Układ Słoneczn1 - Fizyka - giedzio

advertisement
Układ Słoneczn1.doc
(77 KB) Pobierz
Układ Słoneczny
Układ Słoneczny to inna nazwa systemu planetarnego Słońca. Jest to układ ciał kosmicznych
poruszających się w polu grawitacyjnym Słońca. Ciała te to: Słońce, planety, naturalne satelity planet,
planetoidy, komety, meteoryty, pył kosmiczny i wiatr słoneczny. Promień Układu Słonecznego wynosi
około 3*1016m. Obserwowalną granicę Układu Słonecznego określa orbita Plutona (ok. 6*1012m).
Głównym ciałem Układu Słonecznego jest Słońce skupiające około 99,87% masy całego układu. Wokół
Słońca po orbitach eliptycznych krąży dziewięć planet, przy czym ze względu na własności rozróżnia się:
planety wewnętrzne (planety grupy Ziemi) - Merkury, Wenus, Ziemia, Mars oraz planety zewnętrzne
(planety grupy Jowisza) - Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Ostatnia planeta Układu Słonecznego, Pluton,
ma odrębne właściwości i nie można zaliczyć jej do żadnej z tych grup. Sześć planet ma naturalne
satelity: Ziemia - 1 (Księżyc), Mars - 2, Jowisz - co najmniej 16, Saturn - co najmniej 17, Uran - 5, Neptun
- 2. Saturn, Jowisz i Uran są dodatkowo otoczone pierścieniem, który składa się z olbrzymiej liczby
drobnych ciał (przypominających meteoryty) poruszających się zgodnie z prawami Keplera. Między
orbitami Marsa i Jowisza występuje pas planetoid (asteroidów) - ciał niebieskich o średnicy mniejszej niż
106m., obiegających Słońce. Obecnie znanych jest ponad 2000 takich obiektów. Czasem przyjmuje się
hipotezę, że planetoidy powstały w wyniku rozpadu jednej dużej planety i późniejszych zderzeń między
odłamkami, które spowodowały ich rozdrobnienie. Bardziej prawdopodobna jest jednak hipoteza, że pas
planetoid przedstawia nieudaną próbę wytworzenia planety. Problemem powstania i ewolucji Układu
Słonecznego zajmuje się kosmogonia planetarna, jednak nie ma jeszcze zadowalającej teorii na ten
temat.
Słońce - gwiazda najbliższa Ziemi, będąca centralnym ciałem Układu Słonecznego. Masa Słońca jest
równa 1,99*1030kg. Średnia gęstość materii słonecznej wynosi 1,41*103kg/m3. Promień Słońca wynosi
6,96*108m., a średnia odległość od Ziemi 149,6*109m. Przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni
Słońca jest równe 274m/s2. Efektywna temperatura powierzchni Słońca ma wartość 5785K, a całkowita
moc prom. Słońca 3,86*1026J/s. Słońce obraca się dookoła osi nachylonej do płaszczyzny orbity
ziemskiej (ekliptyki) pod kątem 82°45’, a okres jego obrotu trwa 27 dni. Słońce jest ciałem gazowym o
kształcie prawie kulistym. Głównymi jego składnikami są wodór (74%) i hel (24%), w niewielkich ilościach
występują: C, N, O, Na, Mg, Al, Si, S, Fe, Ca, Ni, a w najchłodniejszych obszarach Słońca występują
proste cząstki OH, CN, CH, NH. Pole magnetyczne Słońca ma bardzo złożoną strukturę, która zmienia
się w czasie; największe natężenie (rzędu 3*105A/m) osiąga w obszarach plam słonecznych.
Merkury - najbliższa Słońcu spośród obiegających je planet. Merkury krąży w średniej odległości 57,9 mln
km od Słońca. Jego orbitę można uznać w pewnym sensie za wyjątkową. Przede wszystkim jest ona
dość znacznie, bo pod kątem 7°, nachylona do płaszczyzny ekliptyki. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę,
że płaszczyzna równika słonecznego tworzy z ekliptyką kąt równy 7°15’, to przekonamy się, że właściwie
Merkury najbardziej prawidłowo obiega Słońce, bo w płaszczyźnie jego równika. Następną osobliwością
orbity Merkurego jest jej znaczne spłaszczenie jej mimośród e=0,206. Z powodu tak dużej
ekscentryczności orbity Merkury w peryhelium znajduje się półtorakrotnie bliżej Słońca, niż w aphelium.
Inną osobliwością Merkurego, również związaną z kształtem jego orbity, jest jego ruch obrotowy. Do
niedawna sądzono, że odbywa się on z okresem równym okresowi ruchu orbitalnego (87,97 dnia) i
Merkury jest jedną półkulą stale zwrócony ku Słońcu, podczas gdy druga pogrążona jest w wiecznym
mroku. Tymczasem okazało się, dzięki obserwacjom radarowym, a następnie optycznym, że Merkury
rotuje w zupełnie innym rezonansie z ruchem obiegowym, a mianowicie w stosunku 2:3, a nie 1:1, jak
wcześniej przypuszczano. W takim samym stosunku 2:3 pozostają najmniejsza i największa odległość
planety od Słońca! Tak więc okres rotacji, czyli doba gwiazdowa Merkurego, wynosi 58,6461 dnia.
Natomiast doba słoneczna na Merkurym trwa 175,938 dnia, czyli jest dwukrotnie dłuższa od... roku
merkuriańskiego. W zależności od odległości Merkurego od Słońca waha się też temperatura w punkcie
podsłonecznym - od około 650K w aphelium do około 770K w peryhelium. Nocą temperatura spada do
100K, czyli do -173°C. Nie ma natomiast na Merkurym pór roku w naszym rozumieniu, ponieważ oś
obrotu planety jest prostopadła do płaszczyzny jej orbity. Średnica Merkurego wynosi zaledwie 4878 km
(0,38 średnicy Ziemi). Jego masa stanowi tylko 0,055 masy Ziemi (3,3*1023kg), natomiast średnia
gęstość jest prawie równa średniej gęstości Ziemi, gdyż wynosi 5,45g/cm3 (wobec 5,52g/cm3 dla Ziemi).
W związku z odkryciem pola magnetycznego Merkurego (kilkaset razy słabszego od pola ziemskiego)
można przypuszczać, że wnętrze planety zajmuje rozległe jądro żelazoniklowe o średnicy około 3600 km
(3/4 rozmiarów planety). Powierzchnię tej trudno dostrzegalnej planety, niknącej prawie zawsze w
promieniach Słońca, poznano dopiero dzięki automatycznej sondzie międzyplanetarnej Mariner 10, która
trzykrotnie zbliżała się do Merkurego przekazując za każdym razem na Ziemię obrazy jego powierzchni, a
także wiele cennych informacji o różnych parametrach fizycznych planety. Okazało się, że powierzchnia
Merkurego jest łudząco podobna do powierzchni Księżyca, zwłaszcza do jego odwrotnej strony. Na
Merkurym jest jednak mniej „mórz”, czyli dolin, obficie natomiast występują na nim kratery i góry
pierścieniowe. Sądzi się, że merkuriańskie kratery, oraz utwory pierścieniowe są zarówno pochodzenia
wulkanicznego, jak i meteorytowego. Merkury posiada szczątkową atmosferę, niezwykle rozrzedzoną i
składającą się przypuszczalnie z gazów szlachetnych - głównie helu, a także argonu, neonu i ksenonu.
Można więc przypuszczać, że atmosferę planety tworzą trzy składowe: produkty rozpadu naturalnego,
wiatr słoneczny i produkty rozpadu wywołanego bezpośrednim bombardowaniem powierzchni Merkurego
korpuskułami pochodzenia słonecznego.
Wenus - obiega Słońce po niemal kołowej orbicie (o mimośrodzie e=0,00679) w średniej odległości 108,2
mln km z okresem równym 224d16h48m. Nachylenie płaszczyzny orbity Wenus do płaszczyzny ekliptyki
jest równe 3°23,7’. Wenus jest bardzo podobna do Ziemi pod względem swoich rozmiarów i masy,
bowiem średnica tej planety wynosi 12104 km (0,95 średnicy Ziemi), a masa 0,82 masy Ziemi
(4,868*1024kg). Przez całe stulecia nie potrafiono jednak powiedzieć czegoś sensownego o wyglądzie
powierzchni planety, ani nawet o jej okresie obrotu. Przyczyną tego jest jednolita warstwa obłoków w
atmosferze, którą wykrył w 1761r. Michał Łomonosow obserwując przejście Wenus pod tarczą słoneczną.
Obecności obłoków zawdzięcza Wenus bardzo duże, bo równe aż 0,68 albedo, czyli zdolność odbijania
promieniowania. Dopiero niedawno dzięki zastosowaniu metod radiolokacyjnych oraz sond
automatycznych Wenera 9, i Wenera 10 udało się uzyskać informacje o wyglądzie planety, a także o
okresie jej ruchu wirowego. Okazało się, że na Wenus występują również kratery! Biorąc pod uwagę
wysokie albedo Wenus, masę atmosfery i nieprzezroczystość obłoków, trudno zrozumieć znaczną
intensywność oświetlenia powierzchni planety. Z obserwacji radarowych wyznaczono też nareszcie okres
rotacji planety otrzymując długość doby gwiazdowej równą 243 dniom (ziemskim), przy czym wyjaśniło
się, iż oś obrotu planety jest nachylona do płaszczyzny jej orbity pod kątem bliskim 270°, co oznacza, że
ruch obrotowy Wenus jest przeciwny do ruchu orbitalnego. Takie nachylenie osi oznacza również brak
zjawiska pór roku. Doba gwiazdowa jest na Wenus dłuższa od roku wenusjańskiego, natomiast doba
słoneczna, jak to wynika z jej związku z okresem obiegu Wenus dookoła Słońca (225 dni) oraz z dobą
gwiazdową (243 dni), wynosi 117 dni (ziemskich). Tak więc w ciągu roku wenusjańskiego upływają
niecałe dwie doby słoneczne. Dotychczas względnie dobrze poznano atmosferę Wenus. Ciśnienie
zmierzone na powierzchni planety wynosi 85 atmosfer! Temperatura powierzchni w punkcie
podsłonecznym osiąga około 730K. Ustalono też stosunkowo dobrze skład chemiczny atmosfery
wenusjańskiej, w rezultacie czego okazało się, że około 97% jej objętości to dwutlenek węgla, natomiast
pozostałe 3% to głównie azot oraz nieznaczne ilości chlorowodoru, fluorowodoru i tlenu. Atmosfera
zawiera także około 0,05% pary wodnej, co oczywiście nie może tłumaczyć istnienia na Wenus tak gęstej
warstwy chmur. Ich skład chemiczny nadal nie jest w pełni znany. Przyjmuje się, że tworzy je
prawdopodobnie rozcieńczony kwas siarkowy z niewielkimi domieszkami kwasu solnego i
fluorowodorowego. W 1985r. statki kosmiczne Wega 1 i Wega 2 wysłały próbniki na Wenus.
Zarejestrowały one silne pionowe porywy wiatru o prędkości do 1m/s oraz zmiany oświetlenia i rozbłyski
(na nocnej stronie planety) . Potwierdzona została obecność w warstwach obłoków obecność kwasu
siarkowego i nawet wolnej siarki. Wyniki badań zdają się wskazywać, że aktywność wulkaniczna nie
wygasła na Wenus do dziś.
Ziemia - trzecia planeta Układu Słonecznego odległa od Słońca o 149,60*106km (odległość średnia) i
obiegające je ze średnią prędkością liniową 29,8km/s (z okresem 365d5h48m46s). Orbita Ziemi stanowi
elipsę o mimośrodzie e=0,01672 i dużej półosi a=149,6*106km. Oprócz ruchu wokół Słońca Ziemia
wykonuje również ruch obrotowy wokół własnej osi z okresem 23h56m4s. Płaszczyzna tego ruchu
(płaszczyzna równikowa) jest nachylona do płaszczyzny orbity (płaszczyzny ekliptyki) pod kątem 23°45’.
Kształt Ziemi jest zbliżony do elipsy obrotowej o promieniu równikowym 6378,24km i promieniu
biegunowym 6356,86km. Masa Ziemi wynosi 5,976*1024kg, a średnia gęstość jej materii 5,5*103kg/m3.
Powierzchnia Ziemi równa się 5,10*108km2, z czego na lądy przypada około 29%. Oś obrotu Ziemi nie
ma stałego położenia względem Ziemi jako bryły, o czym świadczy ruch biegunów względem jej
powierzchni. Według obecnych danych skład skorupy ziemskiej jest następujący: O (48,3%), Si (29,1%),
Al. (8,4%), Fe (4,2%), K (2,9%), Ca (2,3%), Na (1,8%), Mg (1,5%), pozostałe pierwiastki (1,5%), a skład
chemiczny wody morskiej: O (85,89%), H (10,80%), Cl (1,93%), Na (1,07%), Mg (0,13%), S (0,09%),
pozostałe pierwiastki (0,09%). Naturalnym satelitą Ziemi jest Księżyc. Kształt Księżyca zbliżony jest do
kuli o promieniu 17,37*105m, masa wynosi 7,35*1022kg, a średnia gęstość 33,4*102kg/m3.
Przyspieszenie siły ciężkości na powierzchni Księżyca jest równe 1,623m/s2. Orbita Księżyca jest elipsą.
Średnia odległość Księżyca od Ziemi wynosi 384*103km. Okres obiegu wokół Ziemi wynosi 27,3217 dób
ziemskich (miesiąc gwiazdowy). Okres obiegu względem Słońca (okres, po którym następują te same
fazy Księżyca) wynosi średnio 29,5306 dób ziemskich (miesiąc synodyczny). Cztery fazy Księżyca: nów, I
kwadra, pełnia, III kwadra, powstają w związku ze zmianą wzajemnego położenia Słońca, Księżyca i
Ziemi. Ruch obrotowy Księżyca wokół własnej osi odbywa się z okresem równym okresowi obiegu wokół
Ziemi, wobec czego zawsze ta sama półkula Księżyca jest zwrócona ku Ziemi. Jasne obszary
powierzchni Księżyca nazwane są lądami, ciemniejsze obszary - oceanami i morzami. Na lądach
występują łańcuchy górskie i kratery o średnicach 1-105m. Powierzchnia Księżyca ma małe albedo,
równe około 0,073. Na podstawie analizy próbek gleby księżycowej pobranych na Morzu Spokoju (Apollo
11, 21 lipca 1969r.) stwierdzono, że składa się ona ze słabo związanego ziarnistego materiału o
średnicach ziaren mniejszych niż 10-3m. Udział procentowy poszczególnych związków w glebie
księżycowej wynosi: SiO2 (41,93%), TiO2 (3,36%), Al2O3 (15,33%), FeO (16,66%), MnO (0,20%), MgO
(8,78%), CaO (12,53%), Na2O (0,34%), K2O (0,10%). Atmosfera Księżyca jest bardzo rozrzedzona,
składa się z ciężkich gazów (np. krypton, ksenon). Powierzchnia Księżyca jest więc narażona na
bezpośrednie działanie elektromagnetycznego i korpuskularnego promieniowania Słońca. Temperatura
na powierzchni Księżyca zmienia się w zakresie od 413K (w dzień księżycowy w punkcie
podsłonecznym) do 123K (w noc księżycową). Pole magnetyczne Księżyca jest słabe (0,1% pola
magnetycznego Ziemi). Istnieją trzy hipotezy powstania Księżyca: 1) oderwanie Księżyca od Ziemi we
wczesnym etapie jej rozwoju, 2) jednoczesne powstanie Księżyca i Ziemi jako planety podwójnej, 3)
przechwycenie Księżyca przez pole grawitacyjne Ziemi.
Mars - jest kolejną planetą typu ziemskiego. Jest to najlepiej po Księżycu poznane ciało niebieskie. Mars
okrąża Słońce po orbicie eliptycznej o mimośrodzie równym 0,0934. Średnia odległość planety od Słońca
wynosi 227,94 mln km. Czas jednego obiegu Marsa wokół Słońca jest równy prawie 687 dobom
ziemskim, a zarazem 668 dobom marsjańskim, ponieważ planeta wiruje z okresem 24h37m23s.
Nachylenie osi Marsa do płaszczyzny jego orbity wynosi 66° (dla Ziemi jest ono równe 66,5°), zmiany pór
roku na Czerwonej Planecie przebiegają więc podobnie jak na Ziemi, z tą jednak różnicą, że na Marsie
trwają one niemal dwukrotnie dłużej. Dzięki systematycznej eksploracji Marsa przez radzieckie
automatyczne statki międzyplanetarne z serii Mars oraz amerykańskie Marinery i Vikingi wiemy o tej
planecie stosunkowo dużo. Orbitujące wokół Marsa lub lądujące na nim sondy kosmiczne przekazały na
Ziemię liczne obrazy jego powierzchni; przesłały one również wiele informacji o parametrach fizycznych
planety i jej atmosfery. Lądowniki Vikingów przeprowadziły ponadto kilka eksperymentów. Powierzchnia
Marsa okazała się bardziej urozmaicona, niż się tego spodziewano. Największą niespodziankę sprawiła
obecność licznych kraterów oraz wysokich łańcuchów górskich. W odróżnieniu od Księżyca kratery na
Marsie są zerodowane na skutek działania jego atmosfery, dzięki czemu krajobrazy Czerwonej Planety
są bardziej urozmaicone i zróżnicowane, bogatsze i bardziej malownicze od księżycowych, a nawet od
ziemskich pejzaży. Na Marsie odkryto kręte, rozgałęziające się kaniony, do złudzenia przypominające
doliny rzeczne. Uczeni zastanawiają się nawet, czy były one wypełnione wodą, czy też ciekłymi
węglowodorami. Na Marsie znajduje się też największy dotychczas znany w Układzie Słonecznym wulkan
tarczowy (Nix Olimpica - Śniegi Olimpijskie, ostatnio przemianowany na Olympus Mons). Atmosfera
marsjańska składa się głównie z dwutlenku węgla, który stanowi 95%, a także azotu (2,5%) i argonu
(1,5%). Inne gazy, w tym tlen, występują w śladowych domieszkach. Ciśnienie na powierzchni planety
wynosi średnio zaledwie 6hPa, ale podlega znacznym wahaniom. Temperatura w lecie w punkcie
podsłonecznym może się podnieść niekiedy do +30°C (303K), natomiast zimą przed świtem spada nawet
do -100°C (173K). Ważną rolę w procesach atmosferycznych odgrywa wszechobecny czerwony pył
pustyń marsjańskich. Burze pyłowe ogarniają czasami znaczną część powierzchni planety - niekiedy
niemal całą półkulę. Mars ma dwa miniksiężyce - Phobos (Groza) i Deimos (Strach). Zostały one odkryte
przez Asapha Halla w 1877r. Phobos jest bryłą o rozmiarach 27X21X19km. Obiega Marsa po ciasnej
orbicie odległej zaledwie o 6000km od jego średniej powierzchni. Okres gwiazdowy jego obiegu jest
równy 7h39m14s, natomiast okres synodyczny wynosi 11 godzin i dlatego Phobos wschodzi na niebie
Marsa na zachodzie, a zachodzi na wschodzie. Drugi księżyc, Deimos, o rozmiarach 15X12X11km,
okrąża Marsa w ciągu 30h21m. W średniej odległości 20000km od jego powierzchni. Okres synodyczny
Deimosa wynosi 5,5 doby. Mimo niewielkich rozmiarów oba księżyce zryte są kraterami, a ich
powierzchnia pokryta jest regolitem, podobnie jak powierzchnia naszego Księżyca.
Jowisz - leży na zewnątrz pasa asteroid. Jest głównym przedstawicielem planet-olbrzymów
(zewnętrznych). Jowisz jest największą i najmasywniejszą planetą Układu Słonecznego. W dziedzinie fal
radiowych Jowisz emituje kilkakrotnie więcej energii, niż jej otrzymuje od Słońca, co oznacza, że w jego
wnętrzu zachodzą burzliwe - niestety jeszcze nie poznane - procesy. Jowisza otacza potężna
magnetosfera, w której uwięzione są rozległe pasy radiacyjne - natężenie promieniowania jest w nich
100000 razy intensywniejsze niż w ziemskich pasach Van Allena. Jowisz obiega Słońce w średniej
odległości 778,34 mln km po orbicie o mimośrodzie 0,0485 i nachyleniu do płaszczyzny ekliptyki równym
1°18,3’. Pełnego okrążenia dokonuje on w ciągu 11 lat, 10 miesięcy i 10 dni. Średnica Jowisza wynosi
142796km, czyli 11 średnic Ziemi, masa - 318 mas Ziemi (lub 0,00095 masy Słońca). Na tarczy Jowisza
widać bez trudu - nawet przez niewielką lunetkę - liczne ciemne i jaśniejsze pasy równoległe do równika
planety. Często też można dostrzec mniejsze, nieregularne plamy. Atmosfera Jowisza jest burzliwa i
zupełnie odmienna od atmosfer planet typu ziemskiego. Składa się ona głównie z wodoru (ponad 60%),
helu (około 35%), neonu (3%) oraz amoniaku (około 1%) tworzącego obłoki; w zewnętrznych warstwach
zaobserwowano również metan. Wodór jest w ogóle głównym budulcem Jowisza, którego średnia
gęstość wynosi zaledwie 1,34g/cm3, co świadczy o tym, że jeśli nawet Jowisz ma jądro (być może
żelazokrzemowe?), to jest ono bardzo małe. Wokół tego hipotetycznego jądra rozpościera się gruba
warstwa ciekłego, metalicznego wodoru (aż do odległości około 46000km od środka planety). Powyżej
znajduje się warstwa ciekłego wodoru molekularnego o grubości około 24000km. Dopiero nad tą warstwą
zalega atmosfera o rozciągłości około 1000km. Jowisz obiega szesnaście albo... siedemnaście
księżyców. Niepewność co do ich liczby bierze się stąd, że odkryty niedawno przez Charlesa T. Kowala
XIV księżyc „zgubił się” z powodu niedokładnej znajomości elementów jego orbity. Tymczasem
doniesiono o odkryciu jeszcze jednego księżyca. Cztery największe księżyce Jowisza - Io, Europa,
Ganimedes i Callisto - dostrzegł je po raz pierwszy Simon Marius w 1609r., ale dopiero w rok później
Galileusz rozpoznał naturę tych ciał niebieskich i dlatego często są one nazywane „galileuszowymi”.
Odkryty został także pyłowy pierścień wokół Jowisza. Można powiedzieć, że Jowisz ze swoimi satelitami
jest układem planetarnym w miniaturze.
Saturn - wraz ze swoimi pierścieniami został dostrzeżony po raz pierwszy przez Galileusza, lecz nie
stwierdził on co obserwował. Prawdziwą naturę zagadkowego tworu poznał dopiero w 1659r. C.Huygens,
a G. Cassini po raz pierwszy zaobserwował, że mamy do czynienia nie z jednym, lecz z wieloma
pierścieniami. Najbliżej planety znajduje się tzw. Pierścień krepowy wewnętrzny C o szerokości około
6500km. Jego wewnętrzna krawędź odległa jest od Saturna o około 12500km. Następny najjaśniejszy
pierścień B ma szerokość blisko 15500km. Oddziela go od pierścienia A, który rozciąga się na około
17500km, tzw. Przerwa Cassiniego - przestrzeń wolna od materii. Pioneer 11, który w 1979r. dotarł w
pobliże Saturna, odkrył jeszcze kilka pierścieni - pierścień F znajduje się na zewnątrz pierścienia A (w odl.
około 4000km); na zewnątrz pierścienia F ma się znajdować jeszcze pierścień G, a jeszcze dalej istnieje,
być może, gazowy pierścień E. Jeszcze jeden pierścień oznaczony D, ma się znajdować między
Saturnem a pierścieniem C. Pierścienie znajdują się wewnątrz tzw. granicy Roche’a. W obszarze tym nie
mogą się znajdować żadne masywne ciała o znacznych rozmiarach, ponieważ zostałyby rozerwane
siłami przypływowymi planety. Przypuszcza się więc, że pierścienie powstały wtedy, kiedy nie istniejący
dziś księżyc Saturna przekroczył (z nieznanych powodów) granicę Roche'a i został rozkruszony na
drobne fragmenty. Saturn krąży wokół Słońca po orbicie o mimośrodzie e=0,0556 w średniej odległości
1,42 mld km, dokonując jednego obiegu w ciągu 29 lat i 117 dni. Okres rotacji Saturna jest równy
10h14m. (na równiku). Średnica równikowa planety wynosi 129800km, biegunowa - tylko 108000km. Tak
znaczne spłaszczenie globu Saturna, wynoszące 1/10, jest wynikiem jego szybkiego ruchu wirowego,
oraz niewielkiej gęstości, równej zaledwie 0,704g/cm3. Masa Saturna jest 95 razy większa od masy
Ziemi. Budową wewnętrzną Saturn przypomina Jowisza i jak on wykazuje nadwyżkę promieniowania
radiowego. Górne warstwy rozległej atmosfery Saturna zawierają więcej helu niż atmosfera Jowisza,
natomiast mniej jest w niej wodoru. Stosunkowo więcej jest także metanu. Amoniak jest już częściowo
wymrożony i w górnych warstwach atmosfery prawie się go nie obserwuje. Głębiej położone warstwy
atmosfery składają się głównie, jak się przypuszcza, z molekularnego wodoru, który na głębokości około
35000km przechodzi w fazę metaliczną. Warto jeszcze odnotować, że oś Saturna, podobnie jak oś Ziemi,
jest nachylona do płaszczyzny jego orbity pod kątem 63,2°. Natomiast płaszczyzna orbity jest nachylona
do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 2°29’. Oprócz pierścieni Saturna okrąża 17 księżyców.
Najciekawszym księżycem Saturna jest Tytan, jeden z największych satelitów Układu Słonecznego.
Spowija go dość gęsta atmosfera złożona głównie z azotu (około 85%) i argonu, a także z metanu,
amoniaku związanego z wodą, etanu, wodoru, acetylenu i fosforowodoru. Ciśnienie atmosfery na
powierzchni Tytana wynosi około 1500hPa, a temperatura - około -110°C (163K). W atmosferze tworzą
się przypuszczalnie obłoki podobne do ziemskich cirrusów. Nie jest też wykluczone, że na Tytanie istnieją
czynne wulkany.
Uran - został odkryty 200 lat temu zupełnie przypadkowo przez miłośnika astronomii, Williama Herschela.
Odkrycie Urana wzbudziło ogromną sensację, nikt bowiem od czasów starożytnych nie podejrzewał, że
istnieje więcej planet, zwłaszcza, że J.Kepler „udowodnił”, iż planet może być tylko sześć. Uran obiega
Słońce w ciągu 84 lat i 7,5 dnia po orbicie, której wielka półoś wynosi 2,875 mld km, a mimośród
e=0,0472. Średnica Urana jest czterokrotnie większa od rozmiarów Ziemi, gdyż osiąga 50800km;
spłaszczenie jest dość znaczne i wynosi 1/18. Masa planety jest blisko 15 razy większa od masy Ziemi, a
jej średnia gęstość jest równa 1,35g/cm3. Okres rotacji Urana wynosi około 21,5 godziny. Najdziwniejszy
jest jednak charakter ruchu wirowego tej planety. Ponieważ kąt nachylenia osi Urana do płaszczyzny jego
orbity wynosi 182°, glob jakby toczy się po swojej orbicie. Następstwem tak osobliwego nachylenia osi
Urana jest nie tylko wsteczny ruch wirowy, lecz także w sposób szczególny przebiegające zmiany pór
roku. Obecnie znamy aż dziewięć pierścieni, oznaczonych cyframi i literami greckimi: 6, 5, 4, σ, β, η, γ, θ,
ε oraz piętnaście księżyców Urana. Dla wszystkich księżyców przyjmuje się przeciętną średnią gęstość
równą około 2g/cm3. Barwa planety jest zielonkawa na skutek znacznej zawartości metanu w jej
atmosferze, w skład której wchodzi także wodór oraz prawdopodobnie hel. Natomiast amoniak jest
zapewne wymrożony - temperatura obserwowanych warstw wynosi (w punkcie podsłonecznym) poniżej 170°C (około 100K). Gęsta atmosfera spowija kamienne jądro pokryte grubą warstwą lodu. Uran jest
pokryty gęstą warstwą chmur, na której brak wyraźnych szczegółów. Stwierdzono też występowanie
huraganowych wiatrów wiejących z prędkością do 300km/h i odnotowano nietypowy rozkład temperatury
(w warstwie atmosfery znajdującej się nad chmurami). Maksymalną temperaturę zarejestrowano na
biegunie południowym (zwróconym właśnie ku Słońcu) oraz na równiku, zaś minimalną - na szerokości
planetograficznej około 25°. Odkryto również silne pole magnetyczne i rozległą magnetosferę. Voyager 2
oprócz potwierdzenia istnienia dziewięciu pierścieni pyłowych odkrył dziesiąty (między pierścieniami θ a
ε); nie jest też wykluczone, iż może istnieć jeszcze jeden, wewnętrzny pierścień usytuowany między
planetą a pierścieniem 6.
Neptun - został odkryty w 1846r., kiedy to teoretyk francuski Urbain J.J.Leverrier obliczył na podstawie
obserwowanych zakłóceń ruchu Urana elementy orbity przypuszczalnej planety perturbującej. Leverrier
przesłał obliczone współrzędne dyrektorowi Obserwatorium Berlińskiego, Johannowi G.Gallemu, a już
wieczorem tego samego dnia, wktórym Galle otrzymał był list i przystąpił do poszukiwań, nowa planeta
została odkryta w odległości niespełna 1° od przewidywanej pozycji. Neptun którego rozmiary wynoszą
48600km, a masa jest 17,25 razy większa od masy Ziemi, porusza się po niemal kołowej orbicie
(e=0,0086) w średniej odległości od Słońca 4,5 mld km i dokonuje jednego okrążenia w ciągu 164 lat i
280,3 dnia. Oznacza to, że od chwili odkrycia Neptuna wykonał dopiero 9/10 obiegu wokół Słońca.Orbita
planety nachylona jest do ekliptyki pod kątem 1°46’. Neptun wiruje dookoła swej osi z okresem około 18
godzin, a oś planety nachylona jest do płaszczyzny jej orbity pod kątem 61°. Budowa wewnętrzna
Neptuna jest prawdopodobnie zbliżona do budowy Urana. Na tarczy planety jest trudno dostrzec
jakiekolwiek szczegóły. Neptun ma dwa księżyce. Większy, Tryton - o średnicy 6000km - obiega planetę
po ściśle kołowej orbicie ruchem wstecznym, tzn. Przeciwnym do ruchu wirowego Neptuna. Promień
orbity Trytona jest równy 353400km, a jego gwiazdowy okres obiegu wynosi 5d21h02m37s. Drugi
księżyc, maleńka Nereida o średnicy zaledwie 300km, okrąża Neptuna ruchem prostym w ciągu prawie
360 dni po silnie wyciągniętej orbicie o mimośrodzie e=0,75; płaszczyzna orbity jest nachylona do
płaszczyzny równika planety pod kątem 28°.
Pluton - został odkryty w XXw. W taki sam sposób w jaki wcześniej odkryto Neptuna. W czasie bowiem
systematycznych obserwacji Urana i Neptuna zauważono, że nie wszystkie zakłócenia Urana zostały
dostatecznie wytłumaczone, poza tym i w ruchach Neptuna znaleziono również pewne nieregularności.
Po sukcesie Leverriera nietrudno było się domyślić, że poza Neptunem powinna się znajdować jeszcze
jakaś planeta. Orbitę tej planety wyznaczył w roku 1915 drogą rachunkową amerykański astronom
Percivall Lovell (założyciel i dyrektor obserwatorium w Flagstaff, w stanie Arizona). Odnalazł ją na niebie
w kilka lat po śmierci Lovella (w marcu 1930r.) astronom Tombangh. Niektórzy uczeni skłonni są uważać
odkrycie Plutona za dzieło przypadku i wysuwają przypuszczenie, że poza Plutonem istnieją jeszcze inne
planety, gdyż obecność Plutona poza Neptunem nie tłumaczy dostatecznie wszystkich zakłóceń
Neptuna. Orbita Plutona, chociaż spełnia regułę Titiusa-Bodego, jest jednak najdziwniejszą orbitą
planetarną w Układzie Słonecznym. Nachylenie jej płaszczyzny do płaszczyzny ekliptyki wynoszące
17°08,3’ oraz mimośród e=0,25344 są największe spośród analogicznych elementów orbit pozostałych
dużych planet. Pluton obiega Słońce w ciągu 247 lat i 255 dni - od chwili odkrycia nie przebył on nawet
1/4 swojej drogi. Średnia odległość Plutona od Słońca wynosi 5,92 mld km, ale na skutek dużej
ekscentryczności orbity zmienia się od 4,417 mld km w peryhelium do 7,421 mld km w aphelium. W
1978r. dokonano sensacyjnego odkrycia - badając zdjęcia Plutona wykonane półtorametrowym
teleskopem stwierdzono, że stanowi on swego rodzaju planetę podwójną, okazało się bowiem, że
Plutona okrąża księżyc o znacznych rozmiarach w porównaniu z jego średnicą. Księżyc ten
zaproponowano nazwać Charonem. Jego średnica wynosi około 1160km wobec liczącej 2200km
średnicy Plutona, zaś masa Charona stanowi blisko 1/10 masy planety! Charon obiega Plutona po niemal
kołowej orbicie (ale nachylonej do płaszczyzny równika pod kątem około 77°), w ciągu... 6d09h17m., czyli
z takim okresem jaki przyjmowano dotychczas dla ruch wirowego Plutona. Nie wiadomo jednak, czy
okresy są naprawdę synchroniczne, czy też Pluton rotuje z innym okresem. Dzięki odkryciu Charona
udało się nareszcie - stosując uogólnione III prawo Keplera - wyznaczyć należycie masę Plutona.
Okazało się, że wynosi ona zaledwie 1/420 masy Ziemi, co jest stanowczo za mało, by Pluton mógł być w
całości odpowiedzialny za perturbacje ruchu Neptuna oraz Urana.
komety, meteoryty - ciała niebieskie w Układzie Słonecznym poruszające się po wydłużonej orbicie
eliptycznej i obserwowane w sąsiedztwie Słońca jako obiekt o wyglądzie mgławicowym. Komety są
oznaczane za pomocą nazwiska odkrywcy lub badacza jej ruchu, datą jej odkrycia i numerem kolejnego
przejścia przez perihelium. Perihelium niektórych komet wynosi 5*108m. (tzn. komety przechodzą przez
obszar korony słonecznej), a prędkość 5*105m/s. W aphelium odległość komety od Słońca może
osiągnąć 3*1016m., a jej prędkość około 10-2m/s. Okresy obiegu komet wokół Słońca wynoszą od 3,3 lat
(k.Enckego) do 76 lat (k.Halleya). Przy odległościach od Słońca mniejszych niż 5*1011m., kometa składa
się z okrągłej głowy, w której wyróżnia się niewielkie jądro i słabszą otoczkę (comę złożoną z gazów i
pyłów wydzielanych przez jądro), oraz z warkocza. Warkocze osiągają znaczne długości np.32*1010m.
od jądra. Średnica jądra wynosi 500-50000m., a masa jest zawarta w granicach 1011-1017kg. Rozmiary i
widoczność komet zależą od intensywności wydzielania gazów z jądra. Badania widm komet wskazują na
obecność w ich głowach cząsteczek: C2, C3, CN, CH, OH, NH, NH2; zjonizowanych cząsteczek CO+,
N2+, CH+, CO2+, OH+ , jak również atomów tlenu i azotu. Meteoryty i deszcze meteorytów są
najprawdopodobniej tworami powstałymi w wyniku rozpadu komety. Poruszają się zwykle po orbicie
komety, chociaż mogą być z niej wytrącone.
pył kosmiczny - jest to materia wypełniająca przstrzeń Ukł. Sł. Składa się z: rozrzedzonej plazmy, wodoru
neutralnego, prom. kosmicznego, meteorytów, asteroidów, komet.
Bibliografia:
1. Encyklopedia Popularna Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982r.
2. Ilustrowana Encyklopedia dla wszystkich (tom Fizyka) Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1984r.
3. Mała Encyklopedia Przyrodnicza Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1957r.
4. Słownik Fizyczny Wiedza Powszechna 1984r.
5. Z.Dworak „Z astronomią za pan brat” Iskry 1989r.
6. E.J.Pokorny „W kręgu Ziemi i planet” Nasza Księgarnia 1967r.
7. Geografia Powszechna (tom I - „Ziemia - środowisko naturalne człowieka”) Państwowe Wydawnictwo
Naukowe 1962r.
Plik z chomika:
giedzio
Inne pliki z tego folderu:

3 zasady dynamiki Newtona.doc (19 KB)
 AKCELERATORY NA ŚWIECIE.doc (21 KB)
 Akceleratory pojęcie i funkcja.doc (22 KB)
 Akustyka.doc (86 KB)
 Anichilacja.doc (19 KB)
Inne foldery tego chomika:

geografia
 gera
 historia
 historia sztuki
 Informatyka
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download