13 Wzór umowy - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na realizację zamówienia
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
w zakresie badań empirycznych
Projekt badawczy:
„Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością”
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej
207 000 euro
§ 1 Zamawiający
Zamawiającym jest:
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)
ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa
tel./fax 22 53 67 511, 22 53 67 514
www.ipiss.com.pl
§ 2 Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 907 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie
przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 207 tys. euro.
§ 3 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia według kodów CPV:
79315000-5 - Usługi badań społecznych
Przedmiot zamówienia
Badanie realizowane jest w ramach projektu badawczego Kształtowanie zaangażowania
pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością.
I. Głównym celem naukowym projektu jest analiza najbardziej skutecznych metod i narzędzi budowy
zaangażowania różnorodnych grup pracowników. Pozwoli ona na określenie metod i narzędzi
kształtowania zaangażowania organizacyjnego pracowników najlepiej uwzględniających potrzeby i
oczekiwania osób różnej płci, w różnym wieku, piastujących różne stanowiska, zatrudnionych w
różnych formach.
Realizacja planowanych badań ilościowych pozwoli na spojrzenie na problem efektywnej budowy
zaangażowania z punktu widzenia oczekiwań pracodawców i potrzeb pracowników. Umożliwi to
identyfikację determinant budowy zaangażowania wspólnych dla obu grup, a jednocześnie pozwoli
na określenie barier jego zwiększania. Planowane analizy mają w zamierzeniu odnieść się do
wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem różnorodnością w firmie:
 cech demograficznych (wiek i płeć),
 rodzaju stanowiska pracy (w podziale na stanowiska kierownicze i niekierownicze, wymagające
szerokich kompetencji lub wąskich, pracowników fizycznych i umysłowych),
 formy zatrudnienia.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówienia zostaną zrealizowane badania na grupie 100 pracodawców i 2000
pracowników reprezentujących 100 wiedzochłonnych przedsiębiorstw średnich i dużych.
Planowane badania stanowią wkład do dotychczasowego dorobku nauki poprzez:
1. wzbogacenie wiedzy o praktykach budowy zaangażowania pracowników z uwzględnieniem
narzędzi i metod dedykowanych osobom w różnym wieku, różnej płci, zatrudnionych na
różnych stanowiskach,
2. identyfikację czynników determinujących poziom zaangażowania pracowników w przekroju
ich grup wyodrębnionych według dwóch kryteriów:
 cech demograficznych (wiek, płeć, sytuacja rodzinna);
 poziomu kompetencji i oczekiwań pracowników;
2
3. określenie narzędzi wpływu na zaangażowanie pracowników w przekroju grup, o których
mowa wyżej;
4. opracowanie rekomendacji najbardziej skutecznych narzędzi budowy zaangażowania w
zarządzaniu różnorodnością.
1) obszar badania
Na podstawie wyników badań przygotowane zostaną:
- zestawienie stosowanych obecnie w ich firmach metod i narzędzi budowania zaangażowania
wraz z oceną ich skuteczności uwzględniającą opinie pracodawców oraz pracowników;
- analiza oczekiwań pracowników dotyczących rozwiązań służących wzmocnieniu stopnia ich
zaangażowania w firmę oraz realizowane zadania;
- analiza skuteczności wskazanych metod i narzędzi budowania zaangażowania z punktu widzenia
pracodawców oraz różnych grup pracowników.
2) cele szczegółowe badania:
1. Ustalenie, czy firmy z branż wiedzochłonnych funkcjonujące w Polsce posiadają i realizują
strategię budowania zaangażowania pracowników?
2. Analiza spójności pomiędzy strategią budowy zaangażowania ze strategią ogólną firmy, jej
strukturą oraz kulturą organizacyjną,
3. Identyfikacja metod i narzędzi budowy zaangażowania pracowników stosowanych w badanych
organizacjach oraz wyłonienie rozwiązań najskuteczniejszych według opinii pracodawców.
4. Identyfikacja metod i narzędzi budowy zaangażowania preferowanych przez różne grupy
pracowników (kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku, zatrudnionych na różnych
stanowiskach).
5. Analiza stopnia dopasowania strategii budowania zaangażowania do potrzeb i oczekiwań
badanych grup (kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku, zatrudnionych w różnych formach, na
różnych stanowiskach).
6. Analiza związku stosowania zróżnicowanych (ze względu na płeć, wiek, stanowisko o formę
zatrudnienia) metod i narzędzi budowy zaangażowania z wynikami ekonomicznymi firm.
3) Teren badań
Badania zostaną zrealizowane z udziałem pracodawców i pracowników reprezentujących 100
funkcjonujących w Polsce firm wiedzochłonnych o podobnej skali (średnie i duże), z różnych branż.
4) Próba badawcza i techniki badań
Badaniem zostanie objętych 100 przedsiębiorstw średnich (zatrudniających od 50 do 249 osób) oraz
dużych (zatrudniających od 50 do 249 osób) reprezentujących różne branże wiedzochłonne. Wykaz
branż wiedzochłonnych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Badanie w przedsiębiorstwach odbędzie się w dwóch etapach (badanie pracodawców – etap 1 i
badanie pracowników – etap 2).
Etap 1. Badanie szefów działów personalnych (lub osób pełniących tę funkcję)
Na pierwszy etap badania prowadzonego w przedsiębiorstwach złożą się indywidualne wywiady
pogłębione (IDI) z szefami działów personalnych (lub osób pełniących tę funkcję) 100 przedsiębiorstw
dużych i średnich. Ich celem będzie poznanie:
 wartości promowanych przez kulturę organizacyjną przedsiębiorstw,
 stopnia hierarchizacji ich struktury
 oraz celów strategicznych z uwzględnieniem ich wpływu na przyjętą strategię budowania
zaangażowania pracowników.
Dyrektorzy personalni zostaną poproszeni o szczegółowe omówienie strategii, metod i narzędzi
zwiększania zaangażowania ze wskazaniem, które z rozwiązań są dostępne dla wszystkich
zatrudnionych, które zaś tylko dla wybranych grup. W trakcie wywiadów zostanie także uzyskana
odpowiedź na pytanie, czy pracodawcy różnicują stosowane metody i narzędzia budowania
3
zaangażowania dostosowując je do potrzeb pracowników w różnym wieku, różnej płci, piastujących
różne stanowiska, pracujących w różnych formach zatrudnienia. Respondenci zostaną także
poproszeni o wskazanie najskuteczniejszych, ich zdaniem, metod i narzędzi budowania
zaangażowania oraz określenie barier utrudniających zwiększanie oddania pracowników firmie.
Do zadań firmy realizującej badanie należeć będzie także pozyskanie od szefów działów personalnych
badanych firm dokumentacji dotyczącej m.in. stosowanych rozwiązań z zakresu partycypacji
pracowników, zasad wynagradzania (premie, oferowane świadczenia dodatkowe, systemy
kafeteryjne etc.), procedur godzenia ról zawodowych i rodzinnych (W-LB), rekrutacji, ścieżek karier,
ocen okresowych, rozwoju oraz komunikacji w firmie.
Etap 2. Ankietyzacja pracowników
Równolegle do badania pracodawców, w tych samych przedsiębiorstwach, zostanie przeprowadzona
ankietyzacja pracowników. W badaniu weźmie udział około 2000 pracowników o różnym wieku,
różnej płci, piastujących różne stanowiska (kierownicze, specjalistyczne, wykonawcze), pracujących w
różnych formach zatrudnienia (umowa o pracę w pełnym wymiarze, niepełnym wymiarze, telepraca,
umowy cywilno-prawne etc.).
Celem tego etapu badania będzie weryfikacja danych pozyskanych od szefów działów personalnych z
opiniami osób zatrudnionych w firmach oraz poszerzenie informacji o potrzebach i oczekiwaniach
różnych grup pracowników.
Oba etapy badania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi badawczych (scenariusza
wywiadu z szefem działu personalnego oraz kwestionariusza skierowanego do pracowników)
przygotowanych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy.
III. Zadania przygotowawcze Oferenta
1) Przygotowanie, na podstawie
przedsiębiorstw do realizacji badań.
założeń
badawczych
projektu,
koncepcji
doboru
2) Przygotowanie, na podstawie założeń badawczych projektu, koncepcji doboru 2000
pracowników do badania ilościowego.
3) Przygotowanie harmonogramu realizacji projektu.
IV. Zadania realizacyjne Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym przez cały
okres trwania projektu. Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będą:
1) Rekrutacja przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu. Ich lista zostanie przekazana
Zamawiającemu do akceptacji. Powinna ona zawierać: nazwę przedsiębiorstwa, lokalizację jego
siedziby (województwo), informację o branży i wielkości przedsiębiorstwa.
2) Organizacja i realizacja 100 wywiadów pogłębionych z szefami działów personalnych firm
oraz zapewnienie ich nagrania i transkrypcji.
3) Przekazanie Zamawiającemu elektronicznej wersji nagrań, wydrukowanego zapisu wywiadów
oraz imiennej listy respondentów wraz z nazwą firmy i informacją o piastowanym stanowisku.
4) Rekrutacja 2000 pracowników do badania ilościowego. Selekcja pracowników będzie
przeprowadzona w sposób zapewniający udział w ankietyzacji osób różnej płci, reprezentujących
różne grupy wiekowe (do 35 lat, 36-45, 46-55 oraz powyżej 55), stanowiska (kierownicy, specjaliści,
pracownicy wykonawczy) i formy zatrudnienia (umowa o pracę w pełnym wymiarze, niepełnym
wymiarze, telepraca, umowy cywilno-prawne etc.). Proponowana lista badanych zostanie przekazana
Zamawiającemu do akceptacji. Powinna ona zawierać: informację o liczebności prób badawczych
(proponowanej liczbie osób ankietowanych) w każdym ze 100 przedsiębiorstw, nazwę
przedsiębiorstwa zatrudniającego badanego, wiek i płeć respondenta, informację o piastowanym
stanowisku oraz o formie zatrudnienia.
5) Organizacja i realizacja badania ilościowego (ankietyzacja) 2000 pracowników badanych firm.
4
6) Przygotowanie raportu z przebiegu badania, obejmującego: informacje o terminie i przebiegu
badań, opis metody doboru przedsiębiorstw oraz respondentów (pracowników) do badań
ilościowych. Do raportu zostaną dołączone elektroniczne wersje dwóch baz danych zawierających
wyniki badań w formatach Excel oraz SPSS.
V. Sposób rozliczenia pracy Wykonawcy
Rozliczenie wykonanej pracy będzie obejmowało:
1) Etap I – Przekazanie Zamawiającemu do akceptacji proponowanej listy przedsiębiorstw biorących
udział w badaniu wraz z nazwą przedsiębiorstwa, lokalizację jego siedziby (województwo), informacją
o branży i wielkości przedsiębiorstwa.
2) Etap II – Przekazanie Zamawiającemu rezultatów badań, o których mowa w pkt IV.3 w formie
papierowej i elektronicznej oraz nagrań w formie elektronicznej,
3) Etap- III- Przekazanie Zamawiającemu raportu z badań, o którym mowa w pkt IV.6.
§ 4 Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
§5 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz
wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć Wykonawca w celu
potwierdzenia ich spełniania.
1.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co
najmniej dwa badania naukowe (tj. realizowane w celu pozyskania nowej wiedzy z
wykorzystaniem narzędzi właściwych dla badań naukowych)
z co najmniej 50
pracodawcami i pracownikami (lub ich przedstawicielami);
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ustawy Pzp.
2.W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wykazaniu braku
podstaw do wykluczenia Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa każdy z nich;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć wspólnie.
3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
5
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie głównych usług - badań, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, z podaniem nazwy zamawiającego, zakresu zamówienia - krótkiego
opisu wykonanych usług w tym wskazania liczby przedsiębiorstw w próbie, dat wykonania,
sporządzony według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa co
najmniej jeden z nich, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 1, 2 i 5, które to dokumenty składa
każdy z wykonawców z osobna. Dopuszcza się złożenie oświadczenia potwierdzającego
spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy za wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 5),
które należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w ust. 1 pkt 5 muszą spełnić wszyscy Wykonawcy, a warunki określone w ust. 1 pkt 1 –
4 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie
należy dołączyć do oferty.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
§ 6 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani dr Anna Jawor-Joniewicz e-mail:
[email protected], tel. 501 971 964.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są pisemnie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)
ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa
tel./fax 22 53 67 511, 22 53 67 514
www.ipiss.com.pl
6
z dopiskiem Projekt badawczy: „Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście
zarządzania różnorodnością”
§ 7 Termin związania ofertą
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,
określonego w § 9.
§ 8 Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku
polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie
elektronicznej.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu.
3. Oferta (1 egzemplarz oryginalny oraz 2 kopie) powinna być sporządzona czytelnym pismem.
Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze.
4. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np.
szycie, zbindowanie).
Koperta winna posiadać oznaczenie: Oferta na „Projekt badawczy: Kształtowanie zaangażowania
pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością”
„Nie otwierać przed dniem 3 listopada 2014 r. przed godz. 10.00”.
5. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej
strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w
oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w
zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: Oferta na „Projekt
badawczy: Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością”
oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „zmiana” lub
„wycofanie”.
7. Pierwszą stronę oferty powinien stanowić Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ.
8. Oferta składać się będzie z:
a) formularza oferty
b) dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w §5 SIWZ.
c) koncepcji doboru przedsiębiorstw do udziału w badaniu,
d) koncepcji doboru pracowników do badania ilościowego,
e) harmonogramu realizacji projektu,
12. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie
opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty należy
umieścić we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu informację, że jest on zastrzeżony i
znajduje się w odrębnej kopercie.
13. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
§ 9 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę (1 egzemplarz oryginalny oraz 2 kopie) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul.
Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa
2. Termin składania ofert upływa dnia 3 listopada 2014 roku o godzinie 10:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
7
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 3 listopada 2014 roku o godzinie 10:10
w siedzibie Zamawiającego.
§ 11 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.
Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty, które nie zostaną odrzucone, będą
oceniane według następujących kryteriów, którym Zamawiający przypisał odpowiednie wagi:
1.1.
Koncepcja doboru przedsiębiorstw do udziału w badaniu - 20%,
1.2.
Koncepcja doboru pracowników do badania ilościowego - 20%,
1.3.
Harmonogramu realizacji projektu - 10%,
1.4.
Cena - 50%.
2. Zamawiający przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „Koncepcja doboru przedsiębiorstw
do udziału w badaniu” według wzoru:
Pdf1= Kdf1
X 100x20%
Kdfmax1
gdzie:
Pdf1- liczba punktów danej oferty, uzyskana za koncepcję doboru przedsiębiorstw do udziału
w badaniu
Kdf1- ocena punktowa badanej koncepcji doboru przedsiębiorstw do udziału w badaniu.
Kdfmax1- najwyższa liczba punktów spośród ofert przedstawiających koncepcję doboru
przedsiębiorstw do udziału w badaniu
Skala punktacji: 0- 20 punktów:
Kryteria oceny:
a) Przedstawienie koncepcji doboru przedsiębiorstw do udziału w badaniu, wraz
uzasadnieniem (0-20 punktów),
gdzie:
0 punktów – opis niezadowalający, niespełniający wymogów koncepcji,
10 punktów – koncepcja ogólnikowa i mało spójna, nie w pełni zadowalające
uzasadnienie przyjętych założeń,
20 punktów - spójna koncepcja,
szczegółowe i czytelne zasady doboru
przedsiębiorstwa wraz z zadowalającym uzasadnieniem przyjętych założeń.
3. Zamawiający przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „Koncepcja doboru pracowników do
badania ilościowego” według wzoru:
Pdf2= Kdf2
X 100x20%
Kdfmax2
gdzie:
Pdf2- liczba punktów danej oferty, uzyskana za koncepcję doboru pracowników do badania
ilościowego
Kdf2- ocena punktowa badanej koncepcji doboru pracowników do badania ilościowego,
Kdfmax2- najwyższa liczba punktów spośród ofert przedstawiających koncepcję doboru
pracowników do badania ilościowego
Skala punktacji: 0- 20 punktów:
Kryteria oceny:
8
a) Przedstawienie koncepcji doboru pracowników do badania ilościowego, wraz
uzasadnieniem (0-20 punktów),
gdzie:
0 punktów - opis niezadowalający, niespełniający wymogów koncepcji,
10 punktów – koncepcja ogólnikowa i mało spójna, nie w pełni zadowalające
uzasadnienie przyjętych założeń,
20 punktów - spójna koncepcja, szczegółowe i czytelne zasady doboru pracowników
wraz z zadowalającym uzasadnieniem przyjętych założeń.
4. Zamawiający przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „Harmonogram realizacji projektu”
według wzoru:
Pdf3= Kdf3
X 100x10%
Kdfmax3
gdzie:
Pdf3- liczba punktów danej oferty, uzyskana za harmonogram realizacji projektu
Kdf3- ocena punktowa badanego harmonogram realizacji projektu
Kdfmax3- najwyższa liczba punktów spośród ofert przedstawiających harmonogram realizacji
projektu
Skala punktacji: 0- 10 punktów:
Kryteria oceny:
a) Przedstawienie harmonogram realizacji projektu (0-10 punktów):
gdzie:
0 punktów – harmonogram realizacji projektu zbyt ogólnikowy, nieuwzględniający
wszystkich części projektu,
4 punkty- 60-dniowy termin realizacji zamówienia i przedstawienie harmonogramu
realizacji poszczególnych części projektu,
10 punktów – krótszy niż 50-dniowy termin realizacji Zamówienia i przedstawienie
harmonogramu realizacji poszczególnych części projektu.
5. Zamawiający przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „Cena” wg wzoru:
Cn
Pc=--------- x100x50%
Cb
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium ceny
Cn - cena brutto z oferty o najniższej cenie
Cb – cena z oferty badanej
6. Końcowa liczba punktów będzie liczona według wzoru:
P= Pc + Pdf1+ Pdf2+ Pdf3
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
9
§12 Cena
1. Wykonawca poda w pkt III.1 Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik 3 do
SIWZ, cenę za wykonanie zamówienia.
2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawców zostaną ustalone na okres obowiązywania
umowy i nie będą podlegały zmianom.
3. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
4. W cenie oferty brutto Wykonawca uwzględni wartość autorskich praw majątkowych do
raportu z badania, a także wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia.
§ 13 Wzór umowy
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Walutą używaną do rozliczeń będzie wyłącznie polski złoty.
§ 14 Zmiany zapisów umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach
określonych w SIWZ oraz gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.
§ 15 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy.
§ 16 Załączniki
Załącznik nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2 wykaz wykonanych zamówień - wzór
Załącznik nr 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 umowa – wzór
Załącznik nr 5 wykaz branż wiedzochłonnych
10
ZAŁĄCZNIK nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
(IPiSS)
ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa
tel./fax 22 53 67 511, 53 67 514
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
realizację badań empirycznych w ramach projektu badawczego
zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością”
„Kształtowanie
oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
3.
dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- tym samym spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn zm.).
.......................................................................................
(miejscowość, data)
.......................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
11
ZAŁĄCZNIK nr 2
Nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG
(w ciągu trzech ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
Lp.
1.
2.
...
Wykonawca
(pełna nazwa)
Zamawiający
(pełna nazwa)
Adres, telefon
Data (dzień,
miesiąc, rok)
wykonania
zamówienia
Opis usługi
Czy usługa stanowiła badanie
w zakresie, który był realizowany naukowe (odpowiednie skreślić)
przez Wykonawcę
Tak*
Tak*
Tak*
Nie*
Nie*
Nie*
......................................................................................
(miejscowość, data)
.......................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób
Uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, który wykonał podane usługi)
12
ZAŁĄCZNIK NR 3
......................................, dnia ...............)
Pieczęć Wykonawcy
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)
ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa
tel./fax 22 53 67 511, 22 53 67 514
Tytuł
postępowania:
Realizacja
badań
empirycznych
w
ramach
projektu
badawczego
„Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością”
OFERTA
I.
OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE
Nazwa
1
2
3
...
II. OSOBA DO KONTAKTU
Imię i Nazwisko
Instytucja
Adres
Telefon
Fax
e-mail
Adres
III.
Treść oferty
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że:
1. oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto: ………………..…. zł (słownie:
…………………………………………… złotych), w tym wartość autorskich praw majątkowych:
.............................................
2. Wykonamy zamówienie w terminie 50 dni / 60 dni (należy wybrać odpowiednią datę. Brak
wskazania daty będzie oznaczał realizację w terminie 60 dni)
3. Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne
do właściwego wykonania zamówienia.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy
według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Lp.
Zakres prac
1.
2.
...
6.
koncepcja doboru przedsiębiorstw do udziału w badaniu
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
7.
koncepcja doboru pracowników do badania ilościowego
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
8.
harmonogram realizacji projektu
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
9.
Oferta zawiera łącznie ………….. ponumerowanych i parafowanych stron.
14
.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Do oferty zostały dołączone następujące załączniki:
Załącznik nr 1 ...................................................
Załącznik nr 2 ...................................................
Załącznik nr 3 ................................................... (...)
15
ZAŁĄCZNIK NR 4
UMOWA
(WZÓR)
W dniu ................................. w Warszawie pomiędzy:
Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bellottiego 3B, 01022 Warszawa
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Kazimierza Frieske, zwanego w dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a
...................................................z siedzibą w ......................................., ul ...........................,
NIP......................wpis
do
KRS/Ewidencji
Działalności
Gospodarczej
pod
numerem....................... ...............
reprezentowanym przez.........................................
zwanym/(ą) w dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
została zawarta umowa następującej treści:
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
§1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na przeprowadzeniu badań i
obliczeń statystycznych w ramach projektu badawczego: „Kształtowanie zaangażowania
pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością” finansowanego ze środków
Narodowego Centrum Nauki.
2. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, który
stanowi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 2, który stanowi
Oferta Wykonawcy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w §1 w terminie do dnia
..................., z zastrzeżeniem postanowień § 6.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowane i
zaakceptowane przez Zamawiającego usługi w kwocie ……………….. złotych brutto
(słownie:
…………………………………………………………………
złotych),
obejmującego
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych o wartości
..........................................
złotych
brutto
(słownie
................................................................ ......................................... złotych).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za zrealizowane wywiady (IDI) oraz kompletnie
wypełnione kwestionariusze dla wielkości próby.
3. Niezrealizowanie przez Wykonawcę zamówienia na poziomie niższym niż 100% liczby
ankiet i wywiadów skutkuje niewykonaniem zamówienia. Zastosowanie znajdą
postanowienia § 7 ust. 3 Umowy.
4.Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji badania.
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze/rachunku w terminie 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo
wystawionego rachunku/faktury.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury dopiero po podpisaniu protokołu
odbioru.
8. Zamawiający przewiduje możliwość płatności wynagrodzenia w 2 ratach w wysokości
odpowiadającej faktycznie osiągniętym wskaźnikom. Wysokość I raty nie może
przekroczyć 70% kwoty określonej w ust. 1. Wniosek o wypłatę I raty powinien być
złożony Zamawiającemu najpóźniej do dnia 20 grudnia 2014r.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych
z realizacją usługi badawczej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad
wykonaniem usługi badawczej.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o trudnościach w realizacji usługi badawczej, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej
realizacji.
Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego
wykonania umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie
personelem oraz nad współpracującymi z Wykonawcą zleceniobiorcami
i podwykonawcami, a także za dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych
z zatrudnieniem
personelu
oraz
z
zawarciem
umów
cywilnoprawnych
z ww. zleceniobiorcami i podwykonawcami.
§5
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego
posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji usługi badawczej.
2. Zamawiający będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z Wykonawcą przy
dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji
usługi badawczej.
§6
1. W terminie do dnia .......................... Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z
przebiegu badania, obejmujący: informacje o terminie i przebiegu badań, opis metody
doboru przedsiębiorstw oraz respondentów (pracowników) do badań ilościowych. Do
raportu zostaną dołączone elektroniczne wersje dwóch baz danych zawierających wyniki
badań w formatach Excel oraz SPSS wraz z odpowiednimi kodami.
§7
1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminie określonym w § 2 umowy lub
opóźnienia w wykonywaniu czynności w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, do dnia w którym przedstawił zamówienie
do odbioru.
2. W przypadku niewykonania zamówienia w terminie 7 dni od upływu terminu
określonego w §2 Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym,
bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie zamówienia.
17
3. W przypadku niewykonania zamówienia z powodów określonych w § 3 ust. 3
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
wyznaczania terminu dodatkowego.
4. Wykonawca, w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy w wypadku określonym w
ust. 3, zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust.1.
5. Jeżeli zamówienie lub działania, o których mowa w § 2 poprawione przez Wykonawcę w
dodatkowym terminie nadal mają wady lub Wykonawca odmówił usunięcia tych wad,
niezależnie od kary, o której mowa w ust. 1 lub prawa do obniżenia wynagrodzenia,
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30 %
kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umowny na zasadach ogólnych.
7. Przez niewykonanie zamówienia w terminie lub opóźnienie w wykonywaniu czynności o
których mowa w ust. 1 rozumie się terminy określone w §§ 2 oraz 6 niniejszej umowy.
8. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w sytuacji niezłożenia raportu, o
którym mowa § 6 ust. 1 w terminie wynikającym z niniejszej umowy.
§8
1. Zamawiający, poza okolicznościami wskazanymi w § 7 ust. 2 i 3 umowy, będzie mógł
odstąpić od umowy:
1) bez wyznaczania terminu dodatkowego, bez prawa Wykonawcy do
wynagrodzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia nawet przed terminem
wykonania umowy, jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie
jest prawdopodobnym wykonanie umowy w umówionym terminie, w terminie 2
tygodni od dnia, w którym powzięto informację, iż zamówienie nie będzie mogło
być zrealizowane w terminie;
2) gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, w szczególności
zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym osobom niż
wskazane w ofercie lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w
ofercie bez zgody Zamawiającego, i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym powzięto taką informację;
3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec
niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie
miesiąca od dnia, w którym powzięto informację w tym zakresie;
4) gdy Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie istotnych wad przedstawionego do odbioru
przedmiotu umowy, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym wykonawca był
zobowiązany do usunięcia bądź naprawienia wad.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który
będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy.
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie
na podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez
Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonana praca będzie
miała dla Zamawiającego znaczenie.
3. Zamawiający może odpowiednio zastosować procedurę określoną w ust. 2, gdy
Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie nieistotnych wad przedstawionego
przedmiotu umowy.
18
§9
1. Z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego realizacji badań Wykonawca przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wniosków z badania określonego w §1
ust. 1:
1) utrwalanie (sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),
2) digitalizacja,
3) wprowadzanie do pamięci komputera,
4) sporządzenie wydruku komputerowego,
5) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub optycznym
w postaci elektronicznej,
6) wprowadzenie do obrotu,
7) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy,
8) wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z
utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w
tłumaczeniu na języki obce,
- wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na
terytorium Polski oraz poza jej granicami a także zezwala Zamawiającemu na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
§ 10
1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby :
ze strony Wykonawcy:
…………………………….. ……………………………….
tel: …………….
ze strony Zamawiającego:
……………………………. ……………………………..
tel: …………….
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i
nie wymaga zmian treści niniejszej umowy.
§11
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach
określonych w SIWZ oraz gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest
przedmiotowe zamówienie.
3) konieczne stanie się przedłużenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do
pierwotnie planowanego na skutek działań, za które nie ponosi winy Wykonawca. O
konieczności zmiany terminu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na co najmniej
dwa tygodnie przed zakończeniem terminu realizacji zamówienia. Zamawiający
przedłuży okres realizacji jedynie o czas w którym niemożliwa był realizacja
badania/części badania.
§ 12
19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontrola i audyt
Wykonawca zapewni Zamawiającemu, wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi
oraz innym uprawnionym podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane
z wykonywaniem niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego,
wskazanego przez Zamawiającego audytora oraz inne uprawnione podmioty w zakresie
prawidłowości wykonywania niniejszej umowy.
W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Wykonawca udostępnia kontrolującym
wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne
związane z wykonywaniem umowy.
Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy,
jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem
umowy.
Prawo kontroli przysługuje upoważnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie
wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej
zwłoki pełnej informacji o stanie wykonywania umowy.
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904)
§14
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§15
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
§16
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§17
Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem branż
wiedzochłonnych
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
20
ZAŁĄCZNIK NR 5
Wykaz branż wiedzochłonnych
Przedsiębiorstwa świadczące usługi wiedzochłonne:
a. Wiedzochłonne usługi wysokich technologii:
Dział PKD Nazwa grupowania
53
Działalność pocztowa i kurierska
61
Telekomunikacja
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
62
działalność powiązana
63
Działalność usługowa w zakresie informacji
72
Badania naukowe i prace rozwojowe
b. Wiedzochłonne usługi rynkowe (z wyłączeniem pośrednictwa finansowego i usług wysokich
technologii):
Dział PKD Nazwa grupowania
50
Transport wodny
51
Transport lotniczy
68
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
77
Wynajem i dzierżawa
69-75
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (z wyłączeniem działu 72)
c. Wiedzochłonne usługi finansowe:
Dział PKD Nazwa grupowania
64
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych
65
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
66
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze
emerytalne
d. Pozostałe usługi wiedzochłonne:
Dział PKD Nazwa grupowania
85
Edukacja
86
Opieka zdrowotna
93
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards