MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI. PROKURATURA KRAJOWA

advertisement
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI.
Warszawa, dnia / 22 / maja 2007 rok
P R O K U R AT U R A K R AJ O W A
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
PR1122-32/07
Pani
Grażyna GÓRKA
Przewodnicząca
Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP
Prokuratura Apelacyjna
w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
/ S zanowna
Pani
Prokurator /
W związku z prośbą skierowaną przez Panią do Ministra SprawiedliwościProkuratora Generalnego pismem z dnia 2 maja 2007 r. o rozstrzygnięcie problemów i
wątpliwości dot. wymiaru czasu pracy prokuratorów i wynagrodzenia za okres efektywnie
przepracowanego dyżuru, uprzejmie informuję, że o zajęcie stanowiska w tej sprawie
zwrócono się do Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości.
Nadesłaną pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr opinię z dnia 16 maja
2007 roku nr DK-II-078-72/07 przekazano, przy piśmie z dnia 22 maja 2007 roku nr jak
wyżej, wszystkim prokuratorom apelacyjnym przypominając jednocześnie o obowiązku
kierowników jednostek wprowadzenia w podległych prokuraturach takich rozwiązań
organizacyjnych, które zapewniłyby prawidłową realizację ich ustawowych zadań przy
bezwzględnym poszanowaniu praw pracowniczych wykonujących je prokuratorów.
/ Z poważaniem /
TjLt^+&*4e^^
delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości
Departament Kadr
Warszawa, / 16 / maja 2007 r.
DK-11-078-72/07
/Prokuratura Krajowa/
/Biuro Prezydialne/
/Otrzymano dn. 2007 – 05 – 16/
Pan
Dariusz KUBEŁKI
Dyrektor
Biura Prezydialnego
Prokuratury Krajowej
W nawiązaniu do pisma z dnia 10 maja 2007 r. sygn. PR.1.122-32/07,
przesyłającego pismo Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPPRP z
dnia 2 maja 2007 r. dotyczące wymiaru czasu pracy prokuratorów i wynagrodzenia
za okres efektywnie przepracowanego przez nich dyżuru, uprzejmie informuję co
następuje.
Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
Rzeczpospolitej Polskiej pismem z dnia 2 maja 2007 r. nr RG 18/07 zwróciła się do
Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozstrzygnięcie problemów dotyczących wymiaru
czasu pracy prokuratorów i wynagrodzenia za okres efektywnie przepracowanego
przez nich dyżuru. Ponadto w ocenie RG ZZPiPPRP rozstrzygnięcia wymaga
problem dojazdów przez prokuratorów na miejsce czynności służbowych
wykonywanych w ramach dyżurów.
Odnośnie wynagradzania pracowników za gotowość do wykonywania pracy
poza normalnymi godzinami - za pełnione dyżury - to istnieją stosowne regulacje.
Prawa i obowiązki pracowników prokuratury określa ustawa z dnia 18 grudnia
1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.).
Ustawa ta nie reguluje czasu pracy pracowników prokuratury. W sprawach nie
uregulowanych, odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych również
w tych przepisach - do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 cytowanych przepisów, czas pracy urzędników
nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym
okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni. W przypadkach uzasadnionych
rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy,
w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę, z tym
że czas pracy w tych rozkładach nie może przekraczać średnio 40 godzin na tydzień,
w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni (art. 29 ust. 1a
cytowanej ustawy). Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnik państwowy
może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych
wypadkach także w nocy oraz niedziele i święta (art. 29 ust. 2 ustawy o
pracownikach urzędów państwowych).
Przepisów ust. 1a i 2 art. 29 ustawy o pracownikach urzędów państwowych
nie stosuje się do kobiet w ciąży, kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do
ośmiu lat oraz w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach.
Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach
tygodnia ustala kierownik urzędu, zgodnie z zasadami określonymi w drodze
rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów (art. 30 ust. 1 cytowanej ustawy).
Urzędnikowi państwowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza
normalnymi godzinami pracy przysługuje - według jego wyboru - wynagrodzenie lub
wolny czas, z tym, że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio
poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Prawa i obowiązki
prokuratorów określone są w ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
(Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z późn. zm.). Zgodnie z art. 46 cytowanej ustawy
czas pracy prokuratora jest określony wymiarem jego zadań.
Art. 118 ustawy o prokuraturze stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych w tej
ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych, a w sprawach nieuregulowanych, także
w przepisach tej ustawy - przepisy Kodeksu pracy.
Prokurator okręgowy
określa
rozkład
czasu
pracy w
prokuraturze
i prokuraturach rejonowych, uwzględniając zasady przyjęte w terenowych organach
administracji rządowej i innych urzędach państwowych. Rozkład czasu pracy
w prokuraturze apelacyjnej określa prokurator apelacyjny. (§ 30 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r. Regulamin wewnętrznego
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury - Dz.U. Nr 38,
poz. 163 z późn. zm.). Prokurator przełożony może zarządzić pełnienie przez
prokuratorów dyżurów po godzinach pracy, w dni robocze, soboty i dni wolne od
pracy (§ 31 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia).
W związku z rozpoznawaniem spraw w postępowaniu przyspieszonym
prokurator przełożony zarządza pełnienie dyżurów przez prokuratorów we
właściwych sądach rejonowych w godzinach ich urzędowania. Podczas dyżuru
prokuratorzy przebywają w siedzibie właściwego sądu rejonowego, z zastrzeżeniem,
iż w wypadku gdy prezes sądu rejonowego lub okręgowego zarządzi przebywanie
wyznaczonego sędziego i pracownika sądu poza siedzibą właściwego sądu,
prokurator przełożony zezwala na pełnienie dyżuru przez prokuratorów także poza
siedzibą sądu, w warunkach stałego kontaktu telefonicznego (§ 31 ust. 6 i 7
rozporządzenia).
Kodeks pracy w art. 140 stanowi, iż w przypadkach uzasadnionych rodzajem
pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany
system zadaniowego czasu pracy, jednakże pracodawca ustala czas niezbędny do
wykonywania powierzonych zadań uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający
z norm określonych w art. 129 k.p. (czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 4 miesięcy).
System zadaniowego czasu pracy stosuje się w sytuacjach niemożności,
czy znacznych trudności w ewidencjonowaniu przepracowanych godzin. Zakres
zadań powinien być tak wyznaczony, aby przy dołożeniu zwykłej staranności
pracownik mógł je zrealizować w granicach norm ustalonych przepisem art. 129 k.p.
Czas pracy pracowników prokuratury wiąże się z ustalonym czasem
urzędowania prokuratury. Jeżeli pracownik prokuratury, bądź prokurator pełniący
dyżur („zdarzeniowy", „aresztowy", lub związany z trybem przyspieszonym) pozostaje
w gotowości do wykonywania pracy w czasie normalnych godzin pracy, to jest to
czas pracy, za który nie należy się odrębne wynagrodzenie lub czas wolny.
Analizy wymaga problem związany z pełnieniem dyżurów przez pracowników,
czyli pozostawanie w gotowości do pracy - poza normalnym czasem pracy. Kwestie
dyżurów nie są uregulowane w ustawie o pracownikach urzędów państwowych,
a zatem mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
Zgodnie z art. 1515 § 1 k.p. pracodawca może zobowiązać pracownika do
pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy
wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę.
Zgodnie z § 2 art. 1515 § 1 k.p. czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy,
jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy, przy czym czas pełnienia
dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku. Art. 1515 § 3 k.p.
stanowi, iż za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi
przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w
razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego wynagrodzenie.
Z treści tych przepisów wynika, iż dyżurem jest pozostawanie pracownika w
gotowości do pracy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
poza normalnymi godzinami pracy. Dyżur pełniony w domu jest sposobem
przejawiania gotowości do podjęcia pracy w niewielkim stopniu ograniczającym
pracownika w dysponowaniu swoim czasem - dlatego też Kodeks pracy nie
przyznaje pracownikowi za taki dyżur żadnej rekompensaty. W przypadku, gdy
podczas dyżuru pełnionego w zakładzie pracy, innym wyznaczonym przez
pracodawcę miejscu lub w domu pracownik otrzyma polecenie wykonywania pracy,
to czas tej efektywnej pracy (wykonywania czynności na rzecz i w interesie
pracodawcy) podlega wliczeniu do czasu pracy (a contrario do art. 151 5 § 2 k.p.).
Jeżeli doliczenie czasu przepracowanego podczas dyżuru do czasu pracy
spowoduje przekroczenie dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego wymiaru
dobowego, a więc spełnione zostaną przesłanki z art. 151 k.p., to pracownik którego
to dotyczy, nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych ze wszystkimi tego konsekwencjami. Określa to art. 1511 § 1 k.p.,
zgodnie z którym za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi należy się,
oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia - za
pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta nie
będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu
pracy, a także w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę
w niedziele lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; albo
50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w
każdym innym dniu niż wcześniej określone. Dodatek w wysokości 100%
wynagrodzenia przysługuje również za każdą godzinę pracy nadliczbowej w
przypadku przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym
okresie rozliczeniowym, za wyjątkiem sytuacji, gdy przekroczenie tej normy nastąpiło
w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje
prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1 art. 151 1 (art. 151 1 § 2 k.p.).
Podstawę obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych stanowi
wynagrodzenie obejmujące płacę pracownika wynikającą z jego osobistego
zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a w przypadku jeśli
taki składnik, przy określaniu warunków wynagradzania pracownika, nie został
wyodrębniony - 60% jego wynagrodzenia (§ 3 ust. 1511 k.p.).
Zgodnie z art. 151 2 § 1 kodeksu pracy, pracownikowi - na jego wniosek można udzielić czasu wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
(w takim samym wymiarze). Może to również nastąpić bez wniosku pracownika
z tym, że należy tego dokonać najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego i w takim
przypadku pracownikowi należy się czas wolny w wymiarze o połowę wyższym, niż
liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, bez jednoczesnego obniżenia
wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy
(art. 1512 § 2 k.p.). W przypadku udzielenia dnia wolnego za pracę w godzinach
nadliczbowych, pracownikowi nie przysługuje już dodatek za taką pracą (art. 1512 § 3
k.p.).
Podkreślić należy, że regulacja dotycząca pracowników prokuratury jest
jednak o tyle odmienna, że stosując odpowiednio przepisy ustawy o pracownikach
urzędów państwowych (do których odsyła ustawa o pracownikach s ądów
i prokuratury) należy przyjąć, że prawo wyboru - między uzyskaniem czasu wolnego
a wynagrodzeniem za czas pracy przepracowany w godzinach nadliczbowych należy do pracownika. Wymiar dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do
dobowego i tygodniowego wypoczynku. Zgodnie z art. 132 § 1 k.p. pracownikowi
przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
odpoczynku, zaś w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin
nieprzerwanego odpoczynku. Ponadto ustalając plan dyżurów należy mieć na
uwadze treść art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach
urzędów państwowych, który stanowi, iż przedłużony czas pracy oraz zatrudnienie
poza normalnymi godzinami pracy, a także w nocy, w niedziele i święta nie stosuje
się do kobiet w ciąży, kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat oraz innych
wypadkach określonych w odrębnych przepisach.
Organizacja pracy w prokuraturach a w szczególności rozplanowanie
ewentualnych dyżurów powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące przepisy.
Stosowanie wyżej opisanych regulacji pozwoli na dochowanie praw pracowniczych.
Odnośnie kwestii dojazdów przez prokuratorów na miejsce czynności
służbowych wykonywanych w ramach dyżurów - to zgodnie z §361 Regulaminu
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury -do obowiązków
kierownika jednostki organizacyjnej, w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,
należy w szczególności m.in. usprawnienie organizacji i techniki pracy prokuratora.
Z treści tego przepisu wynika, iż to do kierownika jednostki należy takie
zorganizowanie pracy podległych mu pracowników, aby mogli efektywnie wykonywać
czynności służbowe.
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Kadr
/podpis nieczytelny /
Leszek Drwęski
\
Download