wymagania na poszczególne oceny (klasy I)

advertisement
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII
Dział
programu
PÓŁROCZE I
I. Podstawy
geografii
II. Ruchy Ziemi
KLASA I
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
Uczeń:

określa kształt i wymiary Ziemi
 wskazuje na mapie poszczególne
kontynenty i oceany
 określa na mapie współrzędne
geograficzne

wyjaśnia: skala, plan, mapa
 rozróżnia rodzaje skali mapy
 wyjaśnia różnice między siatką
geograficzną a kartograficzną
Uczeń:
 oblicza odległość rzeczywistą w
terenie, posługując się skalą mapy
 wyjaśnia: poziomica, wysokość
względna i bezwzględna
 klasyfikuje mapy ze względu na
skalę i treść
 wyjaśnia różnice między mapą a
planem miasta
Uczeń:

wyjaśnia różnice między
elipsoidą a geoidą

określa współrzędne
geograficzne w stopniach i
minutach, lokalizuje miejsca
na mapie na podstawie
współrzędnych

oblicza wysokość względna i
bezwzględną punktów na
mapie poziomicowej

wyjaśnia: galaktyka, Droga
Mleczna, konstelacja

wskazuje różnice między
Ziemią a innymi ciałami
niebieskimi US

omawia różnice między
teoria heliocentryczna a
geocentryczną

wyjaśnia przyczyny
występowania dnia i nocy
polarnej

wymienia nauki zajmujące
się badaniem poszczególnych
sfer Ziemi

opisuje poszczególne
warstwy atmosfery

analizuje przyczyny
zróżnicowania elementów
klimatu

wykreśla klimatogramy na
podstawie danych klimat.

wymienia i wskazuje na
mapie prądy ciepłe i zimne,
największe rzeki i jeziora

rozpoznaje rodzaje ujść
rzek: lejkowe i deltowe
Uczeń:

przedstawia ewolucję
poglądów na temat kształtu i
wymiarów Ziemi

oblicza skalę, znając
odległość rzeczywistą i
odległość na mapie

analizuje mapy w różnej
skali


wyjaśnia: wszechświat, planeta,
gwiazda, księżyc, ruch obrotowy,
górowanie Słońca, czas słoneczny,
strefowy, urzędowy, ruch obiegowy
Ziemi, równonoc, przesilenie letnie,
zimowe, dzień i noc polarna
wymienia planety Układu
Słonecznego, daty rozpoczęcia pór
roku




III. Atmosfera i
hydrosfera






wymienia sfery Ziemi
wyjaśnia: atmosfera, troposfera, wiatr,
ciśnienie atmosferyczne, klimat,
pogoda, hydrosfera
wskazuje na mapie obszary o
największych i najmniejszych
wartościach temperatury i opadów
wymienia przykłady wiatrów stałych i
zmiennych
wymienia elementy klimatu i czynniki
klimatotwórcze, strefy klimatyczne
podaje przykłady wód
powierzchniowych i podziemnych






wymienia kolejno planety US,
porównuje cechy korzystając z
danych liczbowych
określa czas strefowy korzystając z
mapy
omawia następstwa ruchu
obrotowego i obiegowego Ziemi,
oświetlenie Ziemi w pierwszych
dniach pór roku
wskazuje obszary gdzie występują
dni i noce polarne
opisuje sfery Ziemi i zależności
między sferami
wymienia zjawiska atmosferyczne
oblicza śr. temp. powietrza,
amplitudę temp., roczna sumę
opadów na podstawie danych
klimatologicznych
opisuje elementy klimatu i czynniki
klimatotwórcze
opisuje strefy klimatyczne
wyjaśnia: pływy, zasolenie, gejzer,
firn, granica wiecznego śniegu,
dorzecze, zlewisko, działał wodny,
rzeka główna








ocenia znaczenie lotów
kosmicznych w rozwoju nauki
wyjaśnia znaczenie linii
zmiany daty
omawia zastosowanie
gnomonu
oblicza wysokość Słońca
nad horyzontem w pierwszych
dniach astronomicznych pór
roku
omawia wpływ człowieka na
funkcjonowanie sfer Ziemi
omawia przyczyny
powstawania bryzy, fenu na
podstawie rysunku
analizuje cechy klimatów
strefowych i astrefowych
oraz współzależności między
sferami klimatycznymi a
roślinnymi
omawia przyczyny
występowania ruchów wody
morskiej: falowania, pływów,
prądów morskich
PÓŁROCZE II
- nazywa strefy wnętrza ziemi
- zna nazwy najpopularniejszych skał
- podaje przykłady gospodarczego
wykorzystania skał i minerałów
- wyjaśnia: wulkan, lawa, magma, góry
- wskazuje na mapie świata obszary
aktywne sejsmicznie
- wymienia typy gór (fałdowe,
wulkaniczne, zrębowe).
- omawia temperaturę i ciśnienie w głębi
ziemi
- wyjaśnia przyczyny ruchów skorupy
ziemskiej
- wyjaśnia: minerał, skała, rozpoznaje
podstawowe skały
- rozumie przyczyny wulkanizmu i
trzęsienia ziemi
- wskazuje na mapie świata przykłady
gór zrębowych, fałdowych,
wulkanicznych
- wyjaśnia metody badania
wnętrza ziemi
- omawia podział skał ze
względu na genezę powstania
- rozumie i wyjaśnia termin
orogeneza, wymienia orogenezy
w dziejach ziemi, odczytuje z
tablicy stratygraficznej
wydarzenia dotyczące ruchów
górotwórczych
V. Procesy
zewnętrzne
kształtujące
powierzchnię
Ziemi
- wyjaśnia: wietrzenie, podaje rodzaje
wietrzenia
- rozumie różnicę między budująca a
niszczącą działalnością rzeki, podaje
rodzaje ujść rzecznych
- wyjaśnia: proces krasowienia, podaje
przykłady form krasowych
- wyjaśnia: granica wiecznego śniegu,
pokazuje na mapie świata lodowce i
lądolody
- wyjaśnia na czym polega
rzeźbotwórcza działalność wiatru, morza
- analizuje działalność
akumulacyjną i erozyjną rzeki,
wiatru i morza posługując się
schematami lub rysunkami
- wyjaśnia genezę wybrzeży
morskich
- wyjaśnia różnice między
stalaktytem a stalagmitem
- analizuje schemat jaskini
- wyjaśnia: wydma, barchan,
niecka deflacyjna, korazja
VI. Pedosfera i
biosfera
- wyjaśnia: gleba, proces glebotwórczy,
znaczenie poziomu próchnicznego
- rozumie wpływ klimatu na rozwój
roślinności
- wymienia główne strefy roślinne na
ziemi i pokazuje na mapie świata
- wyjaśnia różnice między wietrzeniem
fizycznym a chemicznym
- omawia proces powstawania delty
- podaje przykłady form erozji rzecznej
- wymienia regiony ze zjawiskami
krasowymi
- wyjaśnia różnicę między lodowcem a
lądolodem
- podaje przykłady form będących
efektem działalności lodowca oraz
erozyjnej i akumulacyjnej działalności
wiatru
- wymienia typy wybrzeży, pokazuje na
mapie
- wyjaśnia jak powstaje próchnica
- wskazuje na schemacie poziomy
glebowe
- omawia strefy klimatyczno - glebowe
IV. Wnętrze
Ziemi
- omawia etapy powstawania
gleb
- wymienia rodzaje gleb
strefowych i astrefowych
- analizuje mapy rozmieszczenia
roślinności
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą.
Poziom dopełniający – celujący
Uczeń
- potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości z zakresu środowiska przyrodniczego;
- w trakcie swoich wypowiedzi korzysta z mapy oraz trafnie posługuje się terminologią geograficzną;
- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.
- opisuje poszczególne warstwy
w głębi ziemi, omawia metody
badawcze wnętrza ziemi
- charakteryzuje warunki
powstawania poszczególnych
rodzajów skał
- omawia procesy wewnętrzne
zachodzące na granicy płyt
litosfery
- analizuje schematy
powstawania gór fałdowych i
zrębowych
- omawia działalność rzeki w
górnym, środkowym i dolnym
biegu
- omawia wpływ lodowców na
rzeźbę gór, charakteryzuje
rzeźbę polodowcową obszarów
nizinnych
- wskazuje różnice między
wydma paraboliczną a
barchanem
- wymienia i omawia rodzaje
pustyń
- porównuje profile glebowe
- wskazuje związki między
rodzajem gleb a klimatem i
roślinnością.
Download