zedmiotowy system oceniania z biologii w klasie ii

advertisement
ZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W
KLASIE II GIMNAZJUM
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA : JOANNA KUBIAK
ROK SZKOLNY : 2015-2016
I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1. Indywidualny system oceniania z biologii w klasie II gimnazjum jest zgodny ze
Statutem Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.
2. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.
3. Uczeń musi wiedzieć dlaczego otrzymał dana ocenę i za co ją otrzymał.
4. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
5. Ocena nie zawsze jest stopniem. Mogą to być: plusy, minusy, gesty, słowa aprobaty
i dezaprobaty, komentarze.
6. Oceny są jawne dla ocenianego ucznia, jak i jego rodziców. Uczeń zostaje
poinformowany o ocenie w momencie jej wystawienia. Rodzice zostają
poinformowani poprzez wpisanie jej do dzienniczka ucznia, zeszytu klasowego i
dziennika elektronicznego na stronie internetowej Szkoły.
7. Na prośbę rodziców ocena może być dodatkowo uzasadniona.
8. Rodzice otrzymują informacje o osiągnięciach, postępach i wkładzie pracy ucznia
w formie przedstawienia ocen bieżących, motywacyjnych i podsumowujących, a
także na ich prośbę komentarz nauczyciela podczas zebrań z rodzicami, dni otwartych
i indywidualnych konsultacji telefonicznych podczas dyżuru nauczyciela.
9. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne określające postępy ucznia, uczeń
otrzymuje do wglądu podczas wstawiania oceny do dziennika lekcyjnego, a rodzic na
życzenie otrzymuje do wglądu podczas zebrań i konsultacji indywidualnych z
nauczycielem. Prace kontrolne są przechowywane do końca roku szkolnego.
10. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia, prace domowe są
obowiązkowe.
11. Jeśli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn losowych usprawiedliwionych musi go
zaliczyć w ciągu dwóch tygodni.
12. Kartkówka obejmuje materiał z dwóch ostatnich lekcji i jest niezapowiedziana.
13. Uczeń przyłapany na ściąganiu traci prawo do poprawy sprawdzianu.
14. Oceny nie mogą być poprawiane na tydzień przed klasyfikacją śródsemestralną i
końcoworoczną.
15. Uczeń, który ma 50% nieobecności może być nieklasyfikowany.
16. Każdy uczeń jest oceniany za dodatkową pracę.
17. Każdy uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć
lekcyjnych. Za każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
18. Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się: brak zadanej pracy domowej pisemnej
lub ustnej, brak podręczników, zeszytów przedmiotowych lub zeszytów ćwiczeń,
atlasów.
19. Nieprzygotowanie się do zajęć uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku
lekcji. Za nieprzygotowanie, które nie zostało zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć
uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
20. O terminie pracy pisemnej ocenianej oceną podsumowującą uczniowie są
poinformowani co najmniej na jeden tydzień wcześniej i fakt ten jest odnotowany w
dzienniku lekcyjnym.
21. Prace pisemne muszą być poprawione, ocenione i omówione na lekcji w ciągu
dwóch tygodni od ich napisania (z odliczeniem świąt lub choroby nauczyciela).
22. Dniami nauki szkolnej bez wszelkich form sprawdzania wiadomości są pierwsze
dni po przerwach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc).
23. Niepytany jest danego dnia uczeń, który ma numer zgodny z numerem dnia
miesiąca. Uczeń ten jest jednak zobowiązany do uczestnictwa w tym dniu w
sprawdzianach pisemnych i aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych.
24. Za wykonanie dodatkowych prac uczeń może otrzymać ocenę celującą, bardzo
dobrą, lub dobrą. Brak pracy nadobowiązkowej nie może być podstawą do
wystawienia oceny niedostatecznej.
25. Ocena klasyfikacyjna semestralna, lub końcoworoczna nie jest ustalana jako
średnia z ocen bieżących.
II. OCENY BIEŻĄCE, PODSUMOWUJĄCE, MOTYWACYJNE,
ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE
1. Ocenianie bieżące, podsumowujące i motywacyjne.
a. Skala ocen bieżących, podsumowujących i motywacyjnych jest następująca:
6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+, 1.
b. Uczeń klasy II jest oceniany zgodnie z kryterium procentowym:
- 100% podstawy programowej i wyżej – celujący
- 90% - 99% podstawy programowej – bardzo dobry
- 70% - 89% podstawy programowej - dobry
- 55% - 69% podstawy programowej - dostateczny
- 40% - 54% podstawy programowej - dopuszczający
- poniżej 40% podstawy programowej – niedostateczny
Przy dolnej granicy punktacji do oceny otrzymanej przez ucznia dopisuje się znak ,,-”
przy górnej punktacji – znak ,,+”.
c. Oceny bieżące dostarczają informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności na
poszczególnych jednostkach lekcyjnych oraz pomagają uczniowi rozpoznać i
zrozumieć swoje mocne i słabe strony, dają wskazówki do dalszej pracy. Są to oceny
za: odpowiedzi ustne, kartkówki z materiału zrealizowanego na ostatnich dwóch
jednostkach lekcyjnych (trwające do 15 minut), pracę domową, ćwiczenia
wykonywane na zajęciach lekcyjnych indywidualnie lub w grupach, przeprowadzone
hodowle lub eksperymenty.
d. Oceny podsumowujące sprawdzają postępy ucznia i dostarczają informacji o
efektywności nauczania oraz pomagają w adoptowaniu planu nauczania w ciągu roku
szkolnego w zależności od osiągniętych przez uczniów rezultatów. Są to oceny ze:
sprawdzianów pisemnych i praktycznych obejmujących każdy dział programowy
(mogą zawierać zadania dodatkowe dla uczniów wyróżniających się na ocenę
celującą), testów obiektywnych zawierających ograniczoną liczbę poprawnych
odpowiedzi, testów subiektywnych zawierających różną formę zadań, prac klasowych
w formie opisowej. Testy obiektywne i subiektywne są punktowane. Oceny
podsumowujące są wpisywane do dziennika kolorem czerwonym. Są one
obowiązkowe. Uczeń musi uzyskać co najmniej 50% ilości ocen podsumowujących
pozytywnie zaliczonych. Uzupełnienie ocen podsumowujących powinno odbyć się w
ciągu dwóch tygodni od daty pisania pracy przez klasę w formie ustnej lub pisemnej.
W przypadku długiej usprawiedliwionej absencji, uzgadnia się z uczniem termin
sprawdzianu. Uczeń może na własna prośbę w ciągu dwóch tygodni od otrzymania
oceny podsumowującej poprawić pracę z której otrzymał ocenę niedostateczną.
Ocena poprawiona zostaje wpisana do dziennika lekcyjnego obok oceny pierwszej.
Poprawić ocenę podsumowującą można tylko jeden raz.
e. Oceny motywacyjne mają na celu uznanie wysiłku i wkładu pracy dziecka, jego
oryginalności myślenia, systematyczności pracy oraz aktywizacja zarówno grupowa
jak i indywidualna. Są to oceny za aktywność, estetykę pracy, pracę dodatkową (dla
chętnych), pracę w grupach, udział w konkursie przedmiotowym, kole
przyrodniczym, wykonanie pomocy dydaktycznej, referatu lub prezentacji
multimedialnej.
2. Oceny śródroczne i końcoworoczne.
a. Skala ocen śródrocznych i końcoworocznych jest następująca:
- celujący
- bardzo dobry
- dobry
- dostateczny
- dopuszczający
- niedostateczny
b. Zwycięzca konkursu przedmiotowego ma prawo otrzymać w nagrodę ocenę
końcoworoczną o jeden stopień wyższą.
c. Ocena śródroczna i końcoworoczna ustalana jest na podstawie uzyskanych przez
ucznia ocen cząstkowych, przy czym nie jest ona średnią arytmetyczną.
d. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, rodzice otrzymują pisemną
informację na miesiąc przed zatwierdzeniem wyników semestralnych i
końcoworocznych.
e. Ocena niedostateczna semestralna zobowiązuje ucznia do zaliczenia w formie
pisemnej lub ustnej materiału przewidzianego na realizację w pierwszym semestrze w
ciągu trwania drugiego semestru, lecz nie później, niż na miesiąc przed
zatwierdzeniem ocen końcoworocznych przez Radę Pedagogiczną.
III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z KAŻDEGO DZIAŁU
DZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJE ŻYCIOWE CZŁOWIEKA
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę dopuszczającą:
- uczestniczy w opracowaniu kontraktu
- zna i potrafi stosować zasady bezpiecznej pracy na lekcjach biologii
- opisuje budowę obserwowanej kości
- określa funkcje układu ruchu
- wskazuje położenie niektórych kości w swoim organizmie
- rozpoznaje poszczególne rodzaje tkanki mięśniowej
- wymienia zachowania niosące ryzyko pojawienia się wad, chorób i urazów układu
ruchu
- jest gotowy do udzielenia odpowiedniej pomocy w razie stłuczenia, zwichnięcia
stawu i złamania kości
- rozróżnia składniki pokarmowe
- stosuje w praktyce zasady prawidłowego żywienia
– opisuje drogę pokarmu w układzie pokarmowym
– obserwuje budowę jelita (kosmki jelitowe)
– wyjaśnia, jak można zarazić się pasożytami układu pokarmowego
– wyjaśnia, w jakich warunkach dochodzi do zakażeń pokarmowych
– wymienia składniki krwi i ich funkcje
– wyjaśnia znaczenie krwi w organizmie
– mierzy tętno
– demonstruje zakładanie opatrunku na ranę
– wyjaśnia, jak należy postąpić w przypadku krwotoku i omdlenia
– wymienia objawy wybranych chorób układu krążenia
– wskazuje zachowania sprzyjające powstawaniu chorób krążenia
– wymienia elementy układu odpornościowego
– opisuje działanie szczepionek
– wymienia najważniejsze choroby człowieka, wywoływane przez wirusy, bakterie,
pierwotniaki i grzyby
– wskazuje we własnym organizmie położenie narządów układu oddechowego
– opisuje skutki palenia papierosów
– opisuje położenie nerek i ich rolę w filtrowaniu krwi
– odczytuje wynik badania moczu
– uzasadnia potrzebę przestrzegania higieny osobistej
– obserwuje za pomocą lupy budowę powierzchni skóry i identyfikuje jej wytwory
– jest gotowy udzielić pierwszej pomocy przy oparzeniu skóry
– wskazuje mechanizmy chroniące oko przed urazem
– wyjaśnia, jak słyszymy
– wskazuje sytuacje zagrażające utratą słuchu
– bada wrażliwość języka na różne smaki
– opisuje przewodzenie impulsu nerwowego od receptora do efektora
– wymienia skutki zażywania narkotyków
– wskazuje w organizmie położenie narządów układu nerwowego
– wskazuje zachowania mogące doprowadzić do urazu rdzenia kręgowego i mózgu i
wymienia sposoby zapobiegania im
– stosuje skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem
– podaje przykłady gruczołów dokrewnych i wytwarzanych przez nie hormonów
– opisuje funkcje narządów rozrodczych
– wyjaśnia, na czym polega i jakie ma znaczenie cykl menstruacyjny
– formułuje zasady higieny osobistej
– opisuje zmiany zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania
– wyjaśnia, w jaki sposób dochodzi do zapłodnienia
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę dostateczną:
- stawia cele związane z nauką
- wskazuje na schemacie charakterystyczne cechy tkanki kostnej
- wskazuje przykłady połączeń kości o różnym zakresie ruchomości i ich funkcje
- obserwuje na przykładzie swojego organizmu położenie i pracę mięśni zginaczy i
prostowników
- ocenia sposób spędzania wolnego czasu i jego wpływ na sprawność fizyczną u
nastolatków
- odczytje tabele wartości odżywczych pokarmów
- wskazuje na sobie położenie niektórych organów układu pokarmowego
– wyjaśnia, na czym polega trawienie i jakie ma znaczenie
– wskazuje zachowania uczniów niosące ryzyko zakażenia
– obserwuje krwinki przez mikroskop i dokumentuje obserwacje
– opisuje rolę krwi w wymianie gazowej w tkankach
– odczytuje wynik badania krwi
– porównuje budowę żył, tętnic i włośniczek
– opisuje, w jaki sposób organizm broni się w razie wtargnięcia drobnoustrojów
chorobotwórczych
– opisuje funkcje układów ruchu, pokarmowego i krążenia
– wyjaśnia znaczenie trawienia, krążenia krwi i ruchu
– ocenia zachowania mogące mieć wpływ na rozwój chorób krążenia
– opisuje sposoby reakcji organizmu na czynniki chorobotwórcze
– jest gotowy do odpowiedniego zachowania się w celu ochrony swojego zdrowia
– wyjaśnia funkcje dróg doprowadzających powietrze i płuc oraz klatki piersiowej
– analizuje dane statystyczne dotyczące skutków palenia tytoniu
– wymienia toksyczne produkty przemiany materii
– opisuje mechanizm termoregulacji
– korzystając ze schematu, opisuje regulację poziomu cukru we krwi
– wskazuje sposoby utrzymania równowagi wewnętrznej organizmu w warunkach
niedostatku wody
– wyjaśnia znaczenie skóry w wydalaniu, termoregulacji i odbieraniu bodźców
– przeprowadza badanie ilustrujące wybraną funkcję skóry
– za pomoc mapy pojęć przedstawia związek między trawieniem, wymianą gazową,
oddychaniem komórkowym i wydalaniem
– posługując się schematem budowy oka, opisuje drogę światła do siatkówki
– opisuje wpływ hałasu na proces słyszenia
– podaje przykłady i wyjaśnia znaczenie narządów czucia chemicznego
– wykazuje związek budowy i funkcji komórki na przykładzie komórki nerwowej
– wymienia funkcje autonomicznego układu nerwowego
– opisuje funkcje układu nerwowego
– wskazuje położenie w swoim organizmie gruczołów dokrewnych
– opisuje wpływ insuliny, adrenaliny i hormonu wzrostu na funkcjonowanie
organizmu
– opisuje regulacyjną rolę układu nerwowego (i narządów zmysłów) oraz
hormonalnego
– opisuje rozwój zarodka i płodu
– za pomocą mapy pojęć przedstawia współdziałanie układów organizmu człowieka
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę dobrą:
- planuje własną pracę
-wskazuje związek między budową tkanki kostnej a jej funkcją
- na schemacie stawu wskazuje przystosowania do pełnienia funkcji
- opisuje i obserwuje tkankę mięśniową
- formułuje argumenty za regularnym uprawianiem umiarkowanego wysiłku
fizycznego
- na podstawie zasad żywienia oraz danych z tabel zawierających wartości odżywcze
produktów żywnościowych, projektuje posiłki
- ocenia prawidłowość swojej diety
– wyjaśnia znaczenie krwi w transporcie pokarmu do komórek
– ocenia zachowania mogące sprzyjać zakażeniom pasożytami i mikroorganizmami
chorobotwórczymi
– wskazuje sposoby zapobiegania chorobom układu pokarmowego
– za pomocą mapy pojęć porządkuje informacje na temat składników krwi i
przedstawia funkcje krwi
– wyjaśnia znaczenie grup krwi
– objaśnia istotę konfliktu serologicznego Rh pomiędzy matką a płodem
– na podstawie schematu opisuje krążenie krwi
– uzasadnia zasady postępowania przy skaleczeniach, krwotokach i omdleniach
– opisuje budowę układu chłonnego i porównuje go z krwionośnym
– opisuje drogę cząsteczki cukru z jamy ustnej do mięśnia
– wskazuje związek między określonymi zachowaniami a powstaniem chorób
krążenia
– wskazuje funkcje układu odpornościowego
– rozróżnia odporność czynną i bierną, swoistą i nieswoistą, naturalną i sztuczną
– porównuje działanie surowic i szczepionek
– zajmuje stanowisko w sprawie transplantacji
– rozpoznaje objawy zakażeń, powodowanych przez różne czynniki
– wykazuje związek budowy i funkcji narządów układu oddechowego
– za pomocą schematu ilustruje proces wymiany gazowej
– zna zasady profilaktyki w odniesieniu do układu oddechowego
– opisuje proces powstawania moczu
– wyjaśnia proces dializy
– wskazuje przystosowania w budowie skóry do pełnienia funkcji
– wyjaśnia, w jaki sposób skóra bierze udział w adaptacji organizmu do środowiska
– wyjaśnia, jak powstają wrażenia wzrokowe
– opisuje znaczenie narządu wzroku
– wyjaśnia, jak powstają wrażenia słuchowe
– wyjaśnia znaczenie autonomicznego układu nerwowego
– porównuje odruchy warunkowe i bezwarunkowe na wybranych przykładach
– analizuje dane statystyczne dotyczące skutków zażywania narkotyków
– wyjaśnia, dlaczego mózg i najważniejsze receptory znajdują się w głowie
– opisuje mechanizm działania hormonów
– wskazuje dni płodne i niepłodne w cyklu menstruacyjnym
– opisuje etapy rozwoju człowieka
– dzieli układy na grupy ze względu na pełnione funkcje
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę bardzo dobrą:
- stosuje kryteria wyników własnej pracy
- wskazuje związek między budową i położeniem kości a ich funkcjami
- porównuje ruchomość stawów swojego organizmu w związku z pełnionymi
funkcjami
- wyjaśnia jak pracują mięśnie
- wyjaśnia wpływ anabolików i innych sztucznych sposobów zwiększania masy
mięśniowej na funkcjonowanie organizmu
- przygotowuje prezentacje przedstawiającą skutki przejadania się i niedojadania
– opisuje budowę układu pokarmowego w związku z pełnionymi funkcjami
– opisuje sposób i warunki działania enzymów trawiennych
– zastanawia się, czy w przyszłości zostanie krwiodawcą i argumentuje swoją decyzję
– opisuje budowę naczyń krwionośnych w związku z pełnioną przez nie funkcją
– wykazuje współdziałanie układu krwionośnego i chłonnego
– wyjaśnia pojęcie „choroby cywilizacyjne”
– przewiduje indywidualne i społeczne skutki zakażeń
– wykazuje współdziałanie narządów i układów uczestniczących w oddychaniu
– wykazuje współdziałanie układu moczowego i krążenia
– rozważa argumenty za oddawaniem narządów do przeszczepów i przeciw niemu
– wyszukuje w literaturze przykłady utrzymania równowagi organizmu
– ilustruje schematem regulację poziomu glukozy we krwi w organizmie
– interpretuje tabele, wykresy i schematy ilustrujące przemianę materii i energii oraz
pracę nerek i płuc
– wyjaśnia przyczyny powstawania wad wzroku i sposoby przeciwdziałania
– opisuje znaczenie narządu słuchu i równowagi
– opisuje znaczenie krytycznego odbioru informacji
– porównuje „mapę smaków” języka z wynikami doświadczenia
– wyjaśnia mechanizmy uzależnienia
– podaje przykładu współdziałania układu nerwowego i innych układów i narządów
– porównuje regulacyjną rolę hormonów i układu nerwowego
– opisuje sposoby utrzymania homeostazy (np. w razie zagrożenia fizycznego,
zetknięcia z zepsutym pokarmem itd.)
– opracowuje prezentację na temat metod zapobiegania ciąży
– wskazuje potrzeby fizyczne, intelektualne i emocjonalne na różnych etapach
rozwoju
– wykazuje złożoność budowy człowieka
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę celującą:
- stopień celujący może otrzy mać uczeń, który opanował treści dopełniające oraz
posiada wiedzę wykracza jącą poza pro gram na uczania dla danej klasy
- uczeń potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości oraz z powodzeniem
bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
- pod okiem nauczyciela prowadzi też własne prace badawcze
DZIAŁ II. RÓŻNORODNOŚĆ ZWIERZĄT
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę dopuszczającą:
– rozróżnia gąbki i przedstawicieli parzydełkowców
– wyjaśnia, jak powstają rafy koralowe
– podaje przykłady przystosowań do pasożytnictwa w budowie i funkcjach życiowych
robaków
– omawia drogi zakażenia pasożytami
– wyjaśnia, jak zapobiegać zakażeniom robakami
– rozpoznaje przedstawicieli pierścienic i mięczaków
– omawia gospodarcze znaczenie mięczaków
– odróżnia przedstawicieli gromad
– opisuje biologiczne i gospodarcze znaczenie stawonogów
– opisują i porównują budowę i sposób poruszania się wybranych bezkręgowców
– obserwuje i opisuje zewnętrzną budowę ryby
– wyjaśnia terminy „zmiennocieplność” i „kręgowce”
– rozpoznaje przedstawicieli różnych grup ekologicznych ryb na ilustracjach
– odróżnia płazy i gady
– obserwuje i opisuje przystosowania ptaków do lotu
– wymienia elementy budowy jaja i ich rolę
– wyjaśnia, na jakiej podstawie wybrany gatunek zaliczany jest do ssaków
– rozpoznaje na ilustracjach przedstawicieli różnych grup ssaków
– wskazuje cechy wspólne kręgowców
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę dostateczną:
– opisuje budowę i tryb życia zwierząt o promienistej symetrii ciała
– wskazuje podobieństwa i różnice w budowie i trybie życia płazińców i obleńców
– opisuje przystosowania dżdżownicy, ślimaków i małży do środowiska i trybu życia
– opisuje biologiczną rolę poznanych zwierząt
– opisuje budowę stawonogów i ich przystosowania do środowiska
– porównuje skorupiaki, owady i pajęczaki
– odczytuje i wyjaśnia cykl rozwojowy owada
– opisuje schemat budowy szkieletu, skrzeli i krążenia
– rozpoznaje za pomocą klucza wybrane gatunki chronione
– analizuje przystosowania płazów i gadów do życia w wodzie i na lądzie
– opisuje rozwój żaby
– na podstawie budowy ptaka opisuje jego środowisko życia i sposób zdobywania
pokarmu
– wskazuje przykładowe przystosowania ssaków do środowiska, trybu życia i
pełnionej funkcji życiowej
– wskazuje różnice między rybami, płazami, gadami, ptakami i ssakami
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę dobrą:
– wskazuje związek budowy gąbek i parzydełkowców z ich środowiskiem i trybem
życia
– wskazuje cechy charakterystyczne robaków płaskich i obłych
– omawia wybrane czynności życiowe płazińców i obleńców, w tym cykl rozwojowy
– projektuje doświadczenie, wykazujące rolę dżdżownic w glebie
– opisuje czynności życiowe stawonogów
– wyjaśnia przyczyny wędrówek ryb
– analizuje cechy budowy i tryb życia płazów i gadów w związku z warunkami
środowiska lądowego i wodnego
– porównuje sposób poruszania się, oddychanie oraz sprawność serca ryb, płazów i
gadów
– ocenia znaczenie stałocieplności i wskazuje cechy, od których jest ona zależna
– opisuje, jak jajo chroni rozwijający się zarodek ptaka
– rozpoznaje wybrane gatunki ptaków w różnych siedliskach
– ocenia znaczenie ssaków w życiu i gospodarce człowiek
– porównuje plan budowy poszczególnych gromad kręgowców
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę bardzo dobrą:
– wyjaśnia pojęcie „pierwsze zwierzęta tkankowe”
– analizuje przystosowania do pasożytnictwa (na schematach)
– porównuje robaki i pierścienice
– wykazuje związek między środowiskiem a budową oraz trybem życia poznanych
zwierząt
– wskazuje medyczne zastosowanie pijawek
– wykazuje związek między środowiskiem a budową oraz trybem życia poznanych
zwierząt
– opracowuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia dotyczącego
bezkręgowców
– rozwiązują problem zapisany w temacie, korzystając z tekstów źródłowych
– wykazuje współdziałanie układów narządów ryby
– na podstawie schematu budowy ryby wnioskuje o jej trybie życia
– wyjaśnia przyczyny i skutki stałocieplności u ssaków
– obserwuje i opisuje budowę ssaka i jego czynności życiowe
– planuje tabelę porównującą gromady kręgowców
U c z e ń, k tó r y o t r z y m u j e o c e n ę celującą:
- stopień celujący może otrzy mać uczeń, który opanował treści dopełniające oraz
posiada wiedzę wykracza jącą poza pro gram na uczania dla danej klasy
- uczeń potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości oraz z powodzeniem
bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
- pod okiem nauczyciela prowadzi też własne prace badawcze
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards