umowa rewident SPZOZ w Sanoku 2014

advertisement
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY
U M O W A Nr …………
zawarta w dniu 2014-……-…… pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. 800 - lecia 26
wpisanym do KRS 0000059726, REGON 370444345, NIP 687-16-40-438
reprezentowanym przez:
Dyrektor – Adam Siembab
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym / SPZOZ w Sanoku
a
............................................................................................................................,
z siedzibą w ................................, przy ul. ........................................................................, wpisaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w ....................................................................
pod nr KRS .................................... . *
……………………………………………………………………………………………,
zamieszkałą/ym w ….. przy ul. ………………., (..-…) …………,
NIP: ....................., PESEL: .....................
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ……........................................................……
z siedzibą w ………………, ul. …………….. , (…-…..) …………..,
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP ……………., Regon …………………*
* niepotrzebne skreślić
reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego przez Powiat Sanocki postępowania o zamówienie publiczne w trybie
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania obejmującego badanie i ocenę sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku (zwanego w
treści umowy SPZOZ w Sanoku)
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od: 01.12.2014 r. do 17.04.2015 r.
§ 2.
1. Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na
dzień 31.12.2014 roku w oparciu o stanowiące jego podstawę księgi rachunkowe.
2. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.330 z późn. zm), ustawą z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym ( Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm) oraz normami wykonywania zawodu
ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, przy uwzględnieniu wytycznych stanowiących
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Badanie sprawozdania finansowego ma wskazać, czy oddaje ono w sposób rzetelny i prawidłowy
sytuację finansową SPZOZ w Sanoku. Wyniki badania prawidłowości i rzetelności sprawozdania
finansowego zostaną przedstawione w formie opinii i raportu.
4. Wykonawca oświadcza, że:
- badanie i ocena sprawozdania finansowego zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U.
z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm),
- przy badaniu i ocenie sprawozdania finansowego dołoży należytej staranności oraz uwzględni
wszelkie przepisy prawa, a w szczególności dotyczące ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.330 z późn. zm),
- spełnia warunki określone ustawą ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym( Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm).
5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi bezstronności i niezależności określone w art. 66
Ustawy o rachunkowości.
§3
1. Badanie sprawozdania finansowego za dany rok zostanie przeprowadzone, w następujących
etapach:
- badanie wstępne - IV kwartał 2014 r. oraz styczeń 2015 r.
- obserwacja lub uczestnictwo w spisie z natury;
- właściwe badanie rocznego sprawozdania finansowego do dnia 31.03.2015 r., przy czym
liczba godzin nie będzie niższa niż zaproponowana w harmonogramie dołączonym do oferty.
2. Czynności badawcze odbywają się w siedzibie SPZOZ w Sanoku w godzinach 7:30 do 14:35.
3. Pięć egzemplarzy opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za okres 12
miesięcy kończących się 31.12.2014 r. i raportu uzupełniającego w/w opinię zostaną przekazane
Zleceniodawcy w formie pisemnej do dnia 17 kwietnia 2015 roku.
4. W razie wydania opinii z zastrzeżeniami co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania
finansowego, albo wydania opinii negatywnej, opinia będzie zawierać uzasadnienie.
§4
1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi w siedzibie SPZOZ w Sanoku zespół
wyznaczony przez Wykonawcę.
a. Funkcję kluczowego biegłego rewidenta pełnić będzie……………………………………..- nr
…………………………..(wg oferty).
b. Pozostały skład zespołu zgodny będzie ze złożoną ofertą, co do ilości osób, ich doświadczenia i
kwalifikacji.
2. Jeżeli Wykonawca oprócz biegłych rewidentów zatrudni do badania sprawozdania finansowego
osoby nieposiadające uprawnień biegłego rewidenta ( aplikantów, asystentów), to ryzyko z tego tytułu
obciążać będzie Wykonawcę i biegłego rewidenta nadzorującego pracę osób nieposiadających
uprawnień.
3. Zamawiający dopuszcza jedynie w sytuacjach losowych zmianę kluczowego biegłego rewidenta.
Wykonawca oświadcza, że w razie takiej zmiany wskaże osobę legitymującą się co najmniej takim
doświadczeniem i kwalifikacjami, jak osoba wskazana w ofercie.
§5
1. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością
zawodową i gospodarnością, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
finansowych i innych uzyskanych w czasie badania.
2. Wykonawca dokona analizy porównawczej za badany rok i za dwa poprzedzające go lata.
3. Wykonawca a dokona weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych.
4. Wykonawca zapozna się z istotnymi umowami, których stroną jest badany podmiot, co winno
znaleźć odzwierciedlenie w ocenie jednostki.
5. Dokumentacja badania będzie przez Wykonawcę przechowywana przez 5 lat od daty sporządzenia
opinii i raportu.
§6
Biegły rewident jest zobowiązany do udziału w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku w
celu przedstawienia wyników badania.
§7
Zamawiający zobowiązują się do:
1. Udostępnienia sprawozdania finansowego (przedstawionego do badania w ostatecznej wersji), ksiąg
rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentacji finansowo-księgowej, a także innych
dokumentów wymaganych przez Wykonawcę.
2. Udostępnienia zawartych umów i innych dokumentów mających związek z przedmiotem badania.
3. Udzielania wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania.
4. Poinformowania Wykonawcy na 7 dni przed spisami z natury o ich terminach w celu ich
obserwacji lub uczestnictwa.
5. Podania wykonawcy czasowego harmonogramu zamknięcia ksiąg i daty sporządzenia sprawozdania
finansowego.
6. Złożenia oświadczeń na temat kompletności ujęcia danych w księgach, ujawnienia wszelkich
zobowiązań warunkowych oraz zdarzeń, jakie nastąpiły po dacie bilansu, a także innych ważnych
zdarzeń, rzutujących na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg, których drogą
badania nie da się ustalić.
7. Udzielania potrzebnych informacji dotyczących między innymi spraw przygotowanych do
postępowania sądowego oraz znajdujących się w toku tego postępowania.
8. Współdziałania z Wykonawcą w celu sprawnego przebiegu wykonania umowy.
§8
1. Ustala się wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ
w Sanoku za 2014 rok, zakończonego sporządzeniem opinii i raportu w kwocie
brutto:……………………… złotych ( słownie złotych:……………………………).
2. Faktura VAT za wykonaną usługę zostanie wystawiona po przekazaniu opinii i raportu w oparciu o
podpisany przez osoby upoważnione protokół wykonania usługi.
3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT po wykonaniu usługi, w terminie 30 dni licząc od dnia
doręczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Należność z fraktury VAT płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
……..………………………..
5. Ceną obowiązującą jest cena brutto, która nie może ulec zmianie
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi całość i obejmuje takie elementy jak delegacje,
zakwaterowanie, diety, koszty telefonów, przesyłek kurierskich itp.
§9
1. W wypadku nieterminowej realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w
szczególności uchybienia terminom określonym w §3 pkt. 3 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o
którym mowa w § 8 ust.1 za każdy dzień opóźnienia (zwłoki).
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 8 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia, o
którym mowa w § 8 ust.1 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
4. Kary, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma
prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 10.
Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przyjęcie przez Wykonawcę
poręczenia tych wierzytelności przez osoby trzecie – bez pisemnej zgody Zamawiającego – jest
niedopuszczalne.
§ 11.
Wszelkie spory między stronami, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego .
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 13.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej i odpowiedniej reprezentacji,
pod rygorem nieważności tych zmian.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
1. Wytyczne dotyczących badania rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Sanoku za
2014 rok
Zamawiający
Wykonawca
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY nr ……………….
Wytyczne dotyczące badania rocznego sprawozdania Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2014
1. Badanie wstępne:
1) Rozpoznanie i ustalenie stanu prawnego podmiotu, a w tym ustalenie m.in.:
- formy prawnej podmiotu,
- przedmiotu działalności,
- podstawy prawnej działalności,
- organu rejestrowego, daty wpisu do rejestru,
- rejestracji podatkowej.
2) Rozpoznanie struktury organizacyjnej, obsady stanowisk, ustalenie stanu zatrudnienia.
3) Rozpoznanie otoczenia, środowiska, rynku działalności podmiotu.
4) Pozyskanie informacji dotyczących ostatniego badania sprawozdania finansowego, jego
zatwierdzenia, podziału wyniku finansowego oraz kształtowania się kapitałów własnych.
5) Rozpoznanie systemu rachunkowości wraz z dokonaniem oceny jakości i prawidłowości
działania, z uwzględnieniem elementów, na które wpływa środowisko informatyczne.
6) Rozpoznanie systemu kontroli wewnętrznej – jego koncepcji i skuteczności działania.
7) Obserwacja przebiegu spisu z natury rzeczowych składników majątku.
8) Wstępne określenie sytuacji majątkowo-finansowej.
9) Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych organów kontroli.
10) Zapoznanie się z uchwałami podmiotu tworzącego.
11) Zapoznanie się z wynikami ekonomiczno-finansowymi z dwóch lat poprzednich.
12) Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń biegłych rewidentów z roku poprzedniego.
13)Opracowanie planu i programu badania.
2. Badanie właściwe aktywów i pasywów:
1) Ustalenie istotności ogólnej i cząstkowej oraz ryzyka badania.
2)Kontrola wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, w
szczególności:
- prawidłowości inwentaryzacji,
- poprawności zakwalifikowania,
- prawidłowości ewidencji syntetycznej i analitycznej,
- udokumentowania zmian w stanie, tj. przychodów, zmniejszeń, przecen itp. (dowodów
OT, PT i innych),
- prawidłowości stosowania stawek amortyzacji bilansowej i podatkowej,
- budowy środków trwałych, ich finansowania i rozliczania,
- zaliczki na budowę środków trwałych,
- stanu maszyn i urządzeń związanych z budową środków trwałych,
- prawidłowości wyceny w ciągu roku i na dzień bilansowy.
3) Kontrola inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych, w tym w szczególności:
- prawidłowości inwentaryzacji,
- prawidłowości zakwalifikowania do inwestycji nieruchomości oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
- prawidłowości ewidencji,
- prawidłowości wyceny w ciągu roku i na dzień bilansowy,
- aktualizacji wyceny nieruchomości i aktywów finansowych.
4) Kontrola zapasów (materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych,
towarów, zaliczek), w tym w szczególności:
- prawidłowości spisu z natury,
- prawidłowości ewidencji syntetycznej i analitycznej,
- wyceny w ciągu roku i na dzień bilansowy,
- metody rozchodu,
- rozliczenia zakupu z dostawcami,
- kontroli rozchodu materiałów do zużycia i produktów do sprzedaży,
- dostawy niefakturowane w drodze.
5) Kontrola należności, zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, w tym w
szczególności:
- prawidłowości inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald i metodą weryfikacji sald,
- prawidłowości ewidencji,
- oceny realności sald i stopnia egzekwowalności,
- zgodności sald rozrachunków publiczno-prawnych z deklaracjami,
- terminowości płatności należności i zobowiązań, naliczanie odsetek z tytułu
nieterminowo regulowanych należności i zobowiązań,
- wyceny należności i zobowiązań w ciągu roku i na dzień bilansowy,
- poprawności rozliczeń z tytułu wynagrodzeń oraz świadczeń ZUS,
- odpisów aktualizujących wartości należności,
- zobowiązań warunkowych,
- zobowiązań zabezpieczonych na majątku podmiotu,
- kontroli rezerw na zobowiązania.
6) Kontrola środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, w tym w szczególności:
- prawidłowości inwentaryzacji,
- prawidłowości ewidencji, udokumentowanie obrotu, pieniężnego i kredytów,
- wyceny w ciągu roku i na dzień bilansowy,
- dyscypliny finansowej.
7) Kontrola kosztów działalności, strat nadzwyczajnych, w tym w szczególności:
- prawidłowości ewidencji kosztów w zespołach 4-tym i 5-tym,
- udokumentowanie wydatków, kontrola wydatków,
- rozliczeń i kalkulacji kosztów w zakresie wyrobów gotowych i usług,
- rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynne i bierne),
- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe,
- strat nadzwyczajnych.
8) Kontrola przychodów, zysków nadzwyczajnych, w tym w szczególności:
- udokumentowanie sprzedaży produktów, usług i pozostałych składników majątku,
- korekta sprzedaży,
- pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne,
- ustalenie wyniku finansowego brutto,
- podatek dochodowy,
- zysk netto (strata netto).
9) Kontrola kapitałów (funduszy) własnych, w tym w szczególności:
- kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego),
- kapitału zapasowego (funduszu zakładu),
- kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny,
- podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych,
- podziału zysku/pokrycia straty z lat ubiegłych.
10) Kontrola rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale
(funduszu) własnym.
11) Sprawdzenie poprawności sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień
(szczegółowość nie mniejsza, niż wynikająca z zapisów ustawy o rachunkowości).
12) Ocena aktywów i pasywów oraz ocena sytuacji finansowej, a w tym:
- ocena zmian aktywów i pasywów,
- ocena wyników finansowych,
- ocena wskaźników (w tym w szczególności: ocena wskaźników rentowności, płynności
finansowej, wskaźników rotacji, wskaźników do analizy poziomej i pionowej bilansu,
wskaźników przepływów finansowych, innych),
- ocena sytuacji finansowej.
13) Ocena ewentualnych zdarzeń powstałych po dacie sporządzenia sprawozdania
finansowego.
14) Ocena zdolności jednostki do kontynuacji działalności w roku następnym po roku
badanym.
15) Badanie końcowe, a w tym:
- podsumowanie wyników badania,
- omówienie wyników badania z kierownictwem podmiotu,
- przekazanie opinii biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego
uzupełniającego opinię kierownictwu badanego podmiotu.
3. Czynności badawcze odbywają się w siedzibie badanego podmiotu. Badanie sprawozdania
finansowego ma wskazać, czy oddaje ono w sposób rzetelny i prawidłowy sytuację finansową
badanego podmiotu.
4. Biegły rewident musi się zapoznać z istotnymi umowami, których stroną jest badany
podmiot, co winno znaleźć odzwierciedlenie w ocenie badanego podmiotu.
5. Biegły dokona analizy porównawczej za badany rok i za dwa poprzedzające go lata
obrotowe.
6. Sprawozdanie finansowe wszystkich podmiotów leczniczych musi zawierać:
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- sprawozdanie z działalności jednostki,
- wykaz należności i zobowiązań wraz z listą dłużników i wierzycieli
z uwzględnieniem struktury wiekowej należności i zobowiązań (3, 6, 9,12, >12 miesięcy).
7. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych, których wierzytelności objęte są cesją
musi zawierać wykaz cesji wierzytelności z uwzględnieniem nazwy cedenta i cesjonariusza,
tytułu zobowiązania i kwoty cesji.
8. Biegły rewident jest zobowiązany do udziału w posiedzeniu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu przedstawienia wyników
badania.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards