Od 11 lat wśród najlepszych – Union Investment TFI wiceliderem

advertisement
24 października 2013 r.
Od 11 lat wśród najlepszych –
Union Investment TFI wiceliderem
rankingu „Rzeczpospolitej”
i Analiz Online
Powtarzalne, ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne oraz stabilność kadry zarządzającej funduszami
przesądziły o tym, że zespół Union Investment TFI 11. raz z rzędu stanął na podium. Zajął drugie
miejsce w dorocznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych dziennika „Rzeczpospolita”
i firmy Analizy Online.
Spośród produktów zarządzanych przez Union Investment TFI organizatorzy rankingu najwyżej
ocenili subfundusz UniKorona Obligacje, od lat zarządzany przez Dariusza Laska. Subfundusz
zwyciężył dzięki bardzo dobrym pięcioletnim wynikom (46,1%*), wypracowanym przy stosunkowo
niskim nakładzie ryzyka oraz z zachowaniem ciągłości polityki inwestycyjnej.
W pozostałych kategoriach wysoko uplasowały się również subfundusze: UniKorona Akcje
(trzecie miejsce w kategorii funduszy akcyjnych), UniKorona Zrównoważony (drugie miejsce
w kategorii funduszy zrównoważonych), UniStabilny Wzrost (drugie miejsce w kategorii
funduszy stabilnego wzrostu) i UniKorona Pieniężny (czwarte miejsce w kategorii
funduszy pieniężnych).
Co zadecydowało o tegorocznym wyróżnieniu Union Investment TFI?
• Bardzo dobre, powtarzalne wyniki inwestycyjne. Systematyczne osiąganie dobrych
efektów zwiększa prawdopodobieństwo, że dany fundusz także w przyszłości uzyska
rezultaty lepsze od średniej i benchmarku w długim terminie. To szczególnie ważne
dla osób, które planują pomnażać swój kapitał długofalowo, ponieważ dzięki temu
zmniejsza się ryzyko, że w jednym roku fundusz zajmie pierwsze miejsce wśród
produktów ze swojej kategorii, a w kolejnym roku uplasuje się na końcu stawki.
• Stabilność zespołu zarządzających funduszami. Bardzo niska rotacja kadry,
a także jej wieloletnie doświadczenie przekładają się na wysoką jakość oraz
efektywność zarządzania. Podczas gdy średni staż zarządzającego funduszem
w Polsce wynosi trzy lata, aż trzy subfundusze Union Investment TFI mogą się
pochwalić ponad 10-letnim stażem swoich zarządzających. Należą do nich
produkty pod opieką Ryszarda Rusaka, Dyrektora Inwestycyjnego ds. Akcji,
oraz Dariusza Laska, Dyrektora Inwestycyjnego ds. Papierów Dłużnych.
* Okres inwestycji: wrzesień 2008 r. – wrzesień 2013 r.
24 października 2013 r.
• W dalszym ciągu wysoki wskaźnik information ratio (IR), wyliczany na podstawie stóp zwrotu funduszy
za ostatnie pięć lat. Wskaźnik ten oznacza, że fundusze są efektywnie zarządzane i mogą osiągać atrakcyjny
wynik inwestycyjny przy stosunkowo niskim nakładzie ryzyka.
Zdaniem ekspertów Union Investment TFI
Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu
Za nami 11. ranking TFI. Obecność na podium kolejny rok z rzędu jest dla nas dużym wyróżnieniem,
a jednocześnie potwierdzeniem silnej i stabilnej pozycji Union Investment TFI na polskim rynku. Bardzo
dobre, powtarzalne wyniki funduszy, które zdaniem autorów rankingu od lat wyróżniają nasze TFI, to
z jednej strony rezultat optymalizacji procesu inwestycyjnego (musi on uwzględniać zmieniające się
długoterminowe trendy rynkowe i jednocześnie aktywnie odpowiadać na jednostkowe wydarzenia
rynkowe), a z drugiej strony zasługa kompetentnego i stabilnego zespół specjalistów. Dysponując tymi
atutami, będziemy kontynuować pracę na rzecz efektywnego zarządzania środkami powierzonymi nam
przez Klientów.
Jakie perspektywy mają fundusze inwestycyjne w ciągu najbliższych kilku lat? Które klasy aktywów
mają największy potencjał?
Analizując obecne uwarunkowania gospodarcze i polityczne w skali globalnej oraz lokalnej, co
najmniej w perspektywie najbliższego roku konsekwentnie stawiamy na akcje. Czy jednak wzrosty
na warszawskiej giełdzie będą tak dynamiczne jak w latach ubiegłych – trudno jednoznacznie
określić. Zgodnie z teorią „nowej równowagi” cykl gospodarczy będzie się bowiem charakteryzował
mniej spektakularnymi wzrostami i nie tak gwałtownymi spadkami. Może się też nieco skrócić.
Spodziewamy się, że maksymalna wartość polskiego PKB będzie niższa niż w czasie poprzedniej
hossy. Jak dotąd widać poprawę sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Wciąż
natomiast czekamy na wzrost poziomu inwestycji. Wówczas ceny akcji powinny jeszcze istotnie
wzrosnąć.
Na trwałość i dynamikę giełdowej hossy w latach 2014–2016 będą miały wpływ zmiany
w OFE. Jako czynniki wspierające akcje oceniamy wprowadzenie benchmarku dla OFE
(90% WIG + 10% WIBOR 3M), 75-procentowy limit inwestycji w akcje przez OFE na dwa
lata, niezmieniony przypis składki do czerwca 2014 r. włącznie, a także pozytywne
oszacowanie liczby osób, które pozostaną w OFE (na poziomie ok. 30%).
W średnim terminie fundusze akcyjne i mieszane wydają się najbardziej perspektywiczną
inwestycją. Równolegle wśród rozwiązań bezpiecznych najlepiej powinny się
prezentować fundusze pieniężne z domieszką obligacji korporacyjnych. W ciągu
najbliższych pięciu lat cykl najprawdopodobniej przejdzie też do kolejnej fazy, a do
łask inwestorów zaczną powracać również obligacje skarbowe.
24 października 2013 r.
O rankingu
Ranking dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Analizy Online jest organizowany od 2003 r. W jego 11-letniej
historii Union Investment TFI jako jedyne towarzystwo w Polsce stawało na podium we wszystkich edycjach,
z czego aż ośmiokrotnie na pierwszym miejscu, a trzy razy na pozycji wicelidera.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są oceniane według kilku kryteriów. Do kluczowych należą
pięcioletnie wyniki inwestycyjne funduszy w największych pod względem aktywów kategoriach:
fundusze akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, dłużne i pieniężne. Oprócz stóp zwrotu na tle konkurencji
i benchmarku autorzy rankingu biorą pod uwagę ryzyko inwestycyjne oraz stabilność zespołu
zarządzających. Od tego roku w ostatecznej ocenie dużą rolę odgrywa powtarzalność wyników na
przestrzeni lat, która dla Klientów jest ważnym wyznacznikiem jakości zarządzania.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą
być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części
zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa
Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja,
UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywny w UniFunduszeSFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost,
UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo
Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane,
poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję,
Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy,
Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry,
Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne
są na stronie www.union-investment.pl.
Union Investment TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru
Finansowego) z dnia 14 grudnia 2000 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował
produkty lub usługi Towarzystwa.
Masz pytania?
☎
@
800 567 662
(22) 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).
[email protected]
Download