz z uwzględnieniem instalacji, montażu, uruchomienia
aparatury oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi
i konserwacji. Aparatura powinna odpowiadać wszystkim wymogom technicznym i
jakościowym określonym przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej. Do aparatury
winna być załączona podstawowa dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w jęz.
polskim lub angielskim. Charakterystyka techniczna zamawianego sprzętu zawarta jest w
załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ.
- IV - Opis części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- V - Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
- VI - Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- VII - Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia prosimy podać w tygodniach licząc od dnia podpisania
umowy. Zalecana data dostawy: jak najszybciej.
-2-
SIWZ 0242/10
- VIII - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), tj:
1.
2.
3.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a
także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy oraz zadeklarują
zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/wym. warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów
wyspecyfikowanych w pkt IX SIWZ.
- IX - Informacje dotyczące dokumentów, jakie ma dostarczyć oferent w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),
1. deklaracja zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszej
Specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ),
3. wypis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny, datowane nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożenie
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest dobrowolne.
Uwaga: dokumenty wymienione w pkt 3 muszą być zgodne z wymogami Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817). W szczególności, jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów
wymienionych powyżej składa ich odpowiedniki wyszczególnione w § 4
Rozporządzenia w tłumaczeniu na język polski zgodnie z § 6 ust. 4 w/wym.
Rozporządzenia.
- X - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami:
1.
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Oferentów muszą być sformułowane na
piśmie i skierowane na adres: Instytut Chemii Przemysłowej , ul. Rydygiera 8, 01-793
Warszawa, faxem na numer: 0-22/568-22-60 lub e-mailem na adres:
[email protected]
-3-
SIWZ 0242/10
2.
3.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim oferentom, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (a także na stronie internetowej) pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.
- XI - Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Przewodniczący Komisji
Przetargowej - mgr Jacek Truskolaski, tel. (22) 568-22-90, fax: (22) 568-22-60.
- XII - Wymagania dotyczące wadium:
Wadium nie jest wymagane.
- XIII - Termin związania ofertą:
Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.
do dnia 15.10.2010 r..
- XIV - Opis sposobu przygotowania oferty:
1. oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym; część cenowa oferty
winna zawierać co najmniej:
 firmę i adres oferenta,
 nazwę i cenę zbiorczą netto oraz brutto oferowanej aparatury laboratoryjnej, wraz z jej
szczegółowym opisem technicznym (wskazane załączenie katalogów, rysunków
technicznych etc. w jęz. polskim lub angielskim),
 ceny netto oraz brutto części składowych aparatury o ile występują samoistnie,
 termin dostawy,
 bazę i sposób dostawy,
 warunki płatności zgodne z wymogami SIWZ/wzoru umowy,
 warunki gwarancji oraz serwisowania aparatury z uwzględnieniem wymogów
SIWZ/wzoru umowy,
 wymagania co do sposobu przygotowania pomieszczenia, w którym aparatura ma
pracować (o ile takie występują),
 warunki instalacji, montażu, uruchomienia aparatury oraz czasokres szkolenia, w tym
podstawy codziennej obsługi serwisowej aparatury.
Ponadto do oferty cenowej Wykonawca winien załączyć:
-4-
SIWZ 0242/10

oświadczenie producenta/ów aparatury lub dystrybutora, że posiada/ją na terenie
Polski serwis autoryzowany obejmujący swym zakresem wszystkie części składowe
oferowanej aparatury.
2. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
4. oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,
5. jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,
6. oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
7. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane,
8. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę,
9. wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz kolejno ponumerowane i zaparafowane.
- XV - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie), w siedzibie
Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 262 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w
godz. 900 – 1500 w dni robocze, do dnia 15.09.2010 r. do godz. 1100,
2. Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: „Oferta na dostawę
spektrometru absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem” - sprawa nr
NE-3/223/0242/10/MT – NIE OTWIERAĆ” przed godz. 12 w dniu 15.09.2010 r.
oraz nazwą oferenta,
3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania
oferty, a nie datę stempla pocztowego,
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8,
budynek nr 1 pokój nr 262 w dniu 15.09.2010 r. o godz. 12oo,
5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
- XVI - Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta tj. obejmować
wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem zamówienia określone w
SIWZ,
-5-
SIWZ 0242/10
2. Cena zbiorcza winna być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT,
3. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności oferty,
4. Ceny w walucie, dla celów porównania ofert, będą przeliczane na złote wg kursu
średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu.
- XVII - Informacje w sprawie możliwości rozliczeń walutowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń w walucie polskiej, dolarach USA, euro, lub w
innej europejskiej walucie wymienialnej powszechnie akceptowanej.
- XVIII - Tryb, kryteria oraz sposób oceny ofert:
1. Oferty zostaną otwarte w trybie jawnym przez Komisję Przetargową przy udziale
oferentów,
2. Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym oceni oferty z punktu widzenia ich
poprawności formalnej t.j. zgodności z ustawą Pzp i SIWZ oraz stosownie do
okoliczności zwróci się z wnioskiem do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie
oferentów niespełniających wymaganych warunków oraz o odrzucenie ofert na podstawie
art. 89 ustawy Pzp.,
3. Zakwalifikowane do dalszego postępowania oferty Komisja oceni w/g następujących
kryteriów:
a. Cena całkowita oferty brutto
-
70 %
b. Ocena techniczno-jakościowa oferowanej aparatury, w tym
zgodność parametrów oferowanej aparatury z wymogami
technicznymi Zamawiającego, traktowana jako warunek minimum,
którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty, oraz:




parametry przewyższające w/wym. wymogi,
wysoka jakość wykonania, niezawodność i funkcjonalność aparatury,
nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, łatwa obsługa,
renoma marki.
-
30 %
4. Każda z ofert oceniana będzie indywidualnie przez Komisję Przetargową w oparciu o
przedstawione powyżej kryteria oraz ich wagi w skali od 1 do 10 pkt w następujący
sposób:
a. cena:
najniższa cena
liczba punktów = ______________ x 10 pkt x 70 % x liczba członków Komisji Przetargowej
cena badanej oferty
-6-
SIWZ 0242/10
b. ocena techniczno-jakościowa aparatury laboratoryjnej :
Każdy z członków przyznaje łącznie do 10 pkt za:
- parametry przewyższające minimalne wymagania techniczne zawarte w specyfikacji
technicznej,
- pozostałe parametry opisane w pkt XVIII 3 b.
Liczba punktów = suma punktów przyznanych przez członków Komisji x 30 %
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
- XIX - Informacje dotyczące formalności, jakie powinny zostać dopełnione po
zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy:
Umowa winna zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty poinformowania o
wyniku postępowania i nie dłuższym niż upływ terminu związania ofertą.
- XX -
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający rezygnuje z wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- XXI - Istotne warunki i postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy:
1. Umowa będzie sporządzona w języku polskim lub angielskim i polskim i zgodnie z
prawem polskim,
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
Specyfikacji oraz danych zawartych w wybranej ofercie na podstawie załączonego SIWZ
projektu umowy (załącznik nr 4),
3. Zawarte w projekcie umowy warunki nie podlegają negocjacjom,
4. Strony mogą wprowadzić do umowy warunki dodatkowe, o ile będą one zgodne z SIWZ
oraz Prawem zamówień publicznych.
- XXII - Środki ochrony prawnej przysługujące oferentom w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia:
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
- XXIII - Załączniki:
- charakterystyka techniczna aparatury laboratoryjnej
- zał. nr 1
-7-
SIWZ 0242/10
- oświadczenie o spełnianiu warunków
- zał. nr 2
- deklaracja zawarcia umowy
- zał. nr 3
- wzór umowy
- zał. nr 4
Załączniki, w szczególności specyfikacja techniczna oraz wzór umowy, stanowią integralną i
nieodłączną część SIWZ.
-8-
ZAŁĄCZNIK nr 1
do SIWZ na dostawę spektrometru absorpcji atomowej wraz z
wyposażeniem - sprawa NE-3/223/0242/10/MT
========================================================
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu (FAAS) i atomizacją
elektrotermiczną w piecu grafitowym (GFAAS) wraz z autosamplerem do pieca
grafitowego, wyposażony w komputer z oprogramowaniem i drukarkę.
Wymagania techniczne:




















Automatyczna zmiana techniki atomizacji (płomień – piec grafitowy)
Automatyczna optymalizacja ustawienia palnika i pieca grafitowego względem drogi
optycznej spektrometru.
Dwuwiązkowy układ optyczny.
Korekcja tła lampą deuterową (płomień) i korekcja Zeemana (kuweta grafitowa).
Minimum 6-pozycyjny zmieniacz lamp kodowanych; wymagana możliwość pracy z
posiadanymi przez Zakład NB-5 lampami firmy Perkin Elmer i lampami innych firm
(z zastosowaniem odpowiednich adapterów).
Automatyczna kontrola przepływu gazów (z systemem zabezpieczeń).
Palnik długości 10 cm do płomienia powietrze-acetylen.
Palnik długości 5 cm do płomienia podtlenek azotu-acetylen.
Komora mgielna przystosowana do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi i
kwasami (w tym z kwasem fluorowodorowym).
Reduktor do acetylenu.
Reduktor do podtlenku azotu.
Reduktor do argonu.
Kompresor sprężonego powietrza wraz z filtrem powietrza (w obudowie
wyciszającej).
Niezależny system chłodzenia pieca grafitowego pracujący w obiegu zamkniętym.
Autosampler do pieca grafitowego wraz z naczynkami (co najmniej 1000 szt.) i
kuwetami grafitowymi (co najmniej 10 szt.).
Modyfikatory matrycy: magnezowy, palladowy i amonowy (co najmniej 50 ml/100 ml
każdego z roztworów).
Oprogramowanie sterujące pracą spektrometru, pracujące w systemie Windows XP.
Komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor dwurdzeniowy 3,0 GHz, 4 GB
RAM, dysk twardy o pojemności 500 GB, nagrywarka DVD-RW (16x), monitor LCD
19”, Windows XP Professional (SP3).
Kolorowa drukarka laserowa o parametrach pracy nie gorszych niż:
- prędkość druku w czerni 20 stron/min
- prędkość druku w kolorze 20 stron/min
- obciążenie 40 000 stron/miesiąc.
Wymagane szkolenie aplikacyjne dla 2 osób.
-9-
ZAŁĄCZNIK nr 2
do SIWZ na dostawę spektrometru absorpcji atomowej wraz z
wyposażeniem
- sprawa nr NE-3/223/0242/10/MT
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę spektrometru absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem
oświadczamy, że Firma nasza spełnia warunki określone ustawą „Prawo zamówień
publicznych”, tzn.:
1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zapytaniu ofertowym
prac i czynności,
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a
także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn. 29.01.2004 r..
..............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
Data: .....................................................................
- 10 -
ZAŁĄCZNIK nr 3
do SIWZ na dostawę spektrometru absorpcji atomowej wraz z
wyposażeniem
– sprawa nr NE-3/223/0242/10/MT
========================================================
DEKLARACJA ZAWARCIA UMOWY
Niniejszym deklarujemy gotowość zawarcia umowy na dostawę spektrometru
absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem na warunkach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa nr NE-3/223/0242/10/MT.
Podpisy osób upoważnionych
.....................................................................
......................................................................
Data: ...........................................................
- 11 -
Numer sprawy: NE-3/223/0242/10/MT
Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr NE-3/223/0242/10/MT
zawarta w Warszawie w dniu .................. w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 113, poz.
759) , pomiędzy:
Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego, z siedzibą w Warszawie,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000056011,
reprezentowanym przez:
- mgr inż. Józefa Menesa
-
Dyrektora
- prof. dr hab. Jacka Cybulskiego
-
Z-cę Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „IChP”, a
………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1 Przedmiot Umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. sprzedaży fabrycznie nowego spektrometru absorpcji atomowej w wersji płomieniowej
wraz z piecem grafitowym i autosamplerem oraz komputerem z oprogramowaniem i
drukarką, o parametrach technicznych i jakościowych opisanych w załączniku nr 1 do
SIWZ , wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim zgodnie z Ofertą
Wykonawcy z dn. ……….. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy za cenę
określoną w § 2 niniejszej Umowy oraz do dostarczenia w/wym. aparatury na własny
koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, jej wydania, zainstalowania i
uruchomienia,
b. przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi spektrometru absorpcji
atomowej wraz z wyposażeniem,
c. udzielania bezpłatnych usług gwarancyjnych,
d. zapewnienia serwisu pogwarancyjnego po upływie okresu gwarancyjnego, przez co
najmniej 5 lat.
2. Wykonanie przedmiotu umowy w części wymienionej w ust. 1 pkt a i pkt b potwierdzone
zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego.
- 12 -
§ 2 Wartość Umowy, ceny i warunki dostawy:
W skład przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:
- …………………………………………….
Łączna wartość Umowy franco siedziba IChP lub DDP IChP wynosi: ……………………
(Słownie: ……………………………………………………………………………………)
W/wym. cena obejmuje również koszty opakowania, ubezpieczenia, dostawy, instalacji i
uruchomienia aparatury oraz szkolenia pracowników Zamawiającego.
W/wym. cena nie obejmuje podatku VAT, który Zamawiający zapłaci zgodnie z
obwiązującymi przepisami.
§ 3 Warunki realizacji Umowy, kary umowne:
1. Wykonawca dostarczy, wyda i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego spektrometr
absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem, o którym mowa w § 2 w terminie najpóźniej
do ……….. tygodni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania pomieszczenia, w którym zostanie
zainstalowany spektrometr absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem zgodnie z
warunkami Wykonawcy określonymi w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy,
3. O gotowości do dostawy przedmiotu Umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na
co najmniej 7 dni przed przewidywaną datą dostawy pisemnie lub faksem na numer
48(22) 568-22-60.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi w/wym. aparatury
laboratoryjnej, w siedzibie Zamawiającego wskazanych przez niego pracowników w
terminie do 7 dni roboczych od dnia jego instalacji i uruchomienia.
5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym w przeszkoleniu
pracowników Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,1 % wartości netto towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż
10 % wartości netto przedmiotu Umowy.
6. Jeśli opóźnienie w wykonaniu Umowy przekroczy 30 dni Zamawiający jest uprawniony
do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej z tytułu
niewykonania Umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy netto.
7. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający ma prawo do żądania, oprócz kary umownej, odszkodowania
przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
§ 4 Warunki płatności:
1. Zapłata należności za dostarczony spektrometr absorpcji atomowej wraz z
- 13 -
wyposażeniem w wysokości netto…………… zł (słownie: …………… zł),
powiększona o podatek VAT nastąpi po dostawie, wydaniu, instalacji i uruchomieniu
aparatury oraz po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, co zostanie
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy,
nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury
VAT.
2. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Płatność j.w. zostanie dokonana na rzecz .................................. na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Strony Umowy oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT i posiadają niżej podane numery identyfikacyjne (NIP):
ZAMAWIAJACY:
525 - 000 - 79 - 39
WYKONAWCA:
……………………
§ 5 Gwarancja i serwis:
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony spektrometr absorpcji atomowej wraz z
wyposażeniem spełnia normy techniczne właściwe dla tego typu aparatury, co zostało
potwierdzone certyfikatem CE.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony spektrometr absorpcji atomowej wraz z
wyposażeniem będzie funkcjonował prawidłowo pod warunkiem używania go zgodnie z
dostarczoną instrukcją obsługi.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. .. miesięcznej (co najmniej 12-sto miesięcznej)
gwarancji na zakupioną aparaturę.
4. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru
aparatury, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy. Po podpisaniu protokołu
odbioru Wykonawca wręczy Zamawiającemu dokument gwarancji stanowiący o zakresie
odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz prawach i obowiązkach
wynikających z udzielonej gwarancji.
5. Strony ustalają, że wady/usterki powodujące niesprawność aparatury w okresie objętym
gwarancją zgłaszane będą przez Zamawiającego do firmy …………… (nazwa i adres
firmy) telefonicznie pod nr ……………. i potwierdzone faxem pod nr ………………..
6. W przypadku zmiany siedziby/adresu firmy świadczącej usługi gwarancyjne i
pogwarancyjne, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym Zamawiającego
i wskazania nowego punktu serwisowego, który będzie świadczył serwis gwarancyjny na
rzecz Zamawiającego, pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z dowolnego
serwisu na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji.
7. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania
napraw niezwłocznie i na swój koszt nie później niż w ciągu….. dni (maksymalnie 14
dni), przy czasie reakcji wynoszącym …. godzin (maksymalnie 48 godz.) od chwili
zgłoszenia wady/usterki.
8. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający był
pozbawiony możliwości pełnego korzystania z aparatury będącej przedmiotem niniejszej
Umowy.
9. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min 5 lat po dacie
- 14 -
podpisania protokołu odbioru aparatury w siedzibie Zamawiającego.
§ 6 Pozostałe warunki:
1. Strony ustalają, iż prawem właściwym dla wykonania niniejszej Umowy będzie prawo polskie.
2. Przy wykładni użytych w Umowie terminów handlowych Strony stosują „INCOTERMS
2000”.
3. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, o ile nie będą mogły zostać
rozwiązane polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
- 15 -
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards