Typy inwestycyjne Union Investment

advertisement
Zbieraj zyski z UniStabilnym
Wzrostem!
Typy inwestycyjne
Union Investment
Warszawa
wrzesień 2012 r.
wrzesień 2012
Co ma potencjał zysku?
Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny Wzrost
Długoterminowa inwestycja
(powyżej 5 lat)
Bardzo duży potencjał
wzrostu/możliwa duża zmienność
wartości inwestycji
Średnioterminowa inwestycja Duży potencjał wzrostu/umiarkowane
(min 2-3 lata)
wahania wartości
Zachowanie realnej wartości Potencjał wzrostu/mała zmienność
inwestycji w średnim terminie wartości inwestycji
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane
wysokie bardzo wysokie
UniKorona Akcje
UniStabilny Wzrost
UniLokata
2
wrzesień 2012
3
UniKorona Akcje – dobre perspektywy dla akcji w długim
horyzoncie
Szanse
● Gospodarka Stanów Zjednoczonych zachowuje się
umiarkowanie stabilnie, czego potwierdzeniem mogą być
odczyty makroekonomiczne, które na ogół mieszczą się w
prognozach analityków.
● Mimo negatywnych nastrojów wyniki spółek notowanych na
polskiej giełdzie nie zaskakują negatywnie i są zgodne z
oczekiwaniami analityków.
● Widzimy obecnie bardzo słabe odczyty ekonomiczne w
gospodarkach europejskich, które mogą zbliżać się do
swych cyklicznych minimów.
● Biorąc pod uwagę powyższe fakty bieżący moment może być
okazją do długoterminowej inwestycji w akcje.
● W dłuższym terminie wg stopy zwrotu subfundusz UniKorona
Akcje zawsze jest w czołówce klasyfikacji funduszy
akcyjnych, w większości mieszcząc się na podium
● UniKorona Akcje został uznany przez Puls Biznesu za
drugi najlepszy fundusz akcji polskich w 2011 roku
UniKorona Akcje
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
31 sie 10
28 lut 11
31 sie 11
29 lut 12
31 sie 12
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

wrzesień 2012
4
UniStabilny Wzrost – bezpieczna inwestycja w przyszłość na
rynku akcji
Szanse
● Stabilny poziom wskaźników w Stanach Zjednoczonych i
niskie poziomy indeksów giełdowych w Polsce mogą być
dobrą okazją na inwestycję z udziałem akcji.
● Mimo słabych danych makroekonomicznych wyniki
finansowe spółki na ogół mieszczą się w oczekiwaniach
analityków.
UniStabilny Wzrost
110
108
106
104
● Sytuacja fiskalna Polski poprawia się, rośnie cena obligacji
102
skarbowych, które mają potencjał ograniczania wpływu ryzyka
akcji na wyniki subfunduszu.
100
● Publikacja słabych danych o gospodarce polskiej nie
powoduje panicznego pozbywania się akcji, co może
świadczyć o oczekiwaniach inwestorów co do przyszłej
poprawy sytuacji makroekonomicznej.
● Subfundusz UniStabilny Wzrost w trudnym okresie na rynku
kapitałowym w horyzoncie 2 lat osiągnął zwrot 8,87%,
natomiast przez ostatnie 3 lata zarobił 23,87%, co czyni go
najlepszym funduszem stabilnego wzrostu we wskazanych
okresach.
98
96
31 sie 10
31 gru 10
30 kwi 11
31 sie 11
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane

31 gru 11
30 kwi 12
wysokie bardzo wysokie
31 sie 12
wrzesień 2012
UniLokata – zysk jak na lokacie z możliwością wycofania się z
inwestycji bez utraty odsetek
Szanse
● W czasach dużej zmienności na rynkach finansowych
UniLokata
103,5
subfundusz UniLokata jest rozwiązaniem inwestycyjnym o 103
minimalnych wahaniach ceny jednostki, wykorzystującym 102,5
stabilność cen obligacji o zmiennych kuponach opartych o
102
stawki oprocentowania lokat na rynku międzybankowym.
● Okres inwestycji zależy od potrzeb Klienta - brak deklaracji
101,5
101
terminu wypłaty środków (możliwość wpłat środków w
100,5
dowolnym momencie).
● Możliwość każdorazowego wycofania się z inwestycji bez
utraty dotychczas wypracowanych zysków.
● Konstrukcja portfela ma umożliwić potencjał wyższych
100
99,5
lut 12
kwi 12
cze 12
sie 12
zysków niż lokata bankowa przy jednoczesnej niskiej
minimalnej wpłacie.
● Problemy niektórych branż i sektorów oddziałują na sytuację
całego rynku. Może to powodować, że spółki o dobrej kondycji
finansowej, w które obecnie inwestuje subfundusz UniLokata
oferują wysokie odsetki swoich obligacji (premia). Dzięki temu
rośnie stopa zwrotu całego subfunduszu.
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane

wysokie bardzo wysokie
5
wrzesień 2012
Chcesz wiedzieć więcej?
Dzwoń 801 144 144 lub (22) 449 03 33, czytaj www.unionklub.pl
Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI:
● Typy inwestycyjne stanowią proponowane rozwiązanie inwestycyjne w danej sytuacji
rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku.
● Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje horyzont 12-miesięczny (o ile rekomendacja nie
stwierdza inaczej).
● Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników subfunduszy, oraz
oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości.
● Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających subfunduszami oraz analityków
rynkowych Union Investment TFI S.A.
6
wrzesień 2012
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona
Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje
Aktywny w UniFundusze SFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona
Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w
przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię,
Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę
Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany
Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank
Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.
Materiał informacyjny o charakterze marketingowym.
7
Download