Ogłoszenie o zamówieniu

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.31wog.wp.mil.pl
Zgierz: DOSTAWA SPRZĘTU, URZĄDZEŃ ORAZ UBIORÓW
SPORTOWYCH ( 99/ZP/15 )
Numer ogłoszenia: 260322 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy , ul. Konstantynowska
85, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 261 442 098, faks 261 442 101.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU,
URZĄDZEŃ ORAZ UBIORÓW SPORTOWYCH ( 99/ZP/15 ).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, urządzeń oraz ubiorów sportowych.
Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na
jedno lub wszystkie zadania, z tym, że na każde zadanie można złożyć tylko jedną
ofertę: Zadanie 1 - sprzęt sportowy Zadanie 2 - ubiory sportowe Zadanie 3 - obuwie
sportowe i turystyczne Zadanie 4 - sprzęt wspinaczkowy Przedmiot zamówienia,
rozmiary i ilości określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ. Wymagania dotyczące
przedmiotu zamówienia: 1. Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z
zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz
spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej
producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy - dotyczy zadań 1-3. 2. Towary
muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i odpowiadać obowiązującym normom z
zakresu gatunku pierwszego wyprodukowanego od 2014r. posiadającego
indywidualne numery identyfikacyjne nadane przez producenta - dotyczy zadania 4.
3. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z
zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną
identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności
naruszania opakowania. 4. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres
gwarancji: 24 miesiące. 5. Towar musi odpowiadać lub mieć parametry jakościowe
nie gorsze niż określone w zał. nr 2 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert na produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał
producenta/markę. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o
parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do
produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. 7. Wykonawca
zobowiązany jest wskazać w ofercie (załączniku nr 2 do SIWZ) nazwy producentów i
model produktów, które oferuje - dotyczy wszystkich zadań i pozycji. Oferta w której
Wykonawca nie poda w/w informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zastrzega możliwość ustalenia z Wykonawcą
zmian danych zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ kolumnie Rozmiar w stosunku
do artykułów sportowych tj. odzież i obuwie sportowe (zadanie 2 i 3) uwzględniając
producenta ww. artykułów sportowych zaproponowanych przez Wykonawcę jako
towar równoważny..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.41.20.00-0, 37.40.00.00-2,
37.41.00.00-5, 37.53.52.20-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także
pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:


1 - Cena - 90
2 - Termin dostawy - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez strony
pod rygorem ich nieważności i jest dopuszczalna jedynie w sytuacjach określonych w
art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany
umowy w następujących sytuacjach: 1 Ceny, na skutek wystąpienia zmiany
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT - dotyczy zadania 1,2,3
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.31wog.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 31
Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu ul. Konstantynowska 85 bud. 1 pok. 102
w godz. 7.30 -15.30 lub za pośrednictwem poczty po uprzednim złożeniu/przesłaniu
wniosku.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 13.10.2015 godzina 09:00, miejsce: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w
Zgierzu ul. Konstantynowska 85 bud. nr 2, Kancelaria Jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu sportowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia, rozmiary i ilości określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Towary muszą odpowiadać
obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być



fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe
określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz
odpowiednie normy. 2. Towar musi być dostarczony w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta.
Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj,
parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. 3.
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. 4.
Towar musi odpowiadać lub mieć parametry jakościowe nie gorsze niż
określone w zał. nr 2 do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na
produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał
producenta/markę. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o
parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w
stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. 6.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie (załączniku nr 2 do SIWZ)
nazwy producentów i model produktów, które oferuje - dotyczy wszystkich
zadań i pozycji. Oferta w której Wykonawca nie poda w/w informacji zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o
o
1. Cena - 90
2. Termin dostawy - 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa ubiorów sportowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia, rozmiary i ilości określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Towary muszą odpowiadać
obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być
fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe
określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz
odpowiednie normy. 2.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie
musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data
ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. 3. Wymagany przez
Zamawiającego minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. 4. Towar musi
odpowiadać lub mieć parametry jakościowe nie gorsze niż określone w zał. nr 2
do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne
w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. Przez ofertę
równoważną Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach
jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów
wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany
jest wskazać w ofercie (załączniku nr 2 do SIWZ) nazwy producentów i model
produktów, które oferuje - dotyczy wszystkich zadań i pozycji. Oferta w której
Wykonawca nie poda w/w informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zastrzega możliwość ustalenia z
Wykonawcą zmian danych zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ kolumnie
Rozmiar w stosunku do artykułów sportowych tj. odzież i obuwie sportowe
uwzględniając producenta ww. artykułów sportowych zaproponowanych przez
Wykonawcę jako towar równoważny..



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.41.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o
o
1. Cena - 90
2. Termin dostawy - 10
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa obuwia sportowego i turystycznego.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia, rozmiary i ilości określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Towary muszą odpowiadać
obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być
fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe
określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz
odpowiednie normy. 2. Towar musi być dostarczony w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta.
Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj,
parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. 3.
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. 4.
Towar musi odpowiadać lub mieć parametry jakościowe nie gorsze niż
określone w zał. nr 2 do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na
produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał
producenta/markę. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o
parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w
stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. 6.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie (załączniku nr 2 do SIWZ)
nazwy producentów i model produktów, które oferuje - dotyczy wszystkich
zadań i pozycji. Oferta w której Wykonawca nie poda w/w informacji zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 7. Zamawiający
zastrzega możliwość ustalenia z Wykonawcą zmian danych zawartych w
załączniku nr 2 do SIWZ kolumnie ,Rozmiar w stosunku do artykułów
sportowych tj. odzież i obuwie sportowe uwzględniając producenta ww.
artykułów sportowych zaproponowanych przez Wykonawcę jako towar
równoważny..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.41.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o
o
1. Cena - 90
2. Termin dostawy - 10
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu wspinaczkowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia, rozmiary i ilości określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Towary muszą być
fabrycznie nowe, nieużywane i odpowiadać obowiązującym normom z zakresu
gatunku pierwszego wyprodukowanego od 2014r. posiadającego indywidualne
numery identyfikacyjne nadane przez producenta. 2. Towar musi być



dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami
stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną
identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez
konieczności naruszania opakowania. 3. Wymagany przez Zamawiającego
minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. 4. Towar musi odpowiadać lub mieć
parametry jakościowe nie gorsze niż określone w zał. nr 2 do SIWZ. 5.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w pozycjach,
gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. Przez ofertę równoważną
Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich
samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych)
przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie
(załączniku nr 2 do SIWZ) nazwy producentów i model produktów, które
oferuje - dotyczy wszystkich zadań i pozycji. Oferta w której Wykonawca nie
poda w/w informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 37.53.52.20-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o
o
1. Cena - 90
2. Termin dostawy - 10
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards