Budda oznacza przebudzenie, oświecenie. Za historycznego twórcę

advertisement
Budda
Budda oznacza przebudzenie,
oświecenie.
Za historycznego twórcę i
założyciela buddyzmu uznaje się
Gautama Siddhartha.
Budda Siakjamuni
Życie Siddharthy
Siddhartha narodził się w królewskim rodzie Siakjów.
Dziecię nazwano Siddhartha, co znaczy „Spełnienie Wszystkich Marzeń”.
Lumbini - miejsce narodzin Buddy, leży na granicy dzisiejszego Nepalu i Indii.
Po przyjściu księcia na świat pewien pustelnik przepowiedział jego
przyszłość mówiąc: „Kiedy ten Książę dorośnie i nie opuści pałacu, wtedy
zostanie wielkim królem i podbije cały świat. Ale jeśli porzuci on pałace i
poświęci swe życie religii, wówczas stanie się Buddą, Wybawcą świata".
Z biegiem lat Książę Siddhartha żeni się, następnie rodzi się jego jedyne
dziecko, syn o imieniu Rahul.
Nic jednak nie jest w stanie uciszyć narastającego przekonania o cierpieniu
ludzkiej egzystencji. W końcu Siddhartha uznał, iż dworskie życie pełne
uciech, to zła droga. Odkrycie starości, choroby i wreszcie śmierci sprawiło,
iż książę w wieku 29 lat opuszcza pałac w poszukiwaniu spokoju ducha
oraz drogi wyzwolenia z cierpienia.
Poszukiwanie
właściwej ścieżki…
W trakcie swej wędrówki Siddhartha zapoznał się z praktykami ascezy.
Następnie uczył się sposobów osiągnięcia nirwany poprzez medytacje.
Wkrótce jednak doszedł do przekonania, iż nie mógłby w ten sposób
osiągnąć Oświecenia. Stąd też ponownie wszedł na ścieżkę ascezy, z
której jednak zrezygnował po 6 latach. Zmęczony i zrozpaczony
rozpoczął jeszcze jeden okres medytacji.
W wieku 35 lat Jego umysł stał się czysty i jasny jak jutrzenka.
Odnalazł wreszcie drogę do Oświecenia i tym samym stał się Buddą.
Drzewo Bodhi - uznawane
jest za miejsce Oświecenia
Buddy Siddharthy.
Obecnie stanowi miejsce
buddyjskich pielgrzymek.
Oświecenie
Od tego czasu Siddhartha był znany
pod różnymi imionami.
Jedni nazywali go Buddą, Doskonale
Oświeconym, Tathagatą.
Inni zaś mówili o nim: Siakjamuni
„Mędrzec z rodu Siakjów".
Jeszcze inni z kolei nazywali go
Czczonym przez Cały Świat.
Ślubowania Buddy Siddharthy
Gdy Budda postanowił odsunąć się od świeckiego życia,
uczynił cztery wielkie ślubowania:
 przysiągł ratować wszystkich ludzi;
 wyrzec się wszelkich ziemskich pragnień;
 poznać wszystkie nauki;
 osiągnąć doskonałe Oświecenie.
Te śluby były przejawem miłości i miłosierdzia, które
stanowią o naturze Buddy.
Buddyjska misja Siddharthy
Budda wędrował po kraju przez 45 lat, głosząc nauki i zachęcając ludzi
do pójścia w jego ślady. W trakcie swych nauk utrzymywał się z
jałmużny. Do końca dni nauczał swych wyznawców.
Zakończył swe dzieło jako
największy z nauczycieli świata i
najlepszy z ludzi, osiągając stan
doskonałego spokoju.
Prochy Buddy i jego szczątki
złożono w ogromnych wieżach,
które wybudowano ku jego czci.
Nauczanie Buddy
Budda Siddhartha nauczał Dharmy, obejmującej tak zwane Cztery Szlachetne Prawdy (w tym Ośmioraką Ścieżkę) prowadzącej
do osiągnięcia Oświecenia.
Koło Dharmy
Cztery Szlachetne Prawdy i
Ośmioraka Ścieżka do dzisiaj
stanowią podstawę i kwintesencję
nauk buddyjskich.
Cztery Szlachetne Prawdy
1) Szlachetna Prawda o Cierpieniu –
narodziny są cierpieniem, starzenie się jest
cierpieniem, utrata sił, choroba, śmierć są
cierpieniem. Podobnie smutek, ból, niedola i rozpacz
są cierpieniem. Niemoc uzyskania tego co się chce,
złączenie z rzeczami których nie lubimy i
oddzielenie od rzeczy które kochamy to również
cierpienie.
2) Szlachetna Prawda o
Przyczynie Cierpienia przyczyną cierpienia są
wszelkie pragnienia,
pożądania czy namiętności.
4) Szlachetna Prawda o
Ścieżce Prowadzącej do
Ustania Cierpienia - drogą
do ustania cierpienia
jest Szlachetna
Ośmiostopniowa Ścieżka.
3) Szlachetna Prawda o Ustaniu
Cierpienia - usunięcie żądzy,
która jest przyczyną wszelkich
namiętności skończy ludzkie
cierpienie. Tylko całkowite
odrzucenie, wygaśnięcie,
wyrzeczenie się pragnień daje
uwolnienie.
Szlachetna
Ośmiostopniowa Ścieżka
Aby w pełni zrozumieć Cztery Szlachetne Prawdy, Budda zalecał podążać
Ośmioraką Ścieżką, na którą składają się:
1.
2.
3.
4.
Należyty Pogląd – jest to poznanie Czterech Szlachetnych
Prawd.
Należyte Myślenie – to postanowienie wyrzeczenia się złej woli i
odstąpienie od wyrządzania wszelkiej krzywdy.
Należyta Mowa – to powstrzymanie się od kłamstwa oraz
obmowy czy pustego gadania.
Należyte Postępowanie – to powstrzymanie się od zabijania, od
kradzieży, od nieskromności.
5.
6.
7.
8.
Należyty Sposób Zarobkowania – to powstrzymywanie się
od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom.
Należyte Dążenie – to intencje i wysiłek, które nie pozwalają
na powstawanie złych, a pozwalają na powstanie dobrych
mentalnych właściwości.
Należyta Koncentracja – zachowanie uważności we
wszystkim, co się przedsięwzięło.
Należyta Medytacja – dążenie do osiągania stanów, w
których znika "ego".
Kwintesencja buddyzmu
Istotą nauki Buddy jest panowanie
nad własnym umysłem. Należy
zerwać okowy doczesnych
namiętności, wyrzec się zachłanności
i złości. Budda namawia do
radowania się kwiatami Oświecenia i
zbierania owoców, które odnajdują ci,
co idą właściwą ścieżką.
Jedynie studiowanie, nauczanie i
ćwiczenie rozumu prowadzi do
wyzwolenia z wciąż odradzającego
się cierpienia.
Słowniczek
terminologii buddyjskiej
o DHARMA - nauka przekazana przez Buddę prowadząca do ustania
cierpienia. Rozróżnia się trzy kanony dharmy: sutry (nauki wygłoszone
przez samego Buddę), winaje (zasady dyscypliny podane przez Buddę) oraz
abhidharmy (komentarze i rozważania dotyczące sutr oraz winaj napisane
przez późniejszych uczonych). Wszystkie razem noszą nazwę Tripitaka.
o KARMA - to nieprzerwany proces przyczyn i skutków. Czyny mają
wpływ na naszą przyszłość. To one określają indywidualny karman każdej
istoty. Wierzy się, że przez powtarzanie dobrych czynów gromadzi się
dobro, a jego potencjalna siła okaże w przyszłości swój dobroczynny wpływ.
Koncepcja ta obejmuje trzy rodzaje uczynków: cielesne, słowne oraz
myślowe.
o NIRWANA - dosłownie oznacza „wygasnąć". Jest to stan, który
następuje, gdy wszystkie ludzkie skalania oraz pragnienia zostają usunięte.
Przebudzona istota, osiągnąwszy Nirwanę, odchodzi na trwałe ze świata
uwolniwszy się z cyklu narodzin i śmierci. Warunkiem osiągnięcia
Nirwany za życia jest poznanie stosownych nauk i praktyk, prowadzących
do trwałego uwolnienia się od cierpienia.
o SAMSARA - niekończąca się wędrówka, ciąg kolejnych narodzin i
śmierci. W zależności od nagromadzonej karmy, wszystkie istoty
przechodzą na inny poziom egzystencji (przyjmują nową formę). Jedynym
sposobem na zakończenie cierpienia i tym samym wyzwolenie się z tego
cyklu jest osiągnięcie nirwany.
„ Jesteśmy tym, co o sobie myślimy.
Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli.
Naszymi myślami tworzymy świat. ”
Budda Siakjamuni
Bibliografia:
 Nauka Buddy, Bukko Dendo Kyokai (Fundacja Propagowania Buddyzmu);
 Słownik Buddyjski, Nyanatiloka Mahathera;
 Wikipedia, wolna encyklopedia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards