Wzór_umowy_moduł_1_gminy

advertisement
Wzór umowy moduł 1 gminy na utworzenie i bieżące funkcjonowania
UMOWA Nr
zawarta w dniu
2017 r. w Olsztynie, w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację
zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „Maluch plus” 2017 realizowanym w 2017 roku, oraz w ogłoszeniu konkursowym
„MALUCH plus” 2017 zwanym dalej „Ogłoszeniem”, pomiędzy:
Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Pana Marcina Jastrzębskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,
zwanym dalej „Organem Zlecającym”
a
/Nazwa Gminy/ zwanym dalej „Gminą”, reprezentowaną przez
Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016,
poz. 1870 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016, poz.157), - zwanej dalej „ustawą” oraz Resortowym
programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017
realizowanym w 2017 roku – zwanym dalej Programem, Strony niniejszej Umowy ustalają, co
następuje:
§1
1. Organ Zlecający przekaże Zleceniobiorcy środki finansowe w formie dotacji celowej, w ramach
działu 855 rozdziału w wysokości łącznie
zł (słownie: ..............), z przeznaczeniem
na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
tj. utworzenie w 2017 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania w .. ..........zwanego dalej „Zadaniem”,
na podstawie złożonej oferty, w tym:
a. na wydatki majątkowe (§ …) w kwocie ……….. zł (słownie: ……)
z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia w 2017 r. …... nowych miejsc
w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
b. na wydatki bieżące (§ …) w kwocie ……….. zł (słownie: ……) z przeznaczeniem
na dofinansowanie utworzenia w 2017 r. …... nowych miejsc w instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3,
c. na wydatki bieżące (§ …) w kwocie ……….. zł (słownie: ……) z przeznaczeniem
na dofinansowanie funkcjonowania …. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3, utworzonych przez Gminę w 2017 r.
2. Przyznane środki finansowe będą przekazywane na rachunek bieżący Gminy, na zasadzie
refundacji poniesionych kosztów, maksymalnie do wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1,
w miesięcznych transzach do 30 dnia każdego miesiąca, pod warunkiem dostępności środków
na rachunku bankowym Organu Zlecającego, na podstawie wniosku Gminy, który stanowi
załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3. W przypadku wniosku o wypłatę środków z
dotacji dotyczących utworzenia nowych miejsc, Gmina dołącza zestawienie dokumentów
księgowych (sprawdzonych i zatwierdzonych do zapłaty bądź już opłaconych).
3. Pierwsza transza środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 a i b,
zostanie przekazana zaliczkowo na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 1
do umowy, w wysokości nie więcej niż 50% łącznej dotacji przyznanej na ten cel. Kolejne
transze będą przekazywane na zasadach określonych w ust. 2 po rozliczeniu zaliczki.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, Gmina zobowiązana jest przedkładać Organowi
Zlecającemu w terminie do 2 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
poniesiono koszt podlegający refundacji, przez okres realizacji zadania.
5. Środki z dotacji będą przekazywane nie później, niż w terminie 30 dni kalendarzowych, od dnia
prawidłowo złożonego i wypełnionego wniosku.
6. Środki dotacji, o których mowa w ust. 1 pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017
rok w części 83, poz. 58, i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3.
7. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków
finansowych otrzymanych na realizację zadania z dotacji celowej i wydatków dokonywanych
z tych środków oraz wydatków dokonywanych ze środków własnych, w sposób umożliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
8. Wysokość dotacji określona w ust. 1, stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania,
przy czym na utworzenie 1 miejsca w 2016 r. dotacja wynosi nie więcej niż …. Zł, a na
funkcjonowanie 1 miejsca utworzonego w 2016 r. dotacja wynosi miesięcznie nie więcej niż
…. Zł.
9. Gmina zobowiązuje się do wydatkowania, na realizację zadania, wkładu własnego
stanowiącego, co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.
10. W przypadku, gdy Gmina, na realizację zadania, wydatkuje wkład własny niższy niż określony
w ust. 9, kwota dotacji określonej w ust. 1 ulega zmniejszeniu z zachowaniem udziału
procentowego określonego w ust. 8 i 9.
11. W przypadku, gdy Gmina na realizację zadania wydatkuje wkład własny wyższy niż określony
w ust. 9, kwota dotacji ustalona w ust. 1 nie ulega zmianie.
12. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych na realizację
zadania określonego w § 1 ust. 1 zgodnie z celem, na jaki je uzyskała i na warunkach
określonych w Umowie.
13. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r. Termin zakończenia zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia
2017 r.
14. Koszty kwalifikowane na utworzenie nowych miejsc opieki dotyczą okresu do dnia wpisania
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, a koszty
kwalifikowane na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczą okresu rozpoczynającego
się nie wcześniej niż od dnia wpisania do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu
dziennych opiekunów.
§2
1. Gmina oświadcza, że są jej znane warunki udzielania dotacji celowej oraz że dotacja, o której
mowa w § 1, będzie wykorzystana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
2. Gmina w okresie realizacji zadania, może dokonać przesunięć wydatków w ramach
poszczególnych pozycji kosztorysu. Przesunięcia wydatków nie mogą spowodować
zwiększenia udziału dotacji powyżej 80% wartości kosztorysu.
3. Konieczność dokonania przez Zleceniobiorcę wydatków związanych z realizacją zadania, które
nie zostały ujęte w załączonym do oferty kosztorysie, wymaga uzyskania pisemnej zgody
Organu Zlecającego.
§3
1. Niewykorzystane środki finansowe Gmina zobowiązana jest zwrócić w terminie nie później niż
do dnia 15 stycznia 2018 roku, na rachunek bankowy Organu Zlecającego prowadzony
w Narodowym Banku Polskim o numerze: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000.
2. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia
16 stycznia 2018 roku, będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
3. Do zwrotu dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych.
4. Zwrot środków, o których mowa w ust. 1 należy potwierdzić pismem wyszczególniając w nim:
numer Umowy oraz rozbicie dokonanej wpłaty na kwotę dotacji (wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości) oraz odsetek.
§4
1. Sprawozdanie z realizacji zadania, zawierające rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym
i finansowym, Gmina zobowiązana jest sporządzić na formularzu określonym przez Organ
Zlecający i przekazać go w formie papierowej Organowi Zlecającemu do zaakceptowania do
dnia 15 stycznia 2018 r.
2. Zatwierdzenie sprawozdania przez Organ Zlecający następuje w terminie 30 dni od dnia jego
przedstawienia. Brak uwag do sprawozdania stanowi o jego zatwierdzeniu.
3. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Organ Zlecający wzywa
pisemnie Gminę do jego złożenia.
4. Niezastosowanie się do wezwania może stanowić podstawę do rozwiązania umowy w trybie
wskazanym w § 9 ust. 1 oraz wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu
dotacji.
§5
1. Gmina zobowiązuje się do zapewnienia po 2017 roku funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi powstałych z udziałem środków z Programu przez minimalny okres, wynoszący 5 lat,
licząc od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem. Zapewnienie miejsc opieki
oznacza, że przynajmniej 75% miejsc wskazanych w niniejszej umowie jest wykorzystywanych
(„obsadzonych”), przez ww. okres czasu.
2. W przypadku, gdy dofinansowana w ramach programu liczba miejsc nie pozostanie utrzymana
w okresie trwałości na poziomie co najmniej 75%, Gmina zobowiązana jest do zwrotu
wykorzystanych środków finansowych, w proporcjonalnej wysokości do liczby
niewykorzystanych (nieobsadzonych”) miejsc za każdy miesiąc niewykorzystania
(„nieobsadzenia”) miejsc na poziomie 75% w stosunku do liczby miejsc wskazanych w umowie.
3. Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania instytucji Gmina
zobowiązana jest sporządzać do 15 stycznia każdego roku, przez okres 5 lat licząc od daty
zakończenia zadania objętego dofinansowaniem, na formularzu określonym przez Organ
Zlecający i dostarczenia go w formie papierowej Organowi Zlecającemu do zaakceptowania.
4. Zatwierdzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 przez Organ Zlecający następuje
w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia. Brak uwag do sprawozdania stanowi o jego
zatwierdzeniu.
§6
Gmina zobowiązuje się do umieszczania na terenie dofinansowanej instytucji, w widocznym
miejscu dla osób korzystających z instytucji, informacji o korzystaniu z dofinansowania z Programu
„MALUCH plus” 2017, według wzoru określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
§7
1. Organ Zlecający może przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji zadania
przez Gminę, o którym mowa w § 1 ust. 1. Kontrola może być przeprowadzona w toku
realizacji zadania lub po jego realizacji.
2. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011, Nr 185, poz. 1092).
3. Gmina, w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, udostępni pomieszczenie i sprzęt dla
kontrolujących.
4. Gmina zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dokumentów dotyczących realizowanego
zadania oraz do umożliwienia przeprowadzenia oględzin w miejscu realizacji zadania.
5. Gmina zobowiązuje się do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania
kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących
realizacji zadania.
6. Kontrolę przeprowadza się w miejscu realizacji zadania lub w miejscu wyznaczonym przez
Organ Zlecający.
§8
Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie Umowy.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony określają w sporządzonym
protokole.
§9
1. Umowa może być rozwiązana przez Organ Zlecający ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego
lub nienależytego wykonywania Umowy oraz w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 4.
Rozwiązując umowę, Organ Zlecający określi, w drodze decyzji, kwotę dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem lub podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności,
o których mowa w zdaniu pierwszym, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, termin, od którego nalicza się odsetki oraz nazwę i numer rachunku
bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.1, po terminie zakończenia
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 10, Organ Zlecający określi kwotę dotacji przypadającej do
zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, termin, od
którego nalicza się odsetki oraz nazwę i numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.
§10
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§11
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.
§12
Niniejsza Umowa została sporządzona
po jednym dla każdej ze stron.
w
dwóch
jednobrzmiących
egzemplarzach,
§13
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Gmina
....................................................................
Organ Zlecający
.....................................................................
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards