SIWZ - Dom Pomocy Społecznej w Batowicach

advertisement
Nr sprawy ……………………….
Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONYM W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ART. SPOŻYWCZYCH O WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 PZP.
I.
Zamawiającym jest :
Dom Pomocy Społecznej w Batowicach,
Adres: 32-086 Węgrzce k/ Krakowa
Telefon/fax.: 12/285-70-71
REGON 000301316,
NIP 945 14 10 124
e-mail: [email protected],
strona internetowa: http://dpsbatowice.pl/
zakładka „zamówienia publiczne”.
II. Tryb udzielenia zamówienia :
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych [t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.] zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub
„Pzp”
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców
szczegółowo opisanych w formularzu asortymentowo – cenowym [załącznik nr 4
do SIWZ], do siedziby Zamawiającego w podziale na 3 części:
Część 1/ Dostawa warzyw PCV 03221000-6
Część 2/ Dostawa owoców cytrusowych CPV 03222200-5
Część 3 /Dostawa owoców CPV 03222321-9
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy:
9. Towar dostarczany będzie partiami do magazynu Zamawiającego stosownie
do potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń wydanych w formie
telefonicznej lub faksu. Towar dostarczany będzie w dni robocze (tj. od
poniedziałku do piątku)
w godzinach od 800 do 1500
10. Wykonawca będzie dostarczał towar na swój koszt, środkami transportu
dostosowanymi do przewozu żywności.
11. Dostarczany towar będzie spełniał wszystkie wymogi fito – sanitarne.
12. Wykonawca
zapewni
pełny
asortyment
wymieniony
w
formularzu
asortymentowo – cenowym.
13. Cena za przedmiot umowy będzie miała charakter stały.
14. Termin płatności – do 21 dni liczonych od dnia doręczenia faktury
Zamawiającemu. Płatność w formie przelewu.
15. Towar
reklamowany
będzie
wymieniony
na
pełnowartościowy,
o
odpowiedniej jakości, niezwłocznie, najpóźniej 24 godziny od chwili
zgłoszenia Wykonawcy reklamacji.
16. Zamawiający wymaga pełnej realizacji zamówień.
17. Ilości
towaru
podane
w
formularzu
asortymentowo-
cenowym
są
szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i
wyboru ofert najkorzystniejszych. Wykonawcy, z którym Zamawiający
podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w
wielkościach podanych w formularzu asortymentowo – cenowym. Zakupy
dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych
pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu
asortymentowo – cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy
całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie przez okres 5 miesięcy 01.05.2016r. do 30.09.2016r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków określonych w pkt. a – d winien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. Ust.1 Ustawy
Pzp.
Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
3.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust.2
pkt. 5 Ustawy Pzp.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
18. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty
należy załączyć:
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp składa co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
19. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy Pzp należy złożyć
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem
sposobu reprezentacji:
20. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, wg wzoru
na załączniku nr 3 do SIWZ.
21. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę,
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, przy czym dokumenty, o których
mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert a dokument.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –
wystawione z odpowiednią datą wymaganą zgodnie z ustawą Pzp dla tych
dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
22. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust.2 pkt. 5 Ustawy Pzp,
wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej.
(wzór zał. Nr 5).
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.:
23. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
24. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, drogą mailową
[email protected] z zastrzeżeniem pkt.3.
25. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z wymaganymi
załącznikami i dokumentami.
26. Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu
podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się wykonawcy z treścią pisma.
27. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, Batowice 1, 32-086 Węgrzce
telefon/fax.: 12 285 70 71.
28. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Katarzyna
Ciszek
Tel. 12/285-70-71, wew. 108
29. a)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą –
wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później
jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 7 a, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej.
d) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia
a także zamieszcza ją na stronie internetowej.
e) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża
termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej.
VIII. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie wymaga również zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
IX. Termin związania z ofertą :
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania oferty.
- Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Jakikolwiek
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski powinien
zostać złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
W przypadku wątpliwości wiążąca będzie wersja polska.
- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę i
powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty.
- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty, co do których zastrzeże, że nie mogą
być one udostępnione, to wtedy oferta powinna się składać z dwóch odrębnych części.
Część pierwsza, oznaczona napisem „Dokumenty jawne”, powinna zawierać wszystkie
wymagane
dokumenty
określone
w
specyfikacji,
z
wyjątkiem
dokumentów
zawierających w ocenie wykonawcy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w drugiej części oferty, oznaczonej
napisem „Dokumenty zastrzeżone” (nie powinno się ich zszywać, spinać z częścią
oferty zawierającą „Dokumenty jawne”. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufności dokumentów, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
ujawnienie treści tych dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie zastrzeże w ofercie tajności
dokumentów, składa wszystkie dokumenty w jednej części oferty. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- Treść oferty musi odpowiadać treści siwz i powinna zostać sporządzona według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
- Złożenie więcej niż jednej oferty (na poszczególną Część zamówienia) lub złożenie
oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez wykonawcę.
- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinny zostać parafowane
przez wykonawcę.
- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą złączone i kolejne ponumerowane. W
treści oferty powinna być zawarta informacja o ilości stron oferty.
- Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1/ Formularz oferty /z wykorzystaniem załączonego wzoru/ - załącznik nr 1.
2/ Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp /z wykorzystaniem załączonego wzoru/załącznik nr.2
3/ Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 Pzp /z wykorzystaniem załączonego wzoru/załącznik nr.3
4/ Formularz/e asortymentowo-cenowy oferty na poszczególne Części zamówienia /z
wykorzystaniem załączonego wzoru/ -
załącznik nr 4 do SIWZ (wszystkie ceny w
formularzu powinny być poddane
w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT);
5/Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6/Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Pzp lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr
5).
7/ Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na dostawę
art. spożywczych -nie otwierać przed dniem 25.04.2016.r, do godz. 9.00 z
zaznaczeniem na którą Część (od 1-3- zgodnie z pkt. III.1 SIWZ) zamówienia składana
jest oferta.
Koperta powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz zaadresowana na
adres zamawiającego - pkt.1 SIWZ pawilon I sekretariat
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Oferty należy składać na adres zamawiającego /pkt.1 SIWZ sekretariat/
Termin składania ofert upływa 25.04.2016r .godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie
zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
zamawiającego.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016r .,o godz. 9.30, w siedzibie
Zamawiającego.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia Formularza ofertowego i Formularza
asortymentowo- cenowego Cenę jednostkową brutto danego produktu należy pomnożyć
przez jego ilość. Otrzymany wynik jest wartością brutto danego produktu, zawierającą
należny podatek VAT. Otrzymany wynik stanowi wartość brutto danego produktu.
Sumaryczna wartość brutto wszystkich produktów stanowić będzie wartość brutto
zamówienia /cenę brutto całości zamówienia/, która decydować będzie o wyborze
wykonawcy.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Na podstawie art. 91 ust 2a PZP jako kryterium stosuje się
Cena brutto- 100% - łączne wynagrodzenie wszystkich pozycji z formularza asortym.
–cenowego.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego wg wzoru :
C= /C min.: C oferty x 100 gdzie :
C= ilość punktów danej oferty.
C min= cena oferty najtańszej.
C oferty = cena danej oferty.
100%=100 pkt.- waga kryterium wyboru.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta nie podlega
odrzuceniu i którego oferta uzyska największą ilość punktów.
Koszty konfekcjonowania , utylizacji itp. ponosi dostawca.
XIV. Udzielenie zamówienia
1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej siwz i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz
kryterium wyboru.
2. O odrzuceniu oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców którzy
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści
informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP (zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej http://dpsbatowice.pl/
w swojej
siedzibie na Tablicy ogłoszeń.
4.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art.183
PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 PZP, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający
dopuszcza możliwość zawarcia umowy przed upływem terminów, o których mowa
powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.
23 ust.1 Ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
XVI . Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ.
Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności i polegać na :
30. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
31. z uwagi na bieżące potrzeby zamawiającego zakupy dokonywane w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się
ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo- cenowym,
stanowiącym załącznik do umowy, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy
całkowitej wartości umowy,
32. zmiany ceny, na zasadach o których mowa w § 1ust.2 umowy.
d)
w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę wykonania dostawy
na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp przysługuje
odwołanie wobec czynności:
1)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołującego
Załączniki do SIWZ :
Załącznik nr 1:
formularz oferty.
Załącznik nr 2: oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 PZP
Załącznik nr 3: oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 PZP
Załącznik nr 4: formularz asortymentowo-cenowy.
Załącznik nr 5: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Załącznik nr 6: wzór umowy.
Download