Wzór umowy UMOWA Nr PS.I.3146.7. … .2016.M zawarta w dniu

advertisement
Wzór umowy
UMOWA Nr PS.I.3146.7. … .2016.M
zawarta w dniu 2016 r. w Olsztynie, w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań
określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch – edycja 2016” realizowanym w 2016 roku, oraz w ogłoszeniu konkursowym „MALUCH
- edycja 2016” zwanym dalej „Ogłoszeniem”, pomiędzy:
Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, z upoważnienia którego działa Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej Pani Edyta Jędrzejewska, zwanym dalej „Organem Zlecającym”
a
/Nazwa Gminy/ zwanym dalej „Gminą”, reprezentowanym przez
Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.
885 ze zm.) w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2013, poz.1457 ze zm.), - zwanej dalej „ustawą” oraz Resortowym programem rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015” realizowanym w 2015 roku –
zwanym dalej Programem, Strony niniejszej Umowy ustalają, co następuje:
§1
1. Organ Zlecający przekaże Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej, w ramach działu
853, rozdziału
§
w wysokości:
zł (słownie: ……..), z przeznaczeniem na realizację
zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. zapewnienie
funkcjonowania …. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę
do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH” w /nazwa instytucji/, zwanego
dalej „Zadaniem”, którego szczegółowy opis zawarty jest w ofercie i kosztorysie na podstawie,
których Gmina otrzyma dotację.
2. Środki w formie dotacji, o których mowa w ust. 1 pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
na 2016 rok w części 83, poz. 58, i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. Przyznane środki finansowe będą przekazywane w miesięcznych transzach do 30 dnia każdego
miesiąca zgodnie z przedłożonym harmonogramem, stanowiącym zał. nr 3 do umowy, na
rachunek bieżący Gminy, przy czym I transza za okres od 1 stycznia 2015 r. do /miesiąc podpisania
umowy/ zostanie przekazana w ciągu 30 dni od popisania umowy. Środki będą przekazywane pod
warunkiem dostępności na rachunku bankowym Organu Zlecającego.
4. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków
finansowych otrzymanych z dotacji na realizację zadania oraz wydatków dokonywanych z tych
środków.
5. Wysokość dotacji określona w ust. 1, nie może przekroczyć 80% wartości kosztów realizacji
zadania.
6. Gmina zobowiązuje się do wydatkowania, na realizację zadania, wkładu własnego stanowiącego,
co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.
7. W przypadku, gdy Gmina, na realizacje zadania, wydatkuje wkład własny niższy niż określony
w ust. 6, kwota dotacji określonej w ust. 1 ulega zmniejszeniu z zachowaniem udziału
procentowego określonego w ust. 5 i 6.
8. W przypadku, gdy Gmina na realizację zadania wydatkuje wkład własny wyższy niż określony
w ust. 6, kwota dotacji ustalona w ust. 1 nie ulega zmianie.
9. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych na realizację zadania
określonego w § 1 ust. 1 zgodnie z celem, na jaki je uzyskała i na warunkach określonych
w Umowie.
10. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia
31 grudnia 2016 r. Termin zakończenia zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2016 r.
§2
1. Gmina oświadcza, że są jej znane warunki udzielania dotacji celowej, oraz że dotacja, o której mowa
w § 1, będzie wykorzystana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
2. Gmina w okresie realizacji zadania, może dokonać przesunięć wydatków w ramach
poszczególnych pozycji kosztorysu. Przesunięcia wydatków nie mogą spowodować zwiększenia
udziału dotacji powyżej 80% wartości kosztorysu.
3. Konieczność dokonania przez Gminę wydatków związanych z realizacją zadania, które nie zostały
ujęte w załączonym do oferty kosztorysie, wymaga uzyskania pisemnej zgody Organu Zlecającego.
§3
1. Niewykorzystane środki finansowe Gmina zobowiązana jest zwrócić w terminie nie później niż
do dnia 15 stycznia 2017 roku, na rachunek bankowy Organu Zlecającego prowadzony
w Narodowym Banku Polskim o numerze: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000.
2. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia 16 stycznia
2017 roku, będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. Do zwrotu dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
4. Zwrot środków, o których mowa w ust. 1 należy potwierdzić pismem wyszczególniając w nim:
numer Umowy oraz rozbicie dokonanej wpłaty na kwotę dotacji (wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości) oraz odsetek.
§4
1. Gmina zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania, zawierającego
rozliczenie dotacji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i dostarczenia
go w formie papierowej Organowi Zlecającemu do zaakceptowania do dnia 15 stycznia 2017 r.
2. Zatwierdzenie sprawozdania przez Organ Zlecający następuje w terminie 30 dni od dnia jego
przedstawienia. Brak uwag do sprawozdania stanowi o jego zatwierdzeniu.
3. Nieprzedłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 skutkować będzie wszczęciem
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji.
§5
1. Gmina zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi
i dofinansowanych z udziałem środków z Programu przez minimalny okres, wynoszący 1 rok, tj.
do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. W przypadku niedotrzymania minimalnego okresu trwałości zadania środki, o których mowa
w § 1 ust. 1, zostaną uznane za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegać będzie
zwrotowi na rachunek bankowy organu zlecającego.
3. Gmina zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania z trwałości zadania dotyczącego
zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki z udziałem Programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” do dnia 30 stycznia 2018 r., na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy i dostarczenia go w formie papierowej Organowi Zlecającemu do
zaakceptowania.
4. Zatwierdzenie sprawozdania przez Organ Zlecający następuje w terminie 30 dni od dnia jego
przedstawienia. Brak uwag do sprawozdania stanowi o jego zatwierdzeniu.
5. W przypadku, gdy dofinansowana w wyniku Umowy liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 nie będzie utrzymywana do dnia 31 grudnia 2017 r., część środków, o których mowa w §1
ust.1, proporcjonalnie do liczby zmniejszonych miejsc, zostanie uznana za wykorzystaną
niezgodnie z przeznaczeniem i podlegać będzie zwrotowi na zasadach przewidzianych dla dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i podlegać będzie zwrotowi na rachunek bankowy
organu zlecającego.
§6
1. Organ Zlecający może przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji zadania przez
Gminę, o którym mowa w § 1 ust. 1. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania
lub po jego realizacji.
2. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. 2011, Nr 185, poz. 1092).
3. Gmina, w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, udostępni pomieszczenie i sprzęt dla
kontrolujących.
4. Gmina zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dokumentów dotyczących realizowanego
zadania oraz do umożliwienia przeprowadzenia oględzin w miejscu realizacji zadania.
5. Gmina zobowiązuje się do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego
i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania.
6. Kontrolę przeprowadza się w miejscu realizacji zadania lub w miejscu wyznaczonym przez Organ
Zlecający.
§7
Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za
które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie Umowy. Skutki
finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony określają w sporządzonym protokole.
§8
1. Umowa może być wypowiedziana przez Organ Zlecający ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, skrócenia okresu
funkcjonowania miejsc opieki dofinansowanych z dotacji, nieterminowego lub nienależytego
wykonywania Umowy. Wypowiadając Umowę, Organ Zlecający określi, w drodze decyzji, kwotę
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub podlegającej zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, termin, od którego nalicza się odsetki oraz nazwę
i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.1, po terminie zakończenia zadania,
o którym mowa w § 1 ust. 10, Organ Zlecający określi kwotę dotacji przypadającej do zwrotu wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, termin, od którego nalicza się
odsetki oraz nazwę i numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.
§9
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§10
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.
§11
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§12
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Gmina
Organ Zlecający
Download