002_co_to_jest_filoz..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu
www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
CO TO JEST FILOZOFIA ?
Myśliciel, August
Rodin
[E. Wójcicka - Romaniuk] edukacja filozoficzna, gimnazjum,
CO TO JEST FILOZOFIA ? – lekcja 2
CZYM JEST FILOZOFIA?
Jak twierdził Arystoteles
definicja jest podstawą prawidłowych
pojęć dlatego też chcąc mówić o filozofii
należy zacząć od odpowiedzi na pytanie
- czym jest filozofia?
Arystoteles
ETYMOLOGIA
Najprościej zdefiniować pojęcie
"filozofia„ opierając się na etymologii.
Etymologicznie filozofia
(gr. φιλοσοφία, łac. philosophia)
jest słowem greckim, pochodzi
od φιλέω phileo – kochać i σοφία
sophia – mądrość,
w dosłownym sensie oznacza
umiłowanie mądrości lub miłość
mądrości. Słowo to początkowo
oznaczało w ogóle mądrość, ogół wiedzy
czy wykształcenie.
PITAGORAS I FILOZOFIA
Podobno Pitagoras jako pierwszy
użył słowa „filozofia” , dla odróżnienia
mądrości, która jest rzeczą boską od
miłości mądrości, która to dostępna jest
ludziom. Według Pitagorasa mądry jest
tylko bóg, człowiek może co najwyżej
dążyć do mądrości.
Pitagoras
PITAGORAS I FILOZOFIA
"(...) uważano za mędrców i
nazywano tak wszystkich tych, którzy
badali naturę świata, a nazwa ta
przetrwała do czasów Pitagorasa. Ten (...)
miał przybyć do Fliuntu i rozprawiać na
pewne tematy obszernie i uczenie z
władcą Fliuntyjczyków, Leonem. Dziwiąc
się jego rozumowi i wymowie Leon
zapytał go, na jakiej umiejętności
najbardziej się opiera. Na to tamten
odparł, że wprawdzie nie zna żadnej
umiejętności, jest jednak filozofem.
Zdumiony tą nową nazwą, Leon zapytał,
któż to są ci filozofowie i czymże różnią
się oni od innych ludzi. Pitagoras odrzekł
na to, że wydaje mu się, iż życie ludzkie
przypomina zjazd, który się odbywa z
największą
okazałością
podczas
uroczystych igrzysk całej Grecji.
Pitagoras
PITAGORAS I FILOZOFIA
Albowiem podobnie jak jedni
ubiegają się tam o sławę i zaszczytny
wieniec, innych zaś sprowadza chęć zarobku
i zysku na kupnie lub sprzedaży, a są też
tacy, i to chyba najbardziej szlachetni,
którzy nie szukają ani poklasku, ani zysku,
lecz przybyli po to, żeby zobaczyć i pilnie się
przypatrzyć, co i w jaki sposób się tam
odbywa, tak samo i my przyszliśmy do tego
życia z innego życia i świata jak gdyby z
jakiegoś miasta na jakiś uroczysty zjazd,
jedni, by służyć sławie, inni pieniądzom, a
rzadko zdarzają się tacy, co za nic mając
wszystko, gorliwie dociekają istoty rzeczy:
tych on nazywa miłośnikami mądrości, to
jest właśnie filozofami. I tak jak tam
najbardziej szlachetnie jest tylko przyglądać
się, niczego dla siebie nie zyskując,
podobnie i w życiu oglądanie i poznawanie
istoty rzeczy znacznie przewyższa wszelkie
inne zainteresowania.” (Cyceron, Pisma
filozoficzne, tom III, PWN, 1961)
Twierdzenie Pitagorasa
PRZEDMIOT FILOZOFII
Przez wieki przedmiot
zainteresowania filozofii zmieniał się:
Był okres, gdy przedmiot filozofii
stanowiła tylko i wyłącznie przyroda,
zwracano wówczas uwagę wyłącznie na
zjawiska przyrodnicze.
Anaksymenes z Miletu
Były okresy, gdy przedmiotem
filozofii były normy moralne, Bóg i
dusza, tylko one i ich poznanie były
ważne dla ludzi.
Augustyn z Hippony
PRZEDMIOT FILOZOFII
Był okres, gdy w filozofii
traktowano prawie wyłącznie o
psychologii, w niej widziano podstawę
poznania ludzkiego,
i wraz ze zmianą poglądu na naturę
poznania zmienił się też przedmiot
filozofii.
John Locke
Były okresy, gdy rzeczywisty
świat był przedmiotem filozofii, ale były
i takie kiedy ograniczano go do zjawisk
czy do myśli ludzkich o świecie.
Były okresy, gdy wątpiono nawet
w to, że filozofia jest nauką
George Berkeley
KONCEPCJE FILOZOFII
Szkoła Ateńska, Rafael Santi
Rembrandt, Medytujący filozof
Filozofia na średniowiecznej miniaturze
Jacques-Louis David, Śmierć Sokratesa
Można wymienić kilka czy nawet kilkanaście koncepcji filozofii. Oto kilka
najbardziej znanych:
KLASYCZNA KONCEPCJA
FILOZOFII
Klasyczna koncepcja filozofii:
Uniwersalna nauka, badająca to,
co istotne i konieczne, docierająca do
elementarnych składowych świata,
abstrahująca od jednostkowych
własności,
lub inaczej
- wiedza o charakterze racjonalnym,
mająca swój odrębny przedmiot
i metodę. Jeżeli przedmiotem jest np.
byt, prowadzi do poznania ostatecznych
przyczyn jego istnienia, jeżeli np.
poznanie, bada podstawy prawdziwości
i warunki oceny wyników ludzkiego
poznania.
Kartezjusz
POZYTYWISTYCZNA KONCEPCJA
FILOZOFII
Pozytywistyczna koncepcja
filozofii:
Związana ze scjentyzmem,
stanowi syntezę wyników nauk
empirycznych. Według jej zwolenników
filozofia nie stanowi odrębnej nauki,
nie ma własnych metod ani własnego
przedmiotu, stanowi kontynuacją nauk
szczegółowych, ewentualnie stanowi
przegląd ich teorii.
Auguste Comte
LINGWISTYCZNA KONCEPCJA
FILOZOFII
Lingwistyczna koncepcja filozofii:
Logiczna analiza pojęć i badanie
formalnych struktur teorii.
Klasyczna dotąd problematyka
filozofii nie jest jeszcze przygotowana
do jakichkolwiek racjonalnych
rozstrzygnięć. Racjonalnie można się
zajmować sposobem mówienia,
charakterem i strukturą języka
filozoficznego .
G. E. Moore
IRRACJONALISTYCZNA
KONCEPCJA FILOZOFII
Irracjonalistyczna koncepcja
filozofii:
Dział kultury łączący w sobie
elementy wiedzy naukowej, sztuki i
religii, refleksja filozoficzna polega na
wyrażaniu przeżyć przez podmiot.
To światopogląd, sztuka bycia,
postawa życiowa czyli osobiście
zorientowane ujęcie sensu całości czy
miejsca człowieka we wszechświecie.
Stanowi ekspresję podmiotu
filozofującego
Zygmunt Freud
FILOZOFIA ŻYCIOWA
Warto zwrócić uwagę na potoczne rozumienie pojęcia „filozofia”, w tym sensie
oznacza ono, nie naukę a pogląd na świat. Często mówi się o filozofii życiowej czy
filozofii jakiegoś człowieka, mając na myśli zbiór przekonań, które ktoś wyznaje. Tak
rozumiane pojęcie nie może być rozpatrywane pod względem naukowym, stanowi
bowiem odzwierciedlenie indywidualnych uczuć, zasad i przekonań.
"Thelma i Louise"
CZY WARTO FILOZOFOWAĆ ?
„Powinniśmy albo zajmować się
filozofią, albo pożegnać się z życiem
i odejść stąd, ponieważ wszystko poza
tym jest bezsensowne i bezwartościowe”
(Arystoteles, Zachęta do filozofii. Fizyka,
PWN, 2009)
CZY WARTO FILOZOFOWAĆ ?
„Odkąd istnieje nauka, nie ustają
wysiłki, aby wyjść poza rozważania
częściowe i objąć w jednej nauce wszystko,
co istnieje; nie ustają próby, by obok nauk
specjalnych zbudować naukę, która da
pogląd na świat: ta nauka była i jest
nazywana filozofią. To nauka, której zakres
jest zatem z wszystkich nauk
najobszerniejszy i pojęcia najogólniejsze.
Jeśli zaś zdarza się, że filozofia ze
swego wielkiego zakresu wybiera jakąś część
i o niej traktuje specjalnie, to dzieje się to ze
względu na tej części szczególną wagę i
wartość. Jest to nauka o tym, co dla
ludzkości najważniejsze i najcenniejsze.
I tylko tyle można powiedzieć o
przedmiocie filozofii. Poza tym ulegał on
ciągłym przemianom; ulegał im w miarę
tego, jak rozszerzał się zakres znanych i
badanych przedmiotów i jak zmieniała się
ich ocena.” (Tatarkiewicz W., Historia
filozofii , T 1, PWN, 2009)
Władysław Tatarkiewicz
BIBLIOGRAFIA





Arystoteles, Zachęta do filozofii. Fizyka, PWN, 2009
Cyceron, Pisma filozoficzne, tom III, PWN, 1961
Czeżowski T., Główne zasady nauk filozoficznych, Toruń 1946
Kopaliński W., Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wydawnicza RYTM,
Warszawa, 2006
Tatarkiewicz W., Historia filozofii , T I, PWN, 2009
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards