siwz_I_ZAZ_18_11_2015

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
tel. +48 723 311 122
Zamawiający:
Zakład Aktywności Zawodowej –
strona internetowa:
Zakład Usługowy “Nadzieja”
http://sdir.org.pl
Ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
Polska
przedmiot zamówienia: Dostawa(zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) samochodu
do świadczenia usług odbioru prania i przewozu obsługi Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu
Usługowego „Nadzieja” w Wałbrzychu
stadium opracowania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
specyfikacja niniejsza zawiera:
l.p.
Oznaczenie Części
Nazwa Części
1
Część I
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2
Część II
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
3
Część III
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Wałbrzych, 2015 roku
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
Zamawiający:
Zakład Aktywności Zawodowej –
Zakład Usługowy “Nadzieja”
Ul. Mickiewicza 24
tel. +48 723 311 122
strona internetowa:
http://sdir.org.pl
58-300 Wałbrzych
Polska
przedmiot zamówienia: Dostawa(zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) samochodu
do świadczenia usług odbioru prania i przewozu obsługi Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu
Usługowego „Nadzieja” w Wałbrzychu
CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
Spis treści:
1.
Nazwa i adres Zamawiającego ....................................................................................................................... 3
2.
Tryb udzielania zamówienia .............................................................................................................................. 3
3.
Opis przedmiotu zamówienia ........................................................................................................................... 3
4.
Zamówienia częściowe...................................................................................................................................... 3
5.
Zamówienia uzupełniające ............................................................................................................................... 3
6.
Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej ................................................................................. 3
7.
Termin wykonania zamówienia ........................................................................................................................ 4
8.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków ............................................................................................................................................................ 4
9.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu. ......................................................................................... 4
10.
Wymagania dotyczące wadium ..................................................................................................................... 5
11.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego ........................................................................................................................................................ 5
12.
Opis sposobu przygotowania oferty ................................................................................................................ 5
13.
Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu ............................................ 6
14.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty .......................................................................................................... 6
15.
Miejsce i termin otwarcia ofert ......................................................................................................................... 7
16.
Tryb otwarcia ofert .............................................................................................................................................. 7
17.
Zwrot oferty bez otwierania ............................................................................................................................... 7
18.
Termin związania ofertą ..................................................................................................................................... 7
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
19.
Opis sposobu obliczenia ceny .......................................................................................................................... 7
20.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert .......................................................................................... 8
21.
Tryb oceny ofert................................................................................................................................................... 8
22.
Wykluczenie Wykonawcy .................................................................................................................................. 8
23.
Odrzucenie oferty ............................................................................................................................................... 8
24.
Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania .............................................................................. 9
25.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .............................................................................. 9
26.
Unieważnienie postępowania .......................................................................................................................... 9
27.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy .................................................. 9
28.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą ...... 10
29.
Wykaz załączników do niniejszych IDW......................................................................................................... 10
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy “Nadzieja”
Ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
zwanej dalej Ustawą Pzp.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem
niniejszego
zamówienia
jest
dostawa(zakup)
fabrycznie
nowego
(wcześniej
nierejestrowanego) samochodu do świadczenia usług odbioru prania i przewozu obsługi Zakładu
Aktywności Zawodowej – Zakładu Usługowego „Nadzieja” w Wałbrzychu
Przedmiot zamówienia dofinansowany będzie ze środków PFRON
Szczegółowy opis i zakres dostawy przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – pn. Opis Przedmiotu
Zamówienia (tj. OPZ).
4. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej.
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
7. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin dostarczenia sprzętu najpóźniej : do 28 grudnia 2015 roku
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
1)
posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności.
Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły
"spełnia/nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1.
niniejszej IDW.
2)
dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły
"spełnia/nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1.
niniejszej IDW.
3)
znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy
Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły
"spełnia/nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, według zapisów
punktu 9.1. niniejszej IDW.
4) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie i dokumenty według zapisów punktu 9.2. niniejszej
IDW a ocena dokonana zostanie według reguły "spełnia/nie spełnia".
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.
Zgodnie z zapisami art. 44 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie zapisów art. 22 ust.
1 Ustawy Pzp, sporządzone według Załącznika do IDW;
UWAGA:
A.
Zamawiający dołączył do niniejszej IDW w/w wzory załączników, które są materiałem
uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za
treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca.
B.
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie, niż
PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN
wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia
opublikowania ogłoszenia.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
2.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 Ustawy Pzp, zgodnie z punktem 8.4. niniejszej IDW Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć:
1)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według Załącznika do IDW;
2a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1) niniejszej IDW - składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2b. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.2) niniejszej IDW zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym,
administracyjnym
albo
organem
samorządu
zawodowego
lub
gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Zapisy punktu 9.2b. niniejszej IDW stosuje się odpowiednio.
3.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
4.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
11. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego
1.
Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
2.
Cena oferty winna być podana w PLN lub EURO i winna obejmować cały zakres zamówienia
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
12. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
Wymagania podstawowe
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez
Wykonawcę.
c) Oferta oraz załączone do oferty oświadczenia i dokumenty w formie oryginałów muszą być
podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą dodatkowo posiadać klauzulę „za zgodność z
oryginałem”, potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
d) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być załączone
do oferty w oryginale lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
e) Za
podpisanie
uznaje
się
własnoręczny
podpis
czytelny
lub
podpis
nieczytelny
z pieczątką imienną.
f)
Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
g) Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z ich tłumaczeniem na język polski i zaopatrzone podpisem osoby upoważnionej do
reprezentacji Wykonawcy.
h)
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tej samej kopercie lub
paczce co oferta.
i)
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i
siedziby oraz numer NIP.
j)
2.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Forma oferty.
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem czytelnej formy pisemnej.
Zamawiający zwraca się o dodatkowe złożenie kopii oferty.
b) Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w
formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.
c) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
3.
Zawartość oferty.
Do Oferty należy załączyć wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia. Kompletna oferta winna
zawierać:
a) formularz Oferty wraz z Ceną, sporządzone na podstawie wzorów stanowiących odpowiednio
załącznik do niniejszej IDW;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu
wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy pzp, sporządzone według Załącznika do niniejszej
IDW;
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według Załącznika do IDW
13. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
Wyjaśnianie
oraz
zmiany treści
specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
mogą
być
dokonywane przez Zamawiającego.
14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
6
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
1.
Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład
Usługowy „Nadzieja”, ul Mickiewicza 24. 58-300 Wałbrzych pokój nr 13A, w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia
2.
08.12.2015
do godz.
12:00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce),
opisanej następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta w postępowaniu na dostawę (zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego)
samochodu do świadczenia usług odbioru prania i przewozu obsługi
Nie otwierać przed dniem: 08.12.2014. przed godz. 15:30
15. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy
„Nadzieja”, ul Mickiewicza 24. 58-300 Wałbrzych pokój nr 13A,, w terminie:
w dniu
08.12.2015 r.
o godz.
15:30
16. Tryb otwarcia ofert
W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1)
stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2)
nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3)
informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty;
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego.
17. Zwrot oferty bez otwierania
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
18. Termin związania ofertą
1.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 28 grudnia 2015 roku.
2.
Zamawiającego może, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.
19. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub EURO ze wskazaniem dnia dokonania
przeliczenia waluty
2.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II
niniejszej SIWZ - wzorze umowy.
3.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem zapisów pkt 19.1. niniejszej IDW. Powyższe wynika z
konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu
realizacji zamówienia.
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.
Zamawiający
oceni
i
porówna
jedynie
te
oferty, które
nie
zostaną
odrzucone
przez
Zamawiającego.
2.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium:
cena – 90 %
odległość do serwisu – 10%
3.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
4.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych.
5.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
6.
W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest
zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu
Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert
doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT według zapisów pkt. 20.1 niniejszej
IDW. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
21. Tryb oceny ofert
1.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, kótrego oferta została poprawiona.
3.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy
pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie .
4.
Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
sprawdzania w
toku
oceny
oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, wykazów,
danych i informacji.
22. Wykluczenie Wykonawcy
1.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.
2.
Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi Wykonawców którzy zostali
wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
23. Odrzucenie oferty
1.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp.
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
8
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
2.
Informacje o ofetach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którch oferty
zostału odrzucone.
24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1.
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady
i kryteria określone w niniejszej SIWZ.
2.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu
i którego oferta będzie najkorzystniejsza.
3.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, kótrzy złożyli oferty o
wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę adres
miejsce zamieszkamia i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru’Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w ppkt 25.3.1) niniejszej IDW, na stronie interentowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.
25. Informacje
o
formalnościach,
jakie
powinny
zostać
dopełnione
po
wyborze
oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Wzór umowy stanowi część II SIWZ.
2.
Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:
a) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu
zamówienia;
b) nastąpi zmiana warunków dofinansowania;
c)
nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT, ulec zmianie może cena w takim zakresie w jakim
będzie to wynikało z przepisów;
d) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie, w tym
w szczególności z uwagi na:
-
wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),
- konsekwencje ewentualnego niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków
wynikających z zawartej umowy.
e) konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub
instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji Umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru
rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do
komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji
Umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej, itp.;
26. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie podając uzasadnienie i informując o tym Wykonawców, którzy
złożyli ofety w postępowaniu.
27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1.
Ustawy Pzp nie stosuje się.
2.
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawa, przysługuje
skarga do Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usługowego „Nadzieja”
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą
1.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mają obowiązek przekazywać mailowo, na piśmie lub faksem.
2.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanych
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
3
Zamawiający pracuje w od poniedziałku do piątku w godz. 8 00-1500.Wykonawcy pisemnie
zwracają się do Zamawiającego powinni kierować korespondencję na adres:
Zakład Aktywności Zawodowej–Zakład Usługowy „Nadzieja”, ul Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych
4.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan
Aleksander Słychan, tel. (+48 723 311 122) mail: [email protected]
29. Wykaz załączników do niniejszych IDW
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
Oznaczenie Załącznika
Załącznik
1
Załącznik
2
Załącznik
3
Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty dla przetargu nieograniczonego
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści SIWZ. Zamawiający
dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej SIWZ.
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na: „Dostawa (zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) samochodu do świadczenia
usług odbioru prania i przewozu obsługi”.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usługowy „Nadzieja”,
ul Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Nazwa Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
adres
nr telefonu
nr faksu
adres mailowy
4.
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:
1)
zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)
gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacjami,
3)
*wartość
mojej oferty za realizację całości zamówienia bez podatku od towarów i usług
wynosi: ........................................................................................[PLN]lub [EURO]
(słownie:..................................................................................... [PLN]]lub [EURO]
należny podatek od towarów i usług stawka {23} %: ........................ [PLN]]lub [EURO]
(słownie: ................................................................................... [PLN]]lub [EURO]
RAZEM:
cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ............................... [PLN]]lub [EURO]
(słownie:...................................................................................... [PLN]]lub [EURO]
4)
niniejsza oferta jest ważna do 28 grudnia 2015r.
5)
akceptuję bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
6)
w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
7)
składam niniejszą ofertę we własnym imieniu,
8)
nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
9)
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
/
wskazane
poniżej
informacje
zawarte
w
ofercie
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z
niniejszym
nie
mogą
być
one
udostępniane,
w
szczególności
innym
uczestnikom
postępowania1:
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIE PODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
na:
„Dostawa (zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) samochodu do
świadczenia usług odbioru prania i przewozu obsługi”.
ZAMAWIAJĄCY:
1.
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy “Nadzieja”
ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
WYKONAWCA:
2.
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.
1.
Nazwa Wykonawcy(ów)
posiadam uprawnienia do
Oświadczam(y), że:
wykonywania działalności
Adres(y) Wykonawcy(ów)
lub czynności
objętych
niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.
posiadam wiedzę i doświadczenie,
3.
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia,
4.
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy :
Osoba
składająca
oświadczenie
świadoma
jest
odpowiedzialności
karnej,
wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.
3. Podpis:
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
na:
„Dostawa (zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) samochodu do
świadczenia usług odbioru prania i przewozu obsługi”
ZAMAWIAJĄCY:
1.
Zakład Aktywności Zawodowej “– Zakład Usługowy “Nadzieja”
ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
WYKONAWCA:
2.
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Nazwa Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)
Oświadczam(y), że:
Ja(My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na
dostawę pn. „Dostawa (zakup) fabrycznie nowego samochodu do świadczenia usług
transportowych i przewozu obsługi ”
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.).
Osoba
składająca
oświadczenie
świadoma
jest
odpowiedzialności
karnej,
wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.
3.
Podpis:
Samochód usługi transportowe i przewóz osób
14
Download