Komisja Nadzoru Finansowego

advertisement
Architektura nadzoru nad rynkiem
finansowym w Polsce i Unii
Europejskiej
Komisja Nadzoru Finansowego
organ administracji państwowej powołany w oparciu o ustawę o
nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku
KNF przejęła
kompetencje
Komisji
Nadzoru
Bankowego
Komisji Nadzoru
Ubezpieczeń i
Funduszy
Emerytalnych
Komisji
Papierów
Wartościowych
i Giełd
Skład Komisji Nadzoru Finansowego
• Przewodniczący KNF – Andrzej
Jakubiak
•
Powołany na stanowisko przez
prezesa Rady Ministrów 12
października 2011r. na 5-cio
letnia kadencję.
• Zastępca Przewodniczącego
KNF:
- Wojciech Kwaśnik (od 2011
roku)
- Lesław Gajek (od 2008 roku)
Pozostali członkowie KNF
• Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów
• Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra rozwoju
• Radosław Domagalski-Łabędzki – Przedstawiciel
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• Andrzej Kaźmierczak – Przedstawiciel NBP
• Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Misja KNF
Misją KNF jest dbałość o stabilne funkcjonowanie
i bezpieczny rozwój rynku finansowego.
Wizja
KNF jest niezależną instytucją, ograniczającą
nadmierne ryzyko w działalności podmiotów
nadzorowanych, wzmacniającą przejrzystość rynku
finansowego i wspierającą budowanie jego pozycji
w Europie.
Zakres nadzoru KNF
•
•
•
•
•
•
rynek kapitałowy
sektor bankowy
sektor emerytalny
sektor ubezpieczeniowy
Instytucje płatnicze i biura usług płatniczych
instytucje kredytowe
Cele nadzoru KNF
• zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa i
przejrzystości rynku
• zapewnienie poprawnego funkcjonowania
rynku kapitałowego
• budowanie zaufania do rynku kapitałowego
• ochrona interesów uczestników rynku
kapitałowego
Kompetencje KNF
• udzielenie zezwoleń dla podmiotów oraz ich cofnięcie
• przeprowadzanie kontroli
• wydawanie zgód na powoływanie członków zarządu kontrolowanych
podmiotów
• kary pieniężne dla nadzorowanych podmiotów
• wykluczenie instrumentu finansowego z obrotu
• udzielanie licencji na prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne
• prowadzenie egzaminów dla maklerów giełdowych i doradców
inwestycyjnych oraz prowadzenie listy maklerów i doradców
inwestycyjnych
• ewidencja instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty
publicznej
• nakładanie sankcji na uczestników rynku nie przestrzegających prawa oraz
warunków zezwolenia na prowadzenie działalności finansowej
Skład zarządu NBP
• Adam Glapiński - Prezes Zarządu
(od 21 czerwca 2016
• Piotr Wiesiołek – pierwszy
zastępca prezesa NBP (od 6 marca
2008)
• Anna Trzecińska – wiceprezes NBP
(od 3listopada 2014)
• Pozostali:
• Jacek Bartkiewicz (3 kwietnia
2013)
• Andrzej Kaźmierczak (16 lipca
2016)
• Ryszard Kokoszyński
Paweł Samecki (3 marca 2014)
• Katarzyna Zajdel-Kurowska (3
kwietnia 2013)
Główny cel Narodowego Banku
Polskiego
„Utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy
jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej
rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego
celu NBP”
Podstawowe funkcje NBP
• Bank emisyjny – emisja pieniądza
gotówkowego
• Bank banków – bank dla pozostałych banków
• Centralny bank państwa – realizuje politykę
pieniężną państwa
Cele i kompetencje NBP
• Prowadzenie polityki pieniężnej
• Działanie na rzecz stabilności krajowego
systemu finansowego
• Działalność emisyjna
• Obsługa Skarbu Państwa
• Rozwój systemu płatniczego
• Zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski
• Działalność edukacyjna i informacyjna
SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO
Czym jest sieć bezpieczeństwa
finansowego?
• Są to instytucje i regulacje prawne działające
na rzecz ochrony systemu finansowego przed
destabilizacją- inaczej mówiąc sieć ta ma na
celu tworzenie warunków bezpiecznego
funkcjonowania systemu finansowego
i realizowania jego funkcji.
Stabilność finansowa
• Stanu systemu finansowego, w którym jest on
zdolny prawidłowo wypełniać swoje funkcje,
co oznacza ciągłość, płynność i efektywność w
osiąganiu założonych celów jest uznawana za
atut, z którego korzystają wszyscy uczestnicy
życia gospodarczego.
Główne instytucję tworzące sieć
bezpieczeństwa finansowego:
• Narodowy Bank Polski
• Komisja Nadzoru Finansowego
• Bankowy Fundusz Gwarancyjny
• Ministerstwo finansów
Główne zadania instytucji SBF:
BFG
– Pomoc finansowa bankom
– System gwarancji depozytów
NBP
– pożyczkodawcy ostatniej instancji
– identyfikacja, ocena i ograniczenie ryzyka
systemowego poprzez instrumenty polityki
pieniężnej
KNF
– Sprawowanie nadzoru nad instytucjami sektorów
wchodzących w skład rynków finansowych
MF
– Wsparcie krajowych instytucji finansowych
poprzez działalność legislacyjną
Ogólne struktura instytucji tworzących
SBF:
• ZAPOBIEGAJĄCA – inaczej profilaktyczna –
zapobieganie powstawaniu kryzyzów
finansowych poprzez monitorowanie i
identyfikacje ryzyka finansowego
• POMOCOWA – związana z usuwaniem
skutków kryzysów finansowych poprzez
funkcje zarządzania kredytowego
Komitet stabilności finansowej
• Komitet Stabilności Finansowej został pierwotnie
utworzony w 2008 r. jako platforma współpracy
i koordynacji działań na rzecz wspierania i
utrzymania stabilności krajowego systemu
finansowego Powołany jako organ koordynujący
działalność sieci bezpieczeństwa finansowego. Od
1 listopada 2015 jest organem właściwym w
zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
Zadania KSF:
●
●
identyfikowanie, ocena i monitorowanie
ryzyka systemowego powstającego w systemie
finansowym lub jego otoczeniu
inicjowanie działań mających na celu
ograniczanie zidentyfikowanych zagrożeń dla
stabilności finansowej
Zadania Komitetu Stabilności
Finansowej
• stosuje instrumenty makroostrożnościowe, w tym
przedstawia stanowiska, oraz wydaje rekomendacje
• identyfikuje instytucje finansowe stwarzające istotne ryzyko
dla systemu finansowego
• współpracuje z Europejską Radą do spraw Ryzyka
Systemowego, innymi organami Unii Europejskiej, organami
nadzoru makroostrożnościowego z państw członkowskich
lub państw trzecich, a także instytucjami
międzynarodowymi
• zapewnia właściwy obieg informacji pomiędzy członkami
Komitetu służących realizacji jego zadań
Nadzór makroostrożnościowy w
Polsce
Organ nadzoru
makroostrożnościowego w Polsce
Cele polityki makroostrożnościowej
Cel główny:
przyczynianie się do utrzymania stabilności
systemu finansowego jako całości poprzez
przeciwdziałanie ryzyku systemowemu
Cele pośrednie
1) ograniczenie ryzyka wynikającego z
nadmiernego wzrostu lub wielkości zadłużenia
lub dźwigni finansowej
2) ograniczenie ryzyka wynikającego z
nadmiernego niedopasowania należności i
zobowiązań instytucji finansowych lub ryzyka
niepłynności rynków finansowych
3) ograniczenie ryzyka wynikającego z
nadmiernej koncentracji ekspozycji lub ich
podobieństwa i związanych z tym powiązań
pomiędzy podmiotami systemu finansowego
4) ograniczenie ryzyka wynikającego z
nieadekwatnych zachęt wpływających na
zachowania instytucji finansowych lub ich
klientów
5) zapewnienie odpowiedniej odporności
infrastruktury finansowej.
Cele pośrednie i instrumenty
makroostrożnościowe
1) Ograniczenie ryzyka wynikającego z nadmiernego wzrostu lub wielkości
zadłużenia lub dźwigni finansowej
• bufor antycykliczny
• sektorowe wymogi kapitałowe
• bufor zabezpieczający
• wymogi w zakresie funduszy własnych
• dopuszczalne sposoby kalkulacji zdolności kredytowej
• limity w zakresie obciążania bieżących dochodów kosztami obsługi długu
• limity w zakresie relacji całkowitego zadłużenia do dochodów
• limity dla relacji wysokości kredytu do wartości jego zabezpieczenia
• bufor ryzyka systemowego
• wskaźnik dźwigni
• wagi ryzyka
2) Ograniczenie ryzyka wynikającego z nadmiernego
niedopasowania należności i zobowiązań instytucji
finansowych lub ryzyka niepłynności rynków
finansowych
• wymogi w zakresie płynności krótkoterminowej
• wymogi w zakresie płynności długoterminowej
3) Ograniczenie ryzyka wynikającego z nad-miernej
koncentracji ekspozycji lub ich podobieństwa i
związanych z tym powiązań pomiędzy podmiotami
systemu finansowego
• limity dotyczące dużych ekspozycji
• bufor ryzyka systemowego
• wymóg rozliczania transakcji finansowych przez
kontrahenta centralnego
4) Ograniczenie ryzyka wynikającego z nieadekwatnych
zachęt wpływających na zachowania instytucji
finansowych lub ich klientów
• bufor globalnej instytucji o znaczeniu systemowym
• bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym
• bufor ryzyka systemowego
• wskaźnik dźwigni
• dodatkowe wymogi w zakresie ujawniania informacji
5) Zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury
finansowej
• bufor ryzyka systemowego
• dodatkowe wymogi informacyjne
• zasady zarządzania ryzykiem
Europejski System Nadzoru
Finansowego
Europejski System Nadzoru
Finansowego (ESNF)
• zdecentralizowany, wielopoziomowy system
organów mikro- i makroostrożnościowych –
utworzony z myślą o zapewnieniu
konsekwentnego i spójnego nadzoru
finansowego w UE
• Funkcjonuje od 1 stycznia 2011 r.
ESNF zadania
• Głównym celem tego systemu jest
zapewnienie właściwego wdrażania przepisów
dotyczących sektora finansowego, w sposób,
który umożliwia zachowanie stabilności
finansowej i zapewnienie zaufania do systemu
finansowego, a także odpowiedniej ochrony
konsumentów usług finansowych.
ESNF podział
• Nadzór makroostrożnościowy
• Europejska Rada Ryzyka Systemowego- ESRB
ESNF podział
• Nadzór mikroostrożnościowy został
powierzony trzem instytucjom funkcjonującym
pod nazwą Europejskie Urzędy Nadzoru ESA:
• Europejski Organ Nadzoru Bankowego- EBA
• Europejski Organ Nadzoru Firm Ubezpieczeniowych i
Funduszy Emerytalnych- EIOPA
• Europejski Organ Nadzoru nad Rynkiem KapitałowymESMA
ESNF podział
• Wspólny Komitet Europejskich Urzędów
Nadzoru
• Właściwe organy lub organy nadzoru państw
członkowskich określone w odpowiednich
aktach unijnych
Porównanie nadzoru mikro- i makro-
Źródło: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms307.pdf
Nadzór mikroostrożnościowy- EBA
• Europejski Organ Nadzoru Bankowego (ang.
European Banking Authority)
• Główne zadanie:
-poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez
zapewnienie odpowiedniego, skutecznego oraz jednolitego
europejskiego nadzoru i regulacji
EBA- zadania
• Przyczynienie się – poprzez przyjmowanie wiążących standardów
technicznych i wytycznych – do utworzenia jednolitego zbioru
przepisów europejskich dla sektora bankowego, aby pomóc w
stworzeniu równych warunków działania, a także zagwarantować
wysoki poziom ochrony deponentów, inwestorów i konsumentów.
• Ocena ryzyka i zagrożeń występujących w unijnym sektorze
bankowym, zwłaszcza poprzez sporządzanie regularnych
sprawozdań z oceny ryzyka i przeprowadzanie ogólnoeuropejskich
testów warunków skrajnych
• Badanie przypadków niedostatecznego stosowania unijnego prawa
przez organy krajowe
• Podejmowanie decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych
• Mediacja w sporach transgranicznych między właściwymi organami
• Działanie w charakterze organu doradczego dla Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komisji.
Nadzór mikroostrożnościowy- EIOPA
• Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i
Pracowniczych Programów Emerytalnych (ang.
European Insurance and Occupational Pensions Authority)
• Jego siedziba znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Jest
niezależnym organem doradczym KE, PE i RUE. EIOPA podlega
Radzie Organów Nadzoru.
EIOPA- cele
• lepsza ochrona konsumentów
• odbudowanie zaufania do systemu finansowego
• zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności i spójności
regulacji i nadzoru, uwzględniając zróżnicowane interesy
poszczególnych państw członkowskich i różny charakter
instytucji finansowych
• większa harmonizacja i spójne stosowanie przepisów
dotyczących instytucji i rynków finansowych w całej Unii
Europejskiej
• wzmocnienie nadzoru nad grupami transgranicznymi
EIOPA- zadania
• wspieranie stabilności systemu finansowego
• ochrona ubezpieczonych, członków i beneficjentów programów
emerytalnych
• uprawnienie do świadczenia opinii dla Parlamentu Europejskiego,
Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawach
ubezpieczeniowych
• przyczynianie się do ustanowienia wysokiej jakości wspólnych
standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych w Unii
Europejskiej
• wkład w tworzenie polityki w odniesieniu do ubezpieczeniowych
systemów gwarancyjnych, mając na względzie przyczynianie się do
oceny potrzeby europejskiej sieci krajowych ubezpieczeniowych
systemów gwarancyjnych
Nadzór mikroostrożnościowy- ESMA
• Europejski Urząd Nadzoru Giełd Papierów
Wartościowych (ang. European Securities and Markets
Authorit)
• Siedzibą jest Paryż
ESMA- zadania
• Ocena ryzyka z punktu widzenia inwestorów, rynków
i stabilności finansowej
• Ukończenie jednolitego zbioru przepisów dla rynków
finansowych UE
• Promowanie standaryzacji metod nadzoru
• Bezpośredni nadzór nad konkretnymi instytucjami
finansowymi
ESMA- cele
• Ochrona inwestorów – zagwarantowanie lepszego zaspokojenia
potrzeb konsumentów na rynku usług finansowych i poszerzenie ich
praw jako inwestorów, a także wypełniania przez nich zobowiązań
• Niezakłócone funkcjonowanie rynków – propagowanie uczciwości,
przejrzystości, sprawności i właściwego funkcjonowania rynków
finansowych oraz wspieranie solidnej infrastruktury rynkowej
• Stabilność finansowa – wzmacnianie systemu finansowego w celu
uodpornienia go na wstrząsy i skutki rozprzestrzeniania się
nierównowagi finansowej oraz wspieranie wzrostu gospodarczego
• Urząd odpowiada również za koordynowanie działań
podejmowanych przez organy nadzoru papierów wartościowych i
wprowadzanie środków nadzwyczajnych w przypadku sytuacji
kryzysowej
KNF w ramach europejskiego
systemu nadzoru finansowego
Działalność transgraniczna
Wykonywanie przez instytucję kredytową na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez
bank krajowy na terytorium państwa
goszczącego wszystkich lub niektórych czynności
w zakresie wynikającym z udzielonego
zezwolenia.
• Zgodnie z ustawą o prawie bankowym bank krajowy
może prowadzić działalność na terytorium państwa
goszczącego poprzez oddział lub w ramach działalności
transgranicznej.
• Aby założyć oddział na terytorium państwa goszczącego
należy zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego,
która powinna zawierać :
-nazwę państwa goszczącego, na terytorium
którego bank zamierza utworzyć oddział
-nazwę oddziału
-adres oddziału
-program działalności oddziału oraz opis struktury
organizacyjnej oddziału
-nazwiska osób przewidzianych do objęcia w
oddziale stanowisk dyrektora oddziału i jego zastępcy.
Czynności obejmujące działalność
transgraniczną:
Czynności bankowe:
• udzielanie pożyczek pieniężnych
• operacje czekowe i wekslowe
• świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza
elektronicznego
• terminowe operacje finansowe
• nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
• przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz
udostępnianie skrytek sejfowych
• udzielanie i potwierdzanie poręczeń
• wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów
wartościowych
Czynności pozabankowe:
• obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej
osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych
• zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów
wartościowych
• dokonywać obrotu papierami wartościowymi
• świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach
finansowych
• świadczyć usługi certyfikacyjne
• świadczyć inne usługi finansowe
• wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw
uprawniają je do tego.
• Instytucja finansowa mająca siedzibę w
państwie członkowskim, prowadząca oddział
lub działalność transgraniczną na terenie RP
podlega prawu polskiemu od chwili
otrzymania przez KNF od właściwego organu
nadzoru tego państwa członkowskiego
powiadomienia o niespełnianiu przez tą
instytucję finansową warunków określonych w
przepisach tego państwa.
KNF może, wobec instytucji finansowej, na wniosek właściwych
władz nadzorczych państwa goszczącego, zastosować środki takie
jak:
• wystąpić o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka
zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za stwierdzone
nieprawidłowości
• zawiesić w czynnościach członków zarządu, (wyłączenie z
podejmowania decyzji za bank w zakresie jego praw i obowiązków
majątkowych)
• nałożyć na bank karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w
przypadku braku sprawozdania do 10% prognozowanego przychodu
określonego na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej banku
• nałożyć na członków zarządu banku kary pieniężne do wysokości 20
milionów, lub zakazać działalności na obszarze państwa goszczącego
• Instytucja kredytowa prowadząca działalność na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje osoby
korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jej
usług o:
• swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
• uczestnictwie w systemie gwarantowania i zasadach
jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i
przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego
systemu, wskazując w szczególności:
a) kwotę określającą maksymalną wysokość
gwarancji,
b) rodzaje podmiotów, które mogą być uznane za
uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego.
Współpraca europejskich organów
nadzoru finansowego a KNF
Europejski nadzór nad rynkiem finansowym
obejmuje nadzór nad sektorami :

Bankowym

Ubezpieczeń

Giełdą i papierów wartościowych
Współpraca europejskich organów
nadzoru finansowego a KNF
Współpraca ESA z KNF sprowadza się do poniższych czynności:

Urząd powołuje stanowiącą jego integralną część komisję ds.
innowacji finansowych, w skład której wchodzą wszystkie istotne
właściwe krajowe organy nadzoru, w celu osiągnięciu
skoordynowanego podejścia regulacyjnego i nadzorczego w
stosunku do nowych lub innowacyjnych rodzajów działalności
finansowej oraz udzielania porad, które Urząd przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Współpraca w zakresie wyrażania opinii i stanowisk związanych z
kształtowaniem przez ESA projektów regulacyjnych standardów
technicznych i wykonawczych standardów technicznych,

ESNF I ESA mogą wydawać wytyczne, zalecenia i inne
indywidualne decyzje, które kierowane są do krajowych
nadzorców oraz instytucji finansowych.
Współpraca europejskich organów
nadzoru finansowego a KNF





Wydawanie indywidualnych decyzji w przypadku gdy ESA
stwierdzi istnienie przesłanki naruszenia prawa Unii lub
niewłaściwego stosowania, mogącego stanowić naruszenie
prawa UE przez krajowy organ nadzoru
W sytuacjach nadzwyczajnych ESA koordynuje wszelkie działania
podejmowane przez odpowiednie właściwe organy krajowe.
Nadzorowanie ESA w przypadku postępowań pojednawczych
między pozostającymi w sporze krajowymi organami nadzoru.
ESA gromadzą i wymieniają wszelkie istotne informacje we
współpracy z właściwymi organami nadzoru krajowego.
Możliwość prowadzenia przez ESA postępowania kontrolnego w
odniesieniu do poszczególnych instytucji finansowych
działających na rynku finansowym UE
Współpraca europejskich organów
nadzoru finansowego a KNF


ESA może pełnić funkcję koordynatorów pomiędzy
właściwymi organami
Obowiązek przekazywania przez krajowe organy
nadzorcze wszelkich informacji niezbędnych do
wykonywania obowiązków nałożonych na ESA na
mocy rozporządzeń o ESA
Współpraca ESA a KNF.
Czy dysonans w przekazywaniu w przekazywaniu
wszystkich informacji niezbędnych do
wykonywania obowiązków pomiędzy
powyższymi organami jest słuszny i
sprawiedliwy?
Zasady współpracy między ESA a KNF
Podstawowe zasady nadzorcze które wyznaczają relacje
między ESA a KNF to:

Zasada legalności

Zasada szybkości i prostoty postępowania

Zasada poufności informacji

Zasada pisemności
Zasady współpracy między ESA a KNF



Zasada uwzględniania z urzędu interesu
finansowego i stabilności finansowej UE
Zasada pogłębiania zaufania do ESA i KNF
Zasada weryfikacji decyzji ESA
Europejska Rada ds. Ryzyka
Systemowego (ESRB)
• Niezależny organ Unii Europejskiej sprawujący
nadzór makrooostrożnościowy nad europejskim
systemem finansowym
• ESRB została utworzona na podstawie
rozporządzenia, które weszło w życie 16 grudnia
2010 r.
• Siedzibą ESRB jest Frankfurt nad Menem
ESRB c.d.
• ESRB jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru
Finansowego (ESFS). Obok ESRB system ten
tworzą: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
(EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA), Europejski Urząd
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych
Programów Emerytalnych (EIOPA), Wspólny
Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru oraz
krajowe organy nadzorcze
Zadania i uprawnienia ESRB
• przeciwdziałanie ryzykom systemowym dla stabilności
finansowej w Unii lub ograniczanie tych ryzyk
• ESRB może wydawać ostrzeżenia i zalecenia podjęcia
niezbędnych działań zaradczych, które wynikają
zarówno z powiązań między instytucjami finansowymi i
rynkami, jak i z uwarunkowań makroekonomicznych i
strukturalnych
• sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i tym
samym zapewnienie trwałego wkładu sektora
finansowego we wzrost gospodarczy UE
Struktura organów ESRB
• Strukturę organów ESRB tworzą: Komitet Sterujący
(wspierający proces decyzyjny) oraz dwa komitety
doradcze: Doradczy Komitet Techniczny (ATC) oraz Doradczy
Komitet Naukowy (ASC). W latach 2011-2016 Prezes NBP
Marek Belka był członkiem Komitetu Sterującego jako
reprezentant kraju spoza strefy euro i jedyny przedstawiciel
banków centralnych regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
• Przewodniczącym Rady Generalnej – organu decyzyjnego
ESRB – jest Prezes EBC, a w jej skład wchodzą również
prezesi wszystkich banków centralnych krajów
członkowskich UE
Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z
dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu
makroostrożnościowego organów krajowych
1) ostatecznym celem polityki makroostrożnościowej jest
przyczynianie się do ochrony stabilności systemu
finansowego jako całości, w tym poprzez wzmacnianie
odporności systemu finansowego i ograniczanie
powstawania ryzyk systemowych, a tym samym
zapewnianie trwałego wkładu sektora finansowego do
wzrostu gospodarczego
2) zapewnienie możliwości prowadzenia polityki
makroostrożnościowej na szczeblu krajowym z
inicjatywy organu makroostrożnościowego lub poprzez
realizację zaleceń lub ostrzeżeń ERRS
3) wskazanie w krajowych przepisach prawnych organu,
któremun powierza się prowadzenie polityki
makroostrożnościowej, będący albo jedną instytucją,
albo radą złożoną z instytucji, których działania mają
istotny wpływ na stabilność finansową.
4) zapewnienie, aby bank centralny odgrywał wiodącą
rolę w polityce makroostrożnościowej
5) zapewnienie, aby organ makroostrożnościowy
dysponował odpowiednimi instrumentami
umożliwiającymi osiągnięcie stawianych przed nim
celów. W razie potrzeby należy stworzyć jasne i
sprawne procedury wyposażania organu
makroostrożnościowego w odpowiednie instrumenty
6) upublicznianie decyzji w zakresie polityki
makroostrożnościowej i ich uzasadnienia w
odpowiednim terminie, chyba że takie
upublicznianie niosło by za sobą ryzyko dla
stabilności finansowej
7) przyznanie organowi makroostrożnościowemu
uprawnienia do składania publicznych i
niepublicznych oświadczeń dotyczących ryzyka
systemowego
8) zapewnienie ponoszenia przez organ
makroostrożnościowy ostatecznej
odpowiedzialności przed parlamentem krajowym;
9) zapewnienie kierownictwu i pracownikom organu
makroostrożnościowego ochronę prawną, o ile działają
oni w dobrej wierze
10)zapewnienie, aby w ramach realizowania swoich celów
organ makroostrożnościowy był co najmniej w sensie
operacyjnym niezależny, w szczególności od ciał
politycznych i sektora finansowego
11) zapewnienie, aby ustalenia organizacyjne i finansowe
nie zagrażały prowadzeniu polityki
makroostrożnościowej
12) przyznały organowi makroostrożnościowemu upra
wnienie do żądania i uzyskiwania w odpowiednim
terminie wszystkich danych i informacji krajowych
mających znaczenie dla wykonywania zadań tego
organu,
Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z
dnia 21 września 2011 r. w sprawie kredytów w
walutach obcych
1) odpowiednie informowanie kredytobiorców o ryzyku
związanym z kredytami w walutach obcych.
2) zachęcanie instytucji finansowych do oferowania
klientom kredytów w walucie krajowej na te same cele
co kredyty w walutach obcych, a także instrumentów
finansowych zabezpieczających przed ryzykiem
walutowym
3) monitorowanie ryzyka finansowania i ryzyka płynności
podejmowanego przez instytucje finansowe w związku
z udzielaniem kredytów w walutach obcych
4) wprowadzenie środków dotyczących udzielania kredytów w
walutach obcych przynajmniej tak rygorystyczne, jak
obowiązujące w przyjmującym państwie członkowskim,w
którym instytucje te działają poprzez transgraniczne
świadczenie usług lub przez oddziały
5) zaleca się, by krajowe organy nadzoru państw
członkowskich pochodzenia odpowiednich instytucji
finansowych publikowały na swoich stronach
internetowych środki wprowadzane przez organy nadzoru
w państwach przyjmujących
6) monitorowanie poziomu udzielanych kredytów w walutach
obcych i poziomu niedopasowania walutowego w
niefinansowym sektorze prywatnym oraz wprowadzenie
niezbędnych środków mających ograniczyć akcję kredytową
w walutach obcych
7) zezwalanie na udzielanie kredytów w walutach obcych
jedynie takim kredytobiorcom, którzy wykażą się
zdolnością kredytową, z uwzględnieniem struktury
spłaty kredytu oraz odporności kredytobiorców na
niekorzystne szoki związane ze zmianami kursów
walutowych i zagranicznej stopy procentowej
8) zaleca się, by krajowe organy nadzoru monitorowały,
czy udzielanie kredytów w walutach obcych nie
powoduje nadmiernego wzrostu ogólnej akcji
kredytowej
9) wymóg utrzymywania kapitału wystarczającego na
pokrycie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów w
walutach obcych, w tym zwłaszcza ryzyka wynikającego
z nieliniowej zależności pomiędzy ryzykiem
kredytowym a ryzykiem rynkowym
Prawodawstwo Unii Europejskiej w
zakresie norm ostrożnościowych –
proces Lamfalussy’ego
Alexandre Lamfalussyur. 26 kwietnia 1929 w Kapuvár, zm. 9 maja 2015) – belgijski ekonomista
pochodzenia węgierskiego, prezydent Europejskiego Instytutu Walutowego –
prekursora Europejskiego Banku Centralnego (1994–1997), przewodniczący
Komitetu Mędrców ds regulacji europejskiego rynku papierów
wartościowych, który opracował szereg reform w celu uproszczenia i
przyspieszenie procesu ustawodawczego UE w dziedzinie usług finansowych
– tzw. procedura Lamfalussy’ego
• Procedura Lamfalussy’ego to specjalna
procedura tworzenia, konsultowania,
wprowadzania w życie i kontrolowania
stosowania legislacji Unii Europejskiej w
zakresie wspólnotowego rynku usług
finansowych obejmującego usługi bankowe,
ubezpieczeniowe (w tym fundusze
emerytalne) i rynek kapitałowy
• została zaakceptowana przez Radę Europejską
na szczycie w Sztokholmie w dniu 23 marca
2001r
Tworzenie aktu prawnego
• Poziom 1 - obejmuje tworzenie i
przyjmowanie ramowych wspólnotowych
aktów prawnych przez Komisję Europejską,
Radę Ministrów i Parlament Europejski
zgodnie z procedurą współdecydowania. akty
ramowe powinny zawierać delegacje do
wydania szczegółowych aktów prawnych na
Poziomie 2
Konsultowanie
• Poziom 2 - obejmuje tworzenie i
przyjmowanie szczegółowych aktów prawnych
(dyrektyw, rozporządzeń), mających za zadanie
doprecyzowanie ogólnych przepisów
wydawanych na Poziomie 1, w ramach
procedury komitologii
Wprowadzanie w życie
• Poziom 3 - obejmuje implementację legislacji
wspólnotowej z zakresu rynku usług
finansowych do krajowych porządków
prawnych. Istotny udział w tym procesie mają
2 europejskie komitety regulacyjne, które
odpowiadają za spójność implementacji aktów
prawnych z poziomu 1 i 2 we wszystkich
państwach członkowskich.
Kontrolowanie
• Poziom 4 - dotyczy kontroli oraz
egzekwowania implementacji prawa
wspólnotowego z zakresu rynku usług
finansowych. Jest to głównie zadanie Komisji
Europejskiej, jakkolwiek również państwa
członkowskie oraz organy nadzorcze powinny
wzmocnić współpracę w tym zakresie.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31
lipca 2015 r. w sprawie K 41/12
Dlaczego nadzór Komisji Nadzoru Finansowego
nad spółdzielczymi kasami
oszczędnościowo kredytowymi jest
konstytucyjny?
SKOK-i i ich działalność na tle rynku
SKOK-I 1992-2013 dynamiczny wzrost
Złamanie trendu 2014
Kasa Krajowa
• Siedziba – Sopot
• Rok utworzenie - 1992
• Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - organizacja
zrzeszająca spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
• Celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności
finansowej kas a w szczególności udzielanie kasom wsparcia
finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego oraz
sprawowanie kontroli nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa
zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z przepisami
prawa
SKOK-I w Polsce - działalność
USTAWA
z dnia 5 listopada 2009 o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych
Przed ustawą
• SKOK-i największa w Polsce organizacja parabankowa
• Obsługuje prawie 2 mln Polaków, którzy powierzyli kasom 10 mld zł depozytów.
• W odróżnieniu od banków SKOK-i mają prowadzić działalność niezarobkową, więc
przez długie lata cieszyły się zwolnieniami podatkowymi
• Nie podlegają nadzorowi bankowemu
• Nie muszą płacić składek do Narodowego Banku Polskiego
• Nie są też objęte systemem gwarancji depozytów (nie składają się więc na
Bankowy Fundusz Gwarancyjny)
Po ustawie
• Nowa ustawa ogranicza rolę Kasy Krajowej w systemie spółdzielczych kas. Posiada
ona przede wszystkim funkcje kontrolne i opiniodawcze, może również
występować z wnioskami o podjęcie określonych działań przez KNF. Ponadto
Krajowa Kasa została poddana nadzorowi Komisji
• Powstanie nowej kasy może nastąpić po uprzedniej zgodzie KNF
PrezydentRząd-
2005-2010
Lech Kaczyński
2010-2015 Bronisław Komorowski
2007-2015 Donald Tusk/Ewa Kopacz
Grupa posłów PiS
Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych łamie konstytucyjne zasady
wolności zrzeszania się, zasadę subsydiarności i jest sprzeczna z zasadą społecznej gospodarki
rynkowej - takie m.in. zarzuty formułuje grupa posłów PiS, która zaskarżyła ustawę o SKOK z
2009 r. do TK.
2009 - Prezydent Lech Kaczyński jej nie podpisał, tylko w całości zaskarżył do Trybunału
Konstytucyjnego. Jego zastrzeżenia budziły m.in. przepisy dotyczące tworzenia spółdzielczych
kas, co miało następować w trybie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
W marcu 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski wycofał część zarzutów. Ostatecznie
Trybunał zajął się zbadaniem, czy zgodne z konstytucją są: art. 17 pkt 1 i art. 91 ust. 1 i 2
nowej ustawy.
W wyroku z 31 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny
Trybunał uznał w czwartek (sygn. Kp 10/09), że oba przepisy są niezgodne z konstytucją, ale jak stwierdził - nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą.
Ustawa weszła w życie w 2012 roku.
Pod koniec 2014 r. 41 kas było objętych postępowaniem naprawczym. W
stosunku do dwóch - SKOK Wołomin i SKOK Wspólnota - musiała zostać
ogłoszona upadłość. Dwie kasy zostały przejęte przez banki
TK nie podał definicji małej kasy, jednak raport KNF za pierwszy
kwartał w 2015 r. definiuje je jako kasy, w których suma aktywów
nie przekracza 100 mln zł. Według KNF z 50 kas, które prowadziły
działalność na koniec marca 2015 r., 29 to właśnie kasy małe.
Posiadają one tylko 8,4 proc. łącznej wartości aktywów kas
prowadzących działalność, podczas gdy wartość aktywów trzech
największych kas przekraczała 500 mln zł, aktywa dwóch z nich
przekraczały 1 mld zł.
Czy SKOK-i powinny być objęte
nadzorem KNF?
Dziękujemy za uwagę 
Download