glosariusz – prom, medecine

advertisement
GLOSARIUSZ – PROM, MEDECINE
À haute risque
à partir de la viabilité
*
Accouchement différé
Accouchement prématuré
Accouchement vaginal / par voie basse
Activité utérine
Adhérence du placenta
Administration d’antibiotiques
AFI
Âge gestationnel (à la naissance)
m
m
m
f
f
f
Amniocentèse
f
m
O podwyższonym ryzyku / szczególnie narażony na
O ile (Od momentu) stwierdzono zdolność płodu do przeżycia
poza organizmem matki
Poród odsuwający się w czasie... // Przedłużona akcja porodowa
Wcześniactwo
Poród drogami i siłami natury / fizjologiczny
Aktywność skurczowa mięśnia macicy
Przyrośnięcie łożyska
Podanie antybiotyków
Ultrasonograficzna ocena AFI (indeks płynu owodniowego)
Wiek ciążowy => z perspektywy matki, wiek ciąży w którym
dochodzi do wydalenia płodu;
zamiast : wiek urodzeniowy => z perspektywy dziecka/płodu
*âge gestationnel à la rupture (wiek ciążowy, w którym
dochodzi do powikłania w postaci PROM)
Amniopunkcja = Amniopunkcja (amniocenteza) – inwazyjna
metoda diagnostyczna, polegająca na nakłuciu igłą jamy owodni.
Z reguły wykonywana jest pod kontrolą ultrasonografii.
Wykonuje się amniopunkcję późną (między 15. a 20. tygodniem)
i amniopunkcję wczesną (po zakończonym 14. tygodniu)[3].
Amniopunkcja może być wykonana w celu diagnostyki
prenatalnej.
Amnio-infusion
trans-cervicale
trans-abdominale
ou f
Analgésie péridurale
Antécedents médicaux
f
mpl
Antérieur
adj
Amniopunkcja ze wskazań terapeutycznych ma na celu
upuszczenie nadmiaru płynu owodniowego w wielowodziu lub
jego dopełnienie w małowodziu.
Amnioinfuzja [=dolewanie soli fizjologicznej / roztworu glukozy /
sztucznego płynu owodniowego] (drogą przezbrzuszną lub
przezszyjkową) jest zabiegiem przeprowadzanym u kobiet w
ciąży,
polegającym
na
doowodniowym
podawaniu
fizjologicznego roztworu NaCl. Amnioinfuzję wykonuje się w
przypadkach zmniejszenia objętości płynu owodniowego, w tym
w profilaktyce i leczeniu małowodzia, w wypadku zwolnienia
rytmu serca płodu podczas porodu oraz w celu zapobiegania
aspiracji smółki u płodu w trakcie porodu. Amnioinfuzja ma
znaczenie zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne, np.
poprzez zapobieganie wystąpienia hipoplazji płuc. |
Znieczulenie / analgezja zewnątrzoponowe
Przeszłość (kardiologiczna, ginekologiczna, diabetologiczna) czyli
wszelkie zdarzenia zdrowotne z przeszłości, które mogą
wpływać na stan obecny pacjenta i mieć znaczenie w
postępowaniu diagnostyczno-leczniczym.
Wcześniej przebyty
1
Antibiothérapie
Arrêt des contractions
Artère utérine
Assister au déroulement du travail
Atonie / inértie utérine
Au décours de / consécutive à /
secondaire à / apparait suite à / traduit
qqch
autour de la naissance
Autour de la naissance
AVAC (Accouchement vaginal après
césarienne)
Avec éventuellement l’aide de...
Avoir recours à...
Ayant nécessité (une césarienne)
Ballonnet (ballonnet permettant de
refouler les membranes de façon
atraumatique)
f
m
f
v
f
*
Terapia antybiotykowa
Ustanie czynności skurczowej mięśnia macicy
Tętnica maciczna
Prowadzić poród
Atonia macicy
W następstwie
*
W okresie okołoporodowym
W okresie okołoporodowym / okres okołopor.
VBAC (ang. Vaginal birth after caesarean)
m
*
v
*
m
Bandelette de polyamide (enfouie en f
sous-muqueux)
Béance
cervico-isthmique
/ f
incompétence cervicale
Bénéfice néonatal
Bilan préopératoire
Blood-patch
m
m
Branches ascendante et descendante de
l’artère utérine au niveau de la jonction
cervicocorporéale
Cavité
Cavité utérine
céphalopelvien
Cerclage (du col utérin) > CERCLER des
patientes
*cerclage à chaud
fpl
f
f
adj
M
Przy ewentualnym zastosowaniu...
Stosować / uciekać się do
Będący wskazaniem (do...)
Balonik umożliwiający odsunięcie ku górze błon płodowych do
kanału szyjki macicy; Cewnik Foleya z tzw. balonikiem
zwiększającym rozwarcie kanału szyjki macicy ; Cewnik Foleya –
rodzaj giętkiego cewnika pęcherzowego. Jest to narzędzie
urologiczne,
najczęściej
lateksowe,
stosowane
do
odprowadzania moczu z pęcherza moczowego. Jego
charakterystyczną cechą jest balonik o średnicy większej niż
średnica cewki moczowej, który wypełniany jest sterylną wodą i
utrzymuje narzędzie na stałe w pęcherzu. > mechaniczne
rozszerzenie kanału szyjki
Taśma poliamidowa / Pasek poliamidowy (umieszczanego w
tkance podśluzówkowej) / Włókno poliamidowe (Crinoruban)
NCS / Niezdolność cieśniowo-szyjkowa (łac. insufficientia
cervicalis colli uteri, ang. cervical incompetence) – powikłanie
ciąży, polegające na niezdolności szyjki macicy do utrzymania
ciąży do przewidywanego terminu porodu.
Korzystny wpływ na stan noworodka
Bilans przedoperacyjny
Opatrunek z krwi własnej. // Zewnątrzoponowe nastrzyknięcie
krwi własnej ; Zewnątrzoponowe nastrzyknięcie krwi własnej
(ang. epidural blood patch, EBP) – zabieg leczniczy stosowany w
przypadku leczenia zespołu popunkcyjnego, polegający na
podaniu zewnątrzoponowo krwi własnej pacjenta. / rodzaj
opatrunku
Gałęzie wstępująca i zstępująca tętnicy macicznej (w miejscu
połączenia szyjkowo-cieśniowego)
Jama macicy
Jama macicy
Miednicowo-płodowy
Profilaktyczne / prewencyjne / elektywne założenie szwu
okrężnego na cieśń szyjki macicy / Szew okrężny szyjki macicy
*założenie szwu w trybie nagłym / na zasadzie/w ramach
interwencji nagłej
 Cercler
2
une
patiente
=
zaopatrzyć
pacjentkę
Cervix
Césarienne
Chorio-amniotite
Cicatriciel
Citerne
f
f
adj
f
Clarifier
Col utérin
v
m
Colle
Complications immédiates
Complications tardives
Conduite à tenir diffère selon...
Consentement éclairé
Conséquences de...
Continu
Contre-indiquer
Cordon
Cordon
Corne
Corticothérapie
fpl
fpl
f
m
fpl
adj
v
m
m
f
f
(zaopatrzenie pacjentki / szyjki macicy)
Szyjka macicy
Cięcie cesarskie
Zapalenie błon płodowych i łożyska
Bliznowaty
„Plus grande citerne” – najgłębszy zbiornik płynu/ kieszeń
płynowa; ang. MVP ; zbiornik / owodnia (=amnios)
Wyjaśnić
Szyjka macicy. | Le col de l'utérus ou cervix est la portion du bas
utérus, où celui-ci se joint au sommet du vagin.
On distingue l'exocol, portion visible à l'examen au spéculum et
palpable au toucher vaginal, et l'endocol, canal reliant la cavité
utérine au vagin.
Klej fibrynowy (wchłanialny opatrunek) / chirurgiczny klej
tkankowy
Bezpośrednie powikłania
Powikłania późniejsze / odległe
Powstępowanie w... uwarunkowane jest...
Świadoma zgoda
Wyniki położnicze
W trybie ciągłym
Przeciw-wskazać
Pępowina
Pępowina
Róg macicy
KORTYKOTERAPIA ; sterydoterapia, steroidoterapia
= med. stosowanie w celach leczn. syntetycznych hormonów
kory nadnerczy, pochodnych kortyzolu;
Cotylédon
Cotylédons
*cotydélon aberrant
Courir les risques
Curetages répétés
Début de travail
Décerclage
Décès maternel
Déclenchement
expectative
(avec
antibiothérapie
prophylactique)
//
attitude expectative
Déclenchement par prostaglandines
m
mpl
Déclenchement systématique
m
v
mpl
m
m
m
m
m
działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i
immunosupresyjne.
Płat łożyska
Płaty łożyska
*dodatkowy płat łożyska
Nieść ze sobą ryzyko
Wielokrotne łyżeczkowanie jamy macicy
Rozpoczęcie akcji porodowej
Zdjęcie szwu okrężnego z cieśni szyjki macicy
Umieralność okołoporodowa
OCZEKIWANIE NA PORÓD FIZJOLOGICZNY / SAMOISTNY /
Wyczekiwanie porodu z zastosowaniem profilaktycznej terapii
antybiotykowej // postępowanie wyczekujące
PREINDUKCJA PORODU przez prostaglandyny / Sztuczne
wywołanie porodu za pomocą prostaglandyny
ELEKTYWNA INDUKCJA PORODU / Sztuczne wywołanie porodu
// INDUKCJA porodu (wywołanie czynności skurczowej mięśni
macicy, z pomocą balonika z płynem lub żelu z prostaglandyn);
preindukcja porodu (postępowanie w kuerunku przygotowania
3
Délivrance
Délivrance
Délivrance / décollement
f
f
f/ m
Délivrance artificielle
Délivrance artificielle
f
f
Démontrer
Diagnostic
Diamine oxydase
v
m
Dilatation
Dilatation cervicale
Dilatation complète
Directive clinique
Données prénatales
Dosage de la protéine C réactive (CRP)
m
f
f
f
fpl
m
Echographie
f
Effacement
Efficacité
Efforts expulsifs
En cas de doute
En dehors de grossesse
m
f
mpl
*
*
Endomètre (dentelle de muqueuse)
Endométrites
m
szyjki macicy do indukcji porodu); stymulacja porodu
Trzeci okres porodu
Trzeci okres porodu
Oddzielenie się łożyska - normalne; ODKLEJENIE się łożyska jest
zdarzeniem patologicznym, występuje w przebiegu porodu
przedwczesnego.
Ręczne wydobycie plodu
Ręczne wydobycie popłodu (łożysko wraz z błonami płodowymi i
pępowiną)
Dowieść / udowodnić
Diagnostyka
Diaminooksydaza (DAO) to najważniejszy enzym biorący udział
w metabolizmie histaminy. Test biochemiczny = oznaczanie w
wydzielinie pochwowej poziomy diaminooksydazy.
Rozwarcie szyjki macicy
Rozwarcie ujścia wewnętrznego szyjki macicy
Całkowite rozwarcie szyjki macicy
Wytyczne kliniczne
Badania prenatalne
Oznaczenie poziomu (stężenia) białka C-reaktywnego (CRP) /
Dawkowanie CRP / Podawanie białka CRP ; La protéine C
réactive, plus couramment appelée C-reactive protein ou CRP,
est une protéine de phase aiguë exclusivement synthétisée par
le foie. Elle joue un rôle important dans les réactions
inflammatoires, et sert de marqueur biologique à celles-ci. |
Białko C-reaktywne, CRP (ang. C Reactive Protein) – białko
należące do tzw. białek ostrej fazy. Wytwarzane głównie w
wątrobie i komórkach tłuszczowych[1], a następnie wydzielane
do krwi.
Ultrasonografia ; USG = une technique d'imagerie employant
des ultrasons. Elle est utilisée de manière courante en
médecine ; nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna,
pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.
Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania
oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy
założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej
1540 m/s. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są
częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz.
Zgładzenie szyjki macicy
Skuteczność
Usiłowanie parcia
W przypadku wątpliwości
W okresie przedkoncepcyjnym (przed zajściem pacjentki w
ciążę)
Błona śluzowa macicy
Zapalenie śluzówki macicy | L'endométrite est une infection de
l'endomètre. Elle fait le plus souvent suite à l'accouchement,
mais elle peut aussi être causée par un geste endo-utérin
(interruption volontaire de grossesse, hystérosalpingographie).
L’endométrite du post-partum est une complication infectieuse
4
Entrée en travail spontané
f
Épreuve du travail (EDT)
Épuisement musculaire
Espace péridural
Étiologie
m
m
m
f
Être incriminé en cas de stérilité...
Être valable pour...
Examen au spéculum
v
v
m
Examen cardio-tocographique foetal
m
Examen clinique révèle...
met en évidence...
retrouve...
Examen vaginal
Expulsion d’un placenta complet
Extractions instrumentales
m
f
fpl
Facteur de risque
Facteurs défavorables / favorables
mpl
f. prédictifs
f. de risque
f. d’exclusion
Fascia lata (l’utilisation du fascia lata de m
la patiente comme suture)
Fausse couche tardive
f
Faute technique
m
Fréquence cardiaque
f
Gêne à la contractilité utérine
f
- Fibrome
- Macrosomie
Globe utérin
m
Globe utérin
m
Grossesse en cours
f
Grossesse multiple
f
Grossesse prolongée
f
commune de l’accouchement. Le premier signe en est la fièvre.
Son diagnostic et son traitement permettent d’éviter l’extension
de l’infection au péritoine et au pelvis. |
Samoistne rozpoczęcie akcji porodowej / Rozpoczęcie porodu
drogami i siłami natury
Akcja porodowa
Niewydolność mięśnia macicy
Przestrzeń zewnątrzoponowa
Przyczyna, etiologia ; łac. aetiologia - stwierdzenie przyczyny, z
gr. αἰτιολογία - badanie przyczyn, od aitía - przyczyna i lógos słowo, nauka) - nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i
faktów ; w medycynie = zespół przyczyn składających się na
powstanie choroby
Być przyczyną bezpłodności
Mieć zastosowanie w przypadku...
Badanie WE WZIERNIKACH ; badanie za pomocą wziernika,
badanie wziernikiem; badanie we wzierniku (po polsku zawsze
w liczbie mnogiej; od co najmniej dekady lekarze używają
wyłącznie dwóch jednorazowych wzierników – dawniej
posługiwano się dwułyżkowym wziernikiem kompaktowym,
metalowym, ale dziś to praktyka anachroniczna)
Kardiotokografia płodu ; (KTG) – jest to monitorowanie akcji
serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności
skurczowej mięśnia macicy. Badanie to przeprowadzane jest w
ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie
wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.
Badanie ujawniło / na podstawie badania stwierdzono
Badanie przezpochwowe
Całkowite wydalenie łożyska
Poród instrumentalny / zabiegowy (wydobycie płodu za pomocą
narzędzi położniczych)
Czynnik ryzyka
Czynniki niesprzyjające / sprzyjające
Cz. Predyktywne
Cz. Ryzyka / usposabiające
Cz. Wykluczające
Powięź szeroka uda (użycie paska powięzi szerokiej pobranego z
uda pacjentki jako szwu)
Późne poronienie / wystąpienie objawów późnego poronienia
Błąd w sztuce położniczej
Monitorowanie akcji serca
Upośledzenie kurczliwości mięśnia macicy
- Obecność mięśniaków
- Wada anatomiczna
Dno macicy
Dno miednicy
Obecna ciąża
Ciąża wielopłodowa
Ciąża przedłużająca się po wyznaczonym terminie porodu
5
Hématurie
f
Hémorragie
f
Hémorragie du post partum
m
Hémorragie utérine / obstétricale / du f
post-partum
Hospitalisation à domicile
f
Hydramnios
m
Hypoplasie pulmonaire
f
Hypotrophie de foetus
f
Hystéroplastie
Iatrogène
IGFBP1
f
adj
Il n’existe pas de données pour *
recommander la pratique de... dans le
but de réduire le risque de...
Il n’existe pas de marqueur idéal de *
l’infection... par conséquent celle-ci n’a
aucune indication.
Il n’existe pas des données justifiant...
Il n’y a aucune donnée pour contreindiquer la réalisation de...
* Il n’y a aucune donnée pour contreindiquer la réalisation d’une analgésie
péridurale sur la notion d’une RPM.
Imprévisible
imprévisible
Incontinence
Indication
Inertie utérine
Infection périnatale
Infections génitales
*
*
adj
adj
f
f
f
f
fpl
Krwiomocz
Wylew
Krwotok poporodowy
Krwotok maciczny / położniczy / poporodowy
Opieka domowa
Wielowodzie
Hypoplazja płuc (płyn owodniowy – podstawowy element do
wytworzenia płuc) // Hypoplasie ou hypoplastie (du grec ὑπό
(hypo) « en dessous » et πλάσσειν (plassein) « former») est un
terme général créé par Virchow en 1870 pour désigner un arrêt
du développement ou un développement insuffisant d'un tissu
ou organe. | Hipoplazja (łac. hypoplasia, z gr. υπó = pod (tu:
mało) + πλάσσειν = kształtować, formować (por. plastyczny)) typ niecałkowitej morfogenezy, polegający na zbyt słabym
wykształceniu się narządu przebiegającym ze zmniejszeniem
ilości komórek. Hipoplazji narządu często towarzyszy
upośledzenie jego czynności. Hipoplazja narządów nierzadko
wchodzi w skład obrazu klinicznego zespołów wad wrodzonych,
może też stanowić wadę izolowaną.
Hypotrofia płodu = zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu
płodu (ang. IUGR) / retard de croissance intra-utérin
Plastyka macicy
Wywołany przez lekarza
Insulin-like growth factor-binding protein 1 (IBP-1) also known
as placental protein 12 (PP12) is a protein that in humans is
encoded by the IGFBP1 gene. | L' Insulin-like growth factorbinding protein 1 (IGFBP-1) est une protéine codée dans le
génome humain par le gène IGFBP1.
Nie dowiedziono naukowo zasadności przeprowadzenia... w celu
zmniejszenia ryzyka...
Nie
zidentyfikowano
jednoznacznych
czynników
patognomicznych zakażeń wewnątrzmacicznych, w tym również
markerów obecnych w płynie owodniowym... toteż nie ma
żadnych wskazań do wykonania amniopunkcji.
Nie istnieją przesłanki uzasadniające...
Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania...
* Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania znieczulenia /
analgezji zewnątrzoponowej u pacjentek, u których stwierdzono
przedwczesne odpływanie płynu owodniowego.
Bez żadnych objawów przepowiadających
Bez objawów przepowiadających
Nietrzymanie moczu i stolca
Zasadność / wskazania kwalifikujące do...
Atonia macicy / osłabienie skurczów macicy
Infekcja narządów rozrodczych
Infekcje dróg rodnych; lepiej : WSTĘPUJĄCE zakażenia
wewnątrzmaciczne (istnieją wstępujące i zstępujące / o
charakterze wstępującym / zstępującym)
6
Interrogatoire = anamnèse
Interruption médicale de grossesse
m
f
Intervalle rupture-accouchement
Intracavitaire
Investigation initiale
f
adj
f
Jonction cervicocorporéale
f
KTG-NS test
Laparotomie
f
Le peu de données est en faveur de...
Lésion
- lésion est située en regard/en respect
- lésion intéresse
- lésion détient sur
- siège essentiéellement en regard
Lésion génitale
Limiter au minimum
Lorsque les conditions locales sont
défavorables
Mal jugulé
Malformation congénitale
Manoeuvres obstétricales
Marqueur (de l’infection)
Membranes intactes
Monitorage foetal
Morbidité
Morbidité infectueuse maternelle et
néonatale
*
f
Mouvements actifs foetaux
Multipaire
Multiparité
Multiparité
Muqueuse utérine
mpl
f
f
f
f
f
v
*
adj
f
mpl
m
fpl
m
f
f
Rozmowa / konsultacje z lekarzem
TERMINACJA ciąży (przerwanie ciąży z przyczyn prawnie
dopuszczalnych); sztuczne zakończenie ciąży; przerwanie ciąży
ze względów medycznych; medyczne zakończenie ciąży /
poronienie indukowane / sztuczne poronienie; barbaryzmy :
aborcja medyczna, medyczne przerwanie ciąży
Okres między pęknięciem błon płodowych a akcją porodową
Wewnątrzjamowy
Badanie wstępne (Les investigations initiales comportent la
recherche de signes cliniques de... = Badanie wstępne obejmują
diagnostykę w kierunku...)
Cieśń / miejsce, w którym szyjka łączy się z trzonem macicy
 Trzon macicy = corpus uteri
Kardiotokografia / monitorowanie akcji serca
Laparotomia || Laparotomia (z greki he lapara - brzuch; he
tome - cięcie) - termin medyczny określający operacyjne
otwarcie jamy brzusznej, polegające na przecięciu skóry, mięśni i
otrzewnej umożliwiające eksplorację wnętrza jamy brzusznej.
Zwykle jest stosowane jako pierwszy etap operacji chirurgicznej,
ale może być stosowana również w celach diagnostycznych i
nosi wówczas nazwę laparotomii zwiadowczej (łac. laparotomia
explorativa).
Nieliczne dane kliniczne przemawiają za...
Zmiana (rana, przerwanie ciągłości tkanek, drożdżak, itp.)
- usytuowana
- obejmuje
- rozlewa się / wychodzi poza
- zasadniczo w...
Uraz w obrębie dróg rodnych
Ograniczyć do minimum
W przypadku niesprzyjających warunków położniczych
Nieleczony
Wada wrodzoma
ZABIEGI położnicze // Rękoczyny (manewry) położnicze
MARKERY stanu zapalnego / Wyznacznik / objaw
Nienaruszone błony płodowe
Monitorowanie dobrostanu płodu
Chorobowość / Zachorowalność
Chorobowość infekcyjna / Częstość występowania powikłań
infekcyjnych // Pourodzeniowa zachorowalność noworodków
oraz matek w wyniku chorób infekcyjnych
Ruchy płodu
Wieloródka
Wielorództwo
Wielorództwo
La muqueuse utérine, appelée également dentelle utérine ou
endomètre, est un tissu conjonctif richement vascularisé qui
recouvre la paroi interne de l'utérus. Au début de chaque cycle
menstruel, elle s'épaissit pour pouvoir éventuellement accueillir
un embryon lors de la nidation : elle constituera, avec l'aide de
7
Myomectomie avec ouverture de la f
cavité
Obstétricienne / sage-femme
f
Obstétrique
f
oedème
m
Oligo-anamnios / oligoamnios
m
Ordonner
ou
Pathologie de l’hémostase
Patiente cerclée
Patientes stables et sans critères de
mauvais pronostic
Pédiatre
Périnée
Période anténatale
Perte sanguine
Perte sanguine
Placer un cerclage entre les branches
ascendante et descendante de l’artère
utérine au niveau de la jonction
cervicocorporéale
Plancher pelvien
Plateau médico-technique adapté
Poche amniotique
Post-partum
Pouls
Pour lutter contre
Praticien en charge de Service
Praticien prescripteur
Prélèvement sanguin maternel pour
numération formule sanguine (NFS)
v
*
f
f
fpl
m
f
f
f
f
v
m
m
f
adj
m
*
m
m
m
Prélèvement
vaginal
à
visée m
bactériologique (badanie odczynu treści
pochwowej / biocenoza pochwy)
Prématurité spontanée
f
l'embryon, le placenta. Si au terme du cycle menstruel, aucun
embryon ne s'est implanté, une grande partie de la muqueuse
utérine se desquame, constituant ainsi les règles ou
menstruations. | Endometrium – błona śluzowa macicy,
wrażliwa na hormony steroidowe, w szczególności na estrogeny
i gestageny, w związku z czym zmieniająca się wraz z cyklem
miesięcznym.
Usunięcie mięśniaków w drodze laparotomii
Położna
Położnictwo
Obrzęk
Małowodzie = une diminution de la quantité de liquide
amniotique ; Małowodzie (łac. oligohydramnion, ang.
oligohydramnios) i bezwodzie (anhydramnion) to stany, w
których ilość płynu owodniowego jest za mała.
zlecać
i (=współwystępowanie)
Zaburzenia krzepliwości
Pacjentka z założonym szwem okrężnym
Pacjentki w stabilnym stanie położniczym i bez czynników
niekorzystnego rokowania
Neonatolog / zespół neonatologiczny (pediatrzy)
Krocze
Okres przedporodowy
Utrata krwi
Utrata krwi
Umiejscowienie szwu między gałęzią wstępującą i zstępującą
tętnicy macicznej na wysokości połączenia szyjkowocieśniowego
Dno miednicy
Odpowiednie zaplecze medyczne
Pęcherz płodowy
Poporodowy
Puls / tętno
W walce z... / Walka z / zwalczanie
Ordynator Oddziału
Lekarz kierujący
Morfologia krwi matki (morfologia z rozmazem) ;
L'hémogramme, numération et formule sanguine (NFS),
examen hématologique complet, formule sanguine complète
(FSC) ou hémato complet est l'analyse quantitative
(numération) et qualitative (formule) des éléments figurés du
sang : globules rouges, globules blancs et plaquettes.
Bakteriologiczna ocena wymazu z pochwy / Wymaz z pochwy na
posiew
Samoistny przedwczesny poród [samoistny poród przedwczesny
= wcześniactwo; PRZEDWCZESNY PORÓD / poród przedwczesny
; SAMOISTNY / spontaniczny (termin poboczny, żargon, nie
8
Présentation du siège
f
Primigeste / primipaire
Prise en charge
Prise en charge active
Prolapsus
Prolonger la grossesse
Pronostic (pour)
Prophylaxie
Proportion
*une petite proportion des patientes
Protrusion des membranes
f
m
f
m
v
m
f
f
Pubien
Qqch présente les inconvénients...
Raccourcissement
Rappel
Rare éventualité
Reactionnel
Recherche de signes cliniques
Recommandations (pour)
*recommandations pour la pratique
clinique
Refouler des membranes
Région subpubien
Repos strict au lit
adj
*
m
m
f
adj
f
Respecter
Responsable
v
adj
Rétention placentaie
Retrait de la présentation
Risque accru de...
Risque infectieux
Rupture prématurée des membranes
(RPM)
(traumatique –
urazowe ;
reactionnelle – reaktywne)
f
m
m
m


Rupture prématurée avant terme
(</= 36 SA)
Rupture prématurée à terme
(>/= 37 SA)
f
v
m
m
dyskwalifikujący)
Położenie podłużne miednicowe; barbaryzm: pośladkowe
ułożenie płodu
Pierwiastka / pierworódka
Leczenie / procedury interwencyjne
Podjęcie czynności ratunkowych
Wypadanie narządu rodnego
Podtrzymać ciążę / odroczenie ukończenia ciąży
Rokowania (dla)
Profilaktyka
Odsetek
*niewielki odsetek pacjentek
Wpuklenie błon płodowych do kanału szyjki (wpuklić =
wysterczeć ; wybałuszyć = wypuklić) / PRZEPUKLINA worka
owodniowego / PROTRUZJA – w ginekologii ten termin nie
występuje (=wysunięcie / wypadnięcie narządu z jego struktury
anatom. Np. Protruzja odbytu)
łonowy
Ujemną stroną tej metody jest...
Skrócenie szyjki macicy
Nota bene
Rzadka patologia
Reaktywny / na zasadzie następstwa pośredniego
Badanie objawów klinicznych
WYTYCZNE / zalecenia
*wytyczne praktyki klinicznej
Odsunięcie ku górze błon płodowych / odprowadzenie błon pł.
Region nadłonowy
REŻIM łóżkowy / Bezwarunkowa konieczność pozostania w
łóżku
(jęz. med.) obejmować
(nie przekładać automatycznie na „odpowiedzialny”)
odpowiadający za
Zatrzymanie łożyska
Cofnięcie płodu
Wzmożone ryzyko
Ryzyko infekcji
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych / Przedwczesne
pęknięcie worka owodniowego / Przedwczesne przerwanie
pęcherza płodowego / Przedwczesne odpływanie wód
płodowych = przerwanie ciągłości pęcherza płodowego bez
wystąpienia czynności skurczowej,

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych (przed
ukończeniem 37.tygodnia ciąży, PPROM – ang. Preterm
premature rupture of membranes)
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży
donoszonej (po ukończeniu 37.tygodnia ciąży lecz przed
rozpoczęciem się czynności skurczowej) -> ciąża

9
Rythme cardiaque foetal
SA = semaine d’aménorrhée
m
m
Sans facteur de risque identifiable
Secondaire à
Septicémie
Séquelles
Signe avant-coureur de qqch
Sous-muqueux
Spéculum
*
f
fpl
m
m
m
Stade du travail
Stérilité
Stratégie de prévention
Surveillance
Surveillance
m
f
f
f
f
Surveillance régulière
Surveiller
Systématique
f
v
adj
Techniques de Shirodkar et de McDonald
fpl
metoda (pojęcie szersze niż technika) /
technika (wariant metody) / sposób
(najlepsza forma)
Terme
*avant terme
*à terme
Test à la nitrazine
Tests plus spécifiques
m
m
mpl
przedterminowa
Rytm serca płodu
Tydzień ciąży => Les semaines d'aménorrhée (SA) et les
semaines
de
grossesse
(SG)
Ce sont les deux façons utilisées pour calculer l'avancée de la
grossesse. Lorsque l'on s'exprime en semaines d'aménorrhée,
on compte le nombre de semaines écoulées depuis le premier
jour des dernières règles de la future maman, aménorrhée
signifiant
"absence
de
règles".
Par contre, lorsque l'on s'exprime en semaines de grossesse, on
compte le nombre de semaines qui suivent la fécondation. Cette
dernière se produit généralement en milieu de cycle, c'est à dire
au début de la troisième semaine d'aménorrhée : il y a donc un
décalage de deux semaines entre les SA et les SG.
Bez uprzedniego rozpoznania czynników ryzyka
Wskutek...
Zakażenia septyczne / Sepsa
Powikłania
Objaw przepowiadający z największym prawdopodobieństwem
Błona podśluzowa / Tkanka podśluzówkowa / śluzówka
Wzierniki – zawsze PARZYSTE / badanie WE WZIERNIKACH (bo
druga opcja to : badanie per vagina, tzw. dwuręczne, badanie
palpacyjne pochwy) ; wziernik KUSKO – ramiona (branże) | Un
spéculum est un outil médical — généralement en métal ou à
usage unique en plastique — permettant d'explorer une cavité
corporelle par l'écartement des parois.
Okres porodu
Niepłodność
Profilaktyka
Opieka medyczna / nadzór
Bieżąca
obserwacja
parametrów
biodynamicznych
/
Monitorowanie
Stały nadzór
Monitorować
Zakładający wielokrotność / jest regułą / który występuje
zawsze w przypadku
Régulièrement = systematycznie
Leczenie niewydolności cieśniowo-szyjkowej : Leczeniem z
wyboru jest leczenie operacyjne, polegające na założeniu na
szyjkę szwu okrężnego. Stosuje się trzy różne techniki
operacyjne: szew McDonalda, szew Shirodkara (jedyny
stosowany w PL) i szew brzuszny.
*metoda McDonalda i Herveta = 1 metoda!!!
Termin porodu
*przed terminem
*w terminie
Test z nitrazyną
Testy/badania o wyższej specyficzności; bardziej szczegółowe
badania
10
Thérapie :
- De courte durée
- Systématique
- Immédiate
f

Thérapie de courte durée
systématique et immédiate
Tocolyse
f
Toucher vaginal
m
Tracé cardiaque
Traitement chirurgical (par ceclage du col
utérin)
Traitement initial
Transcervical / transvaginal (par voie
vaginale)
Traumatique
Traumatique / réactionnel
Travail
Travail prolongé
Travail prolongé
Trompe utérine
Utérus
m
m
Utérus cicatriciel
Utérus fragilisé
Utiliser QQCH en prophylaxie
Viabilité
Voie transabdominale
m
m
v
f
f
m
adj
adj
adj
m
m
m
f
m
Spécificité = swoistość / czułość / specyficzność
Terapia :
- Krótkotrwała
- Systematyczna
- Natychmiastowa

Natychmiastowe włączenie krótkoterminowej terapii
Tokoliza, terapia tokolityczna = hamowanie przedwczesnej
czynności skurczowej; | Leczenie tokolityczne jest
najskuteczniejszą terapią mającą na celu wydłużenie czasu
trwania ciąży. Zastosowanie leków tokolitycznych umożliwia
opóźnienie porodu do 48 godzin. Zazwyczaj czas ten jest
wystarczający, aby podać pacjentce leki (glikokortykosteroidy)
zmniejszające ryzyko wystąpienia u płodu zespołu niewydolności
oddechowej, krwawienia do komór mózgu, martwiczego
zapalenia jelit, a nawet umieralności okołoporodowej
noworodka.
Badanie ginekologiczne ; palpacyjne badanie pochwy ; badanie
przedmiotowe wewnętrzne ; badanie dotykowe pochwy | Le
toucher vaginal est un geste médical permettant d'explorer
l'appareil génital féminin par le toucher.
Cet examen est couramment pratiqué par le médecin
généraliste, le gynécologue, la sage-femme ou l'obstétricien. Il
est normalement indolore. Les "touchers vaginaux répétés ou
fréquents, spécialement par plusieurs dispensateurs de soins"
sont considérées par l'OMS comme une pratique fréquemment
utilisée à tort.
Zapis kardiograficzny
Leczenie chirurgiczne (polegające na obszyciu cieśni szyjki
macicy) / Chirurgiczny zabieg zakładania szwu...
Leczenie pierwszego rzutu
Przezszyjkowy / przezpochwowy
Urazowy / w skutek urazu okołozabiegowego
Urazowy / reaktywne (w wyniku odrzucenia szwów)
Poród
Długotrwała akcja porodowa
Długotrwała akcja porodowa
Jajowód
Macica ; UWAGA : ściana macicy ścianka; ściany i sklepienia
macicy –l.mn.!!!; mięsień macicy – l.poj.!!!
Bliznowata szyjka macicy
Osłabienie ścian macicy
Stosować coś profilaktycznie
Zdolność do przeżycia poza łonem matki
Droga przezbrzuszna
11
Download