umowa pożyczki - Inwestycje.pl

advertisement
UMOWA POŻYCZKI
Zawarta w dniu ...................... w ................................ pomiędzy ..........................................................................................,
zamieszkałym w .................................. przy ul. ....................................................................... legitymującym się dowodem
osobistym nr ............................... wydanym przez .........................................................., i zwanym dalej Pożyczkodawcą,
a
.........................................................., zamieszkałym w .................................. przy ul. .........................................................
legitymującym się dowodem osobistym nr ........................... wydanym przez ..................................................., i zwanym
dalej Pożyczkobiorcą.
§1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ........................................................................ (słownie:
............................................................................................................................................................ ) na okres od dnia
..................... do dnia ................... . Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości .........% w
stosunku miesięcznym/rocznym *), co stanowi łącznie kwotę ................................................... (słownie: ............................
................................................................................................................................)
§2
Pożyczkobiorca wymienioną w § 1 kwotę pożyczki przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.
§3
Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci kwotę pożyczki wraz z odsetkami w następnym dniu po upływie terminu
określonego w § 1.
§4
W razie opóźnienia w zwrocie pożyczki poza termin określony w § 3, Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w
wysokości ........................... za każdy dzień zwłoki.
§5
Za zgodą obydwu Stron można przesunąć spłatę pożyczki. Zgoda taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem
nieważności. Zwrot pożyczki zostanie pokwitowany na odwrocie niniejszej umowy, na każdym jej egzemplarzu.
§6
Podatek od czynności cywilno - prawnych opłaci ........................................................
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
.......................................................
Pożyczkodawca
..................................................
Pożyczkobiorca
Download