Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody dla przedstawicieli

advertisement
Transition Facility 2006„Szkolenia z zakresu
monitoringu jakości wody
dla przedstawicieli
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej”
Dorota Bevanda - Kierownik Projektu
Departament Higieny Środowiska –
Główny Inspektorat Sanitarny
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
Głównym celem bieżącego projektu jest poprawa
systemu nadzoru sanitarnego w zakresie
jakości wody
przeznaczonej do spożycia na podstawie
Dyrektyw 98/83/EC i 89/106/EEC,
związanej z oceną ryzyka dotyczącego wody,
ochroną zdrowia ludzkiego i poprawą jakości
wody.
Budżet projektu opiewa na kwotę 883 800 EURO,
w tym kwota 300 000 EURO, stanowi
współfinansowanie krajowe.
W ramach projektu w zakresie umowy
twinningowej zrealizowane zostaną:
-szkolenia, opracowania, raporty, wytyczne;
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
2004/016-829.03.02: „System zarządzania
monitoringiem wody przeznaczonej do spożycia
w Głównym Inspektoracie Sanitarnym”:
Budżet projektu opiewa na kwotę 1 755 100
EURO, w tym kwota 627 000 EURO, stanowi
współfinansowanie krajowe.
2005/017-488.03.03: „Rozszerzenie systemu
nadzoru sanitarnego w dziedzinie jakości wody”:
Budżet projektu opiewał na kwotę 1 281 210
EURO, w tym kwota 301 370 EURO, stanowi
współfinansowanie krajowe.
W ramach w/w projektów w zakresie umowy
twinningowej zrealizowane zostaną:
-szkolenia, opracowania, raporty, wytyczne,
dodatkowo wykonano zakupy inwestycyjne;
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
Dodatkowymi celami projektu TF 2006 jest:
 Poprawa
zasad
monitoringu
dotyczącego
zagrożenia zdrowia spowodowanego spożyciem
wody o nieodpowiedniej jakości włączając
choroby
wodopochodne
i
ocenę
ryzyka
zdrowotnego,
- Wzmocnienie jakości działań kontrolnych w
zakresie wyznaczania parametrów chemicznych
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(zgodnie z Dyrektywą 98/83/EC) realizowane w
laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 Poprawa
nadzoru
Państwowej
Inspekcji
Sanitarnej
w
zakresie
nowych
technologii
uzdatniania
wody
oraz
materiałów
kontaktujących się z wodą, ich wpływu na jakość
wody a także możliwych konsekwencji dla
zdrowia ludzi,
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
 Rozwój strategii przekazywania konsumentom
informacji o jakości wody pitnej włączając
potencjalne i istniejące sytuacje awaryjne.
Bieżące informacje:
•w grudniu 2007 r. została
podpisana umowa twiningowa
•w dniu 15 lipca 2008 r.
rozpoczął swe działania
doradca długoterminowy RTA
Pan Michael CSICSAKYwraz z
asystentką Panią Moniką
Stanislawską;
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
Cel projektu: doskonalenie kwalifikacji pracowników osiągnięty
zostanie poprzez cykle szkoleniowe:
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
Cel projektu poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników
osiągnięty zostanie poprzez cykle szkoleniowe:
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
Cel projektu poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników
osiągnięty zostanie poprzez cykle szkoleniowe:
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
Cel projektu poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników
osiągnięty zostanie poprzez cykle szkoleniowe:
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
Oczekiwanymi rezultatami projektu TF 2006 będą:
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
•
Rozwój strategii zarządzania ryzykiem w
zakresie chorób wodopochodnych,

Doskonalenie
systemu
oceny
zagrożeń
związanych
z
występowaniem
bakterii
chorobotwórczych i pasożytów w wodzie,

Stworzenie procedur Systemu Zarządzania
Jakością w działalności Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w obszarze sektorowej polityki
wodnej,
Oczekiwanymi rezultatami projektu będą:
•
Stworzenie systemu monitoringu i oceny
biofilmu materiałów sieci dystrybucyjnej zgodnie z
wymaganiami Europejskiego Systemu Akredytacji,

Przygotowanie
wytycznych
i
metodologii
raportowania
w
zakresie
jakości
wody
przeznaczonej do spożycia oraz systemu informacji
konsumentów
w
zakresie
jakości
wody
przeznaczonej do spożycia i kąpieliskowej,
 Stworzenie procedur zapewnienia jakości wody
przeznaczonej do spożycia w zakresie oznaczania
parametrów chemicznych w wodzie przeznaczonej
do spożycia zgodnie z Dyrektywą 98/83/EC.
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
Dziękuję Państwu za uwagę
Warszawa, 19 wrzesień 2008 r.
Download