ALKOHOL I ŚRODKI ODURZAJĄCE A UZALEŻNIENIA MłODZIEŻY

advertisement
CYKL SCENARIUSZY
GODZIN WYCHOWAWCZYCH
DLA KLAS I-III
Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI
I PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
TEMATY ZAJĘĆ:
I.
V.
VI.
DOJRZEWANIE BIOLOGICZNE, SPOŁECZNE
I EMOCJONALNE.
II. CO TO JEST STRES-DLACZEGO NAS DOPADA?
III. PROBLEMY SZKOLNE A STRES
IV. ALKOHOL A UZALEŻNIENIA MŁODZIEŻY
ZACHOWANIA ASERTYWNE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
”SZTUKA ODMAWIANIA” W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
VII. PAPIEROSY A ZDROWIE CZŁOWIEKA
VIII. BEZPIECZNE WAKACJE
OPRACOWAŁ
PIOTR GRZESIK
1
I. DOJRZEWANIE BIOLOGICZNE, SPOŁECZNE
I EMOCJONALNE.
Cel zajęć:
 Ukazanie faz dojrzewania człowieka, wprowadzenie pojęć związanych z
dojrzewaniem emocjonalnym i społecznym
 Uświadomienie uczniom związków między dojrzewaniem biologicznym a
problemami emocjonalnymi

Materiały:
Przygotowane przez uczniów materiały o fazach dojrzewania biologicznego i
emocjonalnego, schemat - dojrzewanie biologiczne, społeczne i emocjonalne,
broszury z programu profilaktycznego „Sonda 21” – dostępne u pedagoga
szkolnego, tekst artykułu „Za młodzi na jazdę”[Gazeta Wyborcza10.02.2005].
Scenariusz zajęć:
1. Pogadanka nauczyciela nt. zakazów dotyczących młodzieży poniżej 18
roku życia (motywy ich wprowadzenia, zakres, skuteczność, pozytywne i
negatywne – wg uczniów – skutki).
2. Krótki wykład nauczyciela nt. faz dojrzewania człowieka uzupełniony
informacjami przygotowanymi wcześniej przez uczniów.
Omówienie schematu [skupienie się na dojrzewaniu społecznym i
emocjonalnym]:
DOJRZEWANIE
BIOLOGICZNE
[17-18 LAT]
-zmiany fizyczne
-„burza hormonów”
-cechy płciowe
SPOŁECZNE
[OK. 21 LAT]
-zawieranie związków
-rodzina
-odpowiedzialność
-świadome decyzje
EMOCJONALNE
[21-24 LAT]
-nastroje
-kim się jest
-co się chce?
-relacje z innymi
-dojrzałe więzi
3. Podanie przez nauczyciela przykładów ilustrujących tezę, że 18 lat nie
jest granicą wieku dojrzewania, odczytanie fragmentów artykułu.
2
Dyskusja z uczniami nt. przedstawionych przykładów:
- mózg, wg badań naukowców, jest do końca ukształtowany ok. 20-22
roku życia
- większe ubezpieczenia dla kierowców w wieku do 24 lat
- sprzedaż alkoholu w USA od 21 lat
- wiek zawierania związku małżeńskiego [inny dla chłopców i dziewcząt]
- inna kwalifikacja przestępstw popełnionych przez osoby w wieku 17-21
lat [„młodociani”].
4. Ankieta wśród uczniów:
1) Granicą wieku, w którym przyznaje się prawo jazdy winno
być:
a) 18 lat
b) 19 – 20 lat
2) Alkohol powinien być dostępny dla osób:
a) powyżej 18 lat b) powyżej 21 lat
5. Informacja o wynikach „Sondy 21”
[65 % ankietowanej w Polsce młodzieży opowiadało się za podniesieniem
granicy wieku dla osób kupujących alkohol do 21 lat].
Dyskusja nt. tych wyników.
3
II. CO TO JEST STRES? DLACZEGO NAS DOPADA?
Cel zajęć:
 Stworzenie warunków do odreagowania napięć i przykrych emocji.
 Uświadomienie uczniom istoty stresu.
 Szukanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych.
Materiały:
Arkusze papieru, flamastry, ilustracje przedstawiające ludzi w sytuacjach
stresujących, ulotka z listą czynności organizmu w sytuacji stresu
Scenariusz zajęć:
3. Praca indywidualna:
 Rysujemy na szarym papierze symbolikę stresu, a obok wypisujemy
wszystkie słowa, które kojarzą nam się ze stanem stresu.
 Każdy uczestnik opowiada o swoim symbolu stresu, zwracając szczególną
uwagę na dobraną kolorystykę i wielkość rysunku.
4. Wykład na temat stresu:
STRES może być zdrowy lub szkodliwy.
< pozytywna forma stresu to bodziec, który ma na celu pobudzać do
zwiększonej aktywności i zmian.
< negatywna to lęk, - powoduje utratę kontroli nad swoim zachowaniem
Jeżeli człowiek nie jest przeciążony problemami emocjonalnymi, będzie
sobie radził. Kiedy jednak organizm jest nimi przeciążony uruchamia
mechanizmy obronne. Najczęściej to reakcja walki( np. agresja) i ucieczki.
Odczuwamy zagrożenia ze strony organizmu.
5. Przedstawienie fachowej listy czynności i stanów organizmu, które
towarzyszą lękowi:
- objadanie się, -brak apetytu, -drażliwość, -ból głowy, trudności w
zasypianiu, zmęczenie, -biegunka, zatwardzenie, -pocenie się dłoni, jąkanie się, wybuchy śmiechu, - nerwowe zachowanie, -choroby, obsesyjne myślenie ,nieumiejętność skoncentrowania się, -nadużywanie
napojów alkoholowych,
- palenie papierosów, -roztargnienie,- obgryzanie paznokci,- czerwienienie
się
6. Indywidualny dobór czynności organizmu w sytuacji stresu.
4
Każdy uczestnik dostaje ulotkę z wyżej wypisanymi czynnościami
organizmu, ma podkreślić 2-3 czynności [reakcji], które u niego
spowodowane są stresem.
7. Dyskusja na temat wpływu stresu na organizm, omówienie tych
czynności, które dostały największą ilość punktów, np.
 trudności w zasypianiu
 brak apetytu
 brak koncentracji, czego następstwem są trudności w nauce
 obsesyjne myślenie o jednej rzeczy
5
III. PROBLEMY SZKOLNE A STRES
Cele zajęć:
 uczenie odreagowania emocji i napięć powstających na skutek
niepowodzeń szkolonych;

sposoby radzenia sobie z oporem, stresem i napięciem w typowych
sytuacjach szkolnych,

Materiały:
Nagrania z muzyką relaksacyjna, arkusze papieru, flamastry,
 Scenariusz zajęć:
1. Dyskusja nad sytuacjami , które są ilustracją trudnych chwil
przeżywanych przez uczniów w szkole:
 sytuacja pytania ustnego na środku klasy,
 sprawa odmowy w grupie rówieśniczej
 sytuacja rozmowy z nauczycielem w ważnej dla nas sprawie,
 konflikt w rodzinie,
 zdawanie egzaminu,
2. Podczas dyskusji wypisujemy sposoby radzenia sobie w trudnych
sytuacjach w szkole, aby stres nie musiał „paraliżować” naszego
myślenia, uczuć i organizmu.
Przykładowe sposoby:
 zebrać jak najwięcej informacji o sytuacji która wywołuje w nas
niepokój,
 rozmawiać o tym z kolegami i rodzicami,
 myśleć na swój temat pozytywnie,
 szukać aktywnych i zdrowych form „wyrzucenia z siebie stresu”,
 zmieniać przekazy negatywne w pozytywne w celu łagodzenia
niepokojów
3. Rundka końcowa:
Sposoby relaksacji – rozmowa na temat sposobów stosowanych przez
uczniów.
4. Prezentacja nagrania z muzyką relaksacyjną, przeprowadzenie ćwiczeń
oddechowych służących relaksacji.
6
IV. ALKOHOL A UZALEŻNIENIA MŁODZIEŻY
Cele zajęć:
 Kreowanie postaw abstynenckich i zabawy na trzeźwo wśród dzieci i
młodzieży
 Ukazanie szkód ponoszonych przez młodych ludzi pijących alkohol i
sięgających po narkotyków (szkody natychmiastowe i długotrwałe,
widoczne po kilku latach)
 Wyposażenie dzieci w wiedzę o naturze choroby alkoholowej oraz o jej
mechanizmach i czasie trwania
Materiały:
Broszury na temat uzależnienia i jego faz, wykaz instytucji wspomagających osoby
uzależnione lub ich rodziny (dostępne u pedagoga)
Scenariusz zajęć:
1. Wstęp:
Gra edukacyjna pt. „Decyzja należy do Ciebie” mająca na celu wprowadzenie dzieci
w trudny temat profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom.
 pytania do uczniów:
-Czy alkohol w winie jest mniej groźny niż alkohol w piwie ?
-Alkohol w winie i piwie jest mniej groźny niż alkohol w wódce?
-Czy prawo zezwala na sprzedaż piwa od 16 roku życia ?
-Picie piwa może prowadzić do uzależnienia ?
-Czy piwo można bez ograniczeń reklamować w telewizji ?
 dyskusja i wyjaśnianie dzieciom stereotypów związanych z alkoholem i jego
spożyciem (analiza powyższych pytań)
2. „Burza mózgów” na temat: Dlaczego dzieci przed 18 r.ż sięgają po alkohol ?
(Przykładowe odpowiedzi: bo mają problemy, chcą przynależeć do grupy, nie
chcą czuć się gorsze, nie potrafią odmówić, naśladują starszych, chcą
sprzeciwić się nakazom dorosłych, zaspokajają ciekawość, nudzą się, chcą
zwrócić na siebie uwagę, pragną uciec od stresów… )
3. Przedstawienie faz uzależnienia od alkoholu i objawów występujących w
poszczególnych fazach
(3 fazy uzależnień oraz czas trwania uzależnienia u dziecka i dorosłego – różnice)
4. Podanie wykazu instytucji i osób, które pomagają dzieciom i ich rodzinom w
trudnych sytuacjach, związanych z alkoholem i innymi używkami.
7
V. ZACHOWANIA ASERTYWNE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
Cele zajęć:
 Ocena własnych zasobów asertywnych.
 Doskonalenie umiejętności bezpośredniej, uczciwej i otwartej
komunikacji.
 Trening wyrażania swoich opinii w sposób stanowczy i łagodny.
 Uczenie młodzieży odmawiania [papierosy, alkohol…].
 Nauka wyrażania uczuć negatywnych bez ranienia innych.
Materiały:
Ulotki dla uczestników z przykładami komunikatów asertywnych, plansze,
szary papier
Scenariusz zajęć:
1. Wprowadzenie:
Wykład z przykładami na temat różnych zachowań w grupie rówieśniczej.
(Zachowania agresywne, uległe, asertywne).
2. Burza mózgów?
Co to znaczy być asertywnym?
(życzliwym, szczerym, bronię swojego zdania, potrafię odmawiać…)
3. Przykłady zachowań asertywnych w szkole, w domu, w grupie
rówieśniczej (praca w grupach – notowanie na przygotowanych kartkach
papieru)
4. Wykład:
Etapy odmawiania z przykładami zdań (każdy dostaje ulotkę).
5. Odgrywamy scenkę z uwzględnieniem etapów odmawiania:
„Wracasz z nowym kolegą do jego domu. Wydaje ci się fajny. Wyciąga z barku
alkohol, co ty na to?”
6. Ćwiczenia w parach:
„Otwórz dłoń”
Ćwiczenie ma na celu doświadczenie przez uczestników sytuacji bycia
namawiającym i namawianym.
8
VI. ”SZTUKA ODMAWIANIA” W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ





Cele zajęć:
Zwiększenie wiedzy na temat choroby alkoholowej i środków
odurzających;
Nabycie umiejętności odmawiania w sytuacji nacisku grupy
rówieśniczej;
Kreowanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży;
Ukazanie szkód związanych z piciem przez nieletnich:
Ukazanie młodzieży konfliktu: wartości życiowe – uzależnienia
Materiały:
Teledysk do piosenki „Wolność” Chłopców z Placu Broni (z programu
profilaktycznego „Debata”).
Scenariusz zajęć:
1. Scenka prezentowana przez grupę: Impreza alkoholowa – sytuacja
odmawiania w grupie. Podsumowaniem ćwiczenia jest praca
w grupach (korzyści i straty wynikające z bycia w grupie)
2. Lubię ,nie lubię...(praca indywidualna, mająca na celu uczenie
wyrażania swojej opinii)
3. Moje podejmowanie decyzji w grupie:
Co Ty byś zrobił?(„Decyzja należy do Ciebie…”)
a. Jeden z twoich kolegów został pobity. Prosi Cię, abyś mu pomógł rozprawić
się z tamtym chłopcem. Nie chcesz, aby pomyślał, że jesteś mięczakiem, ale
też nie masz ochoty na pobicie kogokolwiek.
b. Na boisku szkolnym kilkoro chłopców i dziewcząt stoi w kółku. Jedna z osób
wyciąga papierosa i częstuje pozostałych. Gdy dochodzi do Ciebie, mówisz:
„Dziękuje”. Koledzy zaczynają Cię przezywać „dzieciak” i „szczeniak”... Co ty
byś wtedy zrobił?
c. Odkrywasz, że twój starszy brat(siostra) pali papierosy. Obiecuje, że nigdy
więcej tego nie zrobi. W kilka dni potem odkrywasz, że nadal pali. Co byś
zrobił?
d. Kolega chce, abyście wyszli, a ty planowałeś naukę. Do kolegi nie docierają
żadne argumenty?. Na dodatek zaczyna wyśmiewać się z Ciebie, że jesteś
kujonem. Co robisz?
9
e. Młodsze rodzeństwo ogląda telewizję. Właśnie zacznie się zaraz twój
ulubiony program. Co robisz: ulegasz ich prośbom czy zmieniasz kanał, nie
zwracając na nich uwagi?
4. Gra dyskusyjna: Wyrażamy swoje poglądy:Adam był w męskiej ubikacji, kiedy przyszedł Marek. Marek wyjął fajny
wyglądającą komórkę.- Czy chcesz kupić? – spytał.
Adam przestraszył się i powiedział: „Słuchaj Marek, nie chcę nic, a w ogóle to
komuś o tym powiem.
Marek uśmiechnął się i powiedział: „Ja tylko żartowałem. to moja komórka” i
schował ją z powrotem do kieszeni.
Adam wyszedł z ubikacji. Zastanawiał się nad następującymi rozwiązaniami:
1. Mógłby o wszystkim zapomnieć
2. Mógłby powiedzieć rodzicom i zobaczyć, co mu doradzą
3. Mógłby powiedzieć wychowawcy.
4. Mógłby porozmawiać z Markiem, by przestał sprzedawać kradzione
przedmioty, bo mogą być kłopoty.
5. Wpływ grupy rówieśniczej na młodego człowieka.
Odegranie scenki obrazującej znaczenie grupy rówieśniczej i jej wpływ na
jednostkę.(Koledzy - zachęcają, np. „Chodź, będzie fajna zabawa, chodź z
nami - nie bój się, chodź nie bądź frajerem…”
Rodzice – mówią, np. „Zostań w domu, odrób lekcje…, „Trzeba zrobić
zakupy…”
6. Praca w grupach:
Jakie korzyści i zagrożenia wynikają dla młodego człowieka przebywającego
w grupie?
 korzyści - przykładowe odpowiedzi: czuje się bezpieczny, nie jest sam,
dobrze się bawi, jest lubiany, słuchany, otrzymuje akceptację i wsparcie…
 szkody, gdy dziecko pozwoli się „pochłonąć” grupie: popadnięcie
w uzależnienia, utrata indywidualności, kontrola grupy nad jednostką, brak
własnego zdania, itd.
7. Zakończenie zajęć emisją teledysku do piosenki „Wolność” Chłopców
z Placu Broni (teledysk wykorzystany z programu profilaktycznego
„Debata”).
10
VII PAPIEROSY A ZDROWIE CZŁOWIEKA
[2 JEDNOSTKI LEKCYJNE]
Cele zajęć:
 Uświadomienie przyczyn palenia papierosów,
 Zapoznanie ze szkodliwymi składnikami dymu tytoniowego,
 Informacja o najczęstszych chorobach spowodowanych paleniem
papierosów oraz innych, negatywnych skutkach palenia papierosów,
 Ukazanie korzyści płynących z niepalenia papierosów, i konieczności
ochrony zdrowia,
 Zapoznanie z pojęciami: tytoń, nikotyna, substancje smołowate, tlenek
węgla, zdrowie, choroby spowodowane paleniem papierosów,
sprawność układu oddechowego.
Uwagi o realizacji lekcji:
Uczniowie przed zajęciami otrzymują polecenie wyszukania informacji
dotyczących palenia papierosów. Mogą korzystać z różnych źródeł wiedzy
(broszury medyczne, ulotki, encyklopedie, podręcznik, internet,prasa itp.)
Materiały:
Arkusze szarego papieru, mazaki, materiały informacyjne przyniesione przez
uczniów, podręczniki do biologii, ankieta
Literatura dla nauczyciela:
K.
W. Zatoński - "Jak rzucić palenie"
Markiewicz
- "Papierosy a
zdrowie"
Scenariusz zajęć:
1. Wprowadzenie:
Nauczyciel zadaje uczniom pytania wprowadzające w zagadnienie:
-Jeśli palili kiedyś papierosy, jakie były ich odczucia? -Czy ktoś z domowników
pali papierosy? - Jaki jest stosunek pozostałych członków rodziny do palącego?
2. Sformułowanie podstawowego problemu: Czy warto palić papierosy?
3. Zapisanie na szarym arkuszu papieru (na tablicy) wyrazu: papierosy.
Uczniowie wypowiadają na głos wszystko, co kojarzy się im z tym
pojęciem („burza mózgów”). Zanotowanie skojarzeń.
4. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy (podział uczniów jest losowy):
zwolenników i przeciwników i palenia. Każda grupa otrzymuje arkusz
papieru i mazaki. Na arkuszach uczniowie wypisują swoje argumenty
"za" i "przeciw" paleniu papierosów. (Czas pracy grup: 10 min.)
11
Uczniowie podczas pracy w grupach mogą korzystać z wcześniej
przygotowanych informacji.
5. Prezentacja pracy grup - każda z nich zawiesza swoje arkusze na tablicy
i
rozpoczyna
się
debata
(15
min.)
Strona "za" przedstawia zasadnicze tezy swojego stanowiska i jak
najlepiej je argumentuje. Strona "przeciw" - zbija je, podważa i
argumentuje.
Każda ze stron może podeprzeć się w argumentacji informacjami
zaczerpniętymi z notatek. Wypowiedzi uczniów powinny być krótkie,
rzeczowe i treściwe. Argumenty muszą mieć charakter merytoryczny.
Nauczyciel prowadzący debatę dba o to, aby głos zabierali na przemian
przedstawiciele obu grup.
6. Podsumowanie, wnioski
Argumentacja której grupy jest bardziej przekonująca?
Propozycje argumentów
"za" paleniem papierosów
"przeciwko" paleniu papierosów
- daje uspokojenie nerwowe,
- jest relaksem,
- zapobiega różnym bólom np.
zębów,
- jest modne,
- daje akceptację grupy,
- daje pewność siebie,
- sprawia przyjemność,
- ułatwia koncentrację,
- zaspokaja ciekawość,
- łagodzi stres,
- znane są przypadki długiego życia
mimo palenia papierosów.
- jest przyczyną słabego rozwoju
fizycznego i psychicznego,
- powoduje częste infekcje układu
oddechowego,
- powoduje większą zachorowalność na
choroby układu krążenia i układu
pokarmowego,
- jest przyczyną wielu nowotworów np.
płuc, wątroby, krtani,
- skraca życie,
- naraża na straty finansowe,
- niszczy zdrowie innych ("bierne
palenie"),
- zanieczyszcza środowisko.
7. Ustalenie końcowych wniosków
Każdy człowiek ma wolność wyboru - może wybrać palenie lub zrezygnować z
niego. Na podstawie debaty dochodzimy do wniosku, że skutki palenia
papierosów są trwałe, papierosy niszczą zdrowie i skracają życie. Dokonując w
przyszłości
wyboru
należy
kierować
się
roztropnością.
12
Wnioski
mogą
być
formą
notatki
w
zeszycie
uczniów.
Na zakończenie pracy lekcyjnej uczniowie otrzymują do rozwiązania grę
ankietę: "Tytoń albo zdrowie".
8. Ankieta „Tytoń albo zdrowie”
TYTOŃ
ALBO
Odpowiedz na pytania i zastanów się!
ZDROWIE
TAK
NIE
1. Najbardziej niebezpieczną substancją jest nikotyna, która
jest główną przyczyną raka płuc i innych chorób odtytoniowych.
2. Młodzi ludzie palący po kilka papierosów tygodniowo częściej
chorują na grypę, mają kłopoty z trawieniem i wydolnością
płuc.
3. Dla wielu ludzi porzucenie palenia jest łatwe.
4. Rak płuc to jedyna poważna choroba związana z paleniem
papierosów.
5. Wśród polskich nastolatków jedna osoba na pięć pali
papierosy.
6. Palące kobiety rodzą takie same dzieci jak niepalące.
7. Palenie jest najlepszym sposobem na schudnięcie.
8. Palenie jest przyczyną 100 000 przedwczesnych śmierci
każdego roku w Polsce.
9. Podanie prawidłowych odpowiedzi, komentarz.
Informacja dla nauczyciela.
Odpowiedzi do gry dydaktycznej:
1. Nieprawda
2. Prawda
3. Nieprawda
4. Nieprawda
5. Prawda
6. Nieprawda
7. Nieprawda
8. Prawda
13
VIII BEZPIECZNE WAKACJE
Cele zajęć:
 Zapoznanie z atrakcyjnymi i bezpiecznymi formami spędzania czasu
wolnego.
 Przekazanie i utrwalenie posiadanej już wiedzy z zakresu zapobiegania
występowaniu zachowań ryzykownych, szczególnie związanych z okresem
wakacji.
 Promowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego.
 Kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem w czasie wakacji
(nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach mogących
wystąpić w okresie wakacji).
 Zapoznanie uczniów z zadaniami służb zorientowanych na ochronę
bezpieczeństwa społecznego
Materiały:
Arkusze szarego papieru, flamastry
Scenariusz zajęć:
1. Wstęp:
Wprowadzenie w tematykę zajęć, np. swobodne wypowiedzi uczniów nt.
wakacji, o wakacyjnych przygodach i niebezpieczeństwach grożących
dzieciom.
2. Burza mózgów
Jakie zagrożenia „czyhają” na młodych ludzi podczas wakacji?”
(np. narkotyki, alkohol, sekty, pijani kierowcy, grupa rówieśnicza,
niebezpieczne kąpieliska, zabawa lub wycieczki w nieodpowiednim miejscu,
niezgodne z przepisami poruszanie się po drodze, kontakt z osoba nieznajomą,
próbowanie nieznanych środków psychoaktywnych…)
3. Rozmowa nauczyciela z uczniami o sposobach spędzania wolnego czasu
w bezpiecznych miejscach, np. o zabawach preferowanych w czasie
wakacji. Prowadzący komentuje, np. pyta, czy to jest bezpieczne.
Propozycje do omówienia:
- zabawy na wsi, w polu, w lesie (zabezpieczenie przed maszynami
rolniczymi, przed dzikimi zwierzętami itp.),
- jazda na deskorolce (ochraniacze, w odpowiednich miejscach, długa droga
hamowania),
14
- jazda na rowerze (światełka, pompka, hamulce - przed każdą wycieczką
sprawdzony stan techniczny, kask na głowie),
- kąpiele wodne (morze, jezioro, rzeka),
- skoki do wody (w znanych, bezpiecznych miejscach),
- zabawa na budowie i innych niedozwolonych miejscach,
- impreza z alkoholem, nieznanymi nam używkami
4. Wykład nauczyciela o sytuacjach zagrażających poza miejscem
zamieszkania. Następnie dyskutują o problemach, jakie mogą wystąpić
podczas takich wyjazdów i jak zachować się w określonych sytuacjach
(np. zgubienie się, utrata dokumentów i pieniędzy, nieszczęśliwe
wypadki itp. - zależnie od grupy wiekowej oraz formy i miejsca
wyjazdu).
5. Praca w grupach (arkusze szarego papieru)
Każda z grup próbuje stworzyć regulamin dotyczący jednego „obszaru”, który
może stwarzać zagrożenia podczas wakacji. W regulaminie próbują
przypomnieć swoim rówieśnikom o niebezpieczeństwach i najważniejszych
informacjach przydatnych w trudnych sytuacjach (np. numery telefonów,
zasady udzielania pierwszej pomocy).
Przykładowe „regulaminy”:
NA WSI:
 Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni, wykopów,
placów budowy i torów kolejowych.
 Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 Mów zawsze rodzicom dokąd idziesz, po zmroku nie wychodź bez opieki
dorosłych.
 Zachowaj ostrożność wobec zwierząt - nawet najbardziej łagodne
potrafią być niebezpieczne.
 Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z
nieznajomym.
 Jeśli znajdziesz niewypał lub groźnie wyglądający przedmiot,
natychmiast powiadom dorosłych lub Policję.
 Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność, nie
dotykaj maszyn w ruchu i urządzeń pod napięciem elektrycznym.
 Gdy idziesz na dyskotekę zadbaj o powrót i towarzystwo ludzi
znajomych
NAD WODĄ!

Pamiętaj, że kąpiemy
oznakowanych.
się
tylko
w
miejscach
wyznaczonych
i
15







Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie rozpoznałeś.
Nie wchodź do wody po posiłku, rozgrzany lub po dłuższym opalaniu.
W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym.
Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go: (biała flaga "kąpiel dozwoloną", czerwona - "kąpiel zabronioną").
Korzystając z kajaków, łodzi i rowerów wodnych, zakładaj kamizelkę
ratunkową.
Opuszczając plażę upewnij się, czy zabrałeś wszystkie rzeczy.
Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość.
 Uzależnić może się każdy człowiek, który zdecyduje się na spróbowanie.
6. Służby, które pomogą dziecku w niebezpieczeństwie
Uczniowie mogą zainscenizować dzwonienie na odpowiednie numery. Tu warto
omówić jakie elementy powinny pojawić się w zgłoszeniu do odpowiedniej
służb, by ułatwić działanie pracownikom operacyjnym.
16
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards