zamawiający - Wojskowy Dom Wypoczynkowy Warmia

advertisement
NRUMER SPRAWY 23/2009
Maróz 30.12.2009r
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14000 EURO
ZAMAWIAJĄCY
Wojskowy Dom Wypoczynkowy
„WARMIA” w Waplewie
Maróz 2, 11-015 Olsztynek
Fax: ( 0-89) 513 25 25 ; tel. ; ( 0-89 ) 519 25 25
Zaprasza do złożenia oferty na obsługę informatyczną prowadzoną w siedzibie zamawiającego
I.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia - przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna
2. W zakres usług wchodzi ;
a. Nadzór nad sprzętem komputerowym zainstalowanym w siedzibie Zamawiającego
b. Nadzór nad licencjonowanym oprogramowaniem Zamawiającego ( w tym systemami
operacyjnymi , aplikacjami biurowymi oraz pozostałym oprogramowaniem
aplikacyjnym )
c. Usuwanie awarii sprzętu komputerowego Zamawiającego
d. Administracja lokalną siecią komputerową i zasobami sieciowymi
e. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
f. Profilaktyka antywirusowa ( w tym instalacja i aktualizacja systemów antywirusowych ,
aktualizacja baz sygnatur oraz usuwanie wirusów komputerowych)
g. Stworzenie systemu archiwizacji ważnych danych komputerowych , nadzór nad
archiwizacją tych danych oraz dearchiwizacją odpowiednich danych w razie
zaistnienia takiej konieczności
h. Utrzymywanie w bieżącej sprawności oraz konserwację urządzeń komputerowych i
teleinformatycznych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego
i. Doradztwo , rozbudowa i modernizacja urządzeń komputerowych i sieci
j. Doradztwo w zakresie bieżących problemów związanych z działaniem urządzeń
komputerowych
k. Wykonywanie ekspertyz technicznych i wydawanie opinii w stosunku do sprzętu
informatycznego przeznaczonego do likwidacji i usunięcia z ewidencji
l. Bieżąca archiwizacja zbiorów na nośniki trwałe
m. Comiesięczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa obsługiwanych komputerów
n. Instalacja nowo zakupionego sprzętu komputerowego i programów
o. Monitorowanie zabezpieczeń ( praktyka bezpieczeństwa ) i przekazywanie uwag w
tym zakresie Zamawiającemu
p. Wykonywanie innych czynności w zakresie informatycznym , zleconych przez
Zamawiającego.
3. Lokalizacja prac: WDW „WARMIA” , Maróz 2, 11-015
4. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy –
załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Termin realizacji zamówienia - od chwili zawarcia umowy do 31.12. 2010r.
6. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
II.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków :
1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności ;
NRUMER SPRAWY 23/2009
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
III.
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający żąda złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) :

IV.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
INFORMACJE O
WYKONAWCAMI
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest
Jerzy Ciszkowski tel./fax: 89-519 25 25
V.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
VI.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Oferty można składać:
2) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego - budynek centralny, pokój nr 112, do
dnia
05.01. 2010 roku, do godziny 10.00 w dni robocze w godzinach od 8.00
do 14.00. lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego;
3) Faksem na nr 89 519 25 25;
4) maill [email protected]
(liczy się data wpływu oferty).
1.
Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi
05.01.2010 r. o godz. 10.30
w siedzibie Zamawiającego w pokój 112 w dniu
VII.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”
stanowiącymi załącznik nr 1
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia
publicznego musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
VIII. OCENA OFERT
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego w terminie,
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny
ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców w zakresie kryterium – cena – 100 %.
NRUMER SPRAWY 23/2009
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia ofert dodatkowych.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy do wypełnienia.- Zał. nr 1
2. Projekt umowy – Zał. nr 2
Zamawiający zaleca do sporządzenia oferty wykorzystanie druków załączonych do Zapytania
ofertowego.
Dyrektor WDW „WARMIA” w Waplewie
mgr Sergiusz Misiejuk
NRUMER SPRAWY 23/2009
Załącznik nr 1
( pieczęć adresowa firmy )
Miejscowość ……………………………..
Data ……………………
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
Ja / My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa i adres firmy )
e-maill
; …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu : ………………………………:Numer faksu : ……………………………:
Numer REGON : …………………………:Numer NIP : ………………………………:
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym nr sprawy ............. dotyczącym obsługi
informatycznej
na potrzeby :
Wojskowego Domu Wypoczynkowego „ WARMIA” w Waplewie
1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem
ofertowym.
2. OŚWIADCZAMY(Y) , że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia za zryczałtowaną opłatę miesięczną :
Cena netto : ……………………………… zł
Słownie : ……………………………………………………………………………………………….
VAT : ……………………………………… zł
Słownie : ……………………………………………………………………………………………….
Cena brutto : …………………………… zł
Słownie : ………………………………………………………………………………………………..
4. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym
w zapytaniu ofertowym
5. AKCEPTUJE(MY) warunki umowy określone przez Zamawiającego.
6. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam
zamówienia jest : .............................................................. , tel. ..............................
.................................... dnia ........................
……………………………………….
podpis i pieczęć Wykonawcy/ wykonawców
NRUMER SPRAWY 23/2009
UMOWA Nr ........
zawarta dnia ........................ w Marózie pomiędzy:
Wojskowym Domem Wypoczynkowym „Warmia” w Waplewie, Maróz 2, 11-015 Olsztynek
reprezentowanym przez

Dyrektora – Sergiusz Misiejuk
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
....................................................................
reprezentowanym przez:
 ...................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu
postępowania w formie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych
&1
1. Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji obsługę informatyczną ,
prowadzoną w siedzibie Zamawiającego.
2. W zakres usług objętych niniejszą umową wchodzi ;
1) Nadzór nad sprzętem komputerowym zainstalowanym w siedzibie Zamawiającego
2) Nadzór nad licencjonowanym oprogramowaniem Zamawiającego ( w tym systemami
operacyjnymi , aplikacjami biurowymi oraz pozostałym oprogramowaniem
aplikacyjnym )
3) Usuwanie awarii sprzętu komputerowego Zamawiającego
4) Administracja lokalną siecią komputerową i zasobami sieciowymi
5) Zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
6) Profilaktyka antywirusowa ( w tym instalacja i aktualizacja systemów antywirusowych ,
aktualizacja baz sygnatur oraz usuwanie wirusów komputerowych)
7) Stworzenie systemu archiwizacji ważnych danych komputerowych , nadzór nad
archiwizacją tych danych oraz dearchiwizacją odpowiednich danych w razie
zaistnienia takiej konieczności
8) Utrzymywanie w bieżącej sprawności oraz konserwację urządzeń komputerowych i
teleinformatycznych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego
9) Doradztwo , rozbudowa i modernizacja urządzeń komputerowych i sieci
10) Doradztwo w zakresie bieżących problemów związanych z działaniem urządzeń
komputerowych
11) Wykonywanie ekspertyz technicznych i wydawanie opinii w stosunku do sprzętu
informatycznego przeznaczonego do likwidacji i usunięcia z ewidencji
12) Bieżąca archiwizacja zbiorów na nośniki trwałe
13) Comiesięczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa obsługiwanych komputerów
14) Instalacja nowo zakupionego sprzętu komputerowego i programów
15) Monitorowanie zabezpieczeń ( praktyka bezpieczeństwa ) i przekazywanie uwag w
tym zakresie Zamawiającemu
16) Wykonywanie innych czynności w zakresie objętym umową , zleconych przez
Zamawiającego.
&2
1. Za prace wymienione w &1 ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy – w rozliczeniu
miesięcznym kwotę …… zł netto (słownie: ……… ) powiększoną o 22% podatku VAT , na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca faktury
NRUMER SPRAWY 23/2009
VAT. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1 Zamawiający zapłaci za materiały i części
zużyte przy konserwacji , naprawie, rozbudowie i modernizacji sprzętu komputerowego, na
podstawie oddzielnie wystawionej faktury VAT.
3. Wykonywanie czynności nie zawartych w &1 ust. 2 podlega dodatkowej opłacie , ustalonej
każdorazowo w zależności od charakteru prac . W takim przypadku Zamawiający wystawi
pisemne zlecenie określające zakres czynności do wykonania i na tej podstawie zostanie
ustalona kwota realizacji dodatkowego zamówienia.
&3
1. Wykonawca zobowiązuje się do co najmniej czterokrotnego w miesiącu obligatoryjnego
przybycia do siedziby Zamawiającego w godz. 08.00 – 15.00 celem realizacji niniejszej
umowy. Terminy ustalane będą telefonicznie z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do Zamawiającego w trybie natychmiastowym w
przypadku awarii sieci komputerowej i sprzętu komputerowego nie obciążając Zamawiającego
dodatkowymi kosztami związanymi z dojazdem do siedziby zamawiającego
3. Zgłoszenia serwisowe przekazywane będą przez pracowników Zamawiającego do
Wykonawcy w godz. od 7.30 do 17.00
4. Konsultacje telefoniczne pracowników Zamawiającego z Wykonawcą w sprawach
funkcjonowania sprzętu i urządzeń komputerowych w godz. od 07.00 do 20.00
5. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu komputerowego Wykonawca zobowiązuje się do
rozpoczęcia działań naprawczych maksymalnie do 12 godzin od momentu przyjęcia
zgłoszenia
6. Naprawa sprzętu komputerowego odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, a w razie
niemożliwości naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, transport sprzętu do serwisu na
koszt Wykonawcy.
&4
1. Wykonawca Oświadcza , że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami , potencjałem
technicznym i technologicznym do realizacji niniejszej umowy
2. Do wykonania usługi na podstawie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy uprawnieni są;
........................................... Osoby te składają w formie pisemnej zobowiązania o
zachowaniu tajemnicy oraz ochrony danych osobowych .
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy z należytą
starannością oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i merytorycznej
4. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy sprzętu komputerowego w technicznie
uzasadnionym czasie mając na uwadze charakter i wielkość uszkodzenia oraz czas
niezbędny na sprowadzenie części zamiennych lub materiałów
5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na każde wezwanie związane z
realizacją niniejszej umowy : dostęp do odpowiednich pomieszczeń , dokumenty
zainstalowanego sprzętu i oprogramowania.
&5
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Zamawiającego wynikłe z :
1) Nieumiejętnego posługiwania się przez pracowników Zamawiającego urządzeniami i
oprogramowaniem
2) Skutków działania wirusów komputerowych
2. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z warunków umowy oraz niestarannego
wykonywania prac serwisowych Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia strat
Zamawiającego wynikających z wad wykonanej pracy serwisowej. Wysokość odszkodowania
może wynosić do 100% wartości wynagrodzenia za bieżący miesiąc usług.
3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w danym miesiącu Zamawiającemu
przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia
brutto, za każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu usług
NRUMER SPRAWY 23/2009
4. Jeżeli okres niewykonania lub nienależytego wykonania usług przekroczy 3 dni , Zamawiający
będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia , niezależnie od
uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych , o których mowa w ust. 3
5. Za rozwiązanie przez Zamawiającego umowy na skutek okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto
&6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 06.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 – dniowego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania informacji o zakresie usług niniejszej umowy
innym podmiotom
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiającego
6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego
8. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download