Wirtualne Laboratorium Fizyczne

advertisement
Multimedialne środowisko
nauczania fizyki dla szkół
ponadgimnazjalnych
Przemysław Duda
[email protected]
WCIES 2013-06-04
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL)
•
•
•
•
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet : III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie : 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie : 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty
konkursowe
• Nazwa projektu : eFizyka - Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla
szkół ponadgimnazjalnych
• Okres realizacji projektu od 2013-01-01 (2012-11-01) / do 2015-08-31
• Wdrażanie – od wrzesień 2013. W I i II klasach.
• Wsparcie dla min. 500 uczniów (w tym 50% dziewcząt) z min. 5 szkół
Zadania w projekcie
•
•
•
•
•
•
Program nauczania
Trzy tomowy multimedialny podręczni z fizyki
WLF – Wirtualne Laboratorium Fizyczne
SILF – Szkolne Internetowe Laboratorium Fizyczne
Półprodukty Informatyczne
Wirtualny Nauczyciel
Program nauczania
wrzesień 2013
• zajęcia z fizyki w formule interdyscyplinarnej, z
wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
• „Informatyka dla fizyków” dla dodatkowego przedmiotu
(wrzesień 2014)
Multimedialny podręcznik z fizyki
• Trzy Tomowy podręcznik (wrzesień 2013/wrzesień 2014)
http://efizyka.canonia.pl
• Filmy (50), animacje
Ewolucja gwiazd, Prawa Keplera, Widmo promieniowania, Fazy Księżyca, Zaćmienia Księżyca i
Słońca, Ruch planet – planety wewnętrzne i zewnętrzne, Elektrownia jądrowa, Efekt
Dopplera, Model Bohra atomu wodoru
Wirtualne Laboratorium Fizyczne
Wirtualne ćwiczenia fizyczne w technologii LabView – 20 ćwiczeń
• Obecnie na http://fizyka.if.pw.edu.pl/~wlf/ dostępne są 2
„Promieniowanie Ciała Czarnego” i „Zjawisko fotoelektryczne”
• Do 1 września gotowe będą 3 kolejne „Elektrownia jądrowa”,
„Przemiany gazowe izobaryczna, izochoryczna, izotermiczna”,
„Cykl Carnota, przemiana adiabatyczna”.
Szkolne Internetowe Laboratorium
Fizyczne
Zestaw 13 rzeczywistych ćwiczeń sterowanych
poprzez przeglądarkę internetową
SILF tworzony jest na bazie doświadczeń zdobytych
http://ilf.if.pw.edu.pl
Półprodukty Informatyczne
• Tworzenie własnych animacji procesów fizycznych
(wg scenariuszy: własnych, nauczyciela,
zaproponowanych w projekcie)
• Animacje w MS Excel i VB for Application
Wirtualny nauczyciel
wrzesień 2014
• Podsumowanie rozdziału w podręczniku
• Przewodnik po SILF
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download